IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
33

U-Elihu ukhuza uJobe ngokusola kwakhe uNkulunkulu

331“Kepha manje, Jobe mawuzwe amazwi ami,

2Bheka-ke, sengivula umlomo wami;

ulimi lwami lukhuluma emlonyeni wami.

3Amazwi ami avela enhliziyweni yami eqotho;

okwaziwa yizindebe zami ziyakukhuluma ngesiminya.

4Umoya kaNkulunkulu ungenzile,

nokuphefumula kukaSomandla kunginika ukuphila.

5Uma ukwazi, ngiphendule;

zihlele phambi kwami, ume.

6

33:6
Gen. 2:7
Jobe 10:9
Shum. 12:7
Bheka, nginjengawe maqondana noNkulunkulu:

ngibunjiwe nami ngebumba.

7Bheka, ingebhe ngami ayiyikukugebhezisa,

nesandla sami esiphezu kwakho asiyikukusinda.

8“Impela wakhuluma ezindlebeni zami,

ngezwa izwi lokukhuluma kwakho ukuthi:

9

33:9
Jobe 9:21
16:17
23:10
27:5
Ngimsulwa, anginasiphambeko;

ngimhlophe, akukho okubi kimi.

10

33:10
Jobe 13:24
16:9
19:11
Bheka, uthola amathuba ngami,

ungishaya isitha sakhe.

11

33:11
Jobe 13:27
Ufaka izinyawo zami ezingongolweni,

aqaphele zonke izindlela zami.

12“Bheka, ngiyakuphendula ukuthi awuthethanga kahle lokho,

ngokuba uNkulunkulu mkhulu kunomuntu.

13

33:13
Isaya 40:13
Umphikiselani ngokuthi:

Akaphenduli nelilodwa lamazwi ami.

14Ngokuba uNkulunkulu ukhuluma kanye,

yebo, nakabili, umuntu engakunaki.

15Ephusheni nasembonweni wasebusuku,

lapho abantu behlelwe ngubuthongo obunzima,

bozela emacansini,

16

33:16
Jobe 36:10
khona uyavula izindlebe zabantu,

abeke uphawu ekufundisweni kwabo,

17ukuze aphambukise umuntu ekwenzeni kwakhe,

anqume ukuzidla kumuntu;

18unqanda umphefumulo wakhe ekubhujisweni,

nokuphila kwakhe ukuba kungachithwa ngomkhonto.

19Uyajeziswa ngobuhlungu nasecansini lakhe,

nangokulwa okungapheliyo emathanjeni akhe.

20Inhliziyo iyanengwa ngukudla,

nomphefumulo wakhe uzonda ukudla okade ukufisa.

21Inyama yakhe iyadliwa,

ingabe isabonwa;

amathambo akhe akade engabonakali aseqhamukile.

22Umphefumulo wakhe uyasondela egodini,

nokuphila kwakhe kubabulali.

23

33:23
Heb. 1:14
“Uma kukhona ingelosi kuye,

nehumusha noma yiliphi enkulungwaneni

lokuba litshele umuntu okumlungeleyo,

24uNkulunkulu abeseba nomusa kuye, athi:

‘Mkhulule ukuba angehleli egodini,

sengitholile ihlawulo,’

25inyama yakhe ibe ntsha kuneyomntwana,

abuyele emihleni yobusha bakhe,

26

33:26
AmaH. 50:15
Isaya 58:9
khona uyakunxusa uNkulunkulu ukuba abe nomusa kuye,

abone ubuso bakhe ngokujabula,

abesebuyisela kumuntu ukulunga kwakhe.

27Usehlabelela phambi kwabantu, uthi:

‘Ngonile, ngahlanekezela ukulunga,

kepha akwenziwanga kimi njengokufaneleyo:

28uhlengile umphefumulo wami ukuba ungadluleli egodini;

ngiyakubona ukukhanya ngiphila.’

29“Bhekani, konke lokhu uNkulunkulu uyakwenza

kabili, yebo, kathathu kumuntu

30

33:30
AmaH. 50:14
103:4
ukuba abuyise umphefumulo wakhe egodini,

akhanyiselwe ngokukhanya kwabaphilayo.

31Yizwa, Jobe, ungilalele;

thula, mina ngizakukhuluma.

32Uma unamazwi, ngiphendule;

khuluma, ngokuba ngifisa ukukuthethelela.

33Uma ungenawo, ngilalele wena;

thula, ngiyakukufundisa ukuhlakanipha.”

34

U-Elihu uvikela ukulunga kukaNkulunkulu

341U-Elihu wathatha wathi:

2“Yizwani amazwi ami,

nina zihlakaniphi,

nibeke indlebe kimi nina zazi.

3

34:3
Jobe 12:11
Ngokuba indlebe iyavivinya amazwi,

njengokuba ulwanga luzwa ukudla.

4Masizikhethele okulungileyo,

sazi phakathi kwethu okuhle.

5

34:5
Jobe 13:18
23:10
27:2,5
Ngokuba uJobe uthe: ‘Ngilungile;

uNkulunkulu ususile ukwahlulelwa kwami.

6

34:6
Jobe 6:4
Phezu kokwahlulelwa kwami ngishaywa onamanga;

inxeba lami alinakupholiswa,

noma ngingenasiphambeko.’

7

34:7
Jobe 15:16
Ngumuphi umuntu onjengoJobe

ophuza usulu njengamanzi,

8ohamba ngokwazana nabenza okubi,

ahambisane nabantu ababi, na?

9

34:9
Jobe 9:22
Ngokuba uthi: ‘Akunalusizo kumuntu

ukuba azane noNkulunkulu.’

10

34:10
Dut. 32:4
Jobe 36:23
Rom. 3:5
“Ngalokho ngizweni nina bantu abanokuqonda;

makube kude noNkulunkulu ukuba enze okubi,

nakuSomandla ukuba enze ukona.

11

34:11
AmaH. 62:12
IzA. 24:12
Jer. 17:10
32:19
Hez. 7:27
33:20
Math. 16:27
1 Kor. 3:8
2 Kor. 5:10
Ngokuba uyabuyisela kumuntu njengokwenza kwakhe,

atholise kube yilowo nalowo njengezindlela zakhe.

12

34:12
AmaH. 51:4
Impela uNkulunkulu akenzi okubi;

uSomandla kahlanekezeli ukwahlulela.

13Ngubani owambeka phezu komhlaba na?

Ngubani owamisa izwe lonke na?

14Uma ebeyakuzibheka yena,

azibuyisele umoya wakhe nomphefumulo wakhe,

15

34:15
AmaH. 104:29
Shum. 12:7
inyama yonke ibiyakufa kanyekanye,

umuntu abuyele othulini.

16“Uma unengqondo, yizwa lokhu,

ulalele izwi lokukhuluma kwami.

17

34:17
Rom. 3:6
Imbala ozonda ukwahlulela uyakubusa na?

Uyakumlahla olungileyo nonamandla

18oshoyo enkosini ukuthi:

‘Muntu omubi,’

nasezikhulwini: ‘Mashinga,’

19

34:19
Dut. 10:17
2 IziKr. 19:7
IzE. 10:34
Rom. 2:11
Gal. 2:6
Ef. 6:9
Kol. 3:25
1 Pet. 1:17
ongakhethi ubuso bezikhulu,

onganaki ocebileyo kunompofu, na?

Ngokuba bonke bangumsebenzi wezandla zakhe.

20

34:20
Eks. 12:29
2 AmaKh. 19:35
Bayafa ngokuphazima kweso;

phakathi kwamabili abantu bayathuthumela,

banyamalale;

amaqhawe ayasuswa,

kepha kungengasandla.

21

34:21
Jobe 31:4
IzA. 5:21
“Ngokuba amehlo akhe akuzo izindlela zomuntu;

ubona zonke izinyathelo zakhe.

22

34:22
AmaH. 139:11
Abukho ubumnyama,

nethunzi lokufa alikho,

lapho abenza okubi bengacasha khona.

23Ngokuba akadingi ukuba abelokhu ebheka umuntu

ukuba aye kuNkulunkulu ukwahlulelwa.

24

34:24
Luk. 1:52
Uyaphahlaza abanamandla,

kungahlolwanga,

amise abanye ezikhundleni zabo.

25Ngalokho uyazi imisebenzi yabo;

uyabagumbuqela ebusuku,

bachotshozwe.

26Uyabashaya njengababi

endaweni lapho bebonwa khona,

27ngokuba bachezuka ekumlandeleni,

abanakanga neyodwa yezindlela zakhe,

28

34:28
Eks. 22:23
baze benza ukuba ukukhala kwabampofu kufike kuye,

wezwa ukukhala kwabahluphekayo.

29Lapho yena ethula,

ngubani ongalahla,

nalapho ethukusa ubuso bakhe,

ngubani ongambona na?

Ubusa ngokufananayo,

noma kuyisizwe noma kungumuntu,

30ukuba kungabusi muntu ongenaNkulunkulu,

abantu bacushwe.

31“Ngokuba ukhona oke wathi kuNkulunkulu:

‘Ngithweswe icala noma ngingonanga, na?

32Lokhu engingakuboni,

ngifundise khona;

uma ngenzile okubi,

angisayikukuphinda.’

33Uyakuphindisela njengokuthanda

kwakho, lokhu ukwenqaba, na?

Ngokuba nguwe ozakukhetha,

akusimina;

khuluma okwaziyo.

34“Abantu abanokuqonda bayakusho kimi,

yebo, nezihlakaniphi,

lapho zingizwa, ziyakuthi:

35‘UJobe ukhuluma engenalwazi;

amazwi akhe awanangqondo.’

36Sengathi uJobe angavivinywa kuze kube sekupheleni,

ngokuba uphendula njengabantu ababi.

37Ngokuba uyenezela ukuhlubuka esonweni sakhe;

ushaya ihlombe phakathi kwethu,

andise amazwi akhe kuNkulunkulu.”

35

U-Elihu uthi: UNkulunkulu umelwe ukufunwa ngokuthobeka

351U-Elihu wathatha wathi:

2“Usho uthi lokhu kulungile na?

Uthi: ‘Yilungelo lami kuNkulunkulu yini,’

3

35:3
Jobe 9:22
10:15
njengokuba uthi: ‘Kungisiza ngani?’

nokuthi: ‘Ngizuzeni kunalokho ebengiyakukuzuza,

uma ngonile, na?’

4“Ngizakukuphendula mina ngamazwi,

wena nabangane bakho.

5Bheka ngasezulwini, ubone,

uqaphele amafu aphakeme kunawe.

6

35:6
Jobe 7:20
Uma wona, wenzani kuye na?

Uma iziphambeko zakho ziziningi,

wenzani kuyena na?

7

35:7
Jobe 22:3
41:11
Rom. 11:35
Uma ulungile, umnikani yena,

noma umukelani esandleni sakho na?

8Ububi bakho buqondene nomuntu onjengawe,

nokulunga kwakho kuthintana nendodana yomuntu.

9“Abantu bakhala ngobuningi bezinkahlo;

bakhala ngokusizwa ngenxa yengalo yabanamandla.

10Kepha akakho othi: ‘Uphi uNkulunkulu, uMenzi wami,

ozwakalisa amahubo ebusuku,

11osifundisa phezu kwezilwane zomhlaba,

asenze sihlakaniphe phezu kwezinyoni zezulu.’

12Lapho bayakhala ngokuzidla kwababi,

kepha akaphenduli.

13Impela uNkulunkulu akezwa okuyize,

uSomandla akayikukunakekela;

14

35:14
Jobe 23:3,8
kakhulu kangakanani,

lapho uthi awumboni

nokuthi, noma icala liphambi kwakhe,

usamhlalela, na?

15

35:15
Shum. 8:11
Kepha manje, ngokuba intukuthelo yakhe ingajezisi,

anganaki kakhulu iziphambeko,

16

35:16
Jobe 34:35
uJobe uvulela ize umlomo wakhe;

uyandisa amazwi engenalwazi.”