IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
34

U-Elihu uvikela ukulunga kukaNkulunkulu

341U-Elihu wathatha wathi:

2“Yizwani amazwi ami,

nina zihlakaniphi,

nibeke indlebe kimi nina zazi.

3

34:3
Jobe 12:11
Ngokuba indlebe iyavivinya amazwi,

njengokuba ulwanga luzwa ukudla.

4Masizikhethele okulungileyo,

sazi phakathi kwethu okuhle.

5

34:5
Jobe 13:18
23:10
27:2,5
Ngokuba uJobe uthe: ‘Ngilungile;

uNkulunkulu ususile ukwahlulelwa kwami.

6

34:6
Jobe 6:4
Phezu kokwahlulelwa kwami ngishaywa onamanga;

inxeba lami alinakupholiswa,

noma ngingenasiphambeko.’

7

34:7
Jobe 15:16
Ngumuphi umuntu onjengoJobe

ophuza usulu njengamanzi,

8ohamba ngokwazana nabenza okubi,

ahambisane nabantu ababi, na?

9

34:9
Jobe 9:22
Ngokuba uthi: ‘Akunalusizo kumuntu

ukuba azane noNkulunkulu.’

10

34:10
Dut. 32:4
Jobe 36:23
Rom. 3:5
“Ngalokho ngizweni nina bantu abanokuqonda;

makube kude noNkulunkulu ukuba enze okubi,

nakuSomandla ukuba enze ukona.

11

34:11
AmaH. 62:12
IzA. 24:12
Jer. 17:10
32:19
Hez. 7:27
33:20
Math. 16:27
1 Kor. 3:8
2 Kor. 5:10
Ngokuba uyabuyisela kumuntu njengokwenza kwakhe,

atholise kube yilowo nalowo njengezindlela zakhe.

12

34:12
AmaH. 51:4
Impela uNkulunkulu akenzi okubi;

uSomandla kahlanekezeli ukwahlulela.

13Ngubani owambeka phezu komhlaba na?

Ngubani owamisa izwe lonke na?

14Uma ebeyakuzibheka yena,

azibuyisele umoya wakhe nomphefumulo wakhe,

15

34:15
AmaH. 104:29
Shum. 12:7
inyama yonke ibiyakufa kanyekanye,

umuntu abuyele othulini.

16“Uma unengqondo, yizwa lokhu,

ulalele izwi lokukhuluma kwami.

17

34:17
Rom. 3:6
Imbala ozonda ukwahlulela uyakubusa na?

Uyakumlahla olungileyo nonamandla

18oshoyo enkosini ukuthi:

‘Muntu omubi,’

nasezikhulwini: ‘Mashinga,’

19

34:19
Dut. 10:17
2 IziKr. 19:7
IzE. 10:34
Rom. 2:11
Gal. 2:6
Ef. 6:9
Kol. 3:25
1 Pet. 1:17
ongakhethi ubuso bezikhulu,

onganaki ocebileyo kunompofu, na?

Ngokuba bonke bangumsebenzi wezandla zakhe.

20

34:20
Eks. 12:29
2 AmaKh. 19:35
Bayafa ngokuphazima kweso;

phakathi kwamabili abantu bayathuthumela,

banyamalale;

amaqhawe ayasuswa,

kepha kungengasandla.

21

34:21
Jobe 31:4
IzA. 5:21
“Ngokuba amehlo akhe akuzo izindlela zomuntu;

ubona zonke izinyathelo zakhe.

22

34:22
AmaH. 139:11
Abukho ubumnyama,

nethunzi lokufa alikho,

lapho abenza okubi bengacasha khona.

23Ngokuba akadingi ukuba abelokhu ebheka umuntu

ukuba aye kuNkulunkulu ukwahlulelwa.

24

34:24
Luk. 1:52
Uyaphahlaza abanamandla,

kungahlolwanga,

amise abanye ezikhundleni zabo.

25Ngalokho uyazi imisebenzi yabo;

uyabagumbuqela ebusuku,

bachotshozwe.

26Uyabashaya njengababi

endaweni lapho bebonwa khona,

27ngokuba bachezuka ekumlandeleni,

abanakanga neyodwa yezindlela zakhe,

28

34:28
Eks. 22:23
baze benza ukuba ukukhala kwabampofu kufike kuye,

wezwa ukukhala kwabahluphekayo.

29Lapho yena ethula,

ngubani ongalahla,

nalapho ethukusa ubuso bakhe,

ngubani ongambona na?

Ubusa ngokufananayo,

noma kuyisizwe noma kungumuntu,

30ukuba kungabusi muntu ongenaNkulunkulu,

abantu bacushwe.

31“Ngokuba ukhona oke wathi kuNkulunkulu:

‘Ngithweswe icala noma ngingonanga, na?

32Lokhu engingakuboni,

ngifundise khona;

uma ngenzile okubi,

angisayikukuphinda.’

33Uyakuphindisela njengokuthanda

kwakho, lokhu ukwenqaba, na?

Ngokuba nguwe ozakukhetha,

akusimina;

khuluma okwaziyo.

34“Abantu abanokuqonda bayakusho kimi,

yebo, nezihlakaniphi,

lapho zingizwa, ziyakuthi:

35‘UJobe ukhuluma engenalwazi;

amazwi akhe awanangqondo.’

36Sengathi uJobe angavivinywa kuze kube sekupheleni,

ngokuba uphendula njengabantu ababi.

37Ngokuba uyenezela ukuhlubuka esonweni sakhe;

ushaya ihlombe phakathi kwethu,

andise amazwi akhe kuNkulunkulu.”