IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
29

UJobe ukhumbula inhlalo yakhe yakuqala

291UJobe wabuye waphakamisa izwi lakhe, wathi:

2“Sengathi nga

nginjengasezinyangeni zakuqala,

njengasemihleni uNkulunkulu angigcina ngayo,

3lapho isibani sakhe sasikhanya phezu kwekhanda lami,

ngihamba ebumnyameni ngokukhanya kwakhe,

4yebo, njengasezinsukwini zokuvuthwa kwami,

lapho ubuhlobo bukaNkulunkulu babuphezu kwetende lami;

5lapho uSomandla wabe esenami,

nabantwana bami babe besangizungeza;

6lapho izinyathelo zami zagezwa ngamangqanga,

nedwala elalingakimi langithelela imifula yamafutha.

7“Lapho ngaphuma ngaya esangweni ngasemzini,

ngalungisa isihlalo sami esigcawini,

8izinsizwa zangibona, zacasha,

nezimpunga zasuka zema,

9izikhulu zayeka ukukhuluma,

zabeka izandla emilonyeni yazo;

10izwi labakhulu lathuliswa;

izilimi zabo zanamathela olwangeni lwabo.

11Lapho indlebe yangizwa, yangibusisa,

nalapho iso langibona, langifakazela.

12

29:12
Eks. 22:22
AmaH. 72:12
Ngokuba ngakhulula abampofu abakhalayo

kanye nentandane engenamsizi.

13Isibusiso sobezakubhubha safika phezu kwami;

ngenza inhliziyo yomfelokazi ukuba ihube ngokujabula.

14

29:14
Isaya 59:17
Ef. 6:14
Ngembatha ukulunga,

kwaba yisambatho kimi;

ukwahlulelwa kwami kwakunjengengubo nomqhele kimi.

15

29:15
Num. 10:31
Ngaba ngamehlo ezimpumputhe nezinyawo zezinyonga.

16Nganginguyise wabampofu;

indaba yengingamaziyo ngayiphenya.

17Ngaphula imihlathi yowonayo,

ngahlwitha impango emazinyweni akhe.

18“Ngase ngithi:

‘Ngiyakufa esidlekeni sami,

ngandise izinsuku zami zibe ngangesihlabathi.

19Impande yami iyazivulela amanzi;

amazolo alala ubusuku bonke egatsheni lami;

20udumo lwami lusha njalo kimi,

umnsalo wami wenziwa musha esandleni sami.’

21“Abantu bangilalela belinda;

bathula ngesiluleko sami.

22Emva kwamazwi ami ababe besakhuluma;

amazwi ami aconsela phezu kwabo.

23Bangilindela njengemvula;

bangikhamisela imilomo yabo

njengokukhamisela imvula yamuva.

24Ngabahleka bengenakukholwa;

ukukhanya kobuso bami kabakufiphazanga.

25Uma ngangikhethile izindlela zabo,

ngangiyakuhlala emqoka,

ngahlalisa okwenkosi empini,

njengoduduza abalilayo.

30

UJobe ukhala ngokudelelwa kwakhe. NoNkulunkulu uqobo uyisitha sakhe

301“Kepha manje abancane

ngeminyaka kunami bayangihleka,

oyise babo engangibadelela

ukuba ngingababeki naphakathi kwezinja zezimvu zami.

2Yebo, namandla ezandla zabo angangisiza kanjani,

abantu abaphelile iziphika, na?

3Bondile ngokuswela nangendlala;

baququda ugwadule oluyize, olwaluyilohle nakuqala.

4Bayakha imifino kasawoti ezihlahleni;

izimpande zezinwele zingukudla kwabo.

5Bayaxoshwa phakathi kwabantu;

bamemeza emva kwabo njengasemva kwamasela.

6Bahlala ezigodini ezesabekayo,

nesemihumeni yomhlaba, naseziweni.

7Bayakhonya phakathi kwezihlahla;

phansi kwezimbabazane bayabuthana,

8bengabantwana beziwula,

abantwana babangenamagama,

beshaywa, bexoshwa ezweni.

9

30:9
Jobe 17:6
AmaH. 96:12
IsiLilo 3:14,63
“Manje sengihaywa yibo,

yebo, sengiyisaga sabo.

10

30:10
Jobe 19:19
Bayanengwa yimi, bemi kude nami;

abayeki ukungikhafulela ngamathe.

11Bakhululile imichilo yabo,

bangithobisa;

balahlile itomu phambi kwami.

12Ngakwesokunene kuvuka amachwensa;

agudlumeza izinyawo zami,

anginqwabelela izindlela zokubhubhisa.

13Achitha umkhondo wami;

asebenzela ukubhujiswa kwami engazibambi.

14Angena kungathi ngesikhala esibanzi;

phakathi kwencithakalo atheleka phezu kwami.

15Ingebhe ithululwa phezu kwami;

njengomoya luyaxoshwa udumo lwami;

inhlalakahle yami iyadlula njengefu.

16

30:16
AmaH. 42:4
“Manje umphefumulo wami uthululiwe phakathi kwami;

izinsuku zosizi zingibambile.

17Ebusuku amathambo ami ayabhotshozwa, asuke kimi;

ubuhlungu obungigedlayo abuphumuli.

18Ngamandla amakhulu umzimba wami wonakele;

unamathela kimi njengentamo yesambatho sami.

19

30:19
AmaH. 7:5
Ungiphonsile odakeni;

sengifana nothuli nomlotha.

20

30:20
AmaH. 13:1
22:2
“Ngikhala kuwe,

kepha awungiphenduli;

ngimi lapha, uyangibuka nje.

21Uyaguquka ukuze ungiphathe ngonya;

ngamandla esandla sakho uyangizingela.

22Uyangiphakamisela emoyeni, ungikhwelisa kuwo,

wenze ukuba ngincibilike ngokuhlokoma kwesivunguvungu.

23

30:23
AmaH. 90:3
Ngokuba ngiyazi ukuthi ungiyisa ekufeni

nasendlini yokubuthana kwabaphilayo bonke.

24“Kepha umuntu angelule isandla sakhe encithakalweni,

akhale uma esengozini, na?

25

30:25
AmaH. 35:13
Rom. 12:15
Angimkhalelanga yini ozinsuku zakhe zazilukhuni na?

Umphefumulo wami awuhawukelanga abampofu na?

26

30:26
Jer. 14:19
Lapho ngabheka okuhle,

kwafika okubi;

ngalindela ukukhanya,

kwafika ubumnyama.

27Izibilini zami ziyaxhuxhuzela,

aziphumuli;

izinsuku zosizi zingehlele.

28Ngihamba ngimnyama,

kungenziwanga yilanga;

ngisukuma ebandleni ngikhala.

29

30:29
AmaH. 102:6
Mika 1:8
Ngingumfowabo wamakhanka,

nomngane wezintshe.

30Isikhumba sami simnyama,

siyebuza kimi;

amathambo ami ashile ngokushisa.

31Ihabhu* lami seliphenduke isililo,

nomtshingo wami uyizwi labakhalayo.

31

UJobe uqinisa ukuthi ukuhamba kwakhe kwakulungile njalo

311

31:1
Math. 5:28
“Ngenza isivumelwano namehlo ami:

ngingabuka kanjani intombi na?

2Ngokuba siyini isabelo ebesiyakuvela

kuNkulunkulu phezulu,

nefa likaSomandla ebeliyakuvela ekuphakameni, na?

3Akusikho ukubhubha kwabangalungile

nengozi kwabenza okubi na?

4

31:4
2 IziKr. 16:9
Jobe 34:21
IzA. 5:21
Jer. 32:19
Yena akaboni izindlela zami,

abale izinyathelo zami zonke, na?

5“Uma ngihambile ngamanga,

nonyawo lwami luphuthume enkohlisweni,

6

31:6
Jobe 13:18
mangilinganiswe ngesilinganiso esilungileyo,

ukuze uNkulunkulu azi ukuphelela kwami.

7Uma izinyathelo zami zichezukile endleleni,

inhliziyo yami yalandela amehlo ami,

uma kunamathela isisihla ezandleni zami,

8

31:8
Lev. 26:16
Dut. 28:38
mangihlwanyele, kudle omunye,

yebo, zisishulwe izithelo zami.

9“Uma inhliziyo yami iyengwe ngowesifazane,

ngaqamekela ngasemnyango womakhelwane wami,

10umkami makasilele omunye,

kuguqe abanye phezu kwakhe.

11

31:11
Dut. 22:22
Ngokuba lokho ngabe kuyicala,

ngabe kungububi bokujeziswa.

12Ngokuba kungumlilo odlayo kuze kube sekubhujisweni,

kusishulwe yonke inzuzo yami.

13“Uma ngidelele ukwahlulelwa kwenceku yami

noma okwencekukazi yami,

lapho bephikisana nami,

14ngiyakwenze njani,

lapho uNkulunkulu evuka,

nalapho engiphenya,

ngingaphendula ngokuthini na?

15

31:15
AmaH. 139:13
IzA. 14:31
17:5
22:2
Ef. 6:9
Owangenza mina esiswini,

wabenza nabo;

owasibumba esizalweni munye.

16“Uma nginqabele abampofu abakufisayo,

ngenza amehlo omfelokazi ukuba afiphale,

17

31:17
Isaya 58:7
ngadla ucezu lwami lwesinkwa ngingedwa,

ingaludlanga nentandane

18hhayi, ikhulele kimi kwasebusheni bami njengakuyise;

kwasesizalweni sikamame ngangingumholi wabafelokazi

19uma ngibone obhubhile ngokuswela isambatho,

kungekho okokuzimboza kompofu;

20uma ukhalo lwakhe lungangibusisanga,

uma engafudunyezwanga nguboya bezimvu zami;

21uma ngiphakamisele intandane isandla sami,

ngokuba ngabona usizo lwami esangweni,

22maliwe ihlombe lami esiphangeni,

nengalo yami yaphulwe enkothweni yayo.

23Ngokuba ngesaba ukubhujiswa nguNkulunkulu;

ngenxa yokuphakama kwakhe bengingenakwenza lutho.

24

31:24
AmaH. 62:10
Mark. 10:24
1 Thim. 6:17
“Uma ngibeke igolide libe yithemba lami,

ngathi egolideni elihle:

‘Ngithemba wena;’

25uma ngithokozile, ngokuba imfuyo yami inkulu

nangokuba isandla sami sithole okuningi;

26uma ngibone ukukhanya ukuthi kuyakhazimula,

nenyanga ukuthi ihamba ngencwazimulo,

27

31:27
Dut. 4:19
kwayengwa inhliziyo yami esitha,

nomlomo wanga isandla sami,

28

31:28
Dut. 17:3
nalokho kwakungububi bokujeziswa,

ngokuba ngangimphikile uNkulunkulu phezulu.

29

31:29
IzA. 24:17
“Uma ngithokozile ngengozi yongizondayo,

ngaxhuma lapho eficwa ngokubi

30

31:30
Math. 5:44
Rom. 12:14
kepha angivumelanga ulimi lwami ukuba lone

ngokucela ukuphila kwakhe ngesifungo

31uma abantu betende lami bengashongo ukuthi:

‘Ngubani ongathola umuntu ongasuthanga ngenyama yakhe na?’ –

32

31:32
Heb. 13:2
1 Pet. 4:9
abafokazi kabalalanga phandle,

ngavulela izihambi iminyango yami –

33uma ngisibekele iziphambeko zami njengo-Adamu

ngokufihla ububi bami esifubeni sami,

34

31:34
Eks. 23:2
ngokuba ngesaba isixuku esikhulu,

ngaba novalo lokudelelwa ngabomndeni,

ngaze ngathula, angaphuma emnyango –

35

31:35
Jobe 23:3
sengathi angaba khona ongizwayo

nantu uphawu lwami, makangiphendule uSomandla –

ngibe nencwadi ayilobileyo omelana nami!

36Ngangiyakuyithwala emahlombe ami,

ngiyibophe ibe ngumqhele kimi,

37ngimlandise ngomumo wezinyathelo zami,

ngisondele kuye njengesikhulu.

38“Uma umhlaba wami ukhalile ngami,

nemisele yawo ililile kanyekanye;

39uma ngidlile izithelo zawo ngingenamali,

ngenza ukuba bafe abaniniwo,

40makuhlume ikhakhasi esikhundleni sikakolweni,

kuvele ukhula endaweni yebhali.”*

Amazwi kaJobe asephelile.