IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
3

UJobe uqalekisa usuku lwakhe lokuzalwa; ufisa ukufa

31Emva kwalokho uJobe wavula umlomo wakhe, waqalekisa usuku lwakhe.

2UJobe wathatha wathi:

3

3:3
Jer. 20:14
“Makubhubhe usuku engazalwa ngalo,

nobusuku obathi: ‘Ukhulelwe umntwana wesilisa.’

4Lolo suku malube ngubumnyama;

uNkulunkulu makangalunaki ephezulu,

ukukhanya makungakhanyiswa kulo.

5Ubumnyama nethunzi lokufa maluphiwe khona,

kuhlale ifu phezu kwalo;

okwenza mnyama usuku makulwesabise.

6Ubusuku lobo isigayegaye masibubambe;

mabungajabuli phakathi kwezinsuku zomnyaka,

bungangeni phakathi komumo wezinyanga.

7Bheka,

lobo busuku mabungabi nalutho,

kungangeni ukujabula kubo.

8Mababuqalekise abathuka amalanga,

abalungele ukuvusa uLeviyathani.

9Izinkanyezi zokuhwelela kwabo maziphenduke ubumnyama;

mabulinde ukukhanya kungabikho,

bungaboni izinkophe zokusa,

10ngokuba abuvalanga izivalo zesizalo sikamame,

abufihlanga ukuhlupheka emehlweni ami.

11

3:11
Jobe 10:18
“Angifanga ngani esizalweni na?

Angibhubhanga ngani ekuphumeni kwami esiswini na?

12Amadolo angamukeleleni,

namabele ukuba ngincele, na?

13Ngokuba kalokhu ngakube ngilele, ngithule;

khona ngakube ngilele ubuthongo nginokuphumula

14kanye namakhosi nabeluleki bomhlaba

abazakhela izinqaba zamathuna,

15noma kanye nezikhulu ezinegolide

ezazigcwalisa izindlu zazo ngesiliva,

16noma ngangingekho njengokuphuphumileyo

okuthukusiweyo,

njengezingane ezingazange zibone ukukhanya.

17

3:17
Isaya 57:2
IsAmb. 14:13
Lapho amashinga ayekile ukudlova;

lapho baphumule abaphelile amandla.

18Lapho iziboshwa ziyatabhaya kanyekanye;

azizwa izwi labazicindezelayo.

19Lapho nabancane nabakhulu bayafanana;

isigqila sikhululekile enkosini yaso.

20“Odiniweyo unikelwani ukukhanya nabanomunyu

emphefumulweni ukuphila;

21

3:21
IsAmb. 9:6
abalinda ukufa kungafiki,

abakumba kunengcebo;

22abathokoza baze bethabe,

bajabule, uma belithola ithuna,

23

3:23
Jobe 19:8
nomuntu ondlela yakhe isithekile,

uNkulunkulu ambiyeleyo nxazonke zakhe, na?

24

3:24
AmaH. 42:3
80:5
Ukugquma kwami kufika phambi kwesinkwa sami,

nokububula kwami kuthululwa njengamanzi,

25ngokuba engikwesabayo sekuyangifikela,

nenginovalo ngakho sekuyangehlela.

26Anginakuthula, angizolile, anginakuphumula;

kepha ukuyaluza kuyafika.”