IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
2

UJobe uyalingwa futhi; ukubekezela kwakhe

21Kwathi futhi ngelinye ilanga afika amadodana kaNkulunkulu, ema phambi kukaJehova; noSathane wafika phakathi kwawo ukuba eme phambi kukaJehova. 2UJehova wathi kuSathane: “Uvelaphi na?”

USathane wamphendula uJehova, wathi: “Ekuzuleni emhlabeni nasekuhambahambeni kuwo.”

3Wayesethi uJehova kuSathane: “Inhliziyo yakho iyiqaphele inceku yami uJobe na? Ngokuba akakho onjengaye emhlabeni, umuntu ongenasici nolungileyo, omesaba uNkulunkulu, obalekela okubi; usabambelela ekupheleleni kwakhe, noma ungivusele ukumchitha engenacala.”

4USathane wamphendula uJehova, wathi: “Isikhumba ngesikhumba, yebo, konke umuntu anakho uyakunika ngokuphila kwakhe. 5Kepha ake welule isandla sakho, uthinte amathambo akhe nenyama yakhe, impela uyakukuthuka ebusweni bakho.”

6UJehova wayesethi kuSathane: “Bheka, usesandleni sakho; gcina ukuphila kwakhe kodwa.”

7Wayesephuma uSathane ebusweni bukaJehova, wamshaya uJobe ngamathumba amabi, kusukela ematheni onyawo kuze kufike okhakhayini. 8Wathatha udengezi ukuzozenwaya ngalo; wayehlezi phakathi komlotha.

9Wayesethi umkakhe kuye: “Usabambelela ekupheleleni kwakho na? Thuka uNkulunkulu, ufe.”

10Kepha wathi kuye: “Ukhuluma njengalokhu owesifazane oyisiwula ekhuluma. Siyakwamukela okuhle kuphela kuNkulunkulu, singamukeli nokubi, na?” Kukho konke lokho uJobe akonanga ngomlomo wakhe.

11

2:11
IzA. 27:10
Lapho abangane abathathu bakaJobe sebezwe ngakho konke lokho okubi okumehleleyo, bafika kuye bevela, kwaba yilowo nalowo endaweni yakhe: ngu-Elifazi umThemani, noBilidadi umShuhi, noSofari umNahama; bavumelana ukuba baye bamkhalele, bamduduze. 12Lapho bephakamisa amehlo abo besekude, abamazanga; badazuluka bakhala, baklebhula, kwaba yilowo nalowo ingubo yakhe, bafafaza amakhanda abo ngothuli beluphonsa phezulu. 13
2:13
Rom. 12:15
Bahlala phansi naye emhlabathini izinsuku eziyisikhombisa nobusuku obuyisikhombisa, akukhulumanga muntu kuye, ngokuba babona ukuthi usizi lwakhe lwalulukhulu kakhulu.

3

UJobe uqalekisa usuku lwakhe lokuzalwa; ufisa ukufa

31Emva kwalokho uJobe wavula umlomo wakhe, waqalekisa usuku lwakhe.

2UJobe wathatha wathi:

3

3:3
Jer. 20:14
“Makubhubhe usuku engazalwa ngalo,

nobusuku obathi: ‘Ukhulelwe umntwana wesilisa.’

4Lolo suku malube ngubumnyama;

uNkulunkulu makangalunaki ephezulu,

ukukhanya makungakhanyiswa kulo.

5Ubumnyama nethunzi lokufa maluphiwe khona,

kuhlale ifu phezu kwalo;

okwenza mnyama usuku makulwesabise.

6Ubusuku lobo isigayegaye masibubambe;

mabungajabuli phakathi kwezinsuku zomnyaka,

bungangeni phakathi komumo wezinyanga.

7Bheka,

lobo busuku mabungabi nalutho,

kungangeni ukujabula kubo.

8Mababuqalekise abathuka amalanga,

abalungele ukuvusa uLeviyathani.

9Izinkanyezi zokuhwelela kwabo maziphenduke ubumnyama;

mabulinde ukukhanya kungabikho,

bungaboni izinkophe zokusa,

10ngokuba abuvalanga izivalo zesizalo sikamame,

abufihlanga ukuhlupheka emehlweni ami.

11

3:11
Jobe 10:18
“Angifanga ngani esizalweni na?

Angibhubhanga ngani ekuphumeni kwami esiswini na?

12Amadolo angamukeleleni,

namabele ukuba ngincele, na?

13Ngokuba kalokhu ngakube ngilele, ngithule;

khona ngakube ngilele ubuthongo nginokuphumula

14kanye namakhosi nabeluleki bomhlaba

abazakhela izinqaba zamathuna,

15noma kanye nezikhulu ezinegolide

ezazigcwalisa izindlu zazo ngesiliva,

16noma ngangingekho njengokuphuphumileyo

okuthukusiweyo,

njengezingane ezingazange zibone ukukhanya.

17

3:17
Isaya 57:2
IsAmb. 14:13
Lapho amashinga ayekile ukudlova;

lapho baphumule abaphelile amandla.

18Lapho iziboshwa ziyatabhaya kanyekanye;

azizwa izwi labazicindezelayo.

19Lapho nabancane nabakhulu bayafanana;

isigqila sikhululekile enkosini yaso.

20“Odiniweyo unikelwani ukukhanya nabanomunyu

emphefumulweni ukuphila;

21

3:21
IsAmb. 9:6
abalinda ukufa kungafiki,

abakumba kunengcebo;

22abathokoza baze bethabe,

bajabule, uma belithola ithuna,

23

3:23
Jobe 19:8
nomuntu ondlela yakhe isithekile,

uNkulunkulu ambiyeleyo nxazonke zakhe, na?

24

3:24
AmaH. 42:3
80:5
Ukugquma kwami kufika phambi kwesinkwa sami,

nokububula kwami kuthululwa njengamanzi,

25ngokuba engikwesabayo sekuyangifikela,

nenginovalo ngakho sekuyangehlela.

26Anginakuthula, angizolile, anginakuphumula;

kepha ukuyaluza kuyafika.”

4

Inkulumo yokuqala ka-Elifazi; uNkulunkulu ulungile; akakho olungile phambi kukaNkulunkulu

41Wayesethatha u-Elifazi, umThemani, wathi:

2“Uma kulingwa ukukhulunywa kuwe,

uyakukhathazeka na?

Kepha ngubani ongazibamba, angakhulumi, na?

3Bheka, uqondisile abaningi;

uqinisile izandla ezibuthakathaka.

4Amazwi akho amisile okhubekayo;

usimamisile amadolo athuthumelayo.

5“Kepha sekufikile kuwe, uyakhathazeka;

kuyakuthinta wena, uyashaywa luvalo.

6Ukumesaba kwakho uNkulunkulu akusilo ithemba lakho yini,

nokuphelela kwezindlela zakho akusiso isisekelo sakho na?

7Ake ukhumbule ukuthi ngubani owake wachithwa engenacala na?

Babhujiswaphi abalungileyo na?

8

4:8
Jobe 15:35
IzA. 22:8
Hos. 8:7
10:13
Gal. 6:7
Njengokubona kwami abalima okubi

bahlwanyele ukona, bayakuvuna.

9

4:9
Isaya 11:4
Babhubha ngokuphephetha kukaNkulunkulu;

ngomoya wentukuthelo yakhe bayaphela.

10Ukubhonga kwengonyama nezwi lebhubesi kuyaphela,

namazinyo amabhongo ayaphuka.

11Ibhubesi elinamandla liyabhubha ngokuswela impango;

amawundlu ebhubesikazi ayahlakazeka.

12“Kwanyenyiselwa kimi izwi,

indlebe yami yabamba ukunyenyezwa kwalo.

13Ngokudlala kwemicabango ivuswe yimibono yasebusuku,

lapho abantu sebehlelwe ngubuthongo obunzima,

14ngafikelwa yingebhe nokuthuthumela

okwaqhaqhazelisa onke amathambo ami.

15Kwadlula umoya ebusweni bami;

uboya bomzimba wami bavuka.

16Kwema okuthile, kepha angaqonda ukubonakala kwakho;

isimo sasiphambi kwamehlo ami;

kwathula;

ngase ngizwa izwi, lathi:

17

4:17
Jobe 15:14
25:4
AmaH. 143:2
‘Umuntu ulungile kunoNkulunkulu na?

Umuntukazana uhlambulukile kunoMenzi na?

18Bheka, nasezincekwini zakhe akethembi,

nezingelosi zakhe uyazibeka icala;

19

4:19
2 Kor. 5:1
kakhulu kangakanani abahlezi ezindlini zodaka,

abazisekelo zabo zisothulini,

abachotshozwa njengenundu.

20Bagxotshwa kusukela ekuseni kuze kube kusihlwa;

babhubha kuze kube phakade benganakwa muntu.

21Intambo yetende labo ayisishulwa yini phakathi kwabo,

bafe bengazelele, na?’