IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
28

Inkulumo kaJobe isaqhubeka: umthapho wokuhlakanipha

281“Impela ukhona umthapho wesiliva,

nendawo yegolide abalicwengayo.

2Insimbi iyakhishwa emhlabathini;

amatshe ayancibilikiswa abe yithusi.

3Ubumnyama bubekelwa umkhawulo;

kuyacingwa kuze kube sekupheleni konke

amatshe esigayegaye nethunzi lokufa.

4Baqhekeza umgodi kude nalapho behlala khona abantu,

lapho bekhohlakele khona lunyawo;

bayalenga, bajikajika kude nabantu.

5Umhlaba-ke, kuwona kuvela ukudla,

kepha ngaphansi kwawo uyaphendukezelwa njengangomlilo.

6Amatshe awo ayindawo yamasafire;*

inothuli lwegolide.

7Lowo mgudu awaziwa yinqe,

neso loheshe aliwubonanga.

8Izilwane ezinkulu azihambanga ngawo,

nengonyama ayidlulanga ngawo.

9Uyelulela isandla sakhe etsheni lensengetsha,

agumbuqele izintaba kwasezimpandeni zazo.

10Uqhekeza imihohoba emadwaleni;

iso lakhe liyabona konke okuyigugu.

11Uyavimba imifula ukuba ingaconsi;

imfihlakalo uyayikhiphela ekukhanyeni.

12“Kepha ukuhlakanipha kufumanisekaphi?

Iphi indawo yokuqonda na?

13Umuntu kalazi inani lakho;

akutholakali ezweni labaphilayo.

14Utwa luthi: ‘Akukho kimi;’

ulwandle luthi: ‘Akukho kimi.’

15

28:15
IzA. 3:14
8:11,19
16:16
Akunakuzuzwa ngegolide;

intengo yakho ayinakulinganiswa nesiliva.

16Kungelingane negolide lase-Ofiri,

neshohamu* eliyigugu, nesafire.*

17Igolide nengilazi kungelingane nakho;

akunakwenaniswa ngezinto zegolide elicwengekileyo.

18Akunakukhulunywa ngekorali* nangekristalu;*

intengo yakho iphezu kwamarubi.*

19Itopazi* laseKushe alinakulinganiswa nakho,

kungelingane negolide elicwengekileyo.

20“Ukuhlakanipha kuvelaphi na?

Indawo yokuqonda iphi na?

21Kusithekile emehlweni abo bonke abaphilayo,

kufihliwe ezinyonini zezulu.

22Ukubhujiswa nokufa kuthi:

‘Ngezindlebe zethu sizwile amahemuhemu akho.’

23

28:23
IzA. 8:22
Jak. 1:5
UNkulunkulu uyaqonda indlela yakho;

yena uyazi indawo yakho.

24Ngokuba uyabeka imikhawulo yomhlaba,

abone konke okuphansi kwezulu.

25Lapho emisela umoya ukusinda kwawo,

elinganisa amanzi ngezilinganiso,

26

28:26
Jobe 38:25
lapho enzela imvula isimiso,

nonyazi lokuduma indlela,

27khona wakubona, walanda ngakho,

wakuhlela, wakuphenya.

28

28:28
AmaH. 111:10
IzA. 1:7
9:10
Wathi kubantu: ‘Bhekani, ukwesaba

iNkosi lokhu kungukuhlakanipha;

ukusuka ebubini kungukuqonda.’ ”