IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
27

Inkulumo yokugcina kaJobe: usagcizelela ukulunga kwakhe

271UJobe wabuye waphakamisa izwi lakhe, wathi:

2“Kuphila kukaNkulunkulu osusile ukwahlulelwa kwami,

noSomandla owenze munyu umphefumulo wami,

3kusekhona ukuphefumula kimi,

nomoya kaNkulunkulu usemakhaleni ami,

4izindebe zami aziyikukhuluma okubi,

nolimi lwami aluyikukhipha inkohliso.

5Makube kude nami ukuba nginivumele;

angiyikuzaphuca ukuphelela kwami ngize ngife.

6

27:6
1 Kor. 4:4
Ngibambelela ekulungeni kwami, angikuyeki;

inhliziyo yami ayisoli nowodwa wemihla yami.

7“Isitha sami masibe njengomubi,

nongisukelayo njengowonileyo.

8

27:8
Luk. 12:20
Liyini ithemba longenaNkulunkulu,

nxa enqunywa,

lapho uNkulunkulu esusa umphefumulo wakhe, na?

9

27:9
IzA. 28:9
Mika 3:4
Joh. 9:31
UNkulunkulu uyakuzwa ukukhala kwakhe,

lapho ehlelwa lusizi, na?

10Uyakuthokoza ngoSomandla,

ambize uNkulunkulu ngezikhathi zonke, na?

11“Ngiyakunifundisa ngesandla sikaNkulunkulu;

okukuSomandla angiyikukufihla.

12Bhekani, nina nonke nikubonile;

kungani ukuba nizenze ize na?

13“Lokhu kuyisabelo somuntu omubi kuNkulunkulu,

nefa lezidlwangudlwangu ezilamukela kuSomandla.

14

27:14
2 AmaKh. 10:7
Jobe 18:19
Uma abantwana bakhe banda, bandela inkemba;

inzalo yakhe ayiyikusutha ngokudla.

15Abasele kuye bayakumbelwa ekufeni,

abafelokazi babo bangalili.

16Noma enqwabela isiliva njengothuli,

alungise izambatho njengodaka,

17

27:17
IzA. 13:22
28:8
Shum. 2:26
IsiLilo 2:15
makakulungise,

kepha kuyakwembathwa ngolungileyo,

ongenacala abele isiliva.

18Uyakha indlu yakhe njengenundu,

ibe njengedlangala elakhiwa ngumlindi.

19Uyalala enothile,

angakuphindi kodwa;

uyavula amehlo akhe, abe engasekho.

20Ingebhe iyamehlela njengamanzi;

isivunguvungu siyamphephula ebusuku.

21Umoya wasempumalanga uyamthatha, amuke;

uyambhengula endaweni yakhe.

22Uyacibishelwa engahawukelwa;

uyabaleka nokubaleka esandleni sakhe.

23Abantu bayakumshayela ihlombe,

bamncimfele ukuba asuke endaweni yakhe.