IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
25

Inkulumo yesithathu kaBilidadi: akukho okuhlambulukile emehlweni kaNkulunkulu

251Wayesethatha uBilidadi umShuhi, wathi:

2“Ukubusa nokwesabeka kukuye

owenza ukuthula ezindaweni zakhe eziphakemeyo.

3

25:3
Dan. 7:10
Ukhona yini ongabala izimpi zakhe,

nokukhanya kwakhe akuphumeli bani na?

4

25:4
Jobe 4:17
9:2
15:14
IzA. 20:9
Pho, umuntu angalunga kanjani kuNkulunkulu,

nozelwe ngowesifazane angahlambuluka kanjani, na?

5Bheka, nenyanga ayinankazimulo,

nezinkanyezi azihlambulukile emehlweni akhe.

6

25:6
Jobe 17:14
Pho, kakhulu kangakanani umuntu oyimpethu,

nendodana yomuntu eyisibungu, na?”

26

UJobe uphendula inkulumo yesithathu kaBilidadi: uyabazi naye ubukhulu bukaNkulunkulu njengoBilidadi

261Wayesephendula uJobe, wathi:

2“Usizile kanjani ongenamandla!

Usindisile kanjani ingalo engenamandla?

3Umlulekile kanjani ongenakuhlakanipha!

Umemezile kangakanani ukuqonda!

4Utshelwe ngubani lawo mazwi,

nomoya kabani waphuma kuwe, na?

5“Izithunzi ziyathuthumela

phansi kwamanzi kanye nabakhelwane bawo.

6

26:6
IzA. 15:11
Heb. 4:13
Indawo yabafileyo ize phambi kwakhe,

nendawo yokubhubha ayinasisibekelo.

7

26:7
AmaH. 104:2
Welula inyakatho phezu kwendawo engenalutho;

uphanyeka umhlaba phezu kweze.

8Ubopha amanzi emafwini akhe;

ifu alidabuki phansi kwawo.

9Uyasibekela ubuso besihlalo sakhe sobukhosi;

uyeneka ifu lakhe phezu kwaso.

10Uyingiliza ngomudwa phezu kobuso bamanzi,

kuze kuphele ukukhanya ebumnyameni.

11Izinsika zezulu ziyathuthumela;

ziyethuswa ngokukhuza kwakhe.

12

26:12
Jobe 9:13
Ngamandla akhe uyanyakazisa amanzi;

ngokuqonda kwakhe uyachitha uRahabi.

13

26:13
Isaya 27:1
Ngokuphefumula kwakhe izulu liyakhazimula;

isandla sakhe sigwazile inyoka esheshayo.

14Bheka, lokhu kungamaphethelo nje ezindlela zakhe,

izwi lokunyenyeza nje elizwakalayo ngaye;

indumo yamandla akhe,

ngubani obeyakuyiqonda na?”

27

Inkulumo yokugcina kaJobe: usagcizelela ukulunga kwakhe

271UJobe wabuye waphakamisa izwi lakhe, wathi:

2“Kuphila kukaNkulunkulu osusile ukwahlulelwa kwami,

noSomandla owenze munyu umphefumulo wami,

3kusekhona ukuphefumula kimi,

nomoya kaNkulunkulu usemakhaleni ami,

4izindebe zami aziyikukhuluma okubi,

nolimi lwami aluyikukhipha inkohliso.

5Makube kude nami ukuba nginivumele;

angiyikuzaphuca ukuphelela kwami ngize ngife.

6

27:6
1 Kor. 4:4
Ngibambelela ekulungeni kwami, angikuyeki;

inhliziyo yami ayisoli nowodwa wemihla yami.

7“Isitha sami masibe njengomubi,

nongisukelayo njengowonileyo.

8

27:8
Luk. 12:20
Liyini ithemba longenaNkulunkulu,

nxa enqunywa,

lapho uNkulunkulu esusa umphefumulo wakhe, na?

9

27:9
IzA. 28:9
Mika 3:4
Joh. 9:31
UNkulunkulu uyakuzwa ukukhala kwakhe,

lapho ehlelwa lusizi, na?

10Uyakuthokoza ngoSomandla,

ambize uNkulunkulu ngezikhathi zonke, na?

11“Ngiyakunifundisa ngesandla sikaNkulunkulu;

okukuSomandla angiyikukufihla.

12Bhekani, nina nonke nikubonile;

kungani ukuba nizenze ize na?

13“Lokhu kuyisabelo somuntu omubi kuNkulunkulu,

nefa lezidlwangudlwangu ezilamukela kuSomandla.

14

27:14
2 AmaKh. 10:7
Jobe 18:19
Uma abantwana bakhe banda, bandela inkemba;

inzalo yakhe ayiyikusutha ngokudla.

15Abasele kuye bayakumbelwa ekufeni,

abafelokazi babo bangalili.

16Noma enqwabela isiliva njengothuli,

alungise izambatho njengodaka,

17

27:17
IzA. 13:22
28:8
Shum. 2:26
IsiLilo 2:15
makakulungise,

kepha kuyakwembathwa ngolungileyo,

ongenacala abele isiliva.

18Uyakha indlu yakhe njengenundu,

ibe njengedlangala elakhiwa ngumlindi.

19Uyalala enothile,

angakuphindi kodwa;

uyavula amehlo akhe, abe engasekho.

20Ingebhe iyamehlela njengamanzi;

isivunguvungu siyamphephula ebusuku.

21Umoya wasempumalanga uyamthatha, amuke;

uyambhengula endaweni yakhe.

22Uyacibishelwa engahawukelwa;

uyabaleka nokubaleka esandleni sakhe.

23Abantu bayakumshayela ihlombe,

bamncimfele ukuba asuke endaweni yakhe.