IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
24

UJobe ukhala ukuthi abangenakuzivikela bayahlushwa

241“Kungani ukuba uSomandla

angazibekeleli izikhathi zokwahlulela,

abamaziyo babone imihla yakhe, na?

2

24:2
Dut. 19:14
27:17
IzA. 22:28
Imincele iyasuswa;

bahlwitha imihlambi, bayiklabise.

3

24:3
Dut. 24:17
Bamukisa imbongolo yezintandane,

nenkomo yomfelokazi bayayithatha ibe yisibambiso.

4Bafuzula abaswelayo endleleni;

abampofu bomhlaba bacasha ndawonye.

5Bheka, njengezimbongolo ehlane

bayaphumela emisebenzini yabo befunisisa ukudla;

ihlane lingukudla kwabo abakunika abantwana babo.

6Emasimini bavuna ifoliji;*

bakhothoza esivinini somubi.

7Ebusuku balala nqunu bengenangubo,

bengenanto yokuzisibekela emakhazeni.

8Bamanzi ngezihlambi zasezintabeni;

basingatha idwala bengenasiphephelo.

9Intandane ihlwithwa ebeleni,

nengane yompofu ithathwa ibe yisibambiso,

10bahambe nqunu bengenangubo,

bethwele izithungu, belambile.

11Benza amafutha phakathi kwezingange zabahluphi;

banyathela izikhamo zewayini,

kepha bayoma.

12Bexoshwe emzini abafayo bayabubula;

imiphefumulo yabalimeleyo iyakhala,

kepha uNkulunkulu akanaki lokho okubi.

13“Bakhona abakuhlubukile ukukhanya;

abazi indlela yakho,

abanamatheli emikhondweni yakho.

14Umbulali uvuka ekuseni,

abulale ompofu noswelayo;

ebusuku unjengesela.

15Iso lesiphingi libheka ukuhlwa

ngokuthi: ‘Malingangiboni iso,’

sisithe ubuso baso.

16Bafohla izindlu sekumnyama;

emini bayazivalela;

ukukhanya abakwazi.

17Ngokuba ithunzi lokufa kubo bonke labo linjengokusa,

lokhu beyazi ingebhe yethunzi lokufa.

18“Banejubane ebusweni bamanzi;

izabelo zabo ziqalekisiwe emhlabeni;

abasayikuphendukela endleleni yezivini.

19Ukoma nokushisa kuyaqeda amanzi eqhwa;

kanjalo indawo yabafileyo labo abonileyo.

20Isizalo siyamkhohlwa;

izimpethu ziyamsobozela;

akasayikukhunjulwa;

ukungalungi kuyaphulwa njengomuthi.

21Uyayidla inyumba engazaliyo;

akenzeli umfelokazi okuhle.

22Uyadonsa namaqhawe ngamandla akhe;

uyavuka; akakho osenethemba lokuphila.

23UNkulunkulu uyamnika ukuba alondeke, asekelwe;

kepha amehlo akhe aphezu kwezindlela zabo.

24

24:24
Jobe 21:13
Bayaphakanyiswa;

emva kwesikhashana abasekho;

bayaphela njengabanye, bafe;

babuna njengezihloko zezikhwebu.

25“Uma kungenjalo,

ngubani ongangenza onamanga,

awenze ize amazwi ami, na?”