IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
22

Inkulumo yesithathu ka-Elifazi: uJobe wonile: makaphendukele kuNkulunkulu

221Wayesethatha u-Elifazi umThemani, wathi:

2“Umuntu angaba yinsizakalo kuNkulunkulu

ukuba ohlakaniphileyo abe nosizo kuye na?

3

22:3
Jobe 35:7
Kuyintokozo yini kuSomandla,

uma ulungile,

kuyinzuzo kuye, uma wenza izindlela zakho ziphelele, na?

4“Kungokumesaba kwakho akusolayo,

angene nawe ekwahlulelweni, na?

5Ububi bakho abubukhulu yini?

Izono zakho azinakuphela.

6Ngokuba uthathe ngeze izibambiso kumfowenu,

wahlubula abampofu izingubo zabo.

7Awumphuzisanga owomileyo amanzi,

wamgodlela olambileyo ukudla.

8Umuntu onamandla, izwe lingelakhe;

onodumo uyahlala kulo.

9Umukisile abafelokazi bengenalutho;

izingalo zezintandane zaphuliwe.

10Ngalokho izingibe ziyakuhaqa;

uvalo oluzumayo luyakwethusa.

11Ukukhanya kwakho kuphenduke ubumnyama,

ukuze ungaboni,

nesikhukhula samanzi siyakusibekela.

12“UNkulunkulu akakho ekuphakameni kwezulu na?

Bheka inhloko yezinkanyezi ukuthi iphakeme kangaka.

13

22:13
AmaH. 94:7
Uthi wena: ‘UNkulunkulu wazini na?

Angahlulela engale kwesigayegaye na?

14Amafu ayamsibekela ukuze angaboni;

uyahamba esiyingelezini sezulu.’

15Uyakugcina indlela yamandulo eyahanjwa yizoni na?

16

22:16
Gen. 6:5
Yizo ezahlwitha kungakabi yisikhathi,

ezisisekelo sazo sathululwa njengomfula,

17

22:17
Jobe 21:14
nezathi kuNkulunkulu: ‘Suka kithina,

ngokuba uSomandla ubeyakwenzani kubo na?’

18

22:18
Jobe 21:16
Kepha nguye owayegcwalisa izindlu zabo ngokuhle.

Amasu ababi akude nami.

19

22:19
AmaH. 107:42
“Abalungileyo bayakukubona, bathokoze;

abangenasici bayabaklododela ngokuthi:

20‘Impela ababesivukela sebechithiwe,

nabakushiyileyo umlilo ukuqedile.’

21“Mawujwayelane naye, ube nokuthula;

ngalokho okuhle kuyakufika kuwe.

22Mawamukele umthetho emlonyeni wakhe,

ubeke amazwi akhe enhliziyweni yakho.

23

22:23
Jobe 8:5
11:13
Uma ubuyela kuSomandla, uyakwakhiwa,

uma udedisa okubi kude etendeni lakho,

24ubeke igolide lakho othulini,

nelase-Ofiri phakathi kwamatshe eminonjana.

25USomandla uyakuba yigugu lakho,

nesiliva elikhazimulayo kuwe,

26ngokuba lapho uyakuthokoza ngoSomandla,

uphakamisele kuNkulunkulu ubuso bakho.

27Uyakukhuleka kuye, akuzwe,

wena ugcwalise izithembiso zakho.

28Uma unquma indaba, uyakuyenzelwa,

ukukhanya kukhanye ezindleleni zakho.

29

22:29
IzA. 29:23
Luk. 18:14
Uma zehla, uyakuthi: ‘Phezulu!’

abesephakanyiswa ozithobileyo.

30

22:30
Jobe 42:8
Jak. 5:16
Abantu abangemsulwa uyakubakhulula nabo,

bakhululwe ngobumhlophe bezandla zakho.”

23

UJobe uphendula inkulumo yesithathu ka-Elifazi: ukhala ngokubeka indaba yakhe phambi kukaNkulunkulu

231Wayesephendula uJobe, wathi:

2“Nanamuhla ukukhala kwami kumunyu;

isandla sami siyasinda ngokububula kwami.

3Sengathi ngingazi ukuthi ngiyakumtholaphi,

ngize ngifike endlini yakhe,

4ngilungise ukwahlulelwa kwami phambi kwakhe,

ngigcwalise umlomo wami ngezimpendulo.

5Bengiyakuwazi amazwi abeyakungiphendula ngawo,

ngiqonde ukuthi ubeyakuthini kimi.

6Ubeyakuphikisana nami ngamandla akhe amakhulu na?

Cha, ubeyakubhekisa kimi.

7Lapho olungileyo ubeyakuphikisana naye,

mina ngikhululwe kumahluleli wami kuze kube phakade.

8Kodwa bheka, ngiya empumalanga,

kepha akakho,

nasentshonalanga, kepha angimboni,

9nangasenyakatho ekusebenzeni kwakhe, kepha akabonwa;

ujikela ngaseningizimu,

kepha akabonakali.

10

23:10
Jobe 33:9
AmaH. 115:3
Dan. 4:32
Ngokuba uyayazi indlela yami;

esengivivinyile,

ngiyakuphuma njengegolide.

11Unyawo lwami lunamathele ezinyathelweni zakhe;

ngigcinile indlela yakhe,

angiphambukanga.

12Angichezukanga emyalweni wezindebe zakhe;

ngizibekele amazwi akhe kunezimiso zami.

13“Kodwa uyinto inye,

ngubani ongambuyisa na?

Okufisayo umphefumulo wakhe,

lokho uyakwenza.

14Uyakufeza engikumiselweyo;

izinto eziningi ezinjalo zikuye.

15Ngalokho ngishaywa luvalo ebusweni bakhe;

lapho ngikuqaphela, ngiyamesaba.

16NguNkulunkulu odangalisileyo inhliziyo yami,

uSomandla ungethusile,

17ngokuba anginqunywanga,

bungakafiki ubumnyama;

wangifihlela ukuhlwa.

24

UJobe ukhala ukuthi abangenakuzivikela bayahlushwa

241“Kungani ukuba uSomandla

angazibekeleli izikhathi zokwahlulela,

abamaziyo babone imihla yakhe, na?

2

24:2
Dut. 19:14
27:17
IzA. 22:28
Imincele iyasuswa;

bahlwitha imihlambi, bayiklabise.

3

24:3
Dut. 24:17
Bamukisa imbongolo yezintandane,

nenkomo yomfelokazi bayayithatha ibe yisibambiso.

4Bafuzula abaswelayo endleleni;

abampofu bomhlaba bacasha ndawonye.

5Bheka, njengezimbongolo ehlane

bayaphumela emisebenzini yabo befunisisa ukudla;

ihlane lingukudla kwabo abakunika abantwana babo.

6Emasimini bavuna ifoliji;*

bakhothoza esivinini somubi.

7Ebusuku balala nqunu bengenangubo,

bengenanto yokuzisibekela emakhazeni.

8Bamanzi ngezihlambi zasezintabeni;

basingatha idwala bengenasiphephelo.

9Intandane ihlwithwa ebeleni,

nengane yompofu ithathwa ibe yisibambiso,

10bahambe nqunu bengenangubo,

bethwele izithungu, belambile.

11Benza amafutha phakathi kwezingange zabahluphi;

banyathela izikhamo zewayini,

kepha bayoma.

12Bexoshwe emzini abafayo bayabubula;

imiphefumulo yabalimeleyo iyakhala,

kepha uNkulunkulu akanaki lokho okubi.

13“Bakhona abakuhlubukile ukukhanya;

abazi indlela yakho,

abanamatheli emikhondweni yakho.

14Umbulali uvuka ekuseni,

abulale ompofu noswelayo;

ebusuku unjengesela.

15Iso lesiphingi libheka ukuhlwa

ngokuthi: ‘Malingangiboni iso,’

sisithe ubuso baso.

16Bafohla izindlu sekumnyama;

emini bayazivalela;

ukukhanya abakwazi.

17Ngokuba ithunzi lokufa kubo bonke labo linjengokusa,

lokhu beyazi ingebhe yethunzi lokufa.

18“Banejubane ebusweni bamanzi;

izabelo zabo ziqalekisiwe emhlabeni;

abasayikuphendukela endleleni yezivini.

19Ukoma nokushisa kuyaqeda amanzi eqhwa;

kanjalo indawo yabafileyo labo abonileyo.

20Isizalo siyamkhohlwa;

izimpethu ziyamsobozela;

akasayikukhunjulwa;

ukungalungi kuyaphulwa njengomuthi.

21Uyayidla inyumba engazaliyo;

akenzeli umfelokazi okuhle.

22Uyadonsa namaqhawe ngamandla akhe;

uyavuka; akakho osenethemba lokuphila.

23UNkulunkulu uyamnika ukuba alondeke, asekelwe;

kepha amehlo akhe aphezu kwezindlela zabo.

24

24:24
Jobe 21:13
Bayaphakanyiswa;

emva kwesikhashana abasekho;

bayaphela njengabanye, bafe;

babuna njengezihloko zezikhwebu.

25“Uma kungenjalo,

ngubani ongangenza onamanga,

awenze ize amazwi ami, na?”