IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
20

Inkulumo yesibili kaSofari: injabulo yababi imfushane

201Wayesethatha uSofari umNahama, wathi:

2“Ngalokho imicabango yami iyangiphendula

ngenxa yokushesha okuphakathi kwami.

3

20:3
Jobe 15:2
Ngiyezwa insolo engihlazisayo,

kepha umoya wasengqondweni yami uyangiphendula.

4“Awukwazi yini ukuba lokhu kungokwasendulo,

selokhu abantu babekwa emhlabeni,

5ukuthi ukujabula kwababi kufushane,

nokuthokoza kwabangenaNkulunkulu

kungokokuphazima kweso nje, na?

6Noma ubukhulu bakhe bukhuphukela ezulwini,

nekhanda lakhe lifinyelela emafwini,

7uyakubhubha kuze kube phakade njengamasimba akhe;

abambonayo bayakuthi: ‘Uphi na?’

8

20:8
AmaH. 73:20
Uyakundiza njengephupho,

angabe esafunyanwa;

uyakuxoshwa njengombono wasebusuku.

9

20:9
Eks. 14:13
Iso elalimgqolozela alisamboni,

nendawo yakhe ayisamboni.

10Abantwana bakhe bayakuzincengela kwabampofu,

izandla zakhe zibuyise impahla yakhe.

11Amathambo akhe agcwele ubusha,

kepha buyakulala phansi kanye naye othulini.

12“Noma ububi bumnandi emlonyeni wakhe,

noma ebufihla phansi kolimi lwakhe,

13noma ebugodla engabushiyi,

kepha ebugcina emlonyeni wakhe,

14kuyaguquka nokho ukudla kwakhe phakathi kwakhe,

kube yinyongo yamabululu ezibilinini zakhe.

15Ugwinyile ingcebo;

uyakubuye ayihlanze;

uNkulunkulu uyakuyikhipha esiswini sakhe.

16Uyakumunca isihlungu samabululu;

ulimi lwenyoka luyakumbulala.

17Akayikubuka imifula,

iminonjana nemifudlana yezinyosi namangqanga.

18

20:18
Dut. 28:30
Lokho owakukhandlekelayo uyakukubuyisa, angakugwinyi;

ngempahla ayitholileyo akayikujabula.

19

20:19
Isaya 5:8
Ngokuba ucindezele,

washiya abampofu;

uhlwithile indlu, angabuye ayakhe.

20“Ngokuba wayengazi ukuthula esiswini sakhe;

kayikuphepha nalutho kulokho akufisayo.

21Akusalanga lutho angaludlanga;

ngalokho inhlanhla yakhe ayiyikuma.

22Ekusutheni kokuvama kwakhe uyaminywa;

izandla zakho konke ukuhlupheka ziyakumfikela.

23

20:23
AmaH. 11:6
Kuyakuthi lapho eyakugcwalisa isisu sakhe,

uNkulunkulu aphonse kuye ukuvutha kwentukuthelo yakhe,

akunise phezu kwakhe esekudleni.

24Uyabalekela isikhali sensimbi,

kepha ubhotshozwa ngumnsalo wethusi.

25Uyawukhipha uphume emzimbeni wakhe;

nxa uphuma unyampuza enyongweni,

abesehlelwa yingebhe.

26Ubumnyama bonke bubekelelwe ingcebo yakhe;

umlilo ongavuthelwanga uyakuyidla,

uchithe okusele etendeni lakhe.

27Izulu liyakwambula ububi bakhe,

umhlaba umvukele.

28Imfuyo yendlu yakhe iyakumuka,

inyamalale ngomuhla wentukuthelo.

29

20:29
Jobe 27:13
Lesi siyisabelo somuntu omubi esivela kuNkulunkulu,

nefa alinqunyelweyo nguNkulunkulu.”

21

UJobe uyaphendula inkulumo yesibili kaSofari: ukuhlupheka akubehleli ababi kuphela

211Wayesephendula uJobe, wathi:

2“Yizwani nokuzwa amazwi ami;

lokhu makube yinduduzo evela kini.

3

21:3
IzA. 18:13
Ngivumeleni ukuba nami ngikhulume;

nalapho sengikhulumile, klolodani.

4“Mina-ke, ukukhala kwami kungomuntu na?

Ngingekhathazeke na?

5Ngibukeni, nimangale,

nibeke izandla emilonyeni yenu.

6Lapho ngikhumbula nje,

ngishaywa luvalo;

ukwesaba kubamba inyama yami.

7

21:7
AmaH. 73:3
Jer. 12:1
Hab. 1:13
Mal. 3:14
Ababi baphilelani,

baze babe badala,

yebo, bakhule emandleni, na?

8Inzalo yabo iyema phambi kwabo kanye nabo,

nabantwana babo phambi kwamehlo abo.

9Izindlu zabo zinokuthula, azinangebhe;

uswazi lukaNkulunkulu aluphezu kwabo.

10Inkunzi yabo iyakhwela, kayiphuthi;

inkomo yabo iyazala, kayiphunzi.

11

21:11
AmaH. 17:14
Bakhipha izingane zabo njengomhlambi;

abantwana babo bayagida.

12Bahlabelela ngesigubhu nangehabhu,*

bathokoza ngezwi lomtshingo.

13

21:13
Jobe 24:24
Baqeda imihla yabo ngokuhle,

behlela endaweni yabafileyo ngokuthula.

14

21:14
Jobe 22:17
Nokho bathi kuNkulunkulu:

‘Suka kithi,

asifuni ukwazi izindlela zakho.

15

21:15
Eks. 5:2
Mal. 3:14
USomandla uyini ukuba simkhonze na?

Siyakuzuzani, uma sikhuleka kuye, na?’

16

21:16
Jobe 22:18
Bhekani, inhlanhla yabo ayisesandleni sabo;

icebo lababi malibe kude nami.

17“Kukangaki isibani sababi sicimeka,

nengozi ibehlela,

babelwe izabelo ngentukuthelo, na?

18

21:18
AmaH. 1:4
35:5
Isaya 29:5
Hos. 13:3
Babeyakuba njengezibi phambi komoya,

nanjengamakhoba aphephethwa yisiphepho.

19

21:19
Eks. 20:5
UNkulunkulu ubekela abantwana babo ububi babo;

yebo, kodwa makabuphindisele kubo uqobo ukuba babazi.

20

21:20
AmaH. 75:8
Jer. 25:15
Awabo amehlo mawabone ukuchithwa kwabo,

bona baphuze ukufutheka kukaSomandla.

21Banokujabula kuni endlini yabo emva kwabo,

lapho umumo wezinyanga zabo usunqunyiwe, na?

22

21:22
Isaya 40:13
Rom. 11:34
1 Kor. 2:16
UNkulunkulu uyakufundiswa ukwazi,

yena owahlulela abaphakemeyo, na?

23“Omunye ufa esemi kahle kukho konke,

ezinzile, enokuthula.

24Izinhlangothi zakhe zigcwele amafutha;

umnkantsha wamathambo akhe umanzi.

25Omunye ufa enomphefumulo onomunyu,

engazange adle okuhle.

26

21:26
Shum. 9:2
Balala phansi othulini kanyekanye;

izimpethu ziyabasibekela.

27Bhekani, ngiyazi imicabango yenu,

namacebo enu eniyakungona ngawo.

28Nithi: ‘Iphi indlu yezikhulu,

liphi itende lokuhlala kwababi, na?’

29Anibuzanga abadlula endleleni,

nibazi ubufakazi babo

30bokuthi omubi ugodlelwa usuku lokubhujiswa

nokuthi bayamukiswa ngosuku lwentukuthelo, na?

31Ngubani oyakumtshela indlela yakhe ebusweni bakhe?

Ngubani oyakumphindisela ngalokho akwenzileyo na?

32Uyayiswa ethuneni, kulindwe elibeni.

33Amagabade asesigodini ayakuba mnandi kuye;

bonke abantu bayakudonswa emva kwakhe,

njengokuba bengenakubalwa nababe phambi kwakhe.

34

21:34
Jobe 16:2
“Pho, ningiduduzelani ngeze,

lokhu ezimpendulweni zenu kusele inkohliso nje, na?”

22

Inkulumo yesithathu ka-Elifazi: uJobe wonile: makaphendukele kuNkulunkulu

221Wayesethatha u-Elifazi umThemani, wathi:

2“Umuntu angaba yinsizakalo kuNkulunkulu

ukuba ohlakaniphileyo abe nosizo kuye na?

3

22:3
Jobe 35:7
Kuyintokozo yini kuSomandla,

uma ulungile,

kuyinzuzo kuye, uma wenza izindlela zakho ziphelele, na?

4“Kungokumesaba kwakho akusolayo,

angene nawe ekwahlulelweni, na?

5Ububi bakho abubukhulu yini?

Izono zakho azinakuphela.

6Ngokuba uthathe ngeze izibambiso kumfowenu,

wahlubula abampofu izingubo zabo.

7Awumphuzisanga owomileyo amanzi,

wamgodlela olambileyo ukudla.

8Umuntu onamandla, izwe lingelakhe;

onodumo uyahlala kulo.

9Umukisile abafelokazi bengenalutho;

izingalo zezintandane zaphuliwe.

10Ngalokho izingibe ziyakuhaqa;

uvalo oluzumayo luyakwethusa.

11Ukukhanya kwakho kuphenduke ubumnyama,

ukuze ungaboni,

nesikhukhula samanzi siyakusibekela.

12“UNkulunkulu akakho ekuphakameni kwezulu na?

Bheka inhloko yezinkanyezi ukuthi iphakeme kangaka.

13

22:13
AmaH. 94:7
Uthi wena: ‘UNkulunkulu wazini na?

Angahlulela engale kwesigayegaye na?

14Amafu ayamsibekela ukuze angaboni;

uyahamba esiyingelezini sezulu.’

15Uyakugcina indlela yamandulo eyahanjwa yizoni na?

16

22:16
Gen. 6:5
Yizo ezahlwitha kungakabi yisikhathi,

ezisisekelo sazo sathululwa njengomfula,

17

22:17
Jobe 21:14
nezathi kuNkulunkulu: ‘Suka kithina,

ngokuba uSomandla ubeyakwenzani kubo na?’

18

22:18
Jobe 21:16
Kepha nguye owayegcwalisa izindlu zabo ngokuhle.

Amasu ababi akude nami.

19

22:19
AmaH. 107:42
“Abalungileyo bayakukubona, bathokoze;

abangenasici bayabaklododela ngokuthi:

20‘Impela ababesivukela sebechithiwe,

nabakushiyileyo umlilo ukuqedile.’

21“Mawujwayelane naye, ube nokuthula;

ngalokho okuhle kuyakufika kuwe.

22Mawamukele umthetho emlonyeni wakhe,

ubeke amazwi akhe enhliziyweni yakho.

23

22:23
Jobe 8:5
11:13
Uma ubuyela kuSomandla, uyakwakhiwa,

uma udedisa okubi kude etendeni lakho,

24ubeke igolide lakho othulini,

nelase-Ofiri phakathi kwamatshe eminonjana.

25USomandla uyakuba yigugu lakho,

nesiliva elikhazimulayo kuwe,

26ngokuba lapho uyakuthokoza ngoSomandla,

uphakamisele kuNkulunkulu ubuso bakho.

27Uyakukhuleka kuye, akuzwe,

wena ugcwalise izithembiso zakho.

28Uma unquma indaba, uyakuyenzelwa,

ukukhanya kukhanye ezindleleni zakho.

29

22:29
IzA. 29:23
Luk. 18:14
Uma zehla, uyakuthi: ‘Phezulu!’

abesephakanyiswa ozithobileyo.

30

22:30
Jobe 42:8
Jak. 5:16
Abantu abangemsulwa uyakubakhulula nabo,

bakhululwe ngobumhlophe bezandla zakho.”