IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
21

UJobe uyaphendula inkulumo yesibili kaSofari: ukuhlupheka akubehleli ababi kuphela

211Wayesephendula uJobe, wathi:

2“Yizwani nokuzwa amazwi ami;

lokhu makube yinduduzo evela kini.

3

21:3
IzA. 18:13
Ngivumeleni ukuba nami ngikhulume;

nalapho sengikhulumile, klolodani.

4“Mina-ke, ukukhala kwami kungomuntu na?

Ngingekhathazeke na?

5Ngibukeni, nimangale,

nibeke izandla emilonyeni yenu.

6Lapho ngikhumbula nje,

ngishaywa luvalo;

ukwesaba kubamba inyama yami.

7

21:7
AmaH. 73:3
Jer. 12:1
Hab. 1:13
Mal. 3:14
Ababi baphilelani,

baze babe badala,

yebo, bakhule emandleni, na?

8Inzalo yabo iyema phambi kwabo kanye nabo,

nabantwana babo phambi kwamehlo abo.

9Izindlu zabo zinokuthula, azinangebhe;

uswazi lukaNkulunkulu aluphezu kwabo.

10Inkunzi yabo iyakhwela, kayiphuthi;

inkomo yabo iyazala, kayiphunzi.

11

21:11
AmaH. 17:14
Bakhipha izingane zabo njengomhlambi;

abantwana babo bayagida.

12Bahlabelela ngesigubhu nangehabhu,*

bathokoza ngezwi lomtshingo.

13

21:13
Jobe 24:24
Baqeda imihla yabo ngokuhle,

behlela endaweni yabafileyo ngokuthula.

14

21:14
Jobe 22:17
Nokho bathi kuNkulunkulu:

‘Suka kithi,

asifuni ukwazi izindlela zakho.

15

21:15
Eks. 5:2
Mal. 3:14
USomandla uyini ukuba simkhonze na?

Siyakuzuzani, uma sikhuleka kuye, na?’

16

21:16
Jobe 22:18
Bhekani, inhlanhla yabo ayisesandleni sabo;

icebo lababi malibe kude nami.

17“Kukangaki isibani sababi sicimeka,

nengozi ibehlela,

babelwe izabelo ngentukuthelo, na?

18

21:18
AmaH. 1:4
35:5
Isaya 29:5
Hos. 13:3
Babeyakuba njengezibi phambi komoya,

nanjengamakhoba aphephethwa yisiphepho.

19

21:19
Eks. 20:5
UNkulunkulu ubekela abantwana babo ububi babo;

yebo, kodwa makabuphindisele kubo uqobo ukuba babazi.

20

21:20
AmaH. 75:8
Jer. 25:15
Awabo amehlo mawabone ukuchithwa kwabo,

bona baphuze ukufutheka kukaSomandla.

21Banokujabula kuni endlini yabo emva kwabo,

lapho umumo wezinyanga zabo usunqunyiwe, na?

22

21:22
Isaya 40:13
Rom. 11:34
1 Kor. 2:16
UNkulunkulu uyakufundiswa ukwazi,

yena owahlulela abaphakemeyo, na?

23“Omunye ufa esemi kahle kukho konke,

ezinzile, enokuthula.

24Izinhlangothi zakhe zigcwele amafutha;

umnkantsha wamathambo akhe umanzi.

25Omunye ufa enomphefumulo onomunyu,

engazange adle okuhle.

26

21:26
Shum. 9:2
Balala phansi othulini kanyekanye;

izimpethu ziyabasibekela.

27Bhekani, ngiyazi imicabango yenu,

namacebo enu eniyakungona ngawo.

28Nithi: ‘Iphi indlu yezikhulu,

liphi itende lokuhlala kwababi, na?’

29Anibuzanga abadlula endleleni,

nibazi ubufakazi babo

30bokuthi omubi ugodlelwa usuku lokubhujiswa

nokuthi bayamukiswa ngosuku lwentukuthelo, na?

31Ngubani oyakumtshela indlela yakhe ebusweni bakhe?

Ngubani oyakumphindisela ngalokho akwenzileyo na?

32Uyayiswa ethuneni, kulindwe elibeni.

33Amagabade asesigodini ayakuba mnandi kuye;

bonke abantu bayakudonswa emva kwakhe,

njengokuba bengenakubalwa nababe phambi kwakhe.

34

21:34
Jobe 16:2
“Pho, ningiduduzelani ngeze,

lokhu ezimpendulweni zenu kusele inkohliso nje, na?”