IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
18

Inkulumo yesibili kaBilidadi: ongenaNkulunkulu uyachithwa impela

181Wayesethatha uBilidadi umShuhi, wathi:

2

18:2
IzA. 17:27
“Koze kube nini nibekela amazwi ami izingibe na?

Qondani, andukuba sikhulume.

3Kungani ukuba sithiwe siyizilwane,

singcolile emehlweni enu, na?

4Wena ozidwengula olakeni lwakho,

umhlaba uyakushiywa ngenxa yakho,

nedwala lisuswe endaweni yalo, na?

5

18:5
IzA. 13:9
24:20
Yebo, nokukhanya komubi kuyakucimeka,

nelangabi lomlilo wakhe aliyikukhanya.

6Ukukhanya kuyakufiphala etendeni lakhe,

nesibani sakhe phezu kwakhe siyakucimeka.

7Izinyathelo zakhe ezinamandla ziyakufinyezwa;

amasu akhe ayamlahla phansi.

8Ngokuba uyaphonswa yizinyawo zakhe enetheni,

uhamba phezu kweveku.

9Isicupho siyakumbamba ngesithende;

ifolo liyakumbamba.

10Uthukuselwe inkintshela emhlabathini,

nesihibe emgwaqweni.

11

18:11
Lev. 26:36
Jobe 15:21
27:20
Jer. 46:5
Ingebhe iyakumethusa nxazonke;

iyamzingela ezinyathelweni zakhe.

12Ububi buyakumlambela,

ulungiselwe ingozi eceleni kwakhe.

13Amalungu omzimba wakhe ayakudliwa,

yebo, ukufa okwesabekayo kuyakudla amalungu akhe.

14

18:14
Jobe 8:13
11:20
IzA. 10:28
Uyakuhlwithwa etendeni lakhe alethembayo,

ayiswe enkosini yengebhe.

15Etendeni lakhe bayakuhlala abangesibo abakhe,

kuvumvuzelwe isibabule ekhaya lakhe.

16Izimpande zakhe ziyakoma ngaphansi;

phezulu kuyabuna amagatsha akhe.

17

18:17
IzA. 10:7
Ukukhunjulwa kwakhe kuyakuphela emhlabeni,

angabi negama ezweni.

18Uyakukhishwa ekukhanyeni, aqhutshelwe ebumnyameni,

axoshwe ezweni.

19

18:19
2 AmaKh. 10:11,17
Jobe 27:14
AmaH. 21:10
Akayikuba nandodana namzukulwana phakathi kwabantu bakhe;

akuyikuba khona lapho egogobala khona.

20Abasentshonalanga bayethuswa lusuku lwakhe,

nabasempumalanga babanjwa ngukwesaba.

21Impela zinjalo izindlu zaboni;

injalo indawo engamazi uNkulunkulu.”

19

UJobe uphendula inkulumo yesibili kaBilidadi: wenzelwe okubi lapho eshiyiwe yizihlobo zakhe; uyazi nokho ukuthi uMhlengi wakhe ukhona

191Wayesephendula uJobe, wathi:

2“Koze kube nini nihlupha umphefumulo wami,

ningiphohloze ngamazwi, na?

3

19:3
Jobe 16:20
Seningihlazisile kayishumi;

aninamahloni okuthi ningiphathe kabi na?

4Uma impela ngidukile,

ukuduka kwami kukimi ngedwa.

5Uma impela niyazikhukhumezela kimi,

niphikisane nami ngehlazo lami,

6yazini-ke ukuthi uNkulunkulu ungihlanekezele,

ungihaqe ngenetha.

7

19:7
Jobe 30:20
Bheka, ngikhala ngithi: ‘Ngubudlova!’

Kepha angiphendulwa;

ngicela ukusizwa,

kodwa akukho ukwahlulelwa.

8

19:8
Jobe 3:23
IsiLilo 3:5
Uvalile indlela yami ukuze ngingabi nakudlula;

ubeka ubumnyama emikhondweni yami.

9Ungikhumulile udumo lwami;

ususile umqhele ekhanda lami.

10Ungidilizile nxazonke, sengimukile;

usiphulile ithemba lami njengomuthi.

11

19:11
Jobe 13:24
16:9
33:10
IsiLilo 2:5
Ungivuthisele intukuthelo yakhe,

wangishaya njengezitha kuye.

12Amabutho akhe afika kanyekanye,

alungise indlela ukuba angisukele;

amisa nxazonke zetende lami.

13

19:13
AmaH. 31:11
38:12
88:8,18
“Udedisile kimi abafowethu,

nabazana nami sebahlukene impela nami.

14Izihlobo zami zingishiyile,

nengazana nabo bangikhohliwe.

15Abagogobele endlini yami

nezincekukazi zami bangishaya umfokazi;

ngingowezizwe emehlweni abo.

16Ngibiza inceku yami,

kayingiphenduli;

ngiyayinxusa ngomlomo wami.

17Umoya wami mubi kumkami,

ngiyanuka kubantwana besisu sikamame.

18

19:18
Jobe 30:1
Yebo, nezingane ziyangidelela;

uma ngivuka, zikhuluma ngami.

19

19:19
AmaH. 41:9
55:12
88:8
Ababeyizifuba zami bayanengwa yimi;

labo ababengithanda sebengifulathele.

20

19:20
Jobe 30:30
AmaH. 102:5
Amathambo ami anamathela

esikhumbeni sami nasenyameni yami;

ngisinde ngokulambisa kuphela.

21Ngihawukeleni, ngihawukeleni,

nina bangane bami,

ngokuba isandla sikaNkulunkulu singithintile.

22Ningizingelelani njengoNkulunkulu,

ningasuthi ngenyama yami na?

23“Sengathi amazwi ami angalotshwa!

Sengathi angabhalwa encwadini,

24aqoshwe edwaleni ngepeni lensimbi nangomthofu,

kuze kube phakade!

25

19:25
Isaya 41:14
Hos. 13:14
Kepha mina ngiyazi ukuthi uMhlengi wami ukhona;

ekupheleni uyakuma othulini.

26

19:26
1 Kor. 13:12
Nalapho sesishabalele isikhumba sami,

ngiyakumbuka uNkulunkulu ngikhululekile enyameni yami,

27

19:27
AmaH. 17:15
1 Joh. 3:2
engiyakumbona uqobo lwami;

amehlo ami ayakumbona,

kungabi njengomfokazi;

okuphakathi kwami kuyaphela esifubeni sami.

28Uma nithi: ‘Siyakumxosha yini pho!

njengokuba impande yendaba ifumaniseka kimi,’

29

19:29
Math. 5:22
yesabani inkemba,

ngokuba ulaka lungolwezono ezifanele inkemba,

ukuze nazi ukuthi ukwahlulelwa kukhona.”

20

Inkulumo yesibili kaSofari: injabulo yababi imfushane

201Wayesethatha uSofari umNahama, wathi:

2“Ngalokho imicabango yami iyangiphendula

ngenxa yokushesha okuphakathi kwami.

3

20:3
Jobe 15:2
Ngiyezwa insolo engihlazisayo,

kepha umoya wasengqondweni yami uyangiphendula.

4“Awukwazi yini ukuba lokhu kungokwasendulo,

selokhu abantu babekwa emhlabeni,

5ukuthi ukujabula kwababi kufushane,

nokuthokoza kwabangenaNkulunkulu

kungokokuphazima kweso nje, na?

6Noma ubukhulu bakhe bukhuphukela ezulwini,

nekhanda lakhe lifinyelela emafwini,

7uyakubhubha kuze kube phakade njengamasimba akhe;

abambonayo bayakuthi: ‘Uphi na?’

8

20:8
AmaH. 73:20
Uyakundiza njengephupho,

angabe esafunyanwa;

uyakuxoshwa njengombono wasebusuku.

9

20:9
Eks. 14:13
Iso elalimgqolozela alisamboni,

nendawo yakhe ayisamboni.

10Abantwana bakhe bayakuzincengela kwabampofu,

izandla zakhe zibuyise impahla yakhe.

11Amathambo akhe agcwele ubusha,

kepha buyakulala phansi kanye naye othulini.

12“Noma ububi bumnandi emlonyeni wakhe,

noma ebufihla phansi kolimi lwakhe,

13noma ebugodla engabushiyi,

kepha ebugcina emlonyeni wakhe,

14kuyaguquka nokho ukudla kwakhe phakathi kwakhe,

kube yinyongo yamabululu ezibilinini zakhe.

15Ugwinyile ingcebo;

uyakubuye ayihlanze;

uNkulunkulu uyakuyikhipha esiswini sakhe.

16Uyakumunca isihlungu samabululu;

ulimi lwenyoka luyakumbulala.

17Akayikubuka imifula,

iminonjana nemifudlana yezinyosi namangqanga.

18

20:18
Dut. 28:30
Lokho owakukhandlekelayo uyakukubuyisa, angakugwinyi;

ngempahla ayitholileyo akayikujabula.

19

20:19
Isaya 5:8
Ngokuba ucindezele,

washiya abampofu;

uhlwithile indlu, angabuye ayakhe.

20“Ngokuba wayengazi ukuthula esiswini sakhe;

kayikuphepha nalutho kulokho akufisayo.

21Akusalanga lutho angaludlanga;

ngalokho inhlanhla yakhe ayiyikuma.

22Ekusutheni kokuvama kwakhe uyaminywa;

izandla zakho konke ukuhlupheka ziyakumfikela.

23

20:23
AmaH. 11:6
Kuyakuthi lapho eyakugcwalisa isisu sakhe,

uNkulunkulu aphonse kuye ukuvutha kwentukuthelo yakhe,

akunise phezu kwakhe esekudleni.

24Uyabalekela isikhali sensimbi,

kepha ubhotshozwa ngumnsalo wethusi.

25Uyawukhipha uphume emzimbeni wakhe;

nxa uphuma unyampuza enyongweni,

abesehlelwa yingebhe.

26Ubumnyama bonke bubekelelwe ingcebo yakhe;

umlilo ongavuthelwanga uyakuyidla,

uchithe okusele etendeni lakhe.

27Izulu liyakwambula ububi bakhe,

umhlaba umvukele.

28Imfuyo yendlu yakhe iyakumuka,

inyamalale ngomuhla wentukuthelo.

29

20:29
Jobe 27:13
Lesi siyisabelo somuntu omubi esivela kuNkulunkulu,

nefa alinqunyelweyo nguNkulunkulu.”