IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
17

Ukuphela kwenkulumo kaJobe: ucela ukumelwa nguNkulunkulu; ulindela ukufa

171“Umoya wami usuchithekile, imihla yami iyacimeka;

okwami sekuyithuna nje.

2Impela kukhona abangiklolodelayo,

iso lami lisekucunuleni kwabo.

3

17:3
IzA. 6:1
Ake unginike isibambiso, ungimele;

ngubani oyakuxhawulana nami na?

4Ngokuba uvalile izinhliziyo zabo zingaqondi;

ngalokho awuyikubaphakamisa.

5Ochaka abangane bakhe ngenxa yesabelo,

amehlo abantwana bakhe ayakufiphala.

6

17:6
Jobe 30:9
AmaH. 44:14
IsiLilo 3:14
Ungibeke isaga sabantu,

ngibe ngokhafulelwa ebusweni.

7Iso lami lifiphele ngosizi;

onke amalungu ami anjengethunzi.

8Abaqotho bayethuswa yilokho;

ongenacala uyavukela ongenaNkulunkulu.

9Kepha olungileyo ubambelela endleleni yakhe;

onezandla ezihlanzekileyo ude eqina njalo.

10Nokho buyani nonke phela, nize;

kodwa angiyikuthola phakathi kwenu ohlakaniphileyo.

11Imihla yami isidlulile,

amasu ami anqunyiwe

kanye nemicabango yami yenhliziyo.

12Ubusuku babenza imini,

bathi:

‘Ukukhanya kuseduze nobumnyama.’

13Uma ngithemba ukuthi indawo yabafileyo iyindlu yami,

ngendlalele ukhukho lwami ebumnyameni,

14

17:14
Jobe 25:6
ngibize ukubola ngokuthi ubaba

nezimpethu ngokuthi umame nodadewethu,

15liphi, pho, ithemba lami na?

Yebo, ithemba lami,

ngubani oyakulibona na?

16Liyakwehlela emigoqweni yendawo yabafileyo,

lapho kuyakuba khona ukuphumula othulini kanyekanye.”

18

Inkulumo yesibili kaBilidadi: ongenaNkulunkulu uyachithwa impela

181Wayesethatha uBilidadi umShuhi, wathi:

2

18:2
IzA. 17:27
“Koze kube nini nibekela amazwi ami izingibe na?

Qondani, andukuba sikhulume.

3Kungani ukuba sithiwe siyizilwane,

singcolile emehlweni enu, na?

4Wena ozidwengula olakeni lwakho,

umhlaba uyakushiywa ngenxa yakho,

nedwala lisuswe endaweni yalo, na?

5

18:5
IzA. 13:9
24:20
Yebo, nokukhanya komubi kuyakucimeka,

nelangabi lomlilo wakhe aliyikukhanya.

6Ukukhanya kuyakufiphala etendeni lakhe,

nesibani sakhe phezu kwakhe siyakucimeka.

7Izinyathelo zakhe ezinamandla ziyakufinyezwa;

amasu akhe ayamlahla phansi.

8Ngokuba uyaphonswa yizinyawo zakhe enetheni,

uhamba phezu kweveku.

9Isicupho siyakumbamba ngesithende;

ifolo liyakumbamba.

10Uthukuselwe inkintshela emhlabathini,

nesihibe emgwaqweni.

11

18:11
Lev. 26:36
Jobe 15:21
27:20
Jer. 46:5
Ingebhe iyakumethusa nxazonke;

iyamzingela ezinyathelweni zakhe.

12Ububi buyakumlambela,

ulungiselwe ingozi eceleni kwakhe.

13Amalungu omzimba wakhe ayakudliwa,

yebo, ukufa okwesabekayo kuyakudla amalungu akhe.

14

18:14
Jobe 8:13
11:20
IzA. 10:28
Uyakuhlwithwa etendeni lakhe alethembayo,

ayiswe enkosini yengebhe.

15Etendeni lakhe bayakuhlala abangesibo abakhe,

kuvumvuzelwe isibabule ekhaya lakhe.

16Izimpande zakhe ziyakoma ngaphansi;

phezulu kuyabuna amagatsha akhe.

17

18:17
IzA. 10:7
Ukukhunjulwa kwakhe kuyakuphela emhlabeni,

angabi negama ezweni.

18Uyakukhishwa ekukhanyeni, aqhutshelwe ebumnyameni,

axoshwe ezweni.

19

18:19
2 AmaKh. 10:11,17
Jobe 27:14
AmaH. 21:10
Akayikuba nandodana namzukulwana phakathi kwabantu bakhe;

akuyikuba khona lapho egogobala khona.

20Abasentshonalanga bayethuswa lusuku lwakhe,

nabasempumalanga babanjwa ngukwesaba.

21Impela zinjalo izindlu zaboni;

injalo indawo engamazi uNkulunkulu.”

19

UJobe uphendula inkulumo yesibili kaBilidadi: wenzelwe okubi lapho eshiyiwe yizihlobo zakhe; uyazi nokho ukuthi uMhlengi wakhe ukhona

191Wayesephendula uJobe, wathi:

2“Koze kube nini nihlupha umphefumulo wami,

ningiphohloze ngamazwi, na?

3

19:3
Jobe 16:20
Seningihlazisile kayishumi;

aninamahloni okuthi ningiphathe kabi na?

4Uma impela ngidukile,

ukuduka kwami kukimi ngedwa.

5Uma impela niyazikhukhumezela kimi,

niphikisane nami ngehlazo lami,

6yazini-ke ukuthi uNkulunkulu ungihlanekezele,

ungihaqe ngenetha.

7

19:7
Jobe 30:20
Bheka, ngikhala ngithi: ‘Ngubudlova!’

Kepha angiphendulwa;

ngicela ukusizwa,

kodwa akukho ukwahlulelwa.

8

19:8
Jobe 3:23
IsiLilo 3:5
Uvalile indlela yami ukuze ngingabi nakudlula;

ubeka ubumnyama emikhondweni yami.

9Ungikhumulile udumo lwami;

ususile umqhele ekhanda lami.

10Ungidilizile nxazonke, sengimukile;

usiphulile ithemba lami njengomuthi.

11

19:11
Jobe 13:24
16:9
33:10
IsiLilo 2:5
Ungivuthisele intukuthelo yakhe,

wangishaya njengezitha kuye.

12Amabutho akhe afika kanyekanye,

alungise indlela ukuba angisukele;

amisa nxazonke zetende lami.

13

19:13
AmaH. 31:11
38:12
88:8,18
“Udedisile kimi abafowethu,

nabazana nami sebahlukene impela nami.

14Izihlobo zami zingishiyile,

nengazana nabo bangikhohliwe.

15Abagogobele endlini yami

nezincekukazi zami bangishaya umfokazi;

ngingowezizwe emehlweni abo.

16Ngibiza inceku yami,

kayingiphenduli;

ngiyayinxusa ngomlomo wami.

17Umoya wami mubi kumkami,

ngiyanuka kubantwana besisu sikamame.

18

19:18
Jobe 30:1
Yebo, nezingane ziyangidelela;

uma ngivuka, zikhuluma ngami.

19

19:19
AmaH. 41:9
55:12
88:8
Ababeyizifuba zami bayanengwa yimi;

labo ababengithanda sebengifulathele.

20

19:20
Jobe 30:30
AmaH. 102:5
Amathambo ami anamathela

esikhumbeni sami nasenyameni yami;

ngisinde ngokulambisa kuphela.

21Ngihawukeleni, ngihawukeleni,

nina bangane bami,

ngokuba isandla sikaNkulunkulu singithintile.

22Ningizingelelani njengoNkulunkulu,

ningasuthi ngenyama yami na?

23“Sengathi amazwi ami angalotshwa!

Sengathi angabhalwa encwadini,

24aqoshwe edwaleni ngepeni lensimbi nangomthofu,

kuze kube phakade!

25

19:25
Isaya 41:14
Hos. 13:14
Kepha mina ngiyazi ukuthi uMhlengi wami ukhona;

ekupheleni uyakuma othulini.

26

19:26
1 Kor. 13:12
Nalapho sesishabalele isikhumba sami,

ngiyakumbuka uNkulunkulu ngikhululekile enyameni yami,

27

19:27
AmaH. 17:15
1 Joh. 3:2
engiyakumbona uqobo lwami;

amehlo ami ayakumbona,

kungabi njengomfokazi;

okuphakathi kwami kuyaphela esifubeni sami.

28Uma nithi: ‘Siyakumxosha yini pho!

njengokuba impande yendaba ifumaniseka kimi,’

29

19:29
Math. 5:22
yesabani inkemba,

ngokuba ulaka lungolwezono ezifanele inkemba,

ukuze nazi ukuthi ukwahlulelwa kukhona.”