IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
17

Ukuphela kwenkulumo kaJobe: ucela ukumelwa nguNkulunkulu; ulindela ukufa

171“Umoya wami usuchithekile, imihla yami iyacimeka;

okwami sekuyithuna nje.

2Impela kukhona abangiklolodelayo,

iso lami lisekucunuleni kwabo.

3

17:3
IzA. 6:1
Ake unginike isibambiso, ungimele;

ngubani oyakuxhawulana nami na?

4Ngokuba uvalile izinhliziyo zabo zingaqondi;

ngalokho awuyikubaphakamisa.

5Ochaka abangane bakhe ngenxa yesabelo,

amehlo abantwana bakhe ayakufiphala.

6

17:6
Jobe 30:9
AmaH. 44:14
IsiLilo 3:14
Ungibeke isaga sabantu,

ngibe ngokhafulelwa ebusweni.

7Iso lami lifiphele ngosizi;

onke amalungu ami anjengethunzi.

8Abaqotho bayethuswa yilokho;

ongenacala uyavukela ongenaNkulunkulu.

9Kepha olungileyo ubambelela endleleni yakhe;

onezandla ezihlanzekileyo ude eqina njalo.

10Nokho buyani nonke phela, nize;

kodwa angiyikuthola phakathi kwenu ohlakaniphileyo.

11Imihla yami isidlulile,

amasu ami anqunyiwe

kanye nemicabango yami yenhliziyo.

12Ubusuku babenza imini,

bathi:

‘Ukukhanya kuseduze nobumnyama.’

13Uma ngithemba ukuthi indawo yabafileyo iyindlu yami,

ngendlalele ukhukho lwami ebumnyameni,

14

17:14
Jobe 25:6
ngibize ukubola ngokuthi ubaba

nezimpethu ngokuthi umame nodadewethu,

15liphi, pho, ithemba lami na?

Yebo, ithemba lami,

ngubani oyakulibona na?

16Liyakwehlela emigoqweni yendawo yabafileyo,

lapho kuyakuba khona ukuphumula othulini kanyekanye.”