IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
16

UJobe uphendula inkulumo yesibili ka-Elifazi: uyahlupheka engenacala; ezulwini kukhona ufakazi

161Wayesephendula uJobe, wathi:

2

16:2
Jobe 13:4
21:34
“Ngizwile izinto eziningi ezinjalo;

nina nonke ningabaduduzi ababi.

3Amazwi angumoya nje awayikuphela yini?

Ucunulwa yintoni ukuba uphendule na?

4Nami ngingakhuluma njengani;

uma imiphefumulo yenu ibisesikhundleni

somphefumulo wami,

bengiyakuhlanganisa amazwi ngani,

ngininikinele ikhanda lami.

5Benginganiqinisa ngomlomo,

induduzo yezindebe zami inidambise.

6“Noma ngikhuluma,

ubuhlungu bami abudanjiswanga;

noma ngiyeka,

kuyini okumuka kimi na?

7Kepha manje ungikhathazile,

uyichithile yonke indlu yami.

8Ungicindezele, kungubufakazi;

ukonda kwami kuyangivukela,

kufakaze ebusweni bami.

9Ulaka lwakhe luyangidwengula,

lungizingele;

uyangigedlela amazinyo;

isitha sami singicijisela amehlo aso.

10

16:10
Jobe 12:4
Bangikhamisela imilomo yabo,

bangimukula esihlathini ngenhlamba,

bangihlanganyela.

11UNkulunkulu uyanginikela kubantu abonakeleyo,

angiphonse esandleni sababi.

12

16:12
IsiLilo 3:12
Ngangihlezi kahle, wangichoboza;

wangibamba ngentamo,

wangiphahlaza;

wangimisa ngibe yisigcibisholo.

13Abacibishelayo bakhe bangihaqa;

uyaqhekeza izinso zami engenasihawu;

uchithela inyongo yami emhlabathini.

14Uyangidiliza nokudiliza futhifuthi,

angidumele njengeqhawe.

15“Ngithungile indwangu yamasaka phezu kwesikhumba sami.

ngingcolisile uphondo lwami othulini.

16Ubuso bami bubomvu ngokukhala;

ezinkosheni zami kukhona ithunzi lokufa,

17

16:17
Jobe 33:9
noma kungekho ubudlova ezandleni zami

nokukhuleka kwami kulungile.

18Mhlaba, ungathukusi igazi lami;

ukukhala kwami makungabi nandawo.

19Namanje bheka,

ufakazi wami usezulwini;

ummeli wami usezindaweni eziphakemeyo.

20Abangane bami bayangiklolodela;

iso lami liphophoza izinyembezi kuNkulunkulu

21ukuba amphikele umuntu kuNkulunkulu

nendodana yomuntu kumakhelwane wayo.

22Ngokuba iyingcosana iminyaka eyakubalwa,

ngingakahambi indlela engingayikubuya kuyo.