IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
15

Inkulumo yesibili ka-Elifazi: uJobe uyazigabisa; akakho olungileyo; ababi bayakujeziswa

151Wayesethatha u-Elifazi umThemani, wathi:

2“Ohlakaniphileyo uyakuphendula

ngokwazi okungumoya nje,

agcwalise isisu ngomoya wasempumalanga, na?

3Aphikisane ngamazwi angasizi

lutho nangezinkulumo ezingenalusizo na?

4Yebo, uyachitha ukwesaba,

unciphisa ukuzindla phambi kukaNkulunkulu.

5Ngokuba ububi bakho buyafundisa umlomo wakho;

ukhetha ulimi lwabanobuqili.

6Ngumlomo wakho okulahlayo,

akusimi;

izindebe zakho ziyafakaza ngawe.

7

15:7
IzA. 8:25
Ungumuntu wokuqala owazalwayo na?

Wavela ngaphambi kwezintaba na?

8

15:8
Isaya 40:13
Rom. 11:34
1 Kor. 2:16
Uzwile imfihlakalo kaNkulunkulu,

wazigodlela wedwa ukuhlakanipha na?

9Wazini esingayazi thina na?

Uqonda ntoni engekho kithina na?

10

15:10
Jobe 32:7
Kithina kukhona izimpunga namakhehla

amadala kunoyihlo.

11Zincane yini kuwe izinduduzo zikaNkulunkulu,

nezwi elikhulunywa kahle kuwe na?

12Umukiselwani yinhliziyo yakho na?

Kungani ukuba amehlo akho aphayizele,

13uphendulele kuNkulunkulu ukufutheka kwakho,

ukhiphe amazwi emlonyeni wakho na?

14

15:14
1 AmaKh. 8:46
2 IziKr. 6:36
Jobe 25:4
AmaH. 14:2
IzA. 20:9
Shum. 7:21
1 Joh. 1:8,10
Uyini umuntu ukuba abe ngohlambulukileyo,

nozelwe ngowesifazane ukuba alungisiswe, na?

15

15:15
Jobe 4:17
Bheka, nabangcwele bakhe akabethembi,

nezulu alihlambulukile emehlweni akhe;

16kakhulu kangakanani onengekayo nowonakeleyo,

umuntu ophuza ukona njengamanzi, na?

17“Ngiyakukwazisa, ungilalele;

ngiyakukulandisa engikubonileyo

18lokho izihlakaniphi ezikubonakalisile,

zikuthathe koyise, zingakufihlanga,

19zona ezaphiwa zodwa izwe,

kungadabulanga kuzo umfokazi ngokuthi:

20

15:20
Isaya 48:22
Umuntu omubi uyazibinya imihla yonke,

umumo weminyaka othukuselwe isidlwangudlwangu.

21

15:21
Lev. 26:36
Dut. 28:65
Jobe 18:11
Izwi lengebhe lisezindlebeni zakhe;

lapho ehlezi kahle,

uyakufikelwa ngumphangi.

22Akethembi ukuthi uyakubuya ebumnyameni;

uyalindelwa yinkemba.

23

15:23
Jobe 18:12
Uyazulazulela ukudla: kuphi na?

Uyazi ukuthi usuku lobumnyama selungasesandleni sakhe.

24Ukuhlupheka nosizi kuyamethusa;

kuyamahlula njengenkosi ezilungiselele impi,

25ngokuba waselulela isandla sakhe kuNkulunkulu,

wazigabisa kuSomandla.

26Wamdumela ngentamo elukhuni,

nangamaqhubu adumbileyo amahawu akhe,

27

15:27
AmaH. 73:7
ngokuba wasibekela ubuso bakhe ngamafutha akhe,

wenza umvingqi okhalweni lwakhe.

28Wahlala emizini ebiyakuchithwa,

nasezindlini ebezingahlalwa,

ezaziyakuba ngamanxiwa nje.

29Akayikuceba, nemfuyo yakhe ayiyikuma,

nokudla kwakhe akuyikukhothamela phansi.

30Akayikusuka ebumnyameni;

ilangabi liyakushisa amagatsha akhe,

amuke ngokuphefumula komlomo kaNkulunkulu.

31Makangethembi ezeni, ezikhohlisa,

ngokuba ize liyakuba ngumvuzo wakhe.

32

15:32
Jobe 22:16
AmaH. 55:23
Shum. 9:12
Kuyakufezwa kungakabi yisikhathi,

negatsha lakhe alisayikuba luhlaza.

33Uyakuvuthulula igwanya lakhe njengomvini,

alahle imbali yakhe njengomnqumo.

34Ngokuba ibandla labangenaNkulunkulu liyakuba

yinyumba,

umlilo uqede amatende abathengwa ngemivuzo.

35

15:35
Jobe 4:8
AmaH. 7:14
Isaya 59:4
Bakhulelwe ingozi, bazala ukona;

isisu sabo silungisela inkohliso.”

16

UJobe uphendula inkulumo yesibili ka-Elifazi: uyahlupheka engenacala; ezulwini kukhona ufakazi

161Wayesephendula uJobe, wathi:

2

16:2
Jobe 13:4
21:34
“Ngizwile izinto eziningi ezinjalo;

nina nonke ningabaduduzi ababi.

3Amazwi angumoya nje awayikuphela yini?

Ucunulwa yintoni ukuba uphendule na?

4Nami ngingakhuluma njengani;

uma imiphefumulo yenu ibisesikhundleni

somphefumulo wami,

bengiyakuhlanganisa amazwi ngani,

ngininikinele ikhanda lami.

5Benginganiqinisa ngomlomo,

induduzo yezindebe zami inidambise.

6“Noma ngikhuluma,

ubuhlungu bami abudanjiswanga;

noma ngiyeka,

kuyini okumuka kimi na?

7Kepha manje ungikhathazile,

uyichithile yonke indlu yami.

8Ungicindezele, kungubufakazi;

ukonda kwami kuyangivukela,

kufakaze ebusweni bami.

9Ulaka lwakhe luyangidwengula,

lungizingele;

uyangigedlela amazinyo;

isitha sami singicijisela amehlo aso.

10

16:10
Jobe 12:4
Bangikhamisela imilomo yabo,

bangimukula esihlathini ngenhlamba,

bangihlanganyela.

11UNkulunkulu uyanginikela kubantu abonakeleyo,

angiphonse esandleni sababi.

12

16:12
IsiLilo 3:12
Ngangihlezi kahle, wangichoboza;

wangibamba ngentamo,

wangiphahlaza;

wangimisa ngibe yisigcibisholo.

13Abacibishelayo bakhe bangihaqa;

uyaqhekeza izinso zami engenasihawu;

uchithela inyongo yami emhlabathini.

14Uyangidiliza nokudiliza futhifuthi,

angidumele njengeqhawe.

15“Ngithungile indwangu yamasaka phezu kwesikhumba sami.

ngingcolisile uphondo lwami othulini.

16Ubuso bami bubomvu ngokukhala;

ezinkosheni zami kukhona ithunzi lokufa,

17

16:17
Jobe 33:9
noma kungekho ubudlova ezandleni zami

nokukhuleka kwami kulungile.

18Mhlaba, ungathukusi igazi lami;

ukukhala kwami makungabi nandawo.

19Namanje bheka,

ufakazi wami usezulwini;

ummeli wami usezindaweni eziphakemeyo.

20Abangane bami bayangiklolodela;

iso lami liphophoza izinyembezi kuNkulunkulu

21ukuba amphikele umuntu kuNkulunkulu

nendodana yomuntu kumakhelwane wayo.

22Ngokuba iyingcosana iminyaka eyakubalwa,

ngingakahambi indlela engingayikubuya kuyo.

17

Ukuphela kwenkulumo kaJobe: ucela ukumelwa nguNkulunkulu; ulindela ukufa

171“Umoya wami usuchithekile, imihla yami iyacimeka;

okwami sekuyithuna nje.

2Impela kukhona abangiklolodelayo,

iso lami lisekucunuleni kwabo.

3

17:3
IzA. 6:1
Ake unginike isibambiso, ungimele;

ngubani oyakuxhawulana nami na?

4Ngokuba uvalile izinhliziyo zabo zingaqondi;

ngalokho awuyikubaphakamisa.

5Ochaka abangane bakhe ngenxa yesabelo,

amehlo abantwana bakhe ayakufiphala.

6

17:6
Jobe 30:9
AmaH. 44:14
IsiLilo 3:14
Ungibeke isaga sabantu,

ngibe ngokhafulelwa ebusweni.

7Iso lami lifiphele ngosizi;

onke amalungu ami anjengethunzi.

8Abaqotho bayethuswa yilokho;

ongenacala uyavukela ongenaNkulunkulu.

9Kepha olungileyo ubambelela endleleni yakhe;

onezandla ezihlanzekileyo ude eqina njalo.

10Nokho buyani nonke phela, nize;

kodwa angiyikuthola phakathi kwenu ohlakaniphileyo.

11Imihla yami isidlulile,

amasu ami anqunyiwe

kanye nemicabango yami yenhliziyo.

12Ubusuku babenza imini,

bathi:

‘Ukukhanya kuseduze nobumnyama.’

13Uma ngithemba ukuthi indawo yabafileyo iyindlu yami,

ngendlalele ukhukho lwami ebumnyameni,

14

17:14
Jobe 25:6
ngibize ukubola ngokuthi ubaba

nezimpethu ngokuthi umame nodadewethu,

15liphi, pho, ithemba lami na?

Yebo, ithemba lami,

ngubani oyakulibona na?

16Liyakwehlela emigoqweni yendawo yabafileyo,

lapho kuyakuba khona ukuphumula othulini kanyekanye.”