IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
14

Inkulumo kaJobe isaqhubeka: ukhala ngokuhlupheka komuntu

141“Umuntu ozelwe ngowesifazane

imihla yakhe mifushane,

igcwele ukuyaluza.

2

14:2
Jobe 8:9
AmaH. 90:9
103:15
144:4
Isaya 40:6
Heb. 13:14
Uyavela njengembali, abune;

ubaleka njengethunzi, angemi.

3Konje uvulela onjalo amehlo akho,

ungingenise ekwahluleweni nawe, na?

4

14:4
AmaH. 14:3
Ngubani ongaveza okuhlambulukileyo kukho

okungcolileyo na?

Kakho noyedwa.

5Uma imihla yakhe inqunyiwe,

umumo wezinsuku zakhe ukuwe,

ubekile umkhawulo wakhe,

aze angadluli,

6

14:6
AmaH. 39:13
ungambheki, aphumule,

ukuze athokoze ngosuku lwakhe njengomqashwa.

7“Ngokuba kukhona ithemba emthini:

uma unqunywa, ungabuye uhlume,

nehlumela lawo aliyikuphela.

8Noma impande yawo iguga emhlabathini,

nesiphunzi sawo sifela othulini,

9ngephunga lamanzi uyakuhluma,

uveze izingatsha njengesithombo.

10Kepha umuntu ofileyo uphelile;

umuntu ogqabukileyo uphi na?

11

14:11
Isaya 19:5
Njengamanzi anyamalele elwandle,

nomfula oshileyo ome,

12kanjalo umuntu ulala phansi,

angabe esavuka;

lize lingabikho izulu abayikuvuka,

bangaphaphanyiswa ebuthongweni babo.

13Sengathi ungangifihla endaweni yabafileyo,

ungisithe kuze kudlule intukuthelo yakho,

unginqumele isikhathi,

ungikhumbule.

14Uma umuntu efa,

uyakubuye aphile na?

Bengiyakulinda zonke izinsuku zomshikashika wami,

kuze kufike ukumuka kwami.

15Ubuyakubiza, mina ngiphendule;

ubuyakulangazelela umsebenzi wezandla zakho,

16yebo, khona ubuyakubala izinyathelo zami,

ungaqapheli isono sami.

17Isiphambeko besiyakuvalelwa esikhwameni,

besewusibekela ukona kwami.

18“Impela intaba iyawa, idilike;

idwala liyasuswa endaweni yalo;

19amanzi ayagubha amatshe;

ukuphuphuma kwawo kuyakhukhula uthuli lomhlaba;

kanjalo uyachitha nethemba lomuntu.

20Uyamsukela kuze kube phakade,

amuke;

uyaguqula ubuso bakhe, ummukise.

21

14:21
Isaya 63:16
Amadodana akhe ayadunyiswa,

engazi yena;

ayeyiswa, engakuqondi.

22Inyama yakhe iyezwa ubuhlungu bayo kuphela;

umphefumulo wakhe uzidabukela wona kuphela.”

15

Inkulumo yesibili ka-Elifazi: uJobe uyazigabisa; akakho olungileyo; ababi bayakujeziswa

151Wayesethatha u-Elifazi umThemani, wathi:

2“Ohlakaniphileyo uyakuphendula

ngokwazi okungumoya nje,

agcwalise isisu ngomoya wasempumalanga, na?

3Aphikisane ngamazwi angasizi

lutho nangezinkulumo ezingenalusizo na?

4Yebo, uyachitha ukwesaba,

unciphisa ukuzindla phambi kukaNkulunkulu.

5Ngokuba ububi bakho buyafundisa umlomo wakho;

ukhetha ulimi lwabanobuqili.

6Ngumlomo wakho okulahlayo,

akusimi;

izindebe zakho ziyafakaza ngawe.

7

15:7
IzA. 8:25
Ungumuntu wokuqala owazalwayo na?

Wavela ngaphambi kwezintaba na?

8

15:8
Isaya 40:13
Rom. 11:34
1 Kor. 2:16
Uzwile imfihlakalo kaNkulunkulu,

wazigodlela wedwa ukuhlakanipha na?

9Wazini esingayazi thina na?

Uqonda ntoni engekho kithina na?

10

15:10
Jobe 32:7
Kithina kukhona izimpunga namakhehla

amadala kunoyihlo.

11Zincane yini kuwe izinduduzo zikaNkulunkulu,

nezwi elikhulunywa kahle kuwe na?

12Umukiselwani yinhliziyo yakho na?

Kungani ukuba amehlo akho aphayizele,

13uphendulele kuNkulunkulu ukufutheka kwakho,

ukhiphe amazwi emlonyeni wakho na?

14

15:14
1 AmaKh. 8:46
2 IziKr. 6:36
Jobe 25:4
AmaH. 14:2
IzA. 20:9
Shum. 7:21
1 Joh. 1:8,10
Uyini umuntu ukuba abe ngohlambulukileyo,

nozelwe ngowesifazane ukuba alungisiswe, na?

15

15:15
Jobe 4:17
Bheka, nabangcwele bakhe akabethembi,

nezulu alihlambulukile emehlweni akhe;

16kakhulu kangakanani onengekayo nowonakeleyo,

umuntu ophuza ukona njengamanzi, na?

17“Ngiyakukwazisa, ungilalele;

ngiyakukulandisa engikubonileyo

18lokho izihlakaniphi ezikubonakalisile,

zikuthathe koyise, zingakufihlanga,

19zona ezaphiwa zodwa izwe,

kungadabulanga kuzo umfokazi ngokuthi:

20

15:20
Isaya 48:22
Umuntu omubi uyazibinya imihla yonke,

umumo weminyaka othukuselwe isidlwangudlwangu.

21

15:21
Lev. 26:36
Dut. 28:65
Jobe 18:11
Izwi lengebhe lisezindlebeni zakhe;

lapho ehlezi kahle,

uyakufikelwa ngumphangi.

22Akethembi ukuthi uyakubuya ebumnyameni;

uyalindelwa yinkemba.

23

15:23
Jobe 18:12
Uyazulazulela ukudla: kuphi na?

Uyazi ukuthi usuku lobumnyama selungasesandleni sakhe.

24Ukuhlupheka nosizi kuyamethusa;

kuyamahlula njengenkosi ezilungiselele impi,

25ngokuba waselulela isandla sakhe kuNkulunkulu,

wazigabisa kuSomandla.

26Wamdumela ngentamo elukhuni,

nangamaqhubu adumbileyo amahawu akhe,

27

15:27
AmaH. 73:7
ngokuba wasibekela ubuso bakhe ngamafutha akhe,

wenza umvingqi okhalweni lwakhe.

28Wahlala emizini ebiyakuchithwa,

nasezindlini ebezingahlalwa,

ezaziyakuba ngamanxiwa nje.

29Akayikuceba, nemfuyo yakhe ayiyikuma,

nokudla kwakhe akuyikukhothamela phansi.

30Akayikusuka ebumnyameni;

ilangabi liyakushisa amagatsha akhe,

amuke ngokuphefumula komlomo kaNkulunkulu.

31Makangethembi ezeni, ezikhohlisa,

ngokuba ize liyakuba ngumvuzo wakhe.

32

15:32
Jobe 22:16
AmaH. 55:23
Shum. 9:12
Kuyakufezwa kungakabi yisikhathi,

negatsha lakhe alisayikuba luhlaza.

33Uyakuvuthulula igwanya lakhe njengomvini,

alahle imbali yakhe njengomnqumo.

34Ngokuba ibandla labangenaNkulunkulu liyakuba

yinyumba,

umlilo uqede amatende abathengwa ngemivuzo.

35

15:35
Jobe 4:8
AmaH. 7:14
Isaya 59:4
Bakhulelwe ingozi, bazala ukona;

isisu sabo silungisela inkohliso.”

16

UJobe uphendula inkulumo yesibili ka-Elifazi: uyahlupheka engenacala; ezulwini kukhona ufakazi

161Wayesephendula uJobe, wathi:

2

16:2
Jobe 13:4
21:34
“Ngizwile izinto eziningi ezinjalo;

nina nonke ningabaduduzi ababi.

3Amazwi angumoya nje awayikuphela yini?

Ucunulwa yintoni ukuba uphendule na?

4Nami ngingakhuluma njengani;

uma imiphefumulo yenu ibisesikhundleni

somphefumulo wami,

bengiyakuhlanganisa amazwi ngani,

ngininikinele ikhanda lami.

5Benginganiqinisa ngomlomo,

induduzo yezindebe zami inidambise.

6“Noma ngikhuluma,

ubuhlungu bami abudanjiswanga;

noma ngiyeka,

kuyini okumuka kimi na?

7Kepha manje ungikhathazile,

uyichithile yonke indlu yami.

8Ungicindezele, kungubufakazi;

ukonda kwami kuyangivukela,

kufakaze ebusweni bami.

9Ulaka lwakhe luyangidwengula,

lungizingele;

uyangigedlela amazinyo;

isitha sami singicijisela amehlo aso.

10

16:10
Jobe 12:4
Bangikhamisela imilomo yabo,

bangimukula esihlathini ngenhlamba,

bangihlanganyela.

11UNkulunkulu uyanginikela kubantu abonakeleyo,

angiphonse esandleni sababi.

12

16:12
IsiLilo 3:12
Ngangihlezi kahle, wangichoboza;

wangibamba ngentamo,

wangiphahlaza;

wangimisa ngibe yisigcibisholo.

13Abacibishelayo bakhe bangihaqa;

uyaqhekeza izinso zami engenasihawu;

uchithela inyongo yami emhlabathini.

14Uyangidiliza nokudiliza futhifuthi,

angidumele njengeqhawe.

15“Ngithungile indwangu yamasaka phezu kwesikhumba sami.

ngingcolisile uphondo lwami othulini.

16Ubuso bami bubomvu ngokukhala;

ezinkosheni zami kukhona ithunzi lokufa,

17

16:17
Jobe 33:9
noma kungekho ubudlova ezandleni zami

nokukhuleka kwami kulungile.

18Mhlaba, ungathukusi igazi lami;

ukukhala kwami makungabi nandawo.

19Namanje bheka,

ufakazi wami usezulwini;

ummeli wami usezindaweni eziphakemeyo.

20Abangane bami bayangiklolodela;

iso lami liphophoza izinyembezi kuNkulunkulu

21ukuba amphikele umuntu kuNkulunkulu

nendodana yomuntu kumakhelwane wayo.

22Ngokuba iyingcosana iminyaka eyakubalwa,

ngingakahambi indlela engingayikubuya kuyo.