IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
12

UJobe uphendula inkulumo yokuqala kaSofari: phambi kukaSomandla, amandla nokuhlakanipha komuntu, akulutho

121Wayesephendula uJobe, wathi:

2“Impela yinina eningabantu;

ukuhlakanipha kuyakufa nani.

3

12:3
Jobe 13:2
Kodwa nami nginengqondo njengani,

angahlulwa yinina;

ngubani ongazazi izinto ezinje na?

4Ngiyisigcono somngane wami,

ngowambiza uNkulunkulu,

waphendula;

olungileyo nongenasici uyisigcono.

5Emcabangweni wohlezi kahle ingozi iyadeleleka;

kulungiselwe abazinyawo zabo zishelela.

6

12:6
Jobe 21:7
AmaH. 73:3
Jer. 12:1
Hab. 1:11
Amatende abacindezelayo anokuthula;

abathukuthelisayo uNkulunkulu bayalondeka,

abaletha unkulunkulu wabo ngezandla zabo.

7Kepha mawubuze izinkomo,

ziyakukufundisa,

nezinyoni zezulu, ziyakukutshela.

8Khuluma kuwo umhlaba,

uyakukufundisa,

nezinhlanzi zolwandle ziyakukulandisa.

9Ngubani ongaziyo ngakho konke lokho

ukuthi isandla sikaJehova sikwenzile lokho na?

10

12:10
Num. 16:22
IzE. 17:28
Esandleni sakhe ukhona umphefumulo wakho konke okuphilayo,

nomoya wenyama yabantu bonke.

11

12:11
Jobe 34:3
Indlebe ayivivinyi yini amazwi,

njengolwanga lunambitha ukudla, na?

12Ezimpungeni kukhona ukuhlakanipha,

nasebudeni bezinsuku ukuqonda.

13“Kuyena kukhona ukuhlakanipha namandla;

unesu nokuqonda.

14

12:14
IsAmb. 3:7
Bheka, uyadiliza, kungabe kusakhiwa;

uyavalela umuntu, kungabe kusavulwa.

15Bheka, uyavimba amanzi, ashe;

uyawathumela agumbuqele umhlaba.

16Kuye kukhona amandla nokusizwa;

odukisiweyo nodukileyo bakuye.

17

12:17
Isaya 3:2
Umukisa abaluleki bephangiwe;

uyenza abahluleli babe yiziwula.

18Uthukulula izibopho zamakhosi,

awabophe ezinkalweni ngamaketanga.

19Umukisa abapristi bephangiwe,

aphenule abemiyo njalo.

20Uyasusa ulimi lwabathembekileyo,

aphuce amalunga ukuqonda.

21

12:21
AmaH. 107:40
Uthela izikhulu ngehlazo,

akhumule imbonya yonamandla.

22

12:22
Math. 10:26
2 Kor. 4:6
Uyambula izinto ezijulileyo ebumnyameni,

akhiphele ekukhanyeni ithunzi lokufa.

23

12:23
AmaH. 107:38
Uyandisa izizwe, abesezibhubhisa;

ukhulisa izizwe, abesezisusa.

24Uyamuka izinhloko zezizwe ezweni ingqondo yazo,

azidukise ehlane elingenandlela.

25Ziyaphumputha ebumnyameni zingenakukhanya,

uyazintengantengisa njengesidakwa.

13

Inkulumo kaJobe isaqhubeka: uNkulunkulu uqobo lwakhe makasho ukuthi uJobe woneni

131“Bheka, iso lami libone konke;

indlebe yami ikuzwile, yakuqonda.

2

13:2
Jobe 12:3
Enikwaziyo ngiyakwazi nami;

angahlulwa yinina.

3Kepha ngiyakukhuluma kuSomandla;

ngifuna ukuphikisana noNkulunkulu.

4

13:4
Jobe 16:2
Kepha ningabaqambimanga;

niyizinyanga ezingelutho nonke.

5

13:5
IzA. 17:28
Sengathi ningathula nokuthula,

lokho kube ngukuhlakanipha kini.

6Ake nizwe ukuthetha kwami,

niqaphele ukuzivikela kwezindebe zami.

7Niyakumkhulumela uNkulunkulu ngokubi,

nimkhulumele ngenkohliso, na?

8Niyakubuvuma ubuso bakhe,

nimmele uNkulunkulu, na?

9

13:9
Gal. 6:7
Kuhle yini, lapho eniphendla?

Njengalokhu umuntu ekhohliswa niyakumkhohlisa na?

10Uyakunisola nokunisola,

uma nivuna ubuso ngasese.

11Ubukhulu bakhe abuyikunethusa,

nengebhe ngaye inehlele, na?

12Izikhumbuzo zenu ziyizaga zomlotha;

izivikelo zenu ziyizivikelo zebumba.

13“Thulani, ningiyeke ukuba ngikhulume,

kungehlele noma yini.

14

13:14
1 Sam. 28:21
Bengiyakuyithathelani inyama yami ngamazinyo ami,

ngibeke ukuphila kwami esandleni sami, na?

15Bheka, uyakungibulala,

anginathemba;

nokho ngiyakuvikela izindlela zami ebusweni bakhe.

16

13:16
AmaH. 5:4
Lokhu kuyakuba yinsindiso yami

ukuthi ongenaNkulunkulu akezi phambi kwakhe.

17Zwisisani amazwi ami,

ukusho kwami kube sezindlebeni zenu.

18Bhekani-ke, sengilungisile ukwahlulelwa kwami;

ngiyazi ukuthi ngiyakuthethwa mina.

19Ngubani oyakuphikisana nami na?

Ngokuba lapho bengiyakuthula,

ngigqabuke.

20Izinto ezimbili kuphela ungazenzi kimi,

ngize ngingacasheli ubuso bakho:

21

13:21
Jobe 9:34
33:7
masingasondeli kimi isandla sakho,

ngingethuswa yingebhe ngawe.

22Khona mawubize, mina ngiyakuphendula,

noma kukhulume mina,

wena ungiphendule.

23Iziphambeko zami nezono zami zingakanani na?

Ngazise izeqo zami nezono zami.

24

13:24
Jobe 19:11
33:10
Usithelani ubuso bakho,

ungishaye isitha, na?

25Uyakwethusa iqabunga eliphephethwayo,

uxoshe amabibi awomileyo, na?

26

13:26
AmaH. 25:7
Ngokuba uloba okumunyu ngami,

ungidlisa ifa lobubi bobusha bami;

27

13:27
Jobe 33:11
ufaka izinyawo zami ezingongolweni,

uqaphela zonke izindlela zami,

uzidwebela umudwa ngasematheni ezinyawo zami,

28

13:28
Isaya 50:9
noma nginyamalala njengokubolayo,

njengengubo edliwe yizinundu.

14

Inkulumo kaJobe isaqhubeka: ukhala ngokuhlupheka komuntu

141“Umuntu ozelwe ngowesifazane

imihla yakhe mifushane,

igcwele ukuyaluza.

2

14:2
Jobe 8:9
AmaH. 90:9
103:15
144:4
Isaya 40:6
Heb. 13:14
Uyavela njengembali, abune;

ubaleka njengethunzi, angemi.

3Konje uvulela onjalo amehlo akho,

ungingenise ekwahluleweni nawe, na?

4

14:4
AmaH. 14:3
Ngubani ongaveza okuhlambulukileyo kukho

okungcolileyo na?

Kakho noyedwa.

5Uma imihla yakhe inqunyiwe,

umumo wezinsuku zakhe ukuwe,

ubekile umkhawulo wakhe,

aze angadluli,

6

14:6
AmaH. 39:13
ungambheki, aphumule,

ukuze athokoze ngosuku lwakhe njengomqashwa.

7“Ngokuba kukhona ithemba emthini:

uma unqunywa, ungabuye uhlume,

nehlumela lawo aliyikuphela.

8Noma impande yawo iguga emhlabathini,

nesiphunzi sawo sifela othulini,

9ngephunga lamanzi uyakuhluma,

uveze izingatsha njengesithombo.

10Kepha umuntu ofileyo uphelile;

umuntu ogqabukileyo uphi na?

11

14:11
Isaya 19:5
Njengamanzi anyamalele elwandle,

nomfula oshileyo ome,

12kanjalo umuntu ulala phansi,

angabe esavuka;

lize lingabikho izulu abayikuvuka,

bangaphaphanyiswa ebuthongweni babo.

13Sengathi ungangifihla endaweni yabafileyo,

ungisithe kuze kudlule intukuthelo yakho,

unginqumele isikhathi,

ungikhumbule.

14Uma umuntu efa,

uyakubuye aphile na?

Bengiyakulinda zonke izinsuku zomshikashika wami,

kuze kufike ukumuka kwami.

15Ubuyakubiza, mina ngiphendule;

ubuyakulangazelela umsebenzi wezandla zakho,

16yebo, khona ubuyakubala izinyathelo zami,

ungaqapheli isono sami.

17Isiphambeko besiyakuvalelwa esikhwameni,

besewusibekela ukona kwami.

18“Impela intaba iyawa, idilike;

idwala liyasuswa endaweni yalo;

19amanzi ayagubha amatshe;

ukuphuphuma kwawo kuyakhukhula uthuli lomhlaba;

kanjalo uyachitha nethemba lomuntu.

20Uyamsukela kuze kube phakade,

amuke;

uyaguqula ubuso bakhe, ummukise.

21

14:21
Isaya 63:16
Amadodana akhe ayadunyiswa,

engazi yena;

ayeyiswa, engakuqondi.

22Inyama yakhe iyezwa ubuhlungu bayo kuphela;

umphefumulo wakhe uzidabukela wona kuphela.”