IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
11

Inkulumo yokuqala kaSofari: ngokungazi kwakhe uJobe akaqondi ukuhlakanipha kukaNkulunkulu. Ngalokho makaphenduke

111Wayesethatha uSofari waseNahama, wathi:

2“Awayikuphendulwa amazwi amaningi kangaka na?

Umuntu oliphoshophosho angathethelelwa na?

3Ukugavuza kwakho kuthulisa abantu na?

Nalapho ukloloda,

akakho ongakuhlaza na?

4Ngokuba uthi:

‘Ukufundisa kwami kulungile;

ngimhlophe emehlweni akho.’

5Sengathi uNkulunkulu angakhuluma,

akuvulele izindebe zakhe,

6akwazise izimfihlakalo zokuhlakanipha,

ngokuba ukuqonda kwakhe kuninginingi,

uze wazi ukuthi uNkulunkulu,

ukuba kube kuhle kuwe,

wenza ukuba ikhohlakale inxenye yecala lakho.

7

11:7
Isaya 40:30
Rom. 11:33
“Ungathola imfihlakalo kaNkulunkulu na?

Ungamfumana uSomandla kuze kube sekupheleleni kwakhe na?

8

11:8
Jer. 23:23
Ef. 3:18
Kuphakeme njengezulu – ungenzani na?

Kujulile kunendawo yabafileyo – ungazini na?

9Isilinganiso sakho side kunomhlaba,

sibanzi kunolwandle.

10

11:10
Jobe 12:14
Uma edlula, avalele,

abizele ekwahluleleni,

ngubani ongamkhalima na?

11Ngokuba uyabazi abantu ababi;

lapho ebona ukona, akayikukunaka na?

12Umuntu oyize uyakuba nengqondo,

nxa ithole lembongolo yasendle lizalwa libe ngumuntu.

13“Uma ulungisa inhliziyo yakho,

welulele izandla zakho kuye;

14uma udedisele kude ukona okusesandleni sakho,

ungahlalisi ububi ematendeni akho,

15khona uyakuphakamisa ubuso bakho ungenamahloni,

uqine, ungesabi.

16Ngokuba uyakukhohlwa ukuhlupheka kwakho,

ukukhumbule kunjengamanzi adlulileyo.

17

11:17
AmaH. 37:6
Isaya 58:10
Ukuphila kwakho kuyakusa kunemini;

noma kuhlwa, kuyakuba njengokusa nje.

18Uyakuba nokwethemba,

ngokuba ithemba likhona;

uyakuphendla,

ulale ngokulondeka.

19

11:19
Lev. 26:6
Uyakulala, ungethuswa muntu;

abaningi bayakuzincengela kuwe.

20

11:20
Jobe 8:13
AmaH. 112:10
IzA. 11:23
Kepha amehlo ababi ayakufiphala;

abayikuba nandawo yokuphephela;

ithemba labo liyakuba ngukuphuma komphefumulo.”