IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
8

Owesifazane obanjwe ephinga

81

8:1
Luk. 21:37
Khona uJesu waya eNtabeni Yeminqumo. 2Ekuseni kakhulu wabuye weza ethempelini; abantu bonke beza kuye; wayesehlala phansi, wabafundisa. 3Kepha ababhali nabaFarisi baletha kuye owesifazane ebanjwe ephinga; sebemmise phakathi kwabo, 4bathi kuye: “Mfundisi, lo wesifazane ubanjwe esoqotsheni lokuphinga. 5
8:5
Lev. 20:10
Dut. 22:22
Emthethweni uMose wasiyala ngabanje ukuba bakhandwe ngamatshe. Pho, wena uthini na?” 6
8:6
Math. 22:15
Bakusho lokho bemlinga, ukuze babe nokummangalela.

Kepha uJesu wakhothama, waloba ngomunwe emhlabathini. 7

8:7
Dut. 17:7
Wathi besambuza njalo, walulama, wathi kubo: “Ongenasono phakathi kwenu kaqale amphonse ngetshe.” 8Waphinda wakhothama, waloba emhlabathini.

9

8:9
Rom. 2:21
Bathi ukuzwa lokho, belahlwa yizinhliziyo zabo baphuma ngabanye, beqalela kwabadala kwaze kwaba ngabokugcina, uJesu wasala yedwa; nowesifazane wayemi khona. 10UJesu wayeselulama; engaboni muntu ngaphandle kowesifazane wathi kuye: “Sifazane, baphi labo bamangaleli bakho na? Akakho okulahlayo na?”

11

8:11
Joh. 5:14
Wayesethi: “Akakho, Nkosi.”

Wathi-ke uJesu kuye: “Nami angikulahli; hamba, ungabe usona.”

Ukukhanya kwezwe

12Ngakho uJesu waphinda wakhuluma kubo, wathi: “Mina ngingukukhanya kwezwe; ongilandelayo kasoze ahamba ebumnyameni, kodwa woba nokukhanya kokuphila.”

13Khona bathi kuye abaFarisi: “Uyazifakazela wena; ubufakazi bakho ubuqinisile.”

14

8:14
Joh. 5:31
UJesu waphendula, wathi kubo: “Noma ngizifakazela mina, ubufakazi bami buqinisile, ngokuba ngiyazi ukuthi ngavelaphi nokuthi ngiyaphi; kepha nina anazi ukuthi ngivelaphi nokuthi ngiyaphi. 15
8:15
Joh. 7:24
12:47
Nina nahlulela ngokwenyama, kepha mina angahluleli muntu. 16
8:16
Joh. 16:32
Nakuba ngahlulela, ukwahlulela kwami kungokuqinisileyo, ngokuba ngingengedwa, kodwa yimina nongithumileyo. 17
8:17
Dut. 17:6
19:15
Math. 18:16
2 Kor. 13:1
Heb. 10:28
Yebo, kulotshiwe nasemthethweni wakini ukuthi ubufakazi babantu ababili bungobuqinisileyo. 18
8:18
1 Joh. 5:9
Mina ngingozifakazelayo; noBaba ongithumileyo ufakaza ngami.”

19

8:19
Joh. 14:7
16:3
Base bethi kuye: “Uphi uyihlo na?”

UJesu waphendula ngokuthi: “Anazi nami naBaba; uma beningazi mina, nga nimazi noBaba.” 20

8:20
Joh. 7:30
13:1
Lawo mazwi wawakhuluma ngasemphongolweni weminikelo efundisa ethempelini; akubangakho ombambayo, ngokuba isikhathi sakhe sasingakafiki.

21

8:21
Joh. 7:34
13:33
Khona waphinda wathi kubo: “Ngiyamuka mina, niyakungifuna, nifele ezonweni zenu; lapho ngiya khona mina, ningeze nina.”

22Base bethi abaJuda: “Imbala uzakuzibulala yini, lokhu ethi: ‘Lapho ngiya khona mina, ningeze nina,’ na?”

23

8:23
Joh. 3:31
18:36
1 Joh. 4:5
Wathi kubo: “Nina ningabaphansi, mina ngingowaphezulu; nina ningabaleli zwe, mina angingowaleli zwe. 24
8:24
Mark. 16:16
Ngakho-ke ngathi kini nizakufela ezonweni zenu; ngokuba uma ningakholwa ukuthi nginguye, nizakufela ezonweni zenu.”

25Base bethi kuye: “Wena ungubani na?”

Wathi kubo uJesu: “Lokho enganitshela khona kwasekuqaleni. 26

8:26
Joh. 12:49
15:15
Nginezinto eziningi enginokuzikhuluma nokwahlulela ngani, kepha ongithumileyo uqinisile, nami engakuzwa kuye ngikukhuluma ezweni.”

27Kabazanga ukuthi ukhuluma kubo ngoYise. 28

8:28
Joh. 3:14
12:32
Wayesethi uJesu: “Nxa seniyiphakamisile iNdodana yomuntu, khona-ke nizakwazi ukuthi nginguye nokuthi angenzi lutho ngokwami, kodwa ngikhuluma lokhu njengokuba uBaba engifundisile. 29
8:29
Joh. 14:10
Ongithumileyo unami, kangishiyanga ngedwa, ngokuba ngenza njalo okuthandeka kuye.”

UJesu uphendulana nabaJuda ngo-Abrahama

30Esakhuluma lokho, abaningi bakholwa nguye. 31

8:31
Joh. 7:17
15:10,14
Khona uJesu wathi kubaJuda abase bekholiwe nguye: “Uma nimi ezwini lami, ningabafundi bami isibili; 32
8:32
Rom. 6:18
Gal. 5:1
niyakulazi iqiniso, neqiniso liyakunikhulula.”

33

8:33
Math. 3:9
Bamphendula bathi: “Siyinzalo ka-Abrahama thina, asibonange sibe yizigqila zamuntu; wena usho kanjani ukuthi: ‘Nizakuba ngabakhululekileyo’ na?”

34

8:34
Rom. 6:16,20
2 Pet. 2:19
UJesu wabaphendula wathi: “Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini: Yilowo nalowo owenza isono uyisigqila sesono. 35
8:35
Gen. 21:10
Isigqila kambe asihlali phakade endlini; kepha indodana ihlala phakade. 36Ngakho-ke uma iNdodana inikhulula, niyakuba ngabakhululekileyo impela. 37Ngiyazi ukuthi niyinzalo ka-Abrahama; kepha nifuna ukungibulala, ngokuba izwi lami lingenandawo kini. 38Ngikhuluma lokho engikubonile mina kuBaba; nani-ke nenza lokho enikuzwile kuyihlo.”

39

8:39
Rom. 2:28
Baphendula, bathi kuye: “Ubaba ngu-Abrahama.”

UJesu wathi kubo: “Uma beningabantwana baka-Abrahama; beniyakwenza imisebenzi ka-Abrahama. 40Kodwa kalokhu nifuna ukungibulala mina muntu onitshele iqiniso, engilizwe kuNkulunkulu; u-Abrahama kakwenzanga lokho. 41Nina nenza imisebenzi kayihlo.”

Bathi kuye: “Thina asizalwanga ngokuphinga; sinobaba munye, uNkulunkulu.”

42

8:42
Joh. 16:27
Wathi kubo uJesu: “Uma uNkulunkulu ebenguyihlo, beniyakungithanda mina, ngokuba ngafika ngivela kuNkulunkulu; ngokuba angizizelanga ngokwami, kepha yena ungithumile. 43
8:43
Joh. 6:60
7:17
Yini ukuba ningayizwisisi inkulumo yami na? Kungokuba aninakuzwa izwi lami. 44
8:44
Gen. 3:4
1 Joh. 3:8
Nina ningabakayihlo uSathane, nithanda ukwenza izinkanuko zikayihlo. Yena wayengumbulali wabantu kwasekuqaleni, akemi eqinisweni, ngokuba iqiniso lingekho kuye. Nxa ekhuluma amanga, ukhuluma okungokwakhe, lokhu engumqambimanga noyise wawo. 45
8:45
Luk. 22:67
Kepha mina, ngokuba ngikhuluma iqiniso, anikholwa yimi. 46
8:46
Isaya 53:9
2 Kor. 5:21
1 Pet. 2:22
1 Joh. 3:5
Ngumuphi kini ongangilahla ngesono na? Uma ngikhuluma iqiniso, anikholwa yimi ngani na? 47
8:47
Joh. 10:26
18:37
1 Joh. 4:6
OngokaNkulunkulu uzwa amazwi kaNkulunkulu; kungakho ningezwe nina, ngokuba anisibo abakaNkulunkulu.”

48

8:48
Mark. 3:22
Joh. 7:20
10:20
Baphendula abaJuda, bathi kuye: “Asisho kahle yini ukuthi ungumSamariya nokuthi unedemoni na?”

49UJesu waphendula wathi: “Anginademoni, kepha ngidumisa uBaba; nina-ke niyangidumaza. 50Mina-ke angifuni olwami udumo; ukhona ofunayo nowahlulelayo. 51

8:51
Joh. 5:24
6:40
11:25
Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini: Uma umuntu egcina izwi lami, akasoze akubona ukufa naphakade.”

52Bathi kuye abaJuda: “Manje sesiyazi ukuthi unedemoni; u-Abrahama wafa, nabaprofethi; wena-ke uthi: ‘Uma umuntu egcina izwi lami, kasoze akuzwa ukufa naphakade.’ 53

8:53
Joh. 4:12
Wena umkhulu yini kunobaba u-Abrahama osewafa na? Nabaprofethi sebafa. Uzenza bani na?”

54UJesu waphendula wathi: “Uma ngizidumisa mina, udumo lwami luyize; nguBaba ongidumisayo, enisho ngaye ukuthi unguNkulunkulu wenu. 55

8:55
Joh. 7:28
Kanti animazanga, kepha mina ngiyamazi. Uma ngithi angimazi, ngingaba ngumqambimanga njengani. Kepha ngiyamazi, ngigcina izwi lakhe. 56
8:56
Math. 13:17
Heb. 11:13
U-Abrahama uyihlo wathokozela ukubona usuku lwami, walubona, wajabula.”

57Base bethi kuye abaJuda: “Awukabi naminyaka engamashumi ayisihlanu, kanti u-Abrahama usuke wambona na?”

58

8:58
Joh. 1:15
UJesu wathi kubo: “Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini: Engakabikho u-Abrahama, ngangikhona mina.” 59
8:59
Joh. 10:31
Base bethatha amatshe ukuba bamkhande. Kepha uJesu wasithela, waphuma ethempelini.

9

UJesu uvula amehlo omuntu owayezelwe eyimpumputhe

91Wathi edlula, wabona umuntu owayeyimpumputhe kwasekuzalweni kwakhe. 2

9:2
Eks. 20:5
Abafundi bakhe bambuza bathi: “Rabi, ngubani owonayo, lona noma abazali bakhe, aze azalwe eyimpumputhe na?”

3

9:3
Luk. 13:2
Joh. 11:4
UJesu waphendula wathi: “Akonanga noma yena noma abazali bakhe, kodwa ukuze kubonakaliswe kuye imisebenzi kaNkulunkulu. 4
9:4
Joh. 5:17
11:9
Ngimelwe ukusebenza imisebenzi yongithumileyo, kusesemini; buyeza ubusuku, lapho kungesebenze muntu. 5
9:5
Joh. 1:4
8:12
12:35,46
Ngisekhona ezweni ngingukukhanya kwezwe.”

6

9:6
Mark. 8:23
Eseshilo lokho wafela amathe emhlabathini, wenza udaka ngamathe, waninda amehlo ayo ngodaka. 7
9:7
Isaya 8:6
Wathi kuyo: “Hamba uyogeza echibini laseSilowama,” okuhunyushwa ngokuthi oThunyiweyo; yamuka-ke, yageza, yeza ibona.

8Ngakho abakhelene nayo nababeyibonile phambili iyisinxibi bathi: “Akusiye lo owayehlezi enxiba na?” 9Abanye bathi: “Nguyena,” abanye bathi: “Qha, kepha ufana naye;” yena wathi: “Nginguye.”

10Base bethi kuye: “Pho, amehlo akho avulwe kanjani na?”

11Waphendula yena, wathi: “Umuntu othiwa uJesu wenza udaka, wagcoba amehlo ami, wathi kimi: ‘Yana eSilowama, ugeze.’ Ngaya, ngageza, ngabona.”

12Bathi kuye: “Uphi yena na?”

Wathi: “Angazi.”

13Bamyisa kubaFarisi lowo okade eyimpumputhe. 14

9:14
Joh. 5:9
Kwakuyisabatha mhla uJesu enza udaka, evula amehlo akhe. 15Khona nabaFarisi futhi bambuza ukuthi ukuthole kanjani ukubona. Wathi kubo: “Waninda amehlo ami ngodaka, ngageza, sengiyabona.”

16

9:16
Joh. 3:2
7:12
10:19
Ngakho abanye kubaFarisi bathi: “Lona kaveli kuNkulunkulu, lokhu engagcini isabatha.”

Abanye bathi: “Umuntu oyisoni angazenza kanjani izibonakaliso ezinje na?” Kwaba khona ukwahlukana phakathi kwabo.

17

9:17
Luk. 7:16
Joh. 4:19
Khona baphinda bathi kuyo impumputhe: “Wena uthini ngaye, lokhu evule amehlo akho, na?”

Yathi: “Ungumprofethi.”

18Kepha abaJuda abakholwanga ngaye ukuthi wabeyimpumputhe nokuthi usethole ukubona, baze babiza abazali bakhe lowo osethole ukubona. 19Bababuza bathi: “Lo uyindodana yenu enithi ngayo yazalwa iyimpumputhe na? Pho, isibona kanjani manje na?”

20Abazali bakhe base bephendula bethi: “Siyazi ukuthi lo uyindodana yethu nokuthi wazalwa eyimpumputhe; 21kepha ukuthi usebona kanjani kalokhu asazi, nokuthi ngubani ovule amehlo akhe asazi; mbuzeni yena, usekhulile, uzozikhulumela yena.” 22

9:22
Joh. 7:13
12:42
16:2
Abazali bakhe basho lokho, ngokuba besaba abaJuda. Ngokuba abaJuda base bevumelene ngokuthi, uma ekhona ovuma ukuba unguKristu, kakhishwe esinagogeni.* 23Ngakho-ke abazali bakhe bathi: “Usekhulile, mbuzeni yena.”

24

9:24
Josh. 7:19
Ezra 10:16
Bambiza-ke ngokwesibili lowo muntu owabeyimpumputhe, bathi kuye: “Mnike uNkulunkulu udumo; thina siyazi ukuthi lowo muntu uyisoni.”

25Yena wayesephendula ethi: “Nokuba uyisoni angazi; kunye engikwaziyo, ukuthi bengiyimpumputhe, manje sengiyabona.”

26Bathi-ke kuye: “Wenzeni kuwe na? Uwavule kanjani amehlo akho na?”

27Wabaphendula wathi: “Kade nginitshela, kepha anizwanga; nifunelani ukuzwa futhi na? Niyafuna yini nani ukuba ngabafundi bakhe na?”

28Bamthuka bathi: “Nguwe ongumfundi wakhe, kepha thina singabafundi bakaMose. 29

9:29
Joh. 7:27
8:14
Siyazi ukuthi uNkulunkulu wakhuluma kuMose, kodwa lo asimazi lapha evela khona.”

30Waphendula lowo muntu, wathi kubo: “Lokhu kuyisimangaliso ukuthi nina anazi lapho evela khona, ingani uvule amehlo ami. 31

9:31
Jobe 27:9
35:13
AmaH. 66:18
IzA. 15:29
28:9
Isaya 1:15
Siyazi ukuthi uNkulunkulu akazizwa izoni, kodwa uma umuntu emesaba uNkulunkulu, ayenze intando yakhe, uyamuzwa lowo. 32Selokhu kwathini akuzange kuzwakale ukuthi ukhona owavula amehlo ozelwe eyimpumputhe. 33Uma lo ebengaveli kuNkulunkulu, ubengenakwenza lutho.”

34Baphendula, bathi kuye: “Wena wazalwa ezonweni ngokwempela, wena ufundisa thina na?” Base bemkhiphela phandle.

35UJesu wezwa ukuthi bamkhiphele phandle; kwathi emfumana, wathi: “Uyakholwa yiNdodana kaNkulunkulu na?”

36Waphendula yena, wathi: “Ingubani, Nkosi, ngize ngikholwe yiyo, na?”

37

9:37
Joh. 4:26
UJesu wathi kuye: “Usuyibonile; okhuluma nawe yiyona.”

38Wayesethi: “Ngiyakholwa, Nkosi.” Wakhuleka kuye.

39

9:39
Math. 13:13
15:14
23:26
Joh. 3:17
12:47
Wathi uJesu: “Mina ngizele ukwahlulela kuleli zwe ukuba abangaboniyo babone, nababonayo babe yizimpumputhe.”

40Labo kubaFarisi ababenaye bezwa lokho, bathi kuye: “Pho, nathi siyizimpumputhe na?”

41

9:41
IzA. 26:12
Joh. 15:22
Wathi kubo uJesu: “Ukuba beniyizimpumputhe, ngabe aninasono. Kepha manje nithi: ‘Siyabona;’ isono senu sihlezi.

10

Umalusi omuhle

101

10:1
Jer. 23:1
Hez. 34:2
Zak. 11:4
Joh. 14:6
“Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini: Ongangeni ngesango esibayeni sezimvu, kodwa ekhwela ngenye indawo, lowo uyisela nomphangi. 2Kepha ongena ngesango ungumalusi wezimvu. 3
10:3
Isaya 40:11
Umlindisango uyamvulela lowo; nezimvu ziyalizwa izwi lakhe; ubiza ezakhe izimvu ngamagama, aziholele phandle. 4Nxa esezikhiphile ezakhe zonke, uhamba phambi kwazo, izimvu zimlandele, ngokuba zilazi izwi lakhe. 5Kepha umfokazi azisoze zamlandela, kodwa ziyakumbalekela, ngokuba zingalazi izwi labafokazi.” 6UJesu washo lo mfanekiso kubo; kepha bona abezwisisanga ukuba kuyini lokho akukhuluma kubo.

7Ngakho-ke uJesu wabuye wathi kubo: “Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini: Mina ngiyisango lezimvu. 8Bonke abafike ngaphambi kwami bangamasela nabaphangi, kepha izimvu azibezwanga. 9

10:9
Heb. 10:19
Mina ngiyisango; uma umuntu engena ngami, uyakusindiswa, angene, aphume, afumane idlelo. 10
10:10
IzE. 20:29
Isela kalizi kungengokweba nokubulala nokubhubhisa; mina ngize ukuba babe nokuphila, babe nakho kuchichime.

11

10:11
Gen. 48:15
AmaH. 23:1
80:1
Hez. 34:23
37:24
Luk. 15:4
Joh. 15:13
“Ngingumalusi omuhle. Umalusi omuhle udela ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu. 12
10:12
Isaya 56:10
Okhokhelwayo engesiye umalusi, izimvu zingesizo ezakhe, ebona impisi iza, ushiya izimvu, abaleke – impisi izibhozomele, izihlakaze – 13ngokuba engokhokhelwayo, engazinakekeli izimvu.

14

10:14
2 Thim. 2:19
“Mina ngingumalusi omuhle; ngiyazazi ezami, nezami ziyangazi, 15
10:15
Math. 11:27
Joh. 7:29
njengalokhu uBaba uyangazi, nami ngiyamazi uBaba; ngidela ukuphila kwami ngenxa yezimvu. 16
10:16
Hez. 37:22
Math. 28:19
Joh. 11:52
IzE. 2:39
10:35
Ef. 2:13
Nezinye izimvu nginazo ezingesizo ezalesi sibaya; nalezo ngimelwe ukuziletha; ziyakuzwa izwi lami, kube mhlambi munye nomalusi munye. 17Ngalokho uBaba uyangithanda, ngokuba ngidela ukuphila kwami ukuba ngibuye ngikuthabathe. 18
10:18
Joh. 5:26
19:11
Akakho ongangamuka ukuphila kwami, kodwa ngikudela ngokwami; nginamandla okukudela, nginamandla okubuye ngikuthabathe. Lo myalo ngiwamukele kuBaba.”

19

10:19
Joh. 7:43
9:16
Kwaba khona futhi ukwahlukana phakathi kwabaJuda ngalawo mazwi. 20
10:20
Mark. 3:21
Joh. 7:20
8:48
Abaningi kubo bathi: “Unedemoni, uyahlanya; nimlalelelani na?”

21Abanye bathi: “Lawo mazwi akusiwo awomuntu onedemoni; imbala idemoni lingavula amehlo ezimpumputhe na?”

UJesu unguMesiya

22Khona kwakungumkhosi wokuhlanjululwa kwethempeli eJerusalema, kusebusika. 23

10:23
IzE. 3:11
UJesu wayehamba ethempelini emphemeni kaSolomoni. 24
10:24
Luk. 22:67
Base bemhaqa abaJuda bethi kuye: “Koze kube nini ulibazisa izinhliziyo zethu na? Uma wena unguKristu, sitshele ngokuchachileyo.”

25

10:25
Joh. 5:36
UJesu wabaphendula wathi: “Nganitshela, kodwa anikholwanga; imisebenzi engiyenzayo egameni likaBaba yiyona efakaza ngami. 26
10:26
Joh. 8:45
Kodwa nina anikholwa, ngokuba anisibo abezimvu zami. 27Izimvu zami ziyalizwa izwi lami; nami ngiyazazi, ziyangilandela; 28
10:28
Joh. 5:24
11:25
17:12
ngizinika ukuphila okuphakade, azisoze zabhubha naphakade; akakho ongazihlwitha esandleni sami. 29
10:29
Joh. 14:28
UBaba onginikileyo mkhulu kunabo bonke; akakho ongazihlwitha esandleni sikaBaba. 30
10:30
Joh. 14:9
17:11
Mina noBaba simunye.”

31

10:31
Joh. 8:59
AbaJuda base bebuye bethatha amatshe ukuba bamkhande. 32UJesu wabaphendula wathi: “Nginitshengise imisebenzi eminingi emihle evela kuBaba; yimuphi umsebenzi kulena eningikhandela wona na?”

33

10:33
Joh. 5:18
Bamphendula abaJuda, bathi: “Asikukhandi ngenxa yomsebenzi omuhle kepha ngenxa yokuhlambalaza, ngokuba wena ungumuntu ozenza uNkulunkulu.”

34

10:34
AmaH. 82:6
UJesu wabaphendula wathi: “Akulotshiwe yini emthethweni wakini ukuthi: ‘Ngithe: Ningonkulunkulu,’ na? 35
10:35
Math. 5:17
Uma wathi bangonkulunkulu bona eleza kubo izwi likaNkulunkulu – nombhalo ungeqiwe – 36nithi ngaye uYise amahlukanisileyo, wamthumela ezweni, ukuba uyahlambalaza, ngokuba ngithe: ‘NgiyiNdodana kaNkulunkulu,’ na? 37Uma ngingenzi imisebenzi kaBaba, maningakholwa yimi. 38
10:38
Joh. 14:10
17:21
Kepha uma ngiyenza, nakuba ningakholwa yimi, kholwani yimisebenzi, ukuze nazi, niqonde ukuthi uBaba ukimi, nami ngikuBaba.” 39
10:39
Joh. 7:30
Base befuna futhi ukumbamba, kepha waphunyuka esandleni sabo.

40

10:40
Joh. 1:28
Waphinda wamuka, waya phesheya kweJordani kuleyo ndawo lapho uJohane waqala ukubhapathiza khona, wahlala lapho. 41Nabaningi beza kuye, bathi: “UJohane nempela akenzanga sibonakaliso nasinye, kepha konke uJohane akusho ngalowo muntu kwakuqinisile.” 42Abaningi bakholwa nguye lapho.