IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
8

Owesifazane obanjwe ephinga

81

8:1
Luk. 21:37
Khona uJesu waya eNtabeni Yeminqumo. 2Ekuseni kakhulu wabuye weza ethempelini; abantu bonke beza kuye; wayesehlala phansi, wabafundisa. 3Kepha ababhali nabaFarisi baletha kuye owesifazane ebanjwe ephinga; sebemmise phakathi kwabo, 4bathi kuye: “Mfundisi, lo wesifazane ubanjwe esoqotsheni lokuphinga. 5
8:5
Lev. 20:10
Dut. 22:22
Emthethweni uMose wasiyala ngabanje ukuba bakhandwe ngamatshe. Pho, wena uthini na?” 6
8:6
Math. 22:15
Bakusho lokho bemlinga, ukuze babe nokummangalela.

Kepha uJesu wakhothama, waloba ngomunwe emhlabathini. 7

8:7
Dut. 17:7
Wathi besambuza njalo, walulama, wathi kubo: “Ongenasono phakathi kwenu kaqale amphonse ngetshe.” 8Waphinda wakhothama, waloba emhlabathini.

9

8:9
Rom. 2:21
Bathi ukuzwa lokho, belahlwa yizinhliziyo zabo baphuma ngabanye, beqalela kwabadala kwaze kwaba ngabokugcina, uJesu wasala yedwa; nowesifazane wayemi khona. 10UJesu wayeselulama; engaboni muntu ngaphandle kowesifazane wathi kuye: “Sifazane, baphi labo bamangaleli bakho na? Akakho okulahlayo na?”

11

8:11
Joh. 5:14
Wayesethi: “Akakho, Nkosi.”

Wathi-ke uJesu kuye: “Nami angikulahli; hamba, ungabe usona.”

Ukukhanya kwezwe

12Ngakho uJesu waphinda wakhuluma kubo, wathi: “Mina ngingukukhanya kwezwe; ongilandelayo kasoze ahamba ebumnyameni, kodwa woba nokukhanya kokuphila.”

13Khona bathi kuye abaFarisi: “Uyazifakazela wena; ubufakazi bakho ubuqinisile.”

14

8:14
Joh. 5:31
UJesu waphendula, wathi kubo: “Noma ngizifakazela mina, ubufakazi bami buqinisile, ngokuba ngiyazi ukuthi ngavelaphi nokuthi ngiyaphi; kepha nina anazi ukuthi ngivelaphi nokuthi ngiyaphi. 15
8:15
Joh. 7:24
12:47
Nina nahlulela ngokwenyama, kepha mina angahluleli muntu. 16
8:16
Joh. 16:32
Nakuba ngahlulela, ukwahlulela kwami kungokuqinisileyo, ngokuba ngingengedwa, kodwa yimina nongithumileyo. 17
8:17
Dut. 17:6
19:15
Math. 18:16
2 Kor. 13:1
Heb. 10:28
Yebo, kulotshiwe nasemthethweni wakini ukuthi ubufakazi babantu ababili bungobuqinisileyo. 18
8:18
1 Joh. 5:9
Mina ngingozifakazelayo; noBaba ongithumileyo ufakaza ngami.”

19

8:19
Joh. 14:7
16:3
Base bethi kuye: “Uphi uyihlo na?”

UJesu waphendula ngokuthi: “Anazi nami naBaba; uma beningazi mina, nga nimazi noBaba.” 20

8:20
Joh. 7:30
13:1
Lawo mazwi wawakhuluma ngasemphongolweni weminikelo efundisa ethempelini; akubangakho ombambayo, ngokuba isikhathi sakhe sasingakafiki.

21

8:21
Joh. 7:34
13:33
Khona waphinda wathi kubo: “Ngiyamuka mina, niyakungifuna, nifele ezonweni zenu; lapho ngiya khona mina, ningeze nina.”

22Base bethi abaJuda: “Imbala uzakuzibulala yini, lokhu ethi: ‘Lapho ngiya khona mina, ningeze nina,’ na?”

23

8:23
Joh. 3:31
18:36
1 Joh. 4:5
Wathi kubo: “Nina ningabaphansi, mina ngingowaphezulu; nina ningabaleli zwe, mina angingowaleli zwe. 24
8:24
Mark. 16:16
Ngakho-ke ngathi kini nizakufela ezonweni zenu; ngokuba uma ningakholwa ukuthi nginguye, nizakufela ezonweni zenu.”

25Base bethi kuye: “Wena ungubani na?”

Wathi kubo uJesu: “Lokho enganitshela khona kwasekuqaleni. 26

8:26
Joh. 12:49
15:15
Nginezinto eziningi enginokuzikhuluma nokwahlulela ngani, kepha ongithumileyo uqinisile, nami engakuzwa kuye ngikukhuluma ezweni.”

27Kabazanga ukuthi ukhuluma kubo ngoYise. 28

8:28
Joh. 3:14
12:32
Wayesethi uJesu: “Nxa seniyiphakamisile iNdodana yomuntu, khona-ke nizakwazi ukuthi nginguye nokuthi angenzi lutho ngokwami, kodwa ngikhuluma lokhu njengokuba uBaba engifundisile. 29
8:29
Joh. 14:10
Ongithumileyo unami, kangishiyanga ngedwa, ngokuba ngenza njalo okuthandeka kuye.”

UJesu uphendulana nabaJuda ngo-Abrahama

30Esakhuluma lokho, abaningi bakholwa nguye. 31

8:31
Joh. 7:17
15:10,14
Khona uJesu wathi kubaJuda abase bekholiwe nguye: “Uma nimi ezwini lami, ningabafundi bami isibili; 32
8:32
Rom. 6:18
Gal. 5:1
niyakulazi iqiniso, neqiniso liyakunikhulula.”

33

8:33
Math. 3:9
Bamphendula bathi: “Siyinzalo ka-Abrahama thina, asibonange sibe yizigqila zamuntu; wena usho kanjani ukuthi: ‘Nizakuba ngabakhululekileyo’ na?”

34

8:34
Rom. 6:16,20
2 Pet. 2:19
UJesu wabaphendula wathi: “Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini: Yilowo nalowo owenza isono uyisigqila sesono. 35
8:35
Gen. 21:10
Isigqila kambe asihlali phakade endlini; kepha indodana ihlala phakade. 36Ngakho-ke uma iNdodana inikhulula, niyakuba ngabakhululekileyo impela. 37Ngiyazi ukuthi niyinzalo ka-Abrahama; kepha nifuna ukungibulala, ngokuba izwi lami lingenandawo kini. 38Ngikhuluma lokho engikubonile mina kuBaba; nani-ke nenza lokho enikuzwile kuyihlo.”

39

8:39
Rom. 2:28
Baphendula, bathi kuye: “Ubaba ngu-Abrahama.”

UJesu wathi kubo: “Uma beningabantwana baka-Abrahama; beniyakwenza imisebenzi ka-Abrahama. 40Kodwa kalokhu nifuna ukungibulala mina muntu onitshele iqiniso, engilizwe kuNkulunkulu; u-Abrahama kakwenzanga lokho. 41Nina nenza imisebenzi kayihlo.”

Bathi kuye: “Thina asizalwanga ngokuphinga; sinobaba munye, uNkulunkulu.”

42

8:42
Joh. 16:27
Wathi kubo uJesu: “Uma uNkulunkulu ebenguyihlo, beniyakungithanda mina, ngokuba ngafika ngivela kuNkulunkulu; ngokuba angizizelanga ngokwami, kepha yena ungithumile. 43
8:43
Joh. 6:60
7:17
Yini ukuba ningayizwisisi inkulumo yami na? Kungokuba aninakuzwa izwi lami. 44
8:44
Gen. 3:4
1 Joh. 3:8
Nina ningabakayihlo uSathane, nithanda ukwenza izinkanuko zikayihlo. Yena wayengumbulali wabantu kwasekuqaleni, akemi eqinisweni, ngokuba iqiniso lingekho kuye. Nxa ekhuluma amanga, ukhuluma okungokwakhe, lokhu engumqambimanga noyise wawo. 45
8:45
Luk. 22:67
Kepha mina, ngokuba ngikhuluma iqiniso, anikholwa yimi. 46
8:46
Isaya 53:9
2 Kor. 5:21
1 Pet. 2:22
1 Joh. 3:5
Ngumuphi kini ongangilahla ngesono na? Uma ngikhuluma iqiniso, anikholwa yimi ngani na? 47
8:47
Joh. 10:26
18:37
1 Joh. 4:6
OngokaNkulunkulu uzwa amazwi kaNkulunkulu; kungakho ningezwe nina, ngokuba anisibo abakaNkulunkulu.”

48

8:48
Mark. 3:22
Joh. 7:20
10:20
Baphendula abaJuda, bathi kuye: “Asisho kahle yini ukuthi ungumSamariya nokuthi unedemoni na?”

49UJesu waphendula wathi: “Anginademoni, kepha ngidumisa uBaba; nina-ke niyangidumaza. 50Mina-ke angifuni olwami udumo; ukhona ofunayo nowahlulelayo. 51

8:51
Joh. 5:24
6:40
11:25
Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini: Uma umuntu egcina izwi lami, akasoze akubona ukufa naphakade.”

52Bathi kuye abaJuda: “Manje sesiyazi ukuthi unedemoni; u-Abrahama wafa, nabaprofethi; wena-ke uthi: ‘Uma umuntu egcina izwi lami, kasoze akuzwa ukufa naphakade.’ 53

8:53
Joh. 4:12
Wena umkhulu yini kunobaba u-Abrahama osewafa na? Nabaprofethi sebafa. Uzenza bani na?”

54UJesu waphendula wathi: “Uma ngizidumisa mina, udumo lwami luyize; nguBaba ongidumisayo, enisho ngaye ukuthi unguNkulunkulu wenu. 55

8:55
Joh. 7:28
Kanti animazanga, kepha mina ngiyamazi. Uma ngithi angimazi, ngingaba ngumqambimanga njengani. Kepha ngiyamazi, ngigcina izwi lakhe. 56
8:56
Math. 13:17
Heb. 11:13
U-Abrahama uyihlo wathokozela ukubona usuku lwami, walubona, wajabula.”

57Base bethi kuye abaJuda: “Awukabi naminyaka engamashumi ayisihlanu, kanti u-Abrahama usuke wambona na?”

58

8:58
Joh. 1:15
UJesu wathi kubo: “Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini: Engakabikho u-Abrahama, ngangikhona mina.” 59
8:59
Joh. 10:31
Base bethatha amatshe ukuba bamkhande. Kepha uJesu wasithela, waphuma ethempelini.