IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
20

Ukuvuka kukaJesu

(Math. 28:1; Mark. 16:1; Luk. 24:1)

201

20:1
Math. 28:1
Mark. 16:1
Luk. 24:1
Kwathi ngosuku lokuqala lweviki uMariya Magdalena wafika ethuneni ekuseni kusemnyama, wabona itshe lisusiwe ethuneni. 2Khona wayesegijima waya kuSimoni Petru nakulowo mfundi omunye uJesu amthandayo, wathi kubo: “Bayisusile iNkosi ethuneni, asazi lapha beyibeke khona.”

3Ngakho wayesephuma uPetru nomunye umfundi, beza ethuneni. 4Bagijima bobabili kanyekanye; kepha umfundi omunye wagijima kakhulu kunoPetru, wafika kuqala ethuneni; 5elunguza wabona izindwangu zelineni zikhona, kepha akangenanga. 6Khona wafika noSimoni Petru emlandela, wangena ethuneni, wabona izindwangu zelineni zikhona, 7neduku ebelisekhanda lakhe libekiwe lingekho ezindwangwini zelineni, kepha lisongwe lilodwa kwenye indawo. 8Khona wayesengena nomfundi omunye ofike kuqala ethuneni, wabona, wakholwa; 9ngokuba bebengakawuqondi umbhalo wokuthi ubefanele ukuvuka kwabafileyo.

10Base bemuka abafundi, baphindela kubo.

Ukuzibonakalisa kukaJesu

11Kepha uMariya wema ethuneni ngaphandle ekhala; esakhala walunguza ethuneni; 12wabona izingelosi ezimbili zembethe okumhlophe, zihlezi, enye ngasekhanda nenye ngasezinyaweni, lapho isidumbu sikaJesu besilele khona.

13Zona-ke zathi kuye: “Mame, ukhalelani na?”

Wathi kuzo: “Bayithathile iNkosi yami, futhi angazi ukuthi bayibekephi.” 14

20:14
Mark. 16:9
Eseshilo lokho waphenduka, wabona uJesu emi, kepha wayengazi ukuthi nguJesu.

15UJesu wathi kuye: “Mame, ukhalelani na? Ufuna bani na?”

Kepha yena ethi ngumphathi wensimu wathi kuye: “Nkosi, uma umsusile, ngitshele ukuthi umbekephi, ngiye ngiyakumthatha mina.”

16UJesu wathi kuye: “Mariya!”

Waphenduka, wathi kuye ngesiHeberu: “Rabuni,” okungukuthi: “Mfundisi.”

17

20:17
Rom. 8:29
Heb. 2:11
UJesu wathi kuye: “Ungangithinti, ngokuba angikenyukeli kuBaba. Kepha yana kubazalwane bami, ubatshele ukuthi ngenyukela kuBaba noYihlo, kuNkulunkulu wami noNkulunkulu wenu.”

18UMariya Magdalena weza wabikela abafundi ukuthi: “Ngiyibonile iNkosi,” nokuthi: “Ishilo lokho kimi.”

19

20:19
Mark. 16:14
Luk. 24:36
1 Kor. 15:5
Kwathi-ke kusihlwa ngalolo suku, olokuqala lweviki, iminyango ivaliwe lapho abafundi bekhona ngokwesaba abaJuda, uJesu wafika wema phakathi kwabo, wathi kubo: “Ukuthula makube kinina.” 20Eseshilo lokho wabakhombisa izandla nohlangothi lwakhe. Base bethokoza abafundi beyibona iNkosi.

21

20:21
Joh. 17:18
Khona uJesu wabuye wathi kubo: “Ukuthula makube kinina. Njengokuba uBaba engithume mina, nami ngiyanithuma nina.” 22Kwathi ukuba asho njalo, wabaphephetha, wathi kubo: “Yamukelani uMoya oNgcwele. 23
20:23
Math. 16:19
18:18
Enibathethelela izono zabo bathethelelwe; nenibabamba ngazo babanjiwe.”

24

20:24
Joh. 11:16
14:5
Kepha uTomase, omunye kwabayishumi nambili, othiwa uDidimu, wayengekho kubo mhla efika uJesu. 25Ngakho-ke abanye abafundi bathi kuye: “Siyibonile iNkosi.”

Kepha wathi kubo: “Uma ngingaboni ezandleni zayo inxeba lezipikili, ngifake umunwe wami enxebeni lezipikili, ngifake isandla sami ohlangothini lwayo, angisoze ngakholwa.”

26Emva kwezinsuku eziyisishiyagalombili abafundi bakhe babesendlini futhi, uTomase enabo. UJesu wafika iminyango ivaliwe, wema phakathi kwabo, wathi: “Ukuthula makube kinina.” 27Wayesethi kuTomase: “Zisa lapha umunwe wakho, ubone izandla zami; zisa isandla sakho, usifake ohlangothini lwami; ungabi ngongakholwayo kodwa okholwayo.”

28UTomase waphendula, wathi kuye: “Nkosi yami, Nkulunkulu wami!”

29

20:29
1 Pet. 1:8
UJesu wathi kuye: “Ngokuba ungibonile, ukholiwe na? Babusisiwe abakholwa bengabonanga.”

30

20:30
Joh. 21:15
Izibonakaliso ezinye eziningi uJesu wazenza phambi kwabafundi bakhe, ezingalotshiwe kule ncwadi. 31
20:31
Hab. 2:4
Rom. 1:17
1 Joh. 5:13
Kodwa lezi zilotshiwe ukuba nikholwe ukuthi uJesu unguKristu, iNdodana kaNkulunkulu, nokuba nikholwe, nibe nokuphila egameni lakhe.

21

UJesu uzibonakalisa kubafundi ngaselwandle lwaseTiberiya

211Emva kwalokho uJesu wabuye wazibonakalisa kubafundi ngaselwandle lwaseTiberiya; wazibonakalisa kanje: 2kwakukhona ndawonye oSimoni Petru, noTomase othiwa uDidimu, noNathanayeli waseKhana laseGalile, nabakaZebedewu, nabanye ababili kubafundi bakhe. 3USimoni Petru wathi kubo: “Ngiya kodoba.”

Bathi kuye: “Nathi sihamba nawe.” Base bephuma, bangena emkhunjini; kepha ngalobo busuku ababambanga lutho.

4

21:4
Luk. 24:16
Joh. 20:14
Kuthe sekusa, uJesu wayemi ogwini. Kepha abafundi babengazi ukuthi nguJesu.

5UJesu wathi-ke kubo: “Bantwana, aninakho ukudla na?”

Bamphendula bathi: “Qha.”

6

21:6
Luk. 5:4
Wayesethi kubo: “Phonsani inetha ngakwesokunene somkhumbi, nizakuthola.” Base bephonsa, ababe besaba namandla ukulidonsa ngenxa yobuningi bezinhlanzi.

7

21:7
Joh. 13:23
Khona lowo mfundi uJesu amthandayo wathi kuPetru: “YiNkosi.” USimoni Petru, ekuzwa ukuthi yiNkosi, wagqoka, ngokuba wayehamba ze, waziphonsa elwandle. 8Kepha abanye abafundi beza ngesikebhe, ngokuba bebengekude nenhlabathi kepha kungathi izingalo ezingamakhulu amabili, bedonsa inetha linezinhlanzi. 9Kuthe sebephumele emhlabathini, babona umlilo wamalahle, nezinhlanzi zibekwe kuwo, nesinkwa.

10UJesu wathi kubo: “Lethani izinhlanzi kwenizibambe manje.”

11Wasuka uSimoni Petru, walihudulela emhlabathini inetha. Ligcwele izinhlanzi ezinkulu, ziyikhulu namashumi ayisihlanu nantathu; noma zingako, inetha alidabukanga. 12UJesu wathi kubo: “Wozani nidle.” Kepha akwabakho kubafundi owaba nesibindi sokumbuza ngokuthi: “Ungubani wena na?” Bazi ukuthi yiyo iNkosi. 13UJesu weza, wathabatha isinkwa, wabapha, nezinhlanzi futhi. 14

21:14
Joh. 20:19,26
Lokho sekungokwesithathu uJesu ebonakaliswa kubafundi, esevukile kwabafileyo.

Ukuvivinywa kukaPetru

15

21:15
Math. 26:33
Joh. 13:37
18:17
Khona sebedlile uJesu wathi kuSimoni Petru: “Simoni kaJona, uyangithanda kunalaba na?”

Wathi kuye: “Yebo, Nkosi, uyazi wena ukuthi ngiyakuthanda.”

Wathi kuye: “Yipha amawundlu ami.”

16

21:16
Jer. 3:15
Joh. 10:1
1 Pet. 5:2
Wabuye wathi kuye ngokwesibili: “Simoni kaJona, uyangithanda na?”

Wathi kuye: “Yebo, Nkosi, uyazi wena ukuthi ngiyakuthanda.”

Wathi kuye: “Yalusa izimvu zami.”

17Wathi kuye ngokwesithathu: “Simoni kaJona, uyangithanda na?”

UPetru wadabuka ngokuba wathi kuye ngokwesithathu: “Uyangithanda na?” Wathi kuye: “Nkosi, wazi konke wena, uyazi ukuthi ngiyakuthanda.”

UJesu wathi kuye: “Yipha izimvu zami. 18

21:18
2 Pet. 1:14
Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kuwe: Usemusha wawugqoka, uhambe lapho uthanda khona; kepha nxa usumdala, uyakwelula izandla zakho, omunye akugqokise, akuyise lapho ungathandi khona. 19
21:19
Joh. 13:36
Kepha wakusho lokho ekhomba ukufa azakumdumisa uNkulunkulu ngakho.” Eseshilo lokho wathi: “Ngilandele.”

20

21:20
Joh. 13:23
UPetru ephenduka wabona umfundi uJesu amthandayo elandela, oyena futhi wayencike esifubeni sakhe ekudleni, nowathi: “Nkosi, ngubani ozakukukhaphela na?” 21Kuthe uPetru embona lowo, wathi kuJesu: “Nkosi, kepha lona, pho?”

22UJesu wathi kuye: “Uma ngithanda ukuba ahlale ngize ngifike, kuyini kuwe na? Wena landela mina.” 23Ngakho-ke leli zwi laphumela kubazalwane lokuthi lowo mfundi akayikufa. Kanti uJesu akashongo ukuthi akayikufa kodwa ukuthi: “Uma ngithanda ukuba ahlale ngize ngifike, kuyini kuwe na?”

Isigcino

24

21:24
Joh. 19:35
Nguye lo mfundi ofakaza ngalezi zinto nokulobile lokhu; siyazi ukuthi ubufakazi bakhe buqinisile.

25

21:25
Joh. 20:30
Kukhona nezinye izinto eziningi azenza uJesu; uma zilotshiwe zona ngazinye, ngithi nezwe lonke lingezanele izincwadi ezingalotshwa.