IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
18

Ukuboshwa kukaJesu

(Math. 26:36,47; Mark. 14:43-50; Luk. 22:39,47)

181

18:1
Math. 26:36
Mark. 14:32
Luk. 22:39
UJesu esekhulume lawo mazwi waphuma kanye nabafundi bakhe, waya phesheya komfudlana iKedroni, lapho kwakukhona insimu angena kuyo yena nabafundi bakhe.

2NoJuda owamkhaphelayo wayeyazi leyo ndawo, ngokuba uJesu wayevama ukuhlangana khona nabafundi bakhe. 3

18:3
Math. 26:47
Mark. 14:32
Luk. 22:47
Khona uJuda, esethole isigaba samabutho nezikhonzi kubapristi abakhulu nabaFarisi, waya lapho, benezihlanti nezibani nezikhali.

4

18:4
Joh. 19:28
Khona uJesu ekwazi konke okuyakumehlela waphuma, wathi kubo: “Nifuna ubani na?”

5Bamphendula bathi: “UJesu waseNazaretha.”

UJesu wathi kubo: “Yimina.” UJuda omkhaphelayo wayemi nabo. 6Kuthe-ke ukuba athi kubo: “Yimina,” bahlehla nyovane, bawa phansi.

7Waphinda wababuza wathi: “Nifuna ubani na?”

Bathi: “UJesu waseNazaretha.”

8UJesu waphendula wathi: “Nginitshelile ukuthi yimina; uma-ke nifuna mina, bayekeni laba, bahambe,” 9

18:9
Joh. 17:12
ukuba ligcwaliseke izwi alishiloyo lokuthi: “Kulabo ongiphe bona angilahlekelwanga namunye.”

10

18:10
Math. 26:51
Mark. 14:47
Luk. 22:50
USimoni Petru enenkemba wayihosha, wayigenca inceku yompristi omkhulu, wayinquma indlebe yokunene. Igama lenceku lalinguMalkusi.

11Khona uJesu wathi kuPetru: “Faka inkemba emgodleni wayo; angiyikusiphuza kanti isitsha anginike sona uBaba na?”

Ukuthethwa kwecala likaJesu

(Math. 26:57; Mark. 14:53; Luk. 22:54)

12

18:12
Math. 26:57
Mark. 14:53
Luk. 22:54
Njalo-ke isigaba nenduna yenkulungwane nezikhonzi zabaJuda bambamba uJesu, bambopha; 13baqala bamyisa ku-Anase, ngokuba engumukhwe kaKayafase obengumpristi omkhulu walowo mnyaka. 14
18:14
Joh. 11:49
UKayafase kambe nguye owaluleka abaJuda ngokuthi kubalungele ukuba kufe umuntu abe munye ngenxa yesizwe.

15USimoni Petru walandela uJesu nomunye umfundi. Lowo mfundi wayaziwa ngumpristi omkhulu, wangena noJesu egcekeni lompristi omkhulu; 16kepha uPetru wayemi ngaphandle emnyango. Waphuma-ke lowo mfundi omunye owaziwa ngumpristi omkhulu, wakhuluma nomlindikazi womnyango, wamngenisa uPetru.

Ukuphika kukaPetru

(Math. 26:69; Mark. 14:66; Luk. 22:54)

17

18:17
Math. 26:69
Mark. 14:66
Luk. 22:56
Intombazana elinda emnyango yayisithi kuPetru: “Imbala nawe awusiye owabafundi balowo muntu na?”

Wathi yena: “Angisiye.”

18Kwakumi khona izinceku nezikhonzi zibasile umlilo wamalahle, ngokuba kwakumakhaza, zotha; noPetru wayenazo otha.

19Kepha umpristi omkhulu wabuza uJesu ngabafundi bakhe nangemfundiso yakhe.

20

18:20
Joh. 7:14
UJesu wamphendula wathi: “Ngikhulumile obala ezweni. Ngezikhathi zonke bengifundisa esinagogeni* nasethempelini, lapho abaJuda bonke bebuthana khona, angikhulumanga lutho ngasese. 21Ubuzelani kimi na? Buza kulabo abezwile lokho engakukhuluma kubo; bheka, bona bayakwazi engakushoyo.”

22Esasho lokho, esinye isikhonzi esasimi khona sammukula uJesu, sathi: “Uphendula umpristi omkhulu kanjalo na?”

23UJesu wasiphendula wathi: “Uma ngikhulume kabi, fakaza ngalobo bubi; kodwa uma kukuhle, ungishayelani na?” 24U-Anase wamthumela eboshiwe kuKayafase umpristi omkhulu.

UJesu uphikwa nguPetru ngokwesibili nangokwesithathu

25

18:25
Math. 26:71
Mark. 14:69
Luk. 22:58
Kepha uSimoni Petru wayemi otha. Bathi-ke kuye: “Imbala nawe awusiye owabafundi bakhe na?”

Waphika yena, wathi: “Angisiye.”

26Enye yezinceku zompristi omkhulu, eyisihlobo salowo ondlebe yaso uPetru abeyinqumile, yathi: “Angikubonanga yini mina ensimini unaye na?” 27Wabuye waphika uPetru; masinyane lakhala iqhude.

UJesu ephambi kukaPilatu

(Math. 27:11; Mark. 15:1; Luk. 23:1)

28

18:28
Num. 28:16
Math. 27:1
Mark. 15:1
Luk. 23:1
Base bekhipha uJesu kuKayafase, bemyisa endlini yokwahlulela; kwakusekuseni. Kepha bona kabangenanga enqabeni ukuba bangangcoli kodwa babe nokudla iphasika. 29Khona uPilatu waphumela kubo, wathi: “Nimthwesa cala lini lo muntu na?”

30Baphendula, bathi kuye: “Uma lona ebengesiye owenza okubi, nga singamlethanga kuwe.”

31

18:31
Joh. 19:6
Khona uPilatu wathi kubo: “Mthatheni nina, nimahlulele ngomthetho wakini.”

Bathi kuye abaJuda: “Asivunyelwe ukubulala umuntu,” 32

18:32
Math. 20:18
Mark. 10:32
Luk. 18:31
Joh. 3:14
12:32
ukuba kugcwaliseke izwi likaJesu alishilo lapha ebonisa ukuthi uyakufa ngokufa okunjani.

33

18:33
Math. 27:11
Mark. 15:2
Luk. 23:3
UPilatu wabuye wangena enqabeni, wabiza uJesu, wathi kuye: “Wena uyinkosi yabaJuda na?”

34UJesu waphendula wathi: “Uzisholo lokhu wena, noma kusho abanye kuwe ngami na?”

35UPilatu waphendula wathi: “Kanti ngingumJuda yini mina na? Isizwe sakini nabapristi abakhulu bakunikezele kimi; wenzeni na?”

36

18:36
Joh. 6:15
17:14
UJesu waphendula wathi: “Umbuso wami awusiwo owaleli zwe. Uma umbuso wami ubungowaleli zwe, izikhonzi zami zaziyakulwa ukuba nginganikezelwa kubaJuda. Kepha kalokhu umbuso wami awusiwo owalapha.”

37

18:37
Joh. 8:47
10:27
Wayesethi uPilatu kuye: “Kanti nokho uyinkosi na?”

UJesu waphendula wathi: “Usho khona. Ngiyinkosi; ngizalelwe lokho, ngafikela lokho ezweni ukuba ngifakazele iqiniso. Bonke abeqiniso bayalizwa izwi lami.”

38Wathi uPilatu kuye: “Iqiniso liyini na?” Eseshilo lokho wabuye waphumela kubaJuda, wathi kubo: “Angifumani cala kuye. 39

18:39
Math. 27:15
Mark. 15:6
Luk. 23:16
Kepha ninesiko lokuba nginikhululele omunye ngePhasika; ngakho niyathanda ukuba nginikhululele inkosi yabaJuda na?”

40Khona babuye bamemeza bonke, bathi: “Qha lona, kodwa uBaraba.” Kepha uBaraba wayengumphangi.