IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
17

Umkhuleko kaJesu ezikhulekela yena, nabafundi bakhe, nabo bonke abakholwayo

171

17:1
Joh. 12:23
UJesu wakhuluma lokho; wayesephakamisela amehlo akhe ezulwini, wathi: “Baba, isikhathi sifikile; khazimulisa iNdodana yakho, ukuze iNdodana ikukhazimulise wena, 2
17:2
Math. 28:18
Joh. 6:37
njengalokho uyiphile amandla phezu kwenyama yonke ukuba bonke oyiphe bona ibaphe ukuphila okuphakade. 3
17:3
1 Joh. 5:20
Ukuphila okuphakade yilokhu ukuba bazi wena Nkulunkulu wedwa oqinisileyo, nomthumileyo, uJesu Kristu. 4
17:4
Joh. 19:30
Ngikukhazimulisile emhlabeni, ngifeze umsebenzi ongiphe wona ukuba ngiwenze. 5
17:5
IzE. 3:13
Fil. 2:6
Manje-ke ngikhazimulise wena Baba, kuwe uqobo, ngenkazimulo ebenginayo ngikuwe, izwe lingakabikho.

6“Ngibonakalisile igama lakho kubantu ongiphe bona kwabasezweni; babengabakho, wangipha bona; baligcinile izwi lakho. 7Sebazi ukuthi konke ongiphe khona kuvela kuwe. 8

17:8
Joh. 16:27
Ngokuba amazwi ongiphe wona ngibaphile wona, bawamukela, bazi isibili ukuthi ngavela kuwe, bakholwa ukuthi wangithuma wena. 9Ngiyabakhulekela bona; angikhulekeli izwe kepha labo ongiphe bona, ngokuba bengabakho. 10
17:10
Joh. 16:15
Konke okwami kungokwakho, nokwakho kungokwami; ngikhazimulisiwe kubona. 11
17:11
Joh. 10:30
Angisekho ezweni mina, basezweni bona, mina ngiza kuwe. Baba ongcwele, bagcine egameni lakho labo ongiphe bona, ukuze babe munye njengathi. 12
17:12
AmaH. 41:9
109:8
Joh. 6:39
18:9
Lapho ngise nabo ezweni, ngabagcina egameni lakho labo ongiphe bona, ngabalonda; akakho kubo owalahleka, kuphela indodana yokulahlwa, ukuba kugcwaliseke umbhalo.

13

17:13
Joh. 15:11
“Sengiza kuwe kalokhu; ngikhuluma lokhu ezweni ukuba babe nokuthokoza kwami, kugcwale kubo. 14
17:14
Joh. 15:18
Mina ngibanikile izwi lakho; izwe labazonda, ngokuba bengesibo abezwe, njengalokhu nami angisiye owezwe. 15
17:15
Math. 6:13
Luk. 22:32
1 Kor. 5:10
2 Thes. 3:3
Angiceli ukuba ubasuse ezweni; kepha ngicela ukuba ubalonde kokubi. 16Abasibo abezwe, njengalokhu nami angisiye owezwe. 17Bangcwelise ngeqiniso, izwi lakho liyiqiniso. 18
17:18
Joh. 20:21
Njengalokho wangithumela ezweni, nami ngibathumela ezweni. 19
17:19
1 Kor. 1:2,30
6:11
Ef. 5:2
Heb. 2:11
10:10
Ngiyazingcwelisa ngenxa yabo ukuba bangcweliswe nabo ngeqiniso.

20“Angiceleli laba bodwa kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi labo 21

17:21
Joh. 10:38
14:10
Gal. 3:28
ukuba bonke babe munye, njengalokhu wena Baba ukimi, nami ngikuwe, ukuba nabo babe kithina, ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. 22
17:22
IzE. 4:32
Nenkazimulo ongiphe yona ngiyiphile bona, ukuze babe munye, njengalokhu thina simunye, 23
17:23
Gal. 2:20
1 Joh. 1:3
3:24
mina kubona, nawe kimina, ukuba bapheleliswe ebunyeni, ukuze izwe lazi ukuba wena ungithumile, wabathanda, njengalokho ungithandile.

24

17:24
Joh. 12:26
14:3
Ef. 1:4
IsAmb. 3:21
“Baba, ngithanda ukuba labo ongiphe bona nabo babe khona nami lapha ngikhona, ukuze babone inkazimulo yami ongiphe yona; ngokuba wangithanda, kungakasekelwa izwe.

25

17:25
Joh. 7:29
15:21
“Baba olungileyo, izwe kalikwazanga, kepha mina ngikwazile, nalaba bazile ukuthi ungithumile. 26
17:26
Joh. 15:9
Ngibazisile igama lakho, ngizakubazisa lona ukuba uthando ongithande ngalo lube kubo, nami ngibe kubo.”

18

Ukuboshwa kukaJesu

(Math. 26:36,47; Mark. 14:43-50; Luk. 22:39,47)

181

18:1
Math. 26:36
Mark. 14:32
Luk. 22:39
UJesu esekhulume lawo mazwi waphuma kanye nabafundi bakhe, waya phesheya komfudlana iKedroni, lapho kwakukhona insimu angena kuyo yena nabafundi bakhe.

2NoJuda owamkhaphelayo wayeyazi leyo ndawo, ngokuba uJesu wayevama ukuhlangana khona nabafundi bakhe. 3

18:3
Math. 26:47
Mark. 14:32
Luk. 22:47
Khona uJuda, esethole isigaba samabutho nezikhonzi kubapristi abakhulu nabaFarisi, waya lapho, benezihlanti nezibani nezikhali.

4

18:4
Joh. 19:28
Khona uJesu ekwazi konke okuyakumehlela waphuma, wathi kubo: “Nifuna ubani na?”

5Bamphendula bathi: “UJesu waseNazaretha.”

UJesu wathi kubo: “Yimina.” UJuda omkhaphelayo wayemi nabo. 6Kuthe-ke ukuba athi kubo: “Yimina,” bahlehla nyovane, bawa phansi.

7Waphinda wababuza wathi: “Nifuna ubani na?”

Bathi: “UJesu waseNazaretha.”

8UJesu waphendula wathi: “Nginitshelile ukuthi yimina; uma-ke nifuna mina, bayekeni laba, bahambe,” 9

18:9
Joh. 17:12
ukuba ligcwaliseke izwi alishiloyo lokuthi: “Kulabo ongiphe bona angilahlekelwanga namunye.”

10

18:10
Math. 26:51
Mark. 14:47
Luk. 22:50
USimoni Petru enenkemba wayihosha, wayigenca inceku yompristi omkhulu, wayinquma indlebe yokunene. Igama lenceku lalinguMalkusi.

11Khona uJesu wathi kuPetru: “Faka inkemba emgodleni wayo; angiyikusiphuza kanti isitsha anginike sona uBaba na?”

Ukuthethwa kwecala likaJesu

(Math. 26:57; Mark. 14:53; Luk. 22:54)

12

18:12
Math. 26:57
Mark. 14:53
Luk. 22:54
Njalo-ke isigaba nenduna yenkulungwane nezikhonzi zabaJuda bambamba uJesu, bambopha; 13baqala bamyisa ku-Anase, ngokuba engumukhwe kaKayafase obengumpristi omkhulu walowo mnyaka. 14
18:14
Joh. 11:49
UKayafase kambe nguye owaluleka abaJuda ngokuthi kubalungele ukuba kufe umuntu abe munye ngenxa yesizwe.

15USimoni Petru walandela uJesu nomunye umfundi. Lowo mfundi wayaziwa ngumpristi omkhulu, wangena noJesu egcekeni lompristi omkhulu; 16kepha uPetru wayemi ngaphandle emnyango. Waphuma-ke lowo mfundi omunye owaziwa ngumpristi omkhulu, wakhuluma nomlindikazi womnyango, wamngenisa uPetru.

Ukuphika kukaPetru

(Math. 26:69; Mark. 14:66; Luk. 22:54)

17

18:17
Math. 26:69
Mark. 14:66
Luk. 22:56
Intombazana elinda emnyango yayisithi kuPetru: “Imbala nawe awusiye owabafundi balowo muntu na?”

Wathi yena: “Angisiye.”

18Kwakumi khona izinceku nezikhonzi zibasile umlilo wamalahle, ngokuba kwakumakhaza, zotha; noPetru wayenazo otha.

19Kepha umpristi omkhulu wabuza uJesu ngabafundi bakhe nangemfundiso yakhe.

20

18:20
Joh. 7:14
UJesu wamphendula wathi: “Ngikhulumile obala ezweni. Ngezikhathi zonke bengifundisa esinagogeni* nasethempelini, lapho abaJuda bonke bebuthana khona, angikhulumanga lutho ngasese. 21Ubuzelani kimi na? Buza kulabo abezwile lokho engakukhuluma kubo; bheka, bona bayakwazi engakushoyo.”

22Esasho lokho, esinye isikhonzi esasimi khona sammukula uJesu, sathi: “Uphendula umpristi omkhulu kanjalo na?”

23UJesu wasiphendula wathi: “Uma ngikhulume kabi, fakaza ngalobo bubi; kodwa uma kukuhle, ungishayelani na?” 24U-Anase wamthumela eboshiwe kuKayafase umpristi omkhulu.

UJesu uphikwa nguPetru ngokwesibili nangokwesithathu

25

18:25
Math. 26:71
Mark. 14:69
Luk. 22:58
Kepha uSimoni Petru wayemi otha. Bathi-ke kuye: “Imbala nawe awusiye owabafundi bakhe na?”

Waphika yena, wathi: “Angisiye.”

26Enye yezinceku zompristi omkhulu, eyisihlobo salowo ondlebe yaso uPetru abeyinqumile, yathi: “Angikubonanga yini mina ensimini unaye na?” 27Wabuye waphika uPetru; masinyane lakhala iqhude.

UJesu ephambi kukaPilatu

(Math. 27:11; Mark. 15:1; Luk. 23:1)

28

18:28
Num. 28:16
Math. 27:1
Mark. 15:1
Luk. 23:1
Base bekhipha uJesu kuKayafase, bemyisa endlini yokwahlulela; kwakusekuseni. Kepha bona kabangenanga enqabeni ukuba bangangcoli kodwa babe nokudla iphasika. 29Khona uPilatu waphumela kubo, wathi: “Nimthwesa cala lini lo muntu na?”

30Baphendula, bathi kuye: “Uma lona ebengesiye owenza okubi, nga singamlethanga kuwe.”

31

18:31
Joh. 19:6
Khona uPilatu wathi kubo: “Mthatheni nina, nimahlulele ngomthetho wakini.”

Bathi kuye abaJuda: “Asivunyelwe ukubulala umuntu,” 32

18:32
Math. 20:18
Mark. 10:32
Luk. 18:31
Joh. 3:14
12:32
ukuba kugcwaliseke izwi likaJesu alishilo lapha ebonisa ukuthi uyakufa ngokufa okunjani.

33

18:33
Math. 27:11
Mark. 15:2
Luk. 23:3
UPilatu wabuye wangena enqabeni, wabiza uJesu, wathi kuye: “Wena uyinkosi yabaJuda na?”

34UJesu waphendula wathi: “Uzisholo lokhu wena, noma kusho abanye kuwe ngami na?”

35UPilatu waphendula wathi: “Kanti ngingumJuda yini mina na? Isizwe sakini nabapristi abakhulu bakunikezele kimi; wenzeni na?”

36

18:36
Joh. 6:15
17:14
UJesu waphendula wathi: “Umbuso wami awusiwo owaleli zwe. Uma umbuso wami ubungowaleli zwe, izikhonzi zami zaziyakulwa ukuba nginganikezelwa kubaJuda. Kepha kalokhu umbuso wami awusiwo owalapha.”

37

18:37
Joh. 8:47
10:27
Wayesethi uPilatu kuye: “Kanti nokho uyinkosi na?”

UJesu waphendula wathi: “Usho khona. Ngiyinkosi; ngizalelwe lokho, ngafikela lokho ezweni ukuba ngifakazele iqiniso. Bonke abeqiniso bayalizwa izwi lami.”

38Wathi uPilatu kuye: “Iqiniso liyini na?” Eseshilo lokho wabuye waphumela kubaJuda, wathi kubo: “Angifumani cala kuye. 39

18:39
Math. 27:15
Mark. 15:6
Luk. 23:16
Kepha ninesiko lokuba nginikhululele omunye ngePhasika; ngakho niyathanda ukuba nginikhululele inkosi yabaJuda na?”

40Khona babuye bamemeza bonke, bathi: “Qha lona, kodwa uBaraba.” Kepha uBaraba wayengumphangi.

19

UJesu ulahlwa yicala

191

19:1
Math. 27:25
Mark. 15:15
UPilatu wayesemthatha uJesu, wamshaya. 2Amabutho aluka umqhele wameva awufaka ekhanda lakhe, amembathisa ingubo ebubende; 3aya kuye, athi: “Bayede, nkosi yabaJuda!” Ammukula.

4

19:4
Luk. 23:13
UPilatu wabuye waphuma, wathi kubo: “Bhekani, ngimkhiphela kini, ukuze nazi ukuba angifumani cala kuye.” 5Wayesephuma uJesu ethwele umqhele wameva nengubo ebubende. Wathi kubo uPilatu: “Bhekani lo muntu!”

6Bathi bembona abapristi abakhulu nezikhonzi, bamemeza bathi: “Mbethele, mbethele esiphambanweni!”

UPilatu wathi kubo: “Mthatheni nina, nimbethele esiphambanweni, ngokuba angifumani cala kuye.”

7

19:7
Lev. 24:15
Joh. 5:18
10:13
Kepha abaJuda bamphendula bathi: “Sinomthetho thina; ngalo mthetho ufanele ukufa, ngokuba ezenzile iNdodana kaNkulunkulu.”

8Kuthe uPilatu ezwa lelo zwi, kwayikhona esaba kakhulu, 9wabuye wangena enqabeni, wathi kuJesu: “Ungowaphi wena na?” Kepha uJesu kamphendulanga. 10Khona wathi uPilatu kuye: “Awukhulumi kimi na? Awazi ukuthi nginamandla okukukhulula, nginamandla futhi okukubethela esiphambanweni na?”

11UJesu waphendula wathi: “Ngabe awunamandla neze phezu kwami, ukuba awuwanikwanga ngaphezulu. Ngalokho-ke onginikele kuwe unesono esikhulu.”

12

19:12
Dan. 4:22,31
Joh. 10:18
Ngalokho uPilatu wayefuna ukumkhulula. Kepha abaJuda bamemeza bathi: “Uma ukhulula lona, awusiye umhlobo kaKesari; osuka ezenza inkosi, umelene noKesari.”

13Kuthe uPilatu esezwa lawo mazwi wamkhiphela ngaphandle uJesu; wahlala esihlalweni sokwahlulela endaweni ethiwa eGandaywe ngamatshe kodwa ngesiHeberu iGabatha. 14Kwakungolokulungisela iPhasika kungathi ihora lesithupha. Wathi kubaJuda: “Bhekani inkosi yenu.”

15Ngakho bamemeza bathi: “Susa, susa, mbethele esiphambanweni!”

Wathi kubo uPilatu: “Ngibethele inkosi yenu na?”

Abapristi abakhulu baphendula bathi: “Asinankosi, uKesari kuphela.”

16

19:16
Math. 27:31
Mark. 15:20
IzE. 3:13
Wayesemnikela kubo ukuba abethelwe esiphambanweni.

Ukubethelwa nokufa nokumbelwa kukaJesu

(Math. 27:33; Mark. 15:22; Luk. 23:26)

Bamthatha-ke uJesu, bahamba naye. 17

19:17
Math. 27:33
Mark. 15:22
Luk. 23:32
Waphuma ezithwalele isiphambano, waya endaweni ethiwa iNdawo Yekhanda, ethiwa ngesiHeberu iGolgotha. 18Bambethela khona nabanye ababili kanye naye ngalapha nangalapha, uJesu ephakathi.

19Kepha uPilatu waloba isaziso, wasibeka esiphambanweni. Kwakulotshiwe ukuthi: UJESU WASENAZARETHA, INKOSI YABAJUDA. 20Khona abaningi babaJuda bafunda leso saziso; ngokuba indawo leyo, lapho uJesu wabethelwa khona esiphambanweni, yayiseduze nomuzi. Kwakulotshiwe ngesiHeberu, nangesiRoma, nangesiGreki. 21Base bethi abapristi abakhulu babaJuda kuPilatu: “Ungalobi ukuthi: ‘Inkosi yabaJuda,’ kepha ukuba yena wathi: ‘NgiyiNkosi yabaJuda.’ ”

22UPilatu waphendula wathi: “Engikulobile ngikulobile.”

23

19:23
Math. 27:35
Mark. 15:24
Luk. 23:34
Kuthe amabutho esembethele uJesu esiphambanweni, athatha izingubo zakhe, azenza izabelo ezine, kwaba yilelo nalelo butho laba nesabelo, neyembe futhi. Kepha iyembe lalingenamthungo, lalukiwe lonke kusukela phezulu.

24

19:24
AmaH. 22:18
Ngakho-ke akhuluma odwa, athi: “Asingalidabuli, kodwa asilenzele inkatho yokuthi liyakuba ngelikabani,” ukuze kugcwaliseke umbhalo othi:

“Babelana izingubo zami,

benzelana inkatho ngesambatho sami.”

Lokho-ke akwenza amabutho.

25

19:25
Math. 27:55
Mark. 15:40
Kepha kwakumi ngasesiphambanweni sikaJesu unina kanye nodadewabo kanina, uMariya umkaKleyophase, noMariya Magdalena. 26Kuthe uJesu ebona unina nomfundi amthandayo bemi ngakhona, wathi kunina: “Mame, bheka indodana yakho.” 27Wayesethi kumfundi: “Bheka unyoko.” Kusukela kuleso sikhathi umfundi lowo wamyisa kwakhe.

28

19:28
AmaH. 22:15
Emva kwalokho uJesu, ekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe ukuba umbhalo ugcwaliseke, wathi: “Ngomile.” 29
19:29
AmaH. 69:21
Math. 27:48
Mark. 15:36
Kwakubekiwe khona isitsha sigcwele uviniga; khona bachoma ilula ligcwele uviniga othini lwehisopi,* baliyisa emlonyeni wakhe. 30Kwathi ukuba uJesu ewamukele uviniga, wathi: “Kufeziwe;” wagebisa ikhanda, wafa.

31

19:31
Dut. 21:22
Khona abaJuda, ngokuba kwakungolokulungisela, ukuze izidumbu zingahlali esiphambanweni ngesabatha, ngokuba lolo suku lwesabatha lwalulukhulu, banxusa uPilatu ukuba yaphulwe imilenze yabo, basuswe. 32Ayeseza-ke amabutho, ayaphula imilenze yowokuqala neyomunye owayebethelwe naye. 33Esefika kuJesu, ebona ukuthi usefile, kawayaphulanga imilenze yakhe; 34kodwa elinye lamabutho lamgwaza ohlangothini ngomkhonto, kwaphuma masinyane igazi namanzi. 35
19:35
Joh. 21:24
Obonileyo ufakazile, ubufakazi bakhe buqinisile; yena-ke uyazi ukuthi ukhuluma iqiniso, ukuze nikholwe nani. 36
19:36
Eks. 12:46
Num. 9:12
AmaH. 34:20
Ngokuba lokho kwenzeka ukuba kugcwaliseke umbhalo othi: “Akuyikwaphulwa thambo lakhe.” 37
19:37
Zak. 12:10
IsAmb. 1:7
Futhi omunye umbhalo uthi: “Bayakumbheka abamgwazileyo.”

38

19:38
Math. 27:57
Mark. 15:42
Luk. 23:50
Joh. 12:42
Emva kwalokho uJosefa wase-Arimatheya, engumfundi kaJesu kepha ekufihla ngokwesaba abaJuda, wacela kuPilatu ukuba asuse isidumbu sikaJesu; uPilatu wavuma-ke. Wayesefika, wasisusa isidumbu sikaJesu. 39
19:39
Joh. 3:1
Kweza noNikodemu owafika kuye kuqala ebusuku, waletha ixube lenhlaka nomhlaba kungathi amalitra* ayikhulu. 40Ngakho base besithatha isidumbu sikaJesu, basisonga ngezindwangu zelineni kanye namakha njengesiko labaJuda lokumbela. 41Khona ngakuleyo ndawo, lapho wayebethelwe khona esiphambanweni, kwakukhona insimu, nasensimini kukhona ithuna elisha okwakungazange kubekwe muntu kulo. 42Bambeka lapho-ke uJesu ngenxa yolokulungisela lwabaJuda, ngokuba ithuna laliseduze.