IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
17

Umkhuleko kaJesu ezikhulekela yena, nabafundi bakhe, nabo bonke abakholwayo

171

17:1
Joh. 12:23
UJesu wakhuluma lokho; wayesephakamisela amehlo akhe ezulwini, wathi: “Baba, isikhathi sifikile; khazimulisa iNdodana yakho, ukuze iNdodana ikukhazimulise wena, 2
17:2
Math. 28:18
Joh. 6:37
njengalokho uyiphile amandla phezu kwenyama yonke ukuba bonke oyiphe bona ibaphe ukuphila okuphakade. 3
17:3
1 Joh. 5:20
Ukuphila okuphakade yilokhu ukuba bazi wena Nkulunkulu wedwa oqinisileyo, nomthumileyo, uJesu Kristu. 4
17:4
Joh. 19:30
Ngikukhazimulisile emhlabeni, ngifeze umsebenzi ongiphe wona ukuba ngiwenze. 5
17:5
IzE. 3:13
Fil. 2:6
Manje-ke ngikhazimulise wena Baba, kuwe uqobo, ngenkazimulo ebenginayo ngikuwe, izwe lingakabikho.

6“Ngibonakalisile igama lakho kubantu ongiphe bona kwabasezweni; babengabakho, wangipha bona; baligcinile izwi lakho. 7Sebazi ukuthi konke ongiphe khona kuvela kuwe. 8

17:8
Joh. 16:27
Ngokuba amazwi ongiphe wona ngibaphile wona, bawamukela, bazi isibili ukuthi ngavela kuwe, bakholwa ukuthi wangithuma wena. 9Ngiyabakhulekela bona; angikhulekeli izwe kepha labo ongiphe bona, ngokuba bengabakho. 10
17:10
Joh. 16:15
Konke okwami kungokwakho, nokwakho kungokwami; ngikhazimulisiwe kubona. 11
17:11
Joh. 10:30
Angisekho ezweni mina, basezweni bona, mina ngiza kuwe. Baba ongcwele, bagcine egameni lakho labo ongiphe bona, ukuze babe munye njengathi. 12
17:12
AmaH. 41:9
109:8
Joh. 6:39
18:9
Lapho ngise nabo ezweni, ngabagcina egameni lakho labo ongiphe bona, ngabalonda; akakho kubo owalahleka, kuphela indodana yokulahlwa, ukuba kugcwaliseke umbhalo.

13

17:13
Joh. 15:11
“Sengiza kuwe kalokhu; ngikhuluma lokhu ezweni ukuba babe nokuthokoza kwami, kugcwale kubo. 14
17:14
Joh. 15:18
Mina ngibanikile izwi lakho; izwe labazonda, ngokuba bengesibo abezwe, njengalokhu nami angisiye owezwe. 15
17:15
Math. 6:13
Luk. 22:32
1 Kor. 5:10
2 Thes. 3:3
Angiceli ukuba ubasuse ezweni; kepha ngicela ukuba ubalonde kokubi. 16Abasibo abezwe, njengalokhu nami angisiye owezwe. 17Bangcwelise ngeqiniso, izwi lakho liyiqiniso. 18
17:18
Joh. 20:21
Njengalokho wangithumela ezweni, nami ngibathumela ezweni. 19
17:19
1 Kor. 1:2,30
6:11
Ef. 5:2
Heb. 2:11
10:10
Ngiyazingcwelisa ngenxa yabo ukuba bangcweliswe nabo ngeqiniso.

20“Angiceleli laba bodwa kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi labo 21

17:21
Joh. 10:38
14:10
Gal. 3:28
ukuba bonke babe munye, njengalokhu wena Baba ukimi, nami ngikuwe, ukuba nabo babe kithina, ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. 22
17:22
IzE. 4:32
Nenkazimulo ongiphe yona ngiyiphile bona, ukuze babe munye, njengalokhu thina simunye, 23
17:23
Gal. 2:20
1 Joh. 1:3
3:24
mina kubona, nawe kimina, ukuba bapheleliswe ebunyeni, ukuze izwe lazi ukuba wena ungithumile, wabathanda, njengalokho ungithandile.

24

17:24
Joh. 12:26
14:3
Ef. 1:4
IsAmb. 3:21
“Baba, ngithanda ukuba labo ongiphe bona nabo babe khona nami lapha ngikhona, ukuze babone inkazimulo yami ongiphe yona; ngokuba wangithanda, kungakasekelwa izwe.

25

17:25
Joh. 7:29
15:21
“Baba olungileyo, izwe kalikwazanga, kepha mina ngikwazile, nalaba bazile ukuthi ungithumile. 26
17:26
Joh. 15:9
Ngibazisile igama lakho, ngizakubazisa lona ukuba uthando ongithande ngalo lube kubo, nami ngibe kubo.”