IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
16

Isigcino senkulumo kaJesu. Ukuhlupheka okuzayo

161“Lokho ngikukhulume kini ukuba ningakhubeki. 2

16:2
Joh. 9:22
15:20
Bayakunikhipha emasinagogeni,* yebo, siyeza isikhathi sokuba lowo onibulalayo uyakuthi ukhonza uNkulunkulu. 3
16:3
1 Kor. 2:8
Lokhu-ke bayakukwenza ngokuba bengamazanga uBaba nami; 4
16:4
Joh. 13:19
kepha lokho ngikukhulume kini, ukuze kuthi, nxa kufika leso sikhathi, nikhumbule ukuthi nganitshela khona; anginitshelanga lokho kwasekuqaleni, ngokuba benginani.

Umsebenzi kaMoya oNgcwele

5

16:5
Joh. 7:33
“Manje ngiyamuka, ngiya kongithumileyo; akakho kinina ongibuza ukuthi: ‘Uya ngaphi na?’ 6Kepha ngokuba ngikhulume lokho kini, inhliziyo yenu igcwele usizi. 7
16:7
Joh. 14:16
Kodwa mina nginitshela iqiniso lokuthi kunilungele ukuba ngimuke; ngokuba uma ngingamuki, uMduduzi kayikuza kini; kepha uma ngimuka, ngiyakumthumela kini. 8Lapho esefikile yena, uyakuqondisa izwe ngesono, nangokulunga, nangokwahlulela: 9ngesono, ngokuba bengakholwa yimi; 10
16:10
IzE. 5:31
ngokulunga, ngokuba ngiya kuBaba, ningabe nisangibona; 11
16:11
Joh. 12:31
ngokwahlulela, ngokuba umbusi waleli zwe wahlulelwe.

12

16:12
1 Kor. 3:1
“Ngise nokuningi okokunitshela, kodwa ningekuthwale manje. 13
16:13
Joh. 14:26
15:26
Kepha nxa esefikile yena, uMoya weqiniso, uzakuniholela kulo lonke iqiniso; ngokuba akayikukhuluma ngokwakhe, kodwa lokho akuzwayo uyakukukhuluma, anibikele okuzayo. 14Uyakungikhazimulisa, ngokuba uyakuthatha kokwami anibikele khona. 15
16:15
Joh. 17:10
Konke uBaba anakho kungokwami; ngalokho-ke ngithe uyakuthatha kokwami, anibikele.

Ukumuka nokubuya kukaJesu

16

16:16
Joh. 13:33
“Kusezakuba yisikhashana ningabe nisangibona, kubuye kube yisikhashana ningibone, ngokuba ngiya kuBaba.”

17

16:17
Joh. 14:28
Ngakho abanye kubo abafundi bakhe base bekhuluma bodwa, bethi: “Kuyini lokho akushoyo kithi ukuthi: ‘Kusezakuba yisikhashana ningabe nisangibona, kubuye kube yisikhashana ningibone,’ nokuthi: ‘Ngokuba ngiya kuBaba,’ na?” 18Bathi: “Kuyini lokho akushoyo ukuthi: ‘Yisikhashana,’ na? Asazi ukuba uthini.”

19UJesu wazi ukuthi bebethanda ukumbuza, wathi kubo: “Niyabuzana ngalokho engikushiloyo ukuthi: ‘Kusezakuba yisikhashana ningabe nisangibona kubuye kube yisikhashana ningibone,’ na? 20

16:20
Math. 5:4
Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini: Niyakukhala nilile nina, kepha izwe liyakujabula; niyakuba lusizi nina, kepha usizi lwenu luyakuphendulwa lube ngukuthokoza. 21Owesifazane, nxa esabeletha, ulusizi, ngokuba sifikile isikhathi sakhe; kepha nxa esembelethile umntwana, akabe esakhumbula ubuhlungu ngenxa yentokozo yokuba kuzelwe umuntu ezweni. 22
16:22
Isaya 35:10
Nani-ke nilusizi manje, kepha ngiyakubuye nginibone, inhliziyo yenu ithokoze; intokozo yenu akakho onganamuka yona. 23
16:23
Math. 7:7
Mark. 11:24
Luk. 11:9
Joh. 14:13
15:7
Jak. 1:5
Ngalolo suku aniyikubuza lutho kimi. Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini: Lokhu eniyakukucela kuBaba egameni lami uyakuninika khona. 24
16:24
Joh. 15:11
Kuze kube kalokhu anicelanga lutho egameni lami. Celani, niyakwamukeliswa ukuba intokozo yenu igcwale.

25

16:25
Joh. 10:6
“Ngikhulume lokho kini ngemifanekiso; isikhathi siyeza, lapho ngingasayikukhuluma ngemifanekiso; kodwa ngiyakunitshela ngoBaba ngokusobala. 26Ngalelo langa niyakucela egameni lami; angisho kini ukuthi ngiyakunicelela mina kuBaba; 27
16:27
Joh. 14:21
17:8
ngokuba uBaba uqobo uyanithanda, ngokuba ningithandile nina, nakholwa ukuthi mina ngavela kuNkulunkulu. 28Ngavela kuBaba, ngeza ezweni; ngiyalishiya futhi izwe, ngibuyela kuBaba.”

29Abafundi bakhe bathi kuye: “Bheka, manje usukhuluma ngokusobala, awusakhulumi mfanekiso. 30

16:30
Joh. 17:25
21:17
Kalokhu siyazi ukuthi wazi konke, awudingi ukuba umuntu akubuze; ngalokho siyakholwa ukuba wavela kuNkulunkulu.”

31UJesu waphendula wathi: “Seniyakholwa manje na? 32

16:32
Math. 26:31
Mark. 14:27
Joh. 8:29
Bhekani, isikhathi siyeza, yebo, sesifikile sokuba nihlakazeke, yilowo nalowo aye kokwakhe, ningishiye ngingedwa; nokho angingedwa, lokhu uBaba unami.

33

16:33
Joh. 14:27
Ef. 2:14
1 Joh. 5:4
“Lokho ngikukhulume kini ukuba nibe nokuthula kimi. Ezweni niyakuba lusizi, kepha yimani isibindi, mina ngilinqobile izwe.”

17

Umkhuleko kaJesu ezikhulekela yena, nabafundi bakhe, nabo bonke abakholwayo

171

17:1
Joh. 12:23
UJesu wakhuluma lokho; wayesephakamisela amehlo akhe ezulwini, wathi: “Baba, isikhathi sifikile; khazimulisa iNdodana yakho, ukuze iNdodana ikukhazimulise wena, 2
17:2
Math. 28:18
Joh. 6:37
njengalokho uyiphile amandla phezu kwenyama yonke ukuba bonke oyiphe bona ibaphe ukuphila okuphakade. 3
17:3
1 Joh. 5:20
Ukuphila okuphakade yilokhu ukuba bazi wena Nkulunkulu wedwa oqinisileyo, nomthumileyo, uJesu Kristu. 4
17:4
Joh. 19:30
Ngikukhazimulisile emhlabeni, ngifeze umsebenzi ongiphe wona ukuba ngiwenze. 5
17:5
IzE. 3:13
Fil. 2:6
Manje-ke ngikhazimulise wena Baba, kuwe uqobo, ngenkazimulo ebenginayo ngikuwe, izwe lingakabikho.

6“Ngibonakalisile igama lakho kubantu ongiphe bona kwabasezweni; babengabakho, wangipha bona; baligcinile izwi lakho. 7Sebazi ukuthi konke ongiphe khona kuvela kuwe. 8

17:8
Joh. 16:27
Ngokuba amazwi ongiphe wona ngibaphile wona, bawamukela, bazi isibili ukuthi ngavela kuwe, bakholwa ukuthi wangithuma wena. 9Ngiyabakhulekela bona; angikhulekeli izwe kepha labo ongiphe bona, ngokuba bengabakho. 10
17:10
Joh. 16:15
Konke okwami kungokwakho, nokwakho kungokwami; ngikhazimulisiwe kubona. 11
17:11
Joh. 10:30
Angisekho ezweni mina, basezweni bona, mina ngiza kuwe. Baba ongcwele, bagcine egameni lakho labo ongiphe bona, ukuze babe munye njengathi. 12
17:12
AmaH. 41:9
109:8
Joh. 6:39
18:9
Lapho ngise nabo ezweni, ngabagcina egameni lakho labo ongiphe bona, ngabalonda; akakho kubo owalahleka, kuphela indodana yokulahlwa, ukuba kugcwaliseke umbhalo.

13

17:13
Joh. 15:11
“Sengiza kuwe kalokhu; ngikhuluma lokhu ezweni ukuba babe nokuthokoza kwami, kugcwale kubo. 14
17:14
Joh. 15:18
Mina ngibanikile izwi lakho; izwe labazonda, ngokuba bengesibo abezwe, njengalokhu nami angisiye owezwe. 15
17:15
Math. 6:13
Luk. 22:32
1 Kor. 5:10
2 Thes. 3:3
Angiceli ukuba ubasuse ezweni; kepha ngicela ukuba ubalonde kokubi. 16Abasibo abezwe, njengalokhu nami angisiye owezwe. 17Bangcwelise ngeqiniso, izwi lakho liyiqiniso. 18
17:18
Joh. 20:21
Njengalokho wangithumela ezweni, nami ngibathumela ezweni. 19
17:19
1 Kor. 1:2,30
6:11
Ef. 5:2
Heb. 2:11
10:10
Ngiyazingcwelisa ngenxa yabo ukuba bangcweliswe nabo ngeqiniso.

20“Angiceleli laba bodwa kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi labo 21

17:21
Joh. 10:38
14:10
Gal. 3:28
ukuba bonke babe munye, njengalokhu wena Baba ukimi, nami ngikuwe, ukuba nabo babe kithina, ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. 22
17:22
IzE. 4:32
Nenkazimulo ongiphe yona ngiyiphile bona, ukuze babe munye, njengalokhu thina simunye, 23
17:23
Gal. 2:20
1 Joh. 1:3
3:24
mina kubona, nawe kimina, ukuba bapheleliswe ebunyeni, ukuze izwe lazi ukuba wena ungithumile, wabathanda, njengalokho ungithandile.

24

17:24
Joh. 12:26
14:3
Ef. 1:4
IsAmb. 3:21
“Baba, ngithanda ukuba labo ongiphe bona nabo babe khona nami lapha ngikhona, ukuze babone inkazimulo yami ongiphe yona; ngokuba wangithanda, kungakasekelwa izwe.

25

17:25
Joh. 7:29
15:21
“Baba olungileyo, izwe kalikwazanga, kepha mina ngikwazile, nalaba bazile ukuthi ungithumile. 26
17:26
Joh. 15:9
Ngibazisile igama lakho, ngizakubazisa lona ukuba uthando ongithande ngalo lube kubo, nami ngibe kubo.”

18

Ukuboshwa kukaJesu

(Math. 26:36,47; Mark. 14:43-50; Luk. 22:39,47)

181

18:1
Math. 26:36
Mark. 14:32
Luk. 22:39
UJesu esekhulume lawo mazwi waphuma kanye nabafundi bakhe, waya phesheya komfudlana iKedroni, lapho kwakukhona insimu angena kuyo yena nabafundi bakhe.

2NoJuda owamkhaphelayo wayeyazi leyo ndawo, ngokuba uJesu wayevama ukuhlangana khona nabafundi bakhe. 3

18:3
Math. 26:47
Mark. 14:32
Luk. 22:47
Khona uJuda, esethole isigaba samabutho nezikhonzi kubapristi abakhulu nabaFarisi, waya lapho, benezihlanti nezibani nezikhali.

4

18:4
Joh. 19:28
Khona uJesu ekwazi konke okuyakumehlela waphuma, wathi kubo: “Nifuna ubani na?”

5Bamphendula bathi: “UJesu waseNazaretha.”

UJesu wathi kubo: “Yimina.” UJuda omkhaphelayo wayemi nabo. 6Kuthe-ke ukuba athi kubo: “Yimina,” bahlehla nyovane, bawa phansi.

7Waphinda wababuza wathi: “Nifuna ubani na?”

Bathi: “UJesu waseNazaretha.”

8UJesu waphendula wathi: “Nginitshelile ukuthi yimina; uma-ke nifuna mina, bayekeni laba, bahambe,” 9

18:9
Joh. 17:12
ukuba ligcwaliseke izwi alishiloyo lokuthi: “Kulabo ongiphe bona angilahlekelwanga namunye.”

10

18:10
Math. 26:51
Mark. 14:47
Luk. 22:50
USimoni Petru enenkemba wayihosha, wayigenca inceku yompristi omkhulu, wayinquma indlebe yokunene. Igama lenceku lalinguMalkusi.

11Khona uJesu wathi kuPetru: “Faka inkemba emgodleni wayo; angiyikusiphuza kanti isitsha anginike sona uBaba na?”

Ukuthethwa kwecala likaJesu

(Math. 26:57; Mark. 14:53; Luk. 22:54)

12

18:12
Math. 26:57
Mark. 14:53
Luk. 22:54
Njalo-ke isigaba nenduna yenkulungwane nezikhonzi zabaJuda bambamba uJesu, bambopha; 13baqala bamyisa ku-Anase, ngokuba engumukhwe kaKayafase obengumpristi omkhulu walowo mnyaka. 14
18:14
Joh. 11:49
UKayafase kambe nguye owaluleka abaJuda ngokuthi kubalungele ukuba kufe umuntu abe munye ngenxa yesizwe.

15USimoni Petru walandela uJesu nomunye umfundi. Lowo mfundi wayaziwa ngumpristi omkhulu, wangena noJesu egcekeni lompristi omkhulu; 16kepha uPetru wayemi ngaphandle emnyango. Waphuma-ke lowo mfundi omunye owaziwa ngumpristi omkhulu, wakhuluma nomlindikazi womnyango, wamngenisa uPetru.

Ukuphika kukaPetru

(Math. 26:69; Mark. 14:66; Luk. 22:54)

17

18:17
Math. 26:69
Mark. 14:66
Luk. 22:56
Intombazana elinda emnyango yayisithi kuPetru: “Imbala nawe awusiye owabafundi balowo muntu na?”

Wathi yena: “Angisiye.”

18Kwakumi khona izinceku nezikhonzi zibasile umlilo wamalahle, ngokuba kwakumakhaza, zotha; noPetru wayenazo otha.

19Kepha umpristi omkhulu wabuza uJesu ngabafundi bakhe nangemfundiso yakhe.

20

18:20
Joh. 7:14
UJesu wamphendula wathi: “Ngikhulumile obala ezweni. Ngezikhathi zonke bengifundisa esinagogeni* nasethempelini, lapho abaJuda bonke bebuthana khona, angikhulumanga lutho ngasese. 21Ubuzelani kimi na? Buza kulabo abezwile lokho engakukhuluma kubo; bheka, bona bayakwazi engakushoyo.”

22Esasho lokho, esinye isikhonzi esasimi khona sammukula uJesu, sathi: “Uphendula umpristi omkhulu kanjalo na?”

23UJesu wasiphendula wathi: “Uma ngikhulume kabi, fakaza ngalobo bubi; kodwa uma kukuhle, ungishayelani na?” 24U-Anase wamthumela eboshiwe kuKayafase umpristi omkhulu.

UJesu uphikwa nguPetru ngokwesibili nangokwesithathu

25

18:25
Math. 26:71
Mark. 14:69
Luk. 22:58
Kepha uSimoni Petru wayemi otha. Bathi-ke kuye: “Imbala nawe awusiye owabafundi bakhe na?”

Waphika yena, wathi: “Angisiye.”

26Enye yezinceku zompristi omkhulu, eyisihlobo salowo ondlebe yaso uPetru abeyinqumile, yathi: “Angikubonanga yini mina ensimini unaye na?” 27Wabuye waphika uPetru; masinyane lakhala iqhude.

UJesu ephambi kukaPilatu

(Math. 27:11; Mark. 15:1; Luk. 23:1)

28

18:28
Num. 28:16
Math. 27:1
Mark. 15:1
Luk. 23:1
Base bekhipha uJesu kuKayafase, bemyisa endlini yokwahlulela; kwakusekuseni. Kepha bona kabangenanga enqabeni ukuba bangangcoli kodwa babe nokudla iphasika. 29Khona uPilatu waphumela kubo, wathi: “Nimthwesa cala lini lo muntu na?”

30Baphendula, bathi kuye: “Uma lona ebengesiye owenza okubi, nga singamlethanga kuwe.”

31

18:31
Joh. 19:6
Khona uPilatu wathi kubo: “Mthatheni nina, nimahlulele ngomthetho wakini.”

Bathi kuye abaJuda: “Asivunyelwe ukubulala umuntu,” 32

18:32
Math. 20:18
Mark. 10:32
Luk. 18:31
Joh. 3:14
12:32
ukuba kugcwaliseke izwi likaJesu alishilo lapha ebonisa ukuthi uyakufa ngokufa okunjani.

33

18:33
Math. 27:11
Mark. 15:2
Luk. 23:3
UPilatu wabuye wangena enqabeni, wabiza uJesu, wathi kuye: “Wena uyinkosi yabaJuda na?”

34UJesu waphendula wathi: “Uzisholo lokhu wena, noma kusho abanye kuwe ngami na?”

35UPilatu waphendula wathi: “Kanti ngingumJuda yini mina na? Isizwe sakini nabapristi abakhulu bakunikezele kimi; wenzeni na?”

36

18:36
Joh. 6:15
17:14
UJesu waphendula wathi: “Umbuso wami awusiwo owaleli zwe. Uma umbuso wami ubungowaleli zwe, izikhonzi zami zaziyakulwa ukuba nginganikezelwa kubaJuda. Kepha kalokhu umbuso wami awusiwo owalapha.”

37

18:37
Joh. 8:47
10:27
Wayesethi uPilatu kuye: “Kanti nokho uyinkosi na?”

UJesu waphendula wathi: “Usho khona. Ngiyinkosi; ngizalelwe lokho, ngafikela lokho ezweni ukuba ngifakazele iqiniso. Bonke abeqiniso bayalizwa izwi lami.”

38Wathi uPilatu kuye: “Iqiniso liyini na?” Eseshilo lokho wabuye waphumela kubaJuda, wathi kubo: “Angifumani cala kuye. 39

18:39
Math. 27:15
Mark. 15:6
Luk. 23:16
Kepha ninesiko lokuba nginikhululele omunye ngePhasika; ngakho niyathanda ukuba nginikhululele inkosi yabaJuda na?”

40Khona babuye bamemeza bonke, bathi: “Qha lona, kodwa uBaraba.” Kepha uBaraba wayengumphangi.