IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
15

Umvini namagatsha

151“Mina ngingumvini owonawona, uBaba ungumlimi. 2

15:2
Math. 15:13
Yilelo nalelo gatsha elikimi, elingatheli izithelo, uyalisusa. Yilelo nalelo elithela izithelo uyalihlunga ukuba lithele kakhulu. 3
15:3
Joh. 13:10
IzE. 15:9
Nina senihlanzekile ngezwi engilikhulume kinina. 4
15:4
Joh. 6:56
Hlalani kimi, nami kini. Njengalokhu igatsha lingethele izithelo ngokwalo, kuphela uma lihlala emvinini, kunjalo nani, kuphela uma nihlala kimi.

5

15:5
1 Kor. 12:12,27
2 Kor. 3:5
Fil. 2:13
“Mina ngingumvini, nina ningamagatsha; ohlala kimi, nami kuye, lowo uthela izithelo eziningi; ngokuba ngaphandle kwami ningenze lutho. 6
15:6
Math. 3:10
7:19
Uma umuntu engahlali kimi, ulahlwa ngaphandle njengegatsha, abune; bawabuthe, bawaphonse emlilweni, ashe. 7
15:7
Joh. 14:13
16:23
1 Joh. 3:22
Uma nihlala kimi, namazwi ami ehlala kini, niyakucela enikuthandayo, nikwenzelwe. 8
15:8
Math. 5:16
Fil. 1:11
1 Pet. 2:12
UBaba uyakhazimuliswa ngalokhu ukuba nithele izithelo eziningi, nibe ngabafundi bami.

9“Njengalokho uBaba engithandile, nami nginithandile; hlalani othandweni lwami. 10

15:10
Joh. 8:29
Uma nigcina imiyalo yami, niyakuhlala othandweni lwami, njengalokho mina ngigcinile imiyalo kaBaba ngihlala othandweni lwakhe. 11
15:11
Joh. 16:24
1 Joh. 1:4
Nginitshelile lokho ukuba ukuthokoza kwami kube kini, nokuthokoza kwenu kugcwale.

Umyalo wokuthandana

12

15:12
Joh. 13:34
Ef. 5:2
1 Thes. 4:9
1 Joh. 3:11
“Yilo umyalo wami wokuba nithandane, njengalokho nginithandile. 13
15:13
Joh. 10:11
Rom. 5:8
Akakho onothando olukhulu kunalolo lokuba adele ukuphila kwakhe ngenxa yabahlobo bakhe. 14
15:14
Math. 12:50
Joh. 8:31
Ningabahlobo bami, uma nenza lokhu enginiyala ngakho. 15Angisasho ukuthi niyizinceku, ngokuba inceku ayikwazi ukuthi inkosi yayo yenzani, kepha ngithe ningabahlobo nina, ngokuba konke engikuzwile kuBaba nginazisile khona. 16
15:16
Math. 28:19
Aningikhethanga nina, kodwa mina nginikhethile nina, nganibeka ukuba niphume, nithele izithelo, nezithelo zenu zihlale ukuba noma yini eniyakukucela kuBaba egameni lami aninike khona. 17Nginiyala ngalezo zinto, ukuze nithandane.

Inzondo yezwe

18

15:18
Joh. 7:7
1 Joh. 3:13
“Uma izwe linizonda, niyazi ukuthi langizonda mina ngaphambi kwenu. 19
15:19
Joh. 17:14
1 Joh. 4:5
Uma beningabezwe, izwe belizakuthanda okwalo, kepha lokhu ningesibo abezwe kodwa nganikhetha mina ezweni, kungalokho izwe linizonda. 20
15:20
Math. 10:24
Luk. 6:40
Joh. 13:16
Khumbulani izwi enganitshela lona mina lokuthi: ‘Inceku ayinkulu kunenkosi yayo.’ Uma bengizingele mina, nani bayakunizingela; uma begcina izwi lami, nelenu bayakuligcina. 21
15:21
Math. 5:11
24:9
Kepha konke lokho bayakukwenza kini ngenxa yegama lami, ngokuba bengamazi ongithumileyo. 22
15:22
Luk. 12:47
Joh. 9:41
Uma bengingafikile, ngakhuluma kubo, ngabe abanasono; kepha kalokhu kabanazaba ngesono sabo. 23
15:23
Luk. 10:16
Joh. 5:23
Ozonda mina uzonda noBaba. 24
15:24
Joh. 10:37
14:11
Uma bengingenzanga phakathi kwabo imisebenzi engenziwanga ngomunye, ngabe abanasono, kepha kalokhu babonile, bangizonda nami noBaba. 25
15:25
AmaH. 35:19
69:4
Kodwa kunjalo ukuba kugcwaliseke izwi elilotshiweyo emthethweni wakubo lokuthi: ‘Bangizonda ngeze.’

26

15:26
Luk. 24:49
Joh. 14:26
“Nxa esefikile uMduduzi engiyakumthumela kini evela kuBaba, uMoya weqiniso, ophuma kuBaba, nguyena oyakufakaza ngami. 27
15:27
IzE. 1:8
5:32
Nani niyafakaza, ngokuba beninami kwasekuqaleni.

16

Isigcino senkulumo kaJesu. Ukuhlupheka okuzayo

161“Lokho ngikukhulume kini ukuba ningakhubeki. 2

16:2
Joh. 9:22
15:20
Bayakunikhipha emasinagogeni,* yebo, siyeza isikhathi sokuba lowo onibulalayo uyakuthi ukhonza uNkulunkulu. 3
16:3
1 Kor. 2:8
Lokhu-ke bayakukwenza ngokuba bengamazanga uBaba nami; 4
16:4
Joh. 13:19
kepha lokho ngikukhulume kini, ukuze kuthi, nxa kufika leso sikhathi, nikhumbule ukuthi nganitshela khona; anginitshelanga lokho kwasekuqaleni, ngokuba benginani.

Umsebenzi kaMoya oNgcwele

5

16:5
Joh. 7:33
“Manje ngiyamuka, ngiya kongithumileyo; akakho kinina ongibuza ukuthi: ‘Uya ngaphi na?’ 6Kepha ngokuba ngikhulume lokho kini, inhliziyo yenu igcwele usizi. 7
16:7
Joh. 14:16
Kodwa mina nginitshela iqiniso lokuthi kunilungele ukuba ngimuke; ngokuba uma ngingamuki, uMduduzi kayikuza kini; kepha uma ngimuka, ngiyakumthumela kini. 8Lapho esefikile yena, uyakuqondisa izwe ngesono, nangokulunga, nangokwahlulela: 9ngesono, ngokuba bengakholwa yimi; 10
16:10
IzE. 5:31
ngokulunga, ngokuba ngiya kuBaba, ningabe nisangibona; 11
16:11
Joh. 12:31
ngokwahlulela, ngokuba umbusi waleli zwe wahlulelwe.

12

16:12
1 Kor. 3:1
“Ngise nokuningi okokunitshela, kodwa ningekuthwale manje. 13
16:13
Joh. 14:26
15:26
Kepha nxa esefikile yena, uMoya weqiniso, uzakuniholela kulo lonke iqiniso; ngokuba akayikukhuluma ngokwakhe, kodwa lokho akuzwayo uyakukukhuluma, anibikele okuzayo. 14Uyakungikhazimulisa, ngokuba uyakuthatha kokwami anibikele khona. 15
16:15
Joh. 17:10
Konke uBaba anakho kungokwami; ngalokho-ke ngithe uyakuthatha kokwami, anibikele.

Ukumuka nokubuya kukaJesu

16

16:16
Joh. 13:33
“Kusezakuba yisikhashana ningabe nisangibona, kubuye kube yisikhashana ningibone, ngokuba ngiya kuBaba.”

17

16:17
Joh. 14:28
Ngakho abanye kubo abafundi bakhe base bekhuluma bodwa, bethi: “Kuyini lokho akushoyo kithi ukuthi: ‘Kusezakuba yisikhashana ningabe nisangibona, kubuye kube yisikhashana ningibone,’ nokuthi: ‘Ngokuba ngiya kuBaba,’ na?” 18Bathi: “Kuyini lokho akushoyo ukuthi: ‘Yisikhashana,’ na? Asazi ukuba uthini.”

19UJesu wazi ukuthi bebethanda ukumbuza, wathi kubo: “Niyabuzana ngalokho engikushiloyo ukuthi: ‘Kusezakuba yisikhashana ningabe nisangibona kubuye kube yisikhashana ningibone,’ na? 20

16:20
Math. 5:4
Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini: Niyakukhala nilile nina, kepha izwe liyakujabula; niyakuba lusizi nina, kepha usizi lwenu luyakuphendulwa lube ngukuthokoza. 21Owesifazane, nxa esabeletha, ulusizi, ngokuba sifikile isikhathi sakhe; kepha nxa esembelethile umntwana, akabe esakhumbula ubuhlungu ngenxa yentokozo yokuba kuzelwe umuntu ezweni. 22
16:22
Isaya 35:10
Nani-ke nilusizi manje, kepha ngiyakubuye nginibone, inhliziyo yenu ithokoze; intokozo yenu akakho onganamuka yona. 23
16:23
Math. 7:7
Mark. 11:24
Luk. 11:9
Joh. 14:13
15:7
Jak. 1:5
Ngalolo suku aniyikubuza lutho kimi. Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini: Lokhu eniyakukucela kuBaba egameni lami uyakuninika khona. 24
16:24
Joh. 15:11
Kuze kube kalokhu anicelanga lutho egameni lami. Celani, niyakwamukeliswa ukuba intokozo yenu igcwale.

25

16:25
Joh. 10:6
“Ngikhulume lokho kini ngemifanekiso; isikhathi siyeza, lapho ngingasayikukhuluma ngemifanekiso; kodwa ngiyakunitshela ngoBaba ngokusobala. 26Ngalelo langa niyakucela egameni lami; angisho kini ukuthi ngiyakunicelela mina kuBaba; 27
16:27
Joh. 14:21
17:8
ngokuba uBaba uqobo uyanithanda, ngokuba ningithandile nina, nakholwa ukuthi mina ngavela kuNkulunkulu. 28Ngavela kuBaba, ngeza ezweni; ngiyalishiya futhi izwe, ngibuyela kuBaba.”

29Abafundi bakhe bathi kuye: “Bheka, manje usukhuluma ngokusobala, awusakhulumi mfanekiso. 30

16:30
Joh. 17:25
21:17
Kalokhu siyazi ukuthi wazi konke, awudingi ukuba umuntu akubuze; ngalokho siyakholwa ukuba wavela kuNkulunkulu.”

31UJesu waphendula wathi: “Seniyakholwa manje na? 32

16:32
Math. 26:31
Mark. 14:27
Joh. 8:29
Bhekani, isikhathi siyeza, yebo, sesifikile sokuba nihlakazeke, yilowo nalowo aye kokwakhe, ningishiye ngingedwa; nokho angingedwa, lokhu uBaba unami.

33

16:33
Joh. 14:27
Ef. 2:14
1 Joh. 5:4
“Lokho ngikukhulume kini ukuba nibe nokuthula kimi. Ezweni niyakuba lusizi, kepha yimani isibindi, mina ngilinqobile izwe.”

17

Umkhuleko kaJesu ezikhulekela yena, nabafundi bakhe, nabo bonke abakholwayo

171

17:1
Joh. 12:23
UJesu wakhuluma lokho; wayesephakamisela amehlo akhe ezulwini, wathi: “Baba, isikhathi sifikile; khazimulisa iNdodana yakho, ukuze iNdodana ikukhazimulise wena, 2
17:2
Math. 28:18
Joh. 6:37
njengalokho uyiphile amandla phezu kwenyama yonke ukuba bonke oyiphe bona ibaphe ukuphila okuphakade. 3
17:3
1 Joh. 5:20
Ukuphila okuphakade yilokhu ukuba bazi wena Nkulunkulu wedwa oqinisileyo, nomthumileyo, uJesu Kristu. 4
17:4
Joh. 19:30
Ngikukhazimulisile emhlabeni, ngifeze umsebenzi ongiphe wona ukuba ngiwenze. 5
17:5
IzE. 3:13
Fil. 2:6
Manje-ke ngikhazimulise wena Baba, kuwe uqobo, ngenkazimulo ebenginayo ngikuwe, izwe lingakabikho.

6“Ngibonakalisile igama lakho kubantu ongiphe bona kwabasezweni; babengabakho, wangipha bona; baligcinile izwi lakho. 7Sebazi ukuthi konke ongiphe khona kuvela kuwe. 8

17:8
Joh. 16:27
Ngokuba amazwi ongiphe wona ngibaphile wona, bawamukela, bazi isibili ukuthi ngavela kuwe, bakholwa ukuthi wangithuma wena. 9Ngiyabakhulekela bona; angikhulekeli izwe kepha labo ongiphe bona, ngokuba bengabakho. 10
17:10
Joh. 16:15
Konke okwami kungokwakho, nokwakho kungokwami; ngikhazimulisiwe kubona. 11
17:11
Joh. 10:30
Angisekho ezweni mina, basezweni bona, mina ngiza kuwe. Baba ongcwele, bagcine egameni lakho labo ongiphe bona, ukuze babe munye njengathi. 12
17:12
AmaH. 41:9
109:8
Joh. 6:39
18:9
Lapho ngise nabo ezweni, ngabagcina egameni lakho labo ongiphe bona, ngabalonda; akakho kubo owalahleka, kuphela indodana yokulahlwa, ukuba kugcwaliseke umbhalo.

13

17:13
Joh. 15:11
“Sengiza kuwe kalokhu; ngikhuluma lokhu ezweni ukuba babe nokuthokoza kwami, kugcwale kubo. 14
17:14
Joh. 15:18
Mina ngibanikile izwi lakho; izwe labazonda, ngokuba bengesibo abezwe, njengalokhu nami angisiye owezwe. 15
17:15
Math. 6:13
Luk. 22:32
1 Kor. 5:10
2 Thes. 3:3
Angiceli ukuba ubasuse ezweni; kepha ngicela ukuba ubalonde kokubi. 16Abasibo abezwe, njengalokhu nami angisiye owezwe. 17Bangcwelise ngeqiniso, izwi lakho liyiqiniso. 18
17:18
Joh. 20:21
Njengalokho wangithumela ezweni, nami ngibathumela ezweni. 19
17:19
1 Kor. 1:2,30
6:11
Ef. 5:2
Heb. 2:11
10:10
Ngiyazingcwelisa ngenxa yabo ukuba bangcweliswe nabo ngeqiniso.

20“Angiceleli laba bodwa kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi labo 21

17:21
Joh. 10:38
14:10
Gal. 3:28
ukuba bonke babe munye, njengalokhu wena Baba ukimi, nami ngikuwe, ukuba nabo babe kithina, ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. 22
17:22
IzE. 4:32
Nenkazimulo ongiphe yona ngiyiphile bona, ukuze babe munye, njengalokhu thina simunye, 23
17:23
Gal. 2:20
1 Joh. 1:3
3:24
mina kubona, nawe kimina, ukuba bapheleliswe ebunyeni, ukuze izwe lazi ukuba wena ungithumile, wabathanda, njengalokho ungithandile.

24

17:24
Joh. 12:26
14:3
Ef. 1:4
IsAmb. 3:21
“Baba, ngithanda ukuba labo ongiphe bona nabo babe khona nami lapha ngikhona, ukuze babone inkazimulo yami ongiphe yona; ngokuba wangithanda, kungakasekelwa izwe.

25

17:25
Joh. 7:29
15:21
“Baba olungileyo, izwe kalikwazanga, kepha mina ngikwazile, nalaba bazile ukuthi ungithumile. 26
17:26
Joh. 15:9
Ngibazisile igama lakho, ngizakubazisa lona ukuba uthando ongithande ngalo lube kubo, nami ngibe kubo.”