IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
13

Isidlo sokugcina sikaJesu nabafundi bakhe

131

13:1
Joh. 7:6
Kwathi ngaphambi komkhosi wePhasika uJesu azi ukuthi isikhathi sakhe sesifikile ukuba amuke kuleli zwe, aye kuYise, ebathandile abakhe abasezweni wabathanda kwaze kwaba sekupheleni.

2

13:2
Luk. 22:3
Sekudliwa, uSathane esekufake enhliziyweni kaJuda Iskariyothe kaSimoni ukuba amkhaphele, 3
13:3
Math. 28:18
Joh. 3:35
17:2
uJesu ekwazi ukuthi uYise unikele konke ezandleni zakhe nokuthi wavela kuNkulunkulu, futhi ubuyela kuNkulunkulu, 4
13:4
Math. 11:29
20:28
wasuka ekudleni, wabeka izingubo zakhe, wathabatha indwangu, wakhwica. 5Emva kwalokho wathela amanzi emcengezini, waqala ukugeza izinyawo zabafundi, wazesula ngendwangu abekhwice ngayo.

6Wafika-ke kuSimoni Petru. Wathi kuye: “Nkosi, wena ugeza izinyawo zami na?”

7UJesu waphendula, wathi kuye: “Lokhu engikwenzayo awukwazi manje, kodwa uzakukuqonda emva kwalokhu.”

8UPetru wathi kuye: “Awusoze wageza izinyawo zami naphakade.”

UJesu waphendula wathi: “Uma ngingakugezi, awunasabelo nami.”

9USimoni Petru wathi kuye: “Nkosi, akungabi yizinyawo zodwa kepha nezandla nekhanda.”

10

13:10
Joh. 15:3
IzE. 15:9
UJesu wathi kuye: “Ogeziweyo kadingi lutho, kuphela ukugezwa izinyawo, kepha ugezekile wonke. Nina-ke nigezekile, kodwa angisho nonke.” 11
13:11
Joh. 6:64
Ngokuba emazi obezakumkhaphela kungalokho athi: “Anigezekile nonke.”

12Esegeze izinyawo zabo wathabatha izingubo zakhe, wabuye wahlala, wathi kubo: “Niyakwazi yini engikwenzile kini na? 13

13:13
Math. 23:8,10
1 Kor. 8:6
Ningibiza nithi: ‘Mfundisi, Nkosi;’ nisho kahle, ngokuba ngiyikho. 14
13:14
Luk. 22:27
1 Thim. 5:10
Uma-ke mina, iNkosi noMfundisi, ngigeze izinyawo zenu, nani-ke nifanele ukugezana izinyawo. 15
13:15
Fil. 2:5
Kol. 3:13
1 Pet. 2:21
Ngokuba ngininikile isibonelo ukuba nenze nani njengokuba ngenzile kini. 16
13:16
Math. 10:24
Luk. 6:40
Joh. 15:20
Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini: Inceku ayinkulu kunenkosi yayo, nothunyiweyo kamkhulu kunomthumileyo. 17
13:17
Math. 7:24
Jak. 1:22
Uma nazi lokho, nibusisiwe uma nikwenza.

18

13:18
AmaH. 41:9
IzE. 1:16
“Angikhulumi ngani nonke; ngiyabazi engibakhethileyo; kodwa nga kugcwaliseka umbhalo othi:

“ ‘Odla isinkwa sami ungiphakamisele isithende sakhe.’

19

13:19
Joh. 14:29
“Kusukela manje ngiyanitshela kungakenzeki ukuba, nxa sekwenzeka, nikholwe ukuthi nginguye. 20
13:20
Math. 10:40
Mark. 9:37
Luk. 10:16
Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini: Owamukela engimthumayo wamukela mina; ongamukelayo mina wamukela ongithumileyo.”

UJesu ukhuluma ngokukhashelwa kwakhe

(Math. 26:20; Mark. 14:17; Luk. 22:7)

21

13:21
Math. 26:21
Mark. 14:18
Luk. 22:21
UJesu eseshilo lokho wakhathazeka emoyeni, wafakaza wathi: “Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini: Omunye wenu uyakungikhaphela.”

22Abafundi babhekana bengabaza ukuthi ukhuluma ngobani. 23

13:23
Joh. 10:26
21:20
Kwakuhlezi ekudleni omunye wabafundi bakhe uJesu amthandayo, encike esifubeni sikaJesu. 24USimoni Petru wayesemqhweba ethi: “Yisho ukuthi ubekhuluma ngobani na?”

25Yena encike esifubeni sikaJesu wathi kuye: “Nkosi, ngubani na?”

26Ngakho waphendula uJesu, wathi: “Yilowo engiyakumcwilisela ucezu, ngimnike lona.” Eselucwilisile-ke ucezu, walunika uJuda Iskariyothe. 27Emva kocezu uSathane wayesengena kuye. Wayesethi kuye uJesu: “Okwenzayo kwenze masinyane.” 28Kepha akabakho kwababehlezi ekudleni owayekwazi lokho ukuthi ukusho ngani kuye. 29

13:29
Joh. 12:6
Kepha abanye bacabanga ukuthi, ngokuba uJuda ephethe isikhwama, uJesu uthi kuye: “Thenga esikuswele emkhosini,” noma ukuthi kabele abampofu okuthile. 30Kuthe eseluthathile ucezu waphuma masinyane; kwakuse busuku.

Ukukhazimuliswa kukaJesu; umyalo wokuthandana; uJesu uthi uzophikwa nguPetru

31

13:31
Joh. 12:23
Ngakho esephumile, uJesu wathi: “Kalokhu iNdodana yomuntu ikhazimulisiwe, noNkulunkulu ukhazimulisiwe kuyo. 32Uma uNkulunkulu ekhazimulisiwe kuyo, noNkulunkulu uyakuyikhazimulisa kuye, uyakuyikhazimulisa masinyane.

33

13:33
Joh. 7:34
8:21
“Bantwanyana, ngise khona nani isikhashana. Niyakungifuna, nanjengalokho ngasho kubaJuda ukuthi lapho ngiya khona ningeze nina, ngisho nakinina manje.

34

13:34
Lev. 19:18
Math. 22:39
Joh. 15:12
Rom. 13:8
Gal. 6:2
1 Pet. 1:22
1 Joh. 2:7
3:11
4:21
“Ngininika umyalo omusha wokuba nithandane; njengalokhu nginithandile, nani nithandane. 35Ngalokho bonke bayakukwazi ukuthi ningabafundi bami, uma nithandana.”

36

13:36
Joh. 21:18
USimoni Petru wathi kuye: “Nkosi, uya ngaphi na?”

UJesu waphendula wathi: “Lapho ngiya khona, ungengilandele kalokhu; kepha uyakungilandela kamuva.”

37

13:37
Math. 26:33
Mark. 14:29
Luk. 22:33
Wathi kuye uPetru: “Nkosi, ngingekulandele kalokhu ngani na? Ngizakudela ukuphila kwami ngenxa yakho.”

38UJesu waphendula wathi: “Uzakudela ukuphila kwakho ngenxa yami na? Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kuwe: Iqhude alizukukhala, ungakangiphiki kathathu.”

14

Inkulumo yokuvalelisa kukaJesu

141

14:1
AmaH. 42:5
Mark. 11:2
“Inhliziyo yenu mayingakhathazeki. Kholwani nguNkulunkulu, nikholwe nayimi. 2Ekhaya likaBaba kukhona izindlu eziningi; uma bekungenjalo, bengiyakunitshela ukuthi ngiya ukunilungisela indawo. 3
14:3
Joh. 12:26
17:24
Fil. 1:23
Nanxa ngiya nginilungisela indawo, ngobuye ngize, nginibuyisele kimi ukuba lapho ngikhona nibe khona nani. 4Nalapho ngiya khona niyayazi indlela.”

5UTomase wathi kuye: “Nkosi, asazi lapho uya khona; siyazi kanjani indlela na?”

6

14:6
Joh. 10:9
11:25
Heb. 10:19
UJesu wathi kuye: “Mina ngiyindlela, neqiniso, nokuphila; akakho oza kuBaba ngaphandle kwami. 7Uma beningazi mina, beniyakumazi noBaba; kusukela manje niyamazi, nimbonile.”

8UFiliphu wathi kuye: “Nkosi, sikhombise uYihlo, kusanele.”

9

14:9
Joh. 12:45
17:21
Heb. 1:3
UJesu wathi kuye: “Isikhathi esingaka nginani, awukangazi, Filiphu, na? Ongibonile mina ubonile uBaba; usho kanjani ukuthi: ‘Sikhombise uYihlo,’ na? 10
14:10
Joh. 5:19
Awukholwa ukuthi ngikuBaba, noBaba ukimi, na? Amazwi engiwakhulumayo mina kini angiwakhulumi ngokwami; kepha uBaba ohlezi kimi wenza imisebenzi yakhe. 11
14:11
Joh. 10:38
Kholwani yimi ukuthi ngikuBaba, noBaba ukimi; uma kungenjalo, kholwani ngenxa yale misebenzi. 12
14:12
Mark. 16:17
IzE. 1:8
5:12
Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini: Okholwa yimi, imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza, nemikhulu kunale uyakuyenza; ngokuba mina ngiya kuBaba. 13
14:13
Math. 7:7
Mark. 11:24
Joh. 15:7,16
16:23
Jak. 1:5
1 Joh. 5:14
Noma yini eniyakukucela egameni lami ngiyakukwenza ukuba uBaba akhazimuliswe eNdodaneni. 14Uma nicela utho kimi egameni lami, ngolwenza.

15

14:15
1 Joh. 5:3
“Uma ningithanda, niyakugcina imiyalo yami. 16
14:16
Joh. 15:26
16:7
IzE. 2:1
Ngiyakucela kuBaba aniphe omunye uMduduzi wokuba ahlale kini phakade, 17
14:17
Joh. 7:39
16:13
Rom. 8:26
uMoya weqiniso, izwe elingemamukele, ngokuba lingamboni, lingamazi; nina niyamazi yena, ngokuba uhlala nani, uyakuba kini. 18
14:18
Math. 28:20
Angiyikunishiya niyizintandane; ngiyeza kini. 19
14:19
Joh. 16:16
Kuseyisikhashana izwe lingasangiboni, kepha niyangibona nina, ngokuba ngiphila mina, nani nizakuphila. 20
14:20
Joh. 17:21
Ngalolo suku niyakukwazi nina ukuba ngikuBaba, nani nikimi, nami ngikini. 21Onemiyalo yami ayigcine, nguyena ongithandayo; ongithandayo uyakuthandwa nguBaba, nami ngiyakumthanda, ngizibonakalise kuye.”

22UJuda, ongesiye u-Iskariyothe, wathi kuye: “Nkosi, kwenziwa yini ukuba uyakuzibonakalisa kithina, ungazibonakalisi kulo izwe, na?”

23

14:23
IzA. 8:17
Joh. 15:10
1 Kor. 3:16
Ef. 3:17
UJesu waphendula, wathi kuye: “Uma umuntu engithanda, uyakugcina izwi lami; uBaba uyakumthanda; siyakuza kuye, sihlale naye. 24
14:24
Joh. 7:16
1 Joh. 2:4
Ongangithandiyo kagcini amazwi ami, nezwi enilizwayo akusilo elami kepha ngelikaBaba ongithumileyo.

25“Ngikhulume lokho kini ngisahlezi nani. 26

14:26
Math. 10:18
Luk. 24:49
Joh. 15:26
Kepha uMduduzi, uMoya oNgcwele, uBaba ayakumthumela egameni lami uyakunifundisa konke, anikhumbuze konke enginitshele khona. 27
14:27
Joh. 16:33
Rom. 5:1
Fil. 4:7
Ukuthula ngikushiya kinina, ukuthula kwami nginipha khona. Akunjengokupha kwezwe ukunipha kwami. Inhliziyo yenu mayingakhathazeki, ingesabi.

28

14:28
Joh. 10:29
6:10
“Nizwile ukuthi nganitshela ngathi: Ngiyamuka, kepha ngiyabuyela kini. Uma beningithanda, beniyakujabula, ngokuba ngiya kuBaba, lokhu uBaba mkhulu kunami. 29
14:29
Joh. 13:19
Manje senginitshelile kungakenzeki, ukuze nikholwe, nxa sekwenzekile. 30
14:30
Joh. 10:18
16:11
Ef. 2:2
Angisayikukhuluma okuningi nani, ngokuba uyeza umbusi wezwe, kepha akanalutho kimi, 31
14:31
Math. 26:46
kodwa kungukuba izwe lazi ukuthi ngiyamthanda uBaba nokuthi ngenza njengokuba uBaba engiyalile.

“Sukumani simuke lapha.

15

Umvini namagatsha

151“Mina ngingumvini owonawona, uBaba ungumlimi. 2

15:2
Math. 15:13
Yilelo nalelo gatsha elikimi, elingatheli izithelo, uyalisusa. Yilelo nalelo elithela izithelo uyalihlunga ukuba lithele kakhulu. 3
15:3
Joh. 13:10
IzE. 15:9
Nina senihlanzekile ngezwi engilikhulume kinina. 4
15:4
Joh. 6:56
Hlalani kimi, nami kini. Njengalokhu igatsha lingethele izithelo ngokwalo, kuphela uma lihlala emvinini, kunjalo nani, kuphela uma nihlala kimi.

5

15:5
1 Kor. 12:12,27
2 Kor. 3:5
Fil. 2:13
“Mina ngingumvini, nina ningamagatsha; ohlala kimi, nami kuye, lowo uthela izithelo eziningi; ngokuba ngaphandle kwami ningenze lutho. 6
15:6
Math. 3:10
7:19
Uma umuntu engahlali kimi, ulahlwa ngaphandle njengegatsha, abune; bawabuthe, bawaphonse emlilweni, ashe. 7
15:7
Joh. 14:13
16:23
1 Joh. 3:22
Uma nihlala kimi, namazwi ami ehlala kini, niyakucela enikuthandayo, nikwenzelwe. 8
15:8
Math. 5:16
Fil. 1:11
1 Pet. 2:12
UBaba uyakhazimuliswa ngalokhu ukuba nithele izithelo eziningi, nibe ngabafundi bami.

9“Njengalokho uBaba engithandile, nami nginithandile; hlalani othandweni lwami. 10

15:10
Joh. 8:29
Uma nigcina imiyalo yami, niyakuhlala othandweni lwami, njengalokho mina ngigcinile imiyalo kaBaba ngihlala othandweni lwakhe. 11
15:11
Joh. 16:24
1 Joh. 1:4
Nginitshelile lokho ukuba ukuthokoza kwami kube kini, nokuthokoza kwenu kugcwale.

Umyalo wokuthandana

12

15:12
Joh. 13:34
Ef. 5:2
1 Thes. 4:9
1 Joh. 3:11
“Yilo umyalo wami wokuba nithandane, njengalokho nginithandile. 13
15:13
Joh. 10:11
Rom. 5:8
Akakho onothando olukhulu kunalolo lokuba adele ukuphila kwakhe ngenxa yabahlobo bakhe. 14
15:14
Math. 12:50
Joh. 8:31
Ningabahlobo bami, uma nenza lokhu enginiyala ngakho. 15Angisasho ukuthi niyizinceku, ngokuba inceku ayikwazi ukuthi inkosi yayo yenzani, kepha ngithe ningabahlobo nina, ngokuba konke engikuzwile kuBaba nginazisile khona. 16
15:16
Math. 28:19
Aningikhethanga nina, kodwa mina nginikhethile nina, nganibeka ukuba niphume, nithele izithelo, nezithelo zenu zihlale ukuba noma yini eniyakukucela kuBaba egameni lami aninike khona. 17Nginiyala ngalezo zinto, ukuze nithandane.

Inzondo yezwe

18

15:18
Joh. 7:7
1 Joh. 3:13
“Uma izwe linizonda, niyazi ukuthi langizonda mina ngaphambi kwenu. 19
15:19
Joh. 17:14
1 Joh. 4:5
Uma beningabezwe, izwe belizakuthanda okwalo, kepha lokhu ningesibo abezwe kodwa nganikhetha mina ezweni, kungalokho izwe linizonda. 20
15:20
Math. 10:24
Luk. 6:40
Joh. 13:16
Khumbulani izwi enganitshela lona mina lokuthi: ‘Inceku ayinkulu kunenkosi yayo.’ Uma bengizingele mina, nani bayakunizingela; uma begcina izwi lami, nelenu bayakuligcina. 21
15:21
Math. 5:11
24:9
Kepha konke lokho bayakukwenza kini ngenxa yegama lami, ngokuba bengamazi ongithumileyo. 22
15:22
Luk. 12:47
Joh. 9:41
Uma bengingafikile, ngakhuluma kubo, ngabe abanasono; kepha kalokhu kabanazaba ngesono sabo. 23
15:23
Luk. 10:16
Joh. 5:23
Ozonda mina uzonda noBaba. 24
15:24
Joh. 10:37
14:11
Uma bengingenzanga phakathi kwabo imisebenzi engenziwanga ngomunye, ngabe abanasono, kepha kalokhu babonile, bangizonda nami noBaba. 25
15:25
AmaH. 35:19
69:4
Kodwa kunjalo ukuba kugcwaliseke izwi elilotshiweyo emthethweni wakubo lokuthi: ‘Bangizonda ngeze.’

26

15:26
Luk. 24:49
Joh. 14:26
“Nxa esefikile uMduduzi engiyakumthumela kini evela kuBaba, uMoya weqiniso, ophuma kuBaba, nguyena oyakufakaza ngami. 27
15:27
IzE. 1:8
5:32
Nani niyafakaza, ngokuba beninami kwasekuqaleni.