IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
14

Inkulumo yokuvalelisa kukaJesu

141

14:1
AmaH. 42:5
Mark. 11:2
“Inhliziyo yenu mayingakhathazeki. Kholwani nguNkulunkulu, nikholwe nayimi. 2Ekhaya likaBaba kukhona izindlu eziningi; uma bekungenjalo, bengiyakunitshela ukuthi ngiya ukunilungisela indawo. 3
14:3
Joh. 12:26
17:24
Fil. 1:23
Nanxa ngiya nginilungisela indawo, ngobuye ngize, nginibuyisele kimi ukuba lapho ngikhona nibe khona nani. 4Nalapho ngiya khona niyayazi indlela.”

5UTomase wathi kuye: “Nkosi, asazi lapho uya khona; siyazi kanjani indlela na?”

6

14:6
Joh. 10:9
11:25
Heb. 10:19
UJesu wathi kuye: “Mina ngiyindlela, neqiniso, nokuphila; akakho oza kuBaba ngaphandle kwami. 7Uma beningazi mina, beniyakumazi noBaba; kusukela manje niyamazi, nimbonile.”

8UFiliphu wathi kuye: “Nkosi, sikhombise uYihlo, kusanele.”

9

14:9
Joh. 12:45
17:21
Heb. 1:3
UJesu wathi kuye: “Isikhathi esingaka nginani, awukangazi, Filiphu, na? Ongibonile mina ubonile uBaba; usho kanjani ukuthi: ‘Sikhombise uYihlo,’ na? 10
14:10
Joh. 5:19
Awukholwa ukuthi ngikuBaba, noBaba ukimi, na? Amazwi engiwakhulumayo mina kini angiwakhulumi ngokwami; kepha uBaba ohlezi kimi wenza imisebenzi yakhe. 11
14:11
Joh. 10:38
Kholwani yimi ukuthi ngikuBaba, noBaba ukimi; uma kungenjalo, kholwani ngenxa yale misebenzi. 12
14:12
Mark. 16:17
IzE. 1:8
5:12
Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini: Okholwa yimi, imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza, nemikhulu kunale uyakuyenza; ngokuba mina ngiya kuBaba. 13
14:13
Math. 7:7
Mark. 11:24
Joh. 15:7,16
16:23
Jak. 1:5
1 Joh. 5:14
Noma yini eniyakukucela egameni lami ngiyakukwenza ukuba uBaba akhazimuliswe eNdodaneni. 14Uma nicela utho kimi egameni lami, ngolwenza.

15

14:15
1 Joh. 5:3
“Uma ningithanda, niyakugcina imiyalo yami. 16
14:16
Joh. 15:26
16:7
IzE. 2:1
Ngiyakucela kuBaba aniphe omunye uMduduzi wokuba ahlale kini phakade, 17
14:17
Joh. 7:39
16:13
Rom. 8:26
uMoya weqiniso, izwe elingemamukele, ngokuba lingamboni, lingamazi; nina niyamazi yena, ngokuba uhlala nani, uyakuba kini. 18
14:18
Math. 28:20
Angiyikunishiya niyizintandane; ngiyeza kini. 19
14:19
Joh. 16:16
Kuseyisikhashana izwe lingasangiboni, kepha niyangibona nina, ngokuba ngiphila mina, nani nizakuphila. 20
14:20
Joh. 17:21
Ngalolo suku niyakukwazi nina ukuba ngikuBaba, nani nikimi, nami ngikini. 21Onemiyalo yami ayigcine, nguyena ongithandayo; ongithandayo uyakuthandwa nguBaba, nami ngiyakumthanda, ngizibonakalise kuye.”

22UJuda, ongesiye u-Iskariyothe, wathi kuye: “Nkosi, kwenziwa yini ukuba uyakuzibonakalisa kithina, ungazibonakalisi kulo izwe, na?”

23

14:23
IzA. 8:17
Joh. 15:10
1 Kor. 3:16
Ef. 3:17
UJesu waphendula, wathi kuye: “Uma umuntu engithanda, uyakugcina izwi lami; uBaba uyakumthanda; siyakuza kuye, sihlale naye. 24
14:24
Joh. 7:16
1 Joh. 2:4
Ongangithandiyo kagcini amazwi ami, nezwi enilizwayo akusilo elami kepha ngelikaBaba ongithumileyo.

25“Ngikhulume lokho kini ngisahlezi nani. 26

14:26
Math. 10:18
Luk. 24:49
Joh. 15:26
Kepha uMduduzi, uMoya oNgcwele, uBaba ayakumthumela egameni lami uyakunifundisa konke, anikhumbuze konke enginitshele khona. 27
14:27
Joh. 16:33
Rom. 5:1
Fil. 4:7
Ukuthula ngikushiya kinina, ukuthula kwami nginipha khona. Akunjengokupha kwezwe ukunipha kwami. Inhliziyo yenu mayingakhathazeki, ingesabi.

28

14:28
Joh. 10:29
6:10
“Nizwile ukuthi nganitshela ngathi: Ngiyamuka, kepha ngiyabuyela kini. Uma beningithanda, beniyakujabula, ngokuba ngiya kuBaba, lokhu uBaba mkhulu kunami. 29
14:29
Joh. 13:19
Manje senginitshelile kungakenzeki, ukuze nikholwe, nxa sekwenzekile. 30
14:30
Joh. 10:18
16:11
Ef. 2:2
Angisayikukhuluma okuningi nani, ngokuba uyeza umbusi wezwe, kepha akanalutho kimi, 31
14:31
Math. 26:46
kodwa kungukuba izwe lazi ukuthi ngiyamthanda uBaba nokuthi ngenza njengokuba uBaba engiyalile.

“Sukumani simuke lapha.