IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
12

UJesu ugcotshwa eBethaniya

(Math. 26:6; Mark. 14:3)

121

12:1
Math. 26:6
Mark. 14:3
Ngakho kuseyizinsuku eziyisithupha ngaphambi kwePhasika, uJesu wafika eBethaniya, lapho wayekhona uLazaru uJesu amvusa kwabafileyo. 2Base bemenzela ukudla khona; uMarta wayephaka, kepha uLazaru wayengomunye wababehlezi ekudleni naye. 3
12:3
Joh. 11:2
UMariya wayesethatha ilitra* lamafutha enadi* lodwa elinenani elikhulu, wagcoba izinyawo zikaJesu, wesula izinyawo zakhe ngezinwele zakhe; indlu yagcwala iphunga lamafutha.

4Kepha uJuda Iskariyothe, omunye wabafundi bakhe obezakumkhaphela, wathi: 5“Yini ukuba lawa mafutha engathengiswanga ngawodenariyu* abangamakhulu amathathu, kwaphiwa abampofu, na?” 6

12:6
Joh. 13:29
Washo lokho kungengokuba ekhathalele abampofu, kepha ngokuba eyisela, ephethe isikhwama, eba okufakwa kuso.

7Ngakho uJesu wathi: “Myeke ukuba awalondolozele usuku lokumbelwa kwami. 8Ngokuba abampofu ninabo njalo, kepha mina aninami njalo.”

9

12:9
Joh. 11:43
Ngakho isixuku esikhulu sabaJuda sezwa ukuthi ulapho. Beza-ke kungengenxa kaJesu kuphela, kepha nokuba babone uLazaru abemvusile kwabafileyo. 10Kepha abapristi abakhulu benza icebo lokuba babulale noLazaru, 11ngokuba ngenxa yakhe abaningi babaJuda bamuka bakholwa nguJesu.

UJesu ungena eJerusalema

(Math. 21:1; Mark. 11:1; Luk. 19:29)

12

12:12
Math. 21:7
Mark. 11:7
Luk. 19:35
Ngangomuso abantu abaningi abafike emkhosini sebezwile ukuthi uJesu uyeza eJerusalema, 13
12:13
AmaH. 118:25
bathatha amahlamvu esundu, baphuma ukumhlangabeza. Bamemeza bathi:

“Hosiyana!

Ubusisiwe ozayo egameni leNkosi,

yebo, iNkosi ka-Israyeli.”

14UJesu esefumene imbongolo entsha wakhwela kuyo njengokulotshiwe ukuthi:

15

12:15
Isaya 62:11
Zak. 9:9
“Ungesabi, ndodakazi yaseSiyoni;

bheka, iNkosi yakho iza,

ikhwele etholeni lembongolo.”

16

12:16
Joh. 2:22
Lokho abafundi bakhe abakuqondanga ekuqaleni; kodwa esekhazimulisiwe uJesu, base bekhumbula ukuthi kulotshiwe lokho ngaye nokuthi babekwenzile lokho kuye.

17Ngakho safakaza isixuku esasinaye, lapho ebiza uLazaru aphume ethuneni, emvusa kwabafileyo. 18Ngenxa yalokho isixuku saya samhlangabeza, ngokuba sase sizwile ukuthi wayesenzile leso sibonakaliso. 19Ngakho abaFarisi bakhuluma bodwa, bathi: “Niyabona ukuthi anisizi lutho; bheka, izwe lonke liyamlandela.”

UJesu ukhuluma ngokufa kwakhe

20Kwakukhona amaGreki athile phakathi kwababenyuka ukuba bakhuleke emkhosini. 21

12:21
Joh. 1:44
Lawo-ke aya kuFiliphu waseBetsayida laseGalile, acela kuye, athi: “Nkosi, sithanda ukubona uJesu.” 22UFiliphu weza wamtshela u-Andreya. Weza u-Andreya noFiliphu, basho kuJesu.

23

12:23
Joh. 13:31
17:1
UJesu waphendula, wathi kubo: “Sesifikile isikhathi sokuba ikhazimuliswe iNdodana yomuntu. 24Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini: Uma inhlamvu kakolweni iwela emhlabathini ingafi, ihlala yodwa; kepha uma ifa, ithela izithelo eziningi. 25
12:25
Math. 10:39
Mark. 8:35
Luk. 9:24
Lowo othanda ukuphila kwakhe ulahlekelwa yikho, nozonda ukuphila kwakhe kuleli zwe uyakukulondela ukuphila okuphakade. 26
12:26
Joh. 14:3
17:24
1 Thes. 4:17
Uma umuntu engikhonza, akangilandele; nalapha ngikhona mina, soba khona nesikhonzi sami. Uma umuntu engikhonza, uBaba uyakumazisa lowo.

27

12:27
Math. 26:38
“Kalokhu umphefumulo wami ulusizi, ngizakuthini na? Baba, ngisindise kulo mzuzu. Kodwa ngenxa yalokhu ngize kulo mzuzu. 28
12:28
Math. 3:17
Baba, khazimulisa igama lakho.”

Kwase kufika izwi livela ezulwini, lithi: “Ngilikhazimulisile, ngobuye ngilikhazimulise.” 29Ngakho abantu ababemi bezwa bathi: “Beliduma;” abanye bathi: “Ingelosi ikhulume kuye.”

30

12:30
Joh. 11:42
UJesu waphendula wathi: “Leli zwi alizanga ngenxa yami kepha ngenxa yenu. 31
12:31
Luk. 10:18
Joh. 16:11
Kalokhu kungukwahlulelwa kwaleli zwe; kalokhu umbusi waleli zwe uzakuxoshwa. 32
12:32
Joh. 3:14
8:28
Mina, nxa ngiphakanyiswa emhlabeni, ngiyakubadonsela kimi bonke.” 33Lokho-ke wakusho efanekisa ukufa okumfanele afe ngakho.

34

12:34
2 Sam. 7:13
AmaH. 89:29,36
110:4
Isaya 9:6
Hez. 37:25
Dan. 2:44
7:13
Ngakho isixuku samphendula sathi: “Sizwile emthethweni ukuthi uKristu uyakuma phakade; usho kanjani wena ukuthi iNdodana yomuntu imelwe ukuphakanyiswa na? Ingubani le Ndodana yomuntu na?”

35

12:35
Joh. 1:9
11:9
Wayesethi kubo uJesu: “Kuseyisikhashana ukukhanya kukhona kini. Hambani nise nokukhanya, ukuze ubumnyama bunganehleli. Ohamba ebumnyameni akazi ukuthi uya ngaphi. 36Nise nokukhanya kholwani ngukukhanya, ukuze nibe ngabantwana bokukhanya.” Washo lokho uJesu, wamuka, wasithela kubo.

Ukwahlulelwa kwabaJuda ngokungakholwa kwabo

37Kepha noma ebezenzile izibonakaliso ezingaka phambi kwabo, abakholwanga nguye 38

12:38
Isaya 53:1
Rom. 10:16
ukuba izwi lika-Isaya umprofethi ligcwaliseke, alikhuluma lokuthi:

“Nkosi, ngubani owakholwa ngukushumayela kwethu na?

Ingalo yeNkosi yambulelwa bani na?”

39Ngalokho babengekholwe, ngokuba u-Isaya washo futhi ukuthi:

40

12:40
Isaya 6:9
29:10
Math. 13:14
IzE. 28:26
“Uphuphuthekisile amehlo abo,

wayenza lukhuni inhliziyo yabo,

funa babone ngamehlo,

baqonde ngenhliziyo,

baphenduke, ngibaphulukise.”

41
12:41
Isaya 6:1
U-Isaya wakusho lokho, ngokuba ebona inkazimulo yakhe, ekhuluma ngaye.

42

12:42
Joh. 9:22
11:45
Nokho abaningi nasezikhulwini bakholwa nguye, kodwa ngenxa yabaFarisi abakuvumanga, funa bakhishwe esinagogeni;* 43
12:43
Joh. 5:44
ngokuba babethanda udumo lwabantu kunodumo lukaNkulunkulu.

44

12:44
Math. 10:40
Khona uJesu wamemeza wathi: “Okholwa yimi kakholwa yimi kepha ngongithumileyo. 45
12:45
Joh. 14:9
Obona mina ubona ongithumileyo. 46
12:46
Luk. 2:32
Joh. 1:4
3:17
8:12
9:5
1 Joh. 1:5
Ngize ezweni ngingukukhanya ukuba yilowo nalowo okholwa yimi angahlali ebumnyameni.

47“Uma umuntu ezwa amazwi ami engawalondi, lowo angimahluleli mina, ngokuba angizanga ukuba ngahlulele izwe, kepha ukuba ngisindise izwe. 48

12:48
Joh. 8:24
Ongalayo engawamukeli amazwi ami unomahlulelayo; izwi engalikhulumayo yilona eliyakumahlulela ngosuku lokugcina. 49
12:49
Joh. 14:10
Ngokuba mina angikhulumanga ngokwami, kodwa uBaba ongithumileyo nguye onginike umyalo wokuba ngizakuthini, ngikhulumeni. 50
12:50
Joh. 8:26
Ngiyazi ukuthi umyalo wakhe ungukuphila okuphakade. Ngakho-ke lokho engikukhulumayo ngikukhuluma njengalokho uBaba angitshela khona.”

13

Isidlo sokugcina sikaJesu nabafundi bakhe

131

13:1
Joh. 7:6
Kwathi ngaphambi komkhosi wePhasika uJesu azi ukuthi isikhathi sakhe sesifikile ukuba amuke kuleli zwe, aye kuYise, ebathandile abakhe abasezweni wabathanda kwaze kwaba sekupheleni.

2

13:2
Luk. 22:3
Sekudliwa, uSathane esekufake enhliziyweni kaJuda Iskariyothe kaSimoni ukuba amkhaphele, 3
13:3
Math. 28:18
Joh. 3:35
17:2
uJesu ekwazi ukuthi uYise unikele konke ezandleni zakhe nokuthi wavela kuNkulunkulu, futhi ubuyela kuNkulunkulu, 4
13:4
Math. 11:29
20:28
wasuka ekudleni, wabeka izingubo zakhe, wathabatha indwangu, wakhwica. 5Emva kwalokho wathela amanzi emcengezini, waqala ukugeza izinyawo zabafundi, wazesula ngendwangu abekhwice ngayo.

6Wafika-ke kuSimoni Petru. Wathi kuye: “Nkosi, wena ugeza izinyawo zami na?”

7UJesu waphendula, wathi kuye: “Lokhu engikwenzayo awukwazi manje, kodwa uzakukuqonda emva kwalokhu.”

8UPetru wathi kuye: “Awusoze wageza izinyawo zami naphakade.”

UJesu waphendula wathi: “Uma ngingakugezi, awunasabelo nami.”

9USimoni Petru wathi kuye: “Nkosi, akungabi yizinyawo zodwa kepha nezandla nekhanda.”

10

13:10
Joh. 15:3
IzE. 15:9
UJesu wathi kuye: “Ogeziweyo kadingi lutho, kuphela ukugezwa izinyawo, kepha ugezekile wonke. Nina-ke nigezekile, kodwa angisho nonke.” 11
13:11
Joh. 6:64
Ngokuba emazi obezakumkhaphela kungalokho athi: “Anigezekile nonke.”

12Esegeze izinyawo zabo wathabatha izingubo zakhe, wabuye wahlala, wathi kubo: “Niyakwazi yini engikwenzile kini na? 13

13:13
Math. 23:8,10
1 Kor. 8:6
Ningibiza nithi: ‘Mfundisi, Nkosi;’ nisho kahle, ngokuba ngiyikho. 14
13:14
Luk. 22:27
1 Thim. 5:10
Uma-ke mina, iNkosi noMfundisi, ngigeze izinyawo zenu, nani-ke nifanele ukugezana izinyawo. 15
13:15
Fil. 2:5
Kol. 3:13
1 Pet. 2:21
Ngokuba ngininikile isibonelo ukuba nenze nani njengokuba ngenzile kini. 16
13:16
Math. 10:24
Luk. 6:40
Joh. 15:20
Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini: Inceku ayinkulu kunenkosi yayo, nothunyiweyo kamkhulu kunomthumileyo. 17
13:17
Math. 7:24
Jak. 1:22
Uma nazi lokho, nibusisiwe uma nikwenza.

18

13:18
AmaH. 41:9
IzE. 1:16
“Angikhulumi ngani nonke; ngiyabazi engibakhethileyo; kodwa nga kugcwaliseka umbhalo othi:

“ ‘Odla isinkwa sami ungiphakamisele isithende sakhe.’

19

13:19
Joh. 14:29
“Kusukela manje ngiyanitshela kungakenzeki ukuba, nxa sekwenzeka, nikholwe ukuthi nginguye. 20
13:20
Math. 10:40
Mark. 9:37
Luk. 10:16
Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini: Owamukela engimthumayo wamukela mina; ongamukelayo mina wamukela ongithumileyo.”

UJesu ukhuluma ngokukhashelwa kwakhe

(Math. 26:20; Mark. 14:17; Luk. 22:7)

21

13:21
Math. 26:21
Mark. 14:18
Luk. 22:21
UJesu eseshilo lokho wakhathazeka emoyeni, wafakaza wathi: “Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini: Omunye wenu uyakungikhaphela.”

22Abafundi babhekana bengabaza ukuthi ukhuluma ngobani. 23

13:23
Joh. 10:26
21:20
Kwakuhlezi ekudleni omunye wabafundi bakhe uJesu amthandayo, encike esifubeni sikaJesu. 24USimoni Petru wayesemqhweba ethi: “Yisho ukuthi ubekhuluma ngobani na?”

25Yena encike esifubeni sikaJesu wathi kuye: “Nkosi, ngubani na?”

26Ngakho waphendula uJesu, wathi: “Yilowo engiyakumcwilisela ucezu, ngimnike lona.” Eselucwilisile-ke ucezu, walunika uJuda Iskariyothe. 27Emva kocezu uSathane wayesengena kuye. Wayesethi kuye uJesu: “Okwenzayo kwenze masinyane.” 28Kepha akabakho kwababehlezi ekudleni owayekwazi lokho ukuthi ukusho ngani kuye. 29

13:29
Joh. 12:6
Kepha abanye bacabanga ukuthi, ngokuba uJuda ephethe isikhwama, uJesu uthi kuye: “Thenga esikuswele emkhosini,” noma ukuthi kabele abampofu okuthile. 30Kuthe eseluthathile ucezu waphuma masinyane; kwakuse busuku.

Ukukhazimuliswa kukaJesu; umyalo wokuthandana; uJesu uthi uzophikwa nguPetru

31

13:31
Joh. 12:23
Ngakho esephumile, uJesu wathi: “Kalokhu iNdodana yomuntu ikhazimulisiwe, noNkulunkulu ukhazimulisiwe kuyo. 32Uma uNkulunkulu ekhazimulisiwe kuyo, noNkulunkulu uyakuyikhazimulisa kuye, uyakuyikhazimulisa masinyane.

33

13:33
Joh. 7:34
8:21
“Bantwanyana, ngise khona nani isikhashana. Niyakungifuna, nanjengalokho ngasho kubaJuda ukuthi lapho ngiya khona ningeze nina, ngisho nakinina manje.

34

13:34
Lev. 19:18
Math. 22:39
Joh. 15:12
Rom. 13:8
Gal. 6:2
1 Pet. 1:22
1 Joh. 2:7
3:11
4:21
“Ngininika umyalo omusha wokuba nithandane; njengalokhu nginithandile, nani nithandane. 35Ngalokho bonke bayakukwazi ukuthi ningabafundi bami, uma nithandana.”

36

13:36
Joh. 21:18
USimoni Petru wathi kuye: “Nkosi, uya ngaphi na?”

UJesu waphendula wathi: “Lapho ngiya khona, ungengilandele kalokhu; kepha uyakungilandela kamuva.”

37

13:37
Math. 26:33
Mark. 14:29
Luk. 22:33
Wathi kuye uPetru: “Nkosi, ngingekulandele kalokhu ngani na? Ngizakudela ukuphila kwami ngenxa yakho.”

38UJesu waphendula wathi: “Uzakudela ukuphila kwakho ngenxa yami na? Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kuwe: Iqhude alizukukhala, ungakangiphiki kathathu.”

14

Inkulumo yokuvalelisa kukaJesu

141

14:1
AmaH. 42:5
Mark. 11:2
“Inhliziyo yenu mayingakhathazeki. Kholwani nguNkulunkulu, nikholwe nayimi. 2Ekhaya likaBaba kukhona izindlu eziningi; uma bekungenjalo, bengiyakunitshela ukuthi ngiya ukunilungisela indawo. 3
14:3
Joh. 12:26
17:24
Fil. 1:23
Nanxa ngiya nginilungisela indawo, ngobuye ngize, nginibuyisele kimi ukuba lapho ngikhona nibe khona nani. 4Nalapho ngiya khona niyayazi indlela.”

5UTomase wathi kuye: “Nkosi, asazi lapho uya khona; siyazi kanjani indlela na?”

6

14:6
Joh. 10:9
11:25
Heb. 10:19
UJesu wathi kuye: “Mina ngiyindlela, neqiniso, nokuphila; akakho oza kuBaba ngaphandle kwami. 7Uma beningazi mina, beniyakumazi noBaba; kusukela manje niyamazi, nimbonile.”

8UFiliphu wathi kuye: “Nkosi, sikhombise uYihlo, kusanele.”

9

14:9
Joh. 12:45
17:21
Heb. 1:3
UJesu wathi kuye: “Isikhathi esingaka nginani, awukangazi, Filiphu, na? Ongibonile mina ubonile uBaba; usho kanjani ukuthi: ‘Sikhombise uYihlo,’ na? 10
14:10
Joh. 5:19
Awukholwa ukuthi ngikuBaba, noBaba ukimi, na? Amazwi engiwakhulumayo mina kini angiwakhulumi ngokwami; kepha uBaba ohlezi kimi wenza imisebenzi yakhe. 11
14:11
Joh. 10:38
Kholwani yimi ukuthi ngikuBaba, noBaba ukimi; uma kungenjalo, kholwani ngenxa yale misebenzi. 12
14:12
Mark. 16:17
IzE. 1:8
5:12
Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini: Okholwa yimi, imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza, nemikhulu kunale uyakuyenza; ngokuba mina ngiya kuBaba. 13
14:13
Math. 7:7
Mark. 11:24
Joh. 15:7,16
16:23
Jak. 1:5
1 Joh. 5:14
Noma yini eniyakukucela egameni lami ngiyakukwenza ukuba uBaba akhazimuliswe eNdodaneni. 14Uma nicela utho kimi egameni lami, ngolwenza.

15

14:15
1 Joh. 5:3
“Uma ningithanda, niyakugcina imiyalo yami. 16
14:16
Joh. 15:26
16:7
IzE. 2:1
Ngiyakucela kuBaba aniphe omunye uMduduzi wokuba ahlale kini phakade, 17
14:17
Joh. 7:39
16:13
Rom. 8:26
uMoya weqiniso, izwe elingemamukele, ngokuba lingamboni, lingamazi; nina niyamazi yena, ngokuba uhlala nani, uyakuba kini. 18
14:18
Math. 28:20
Angiyikunishiya niyizintandane; ngiyeza kini. 19
14:19
Joh. 16:16
Kuseyisikhashana izwe lingasangiboni, kepha niyangibona nina, ngokuba ngiphila mina, nani nizakuphila. 20
14:20
Joh. 17:21
Ngalolo suku niyakukwazi nina ukuba ngikuBaba, nani nikimi, nami ngikini. 21Onemiyalo yami ayigcine, nguyena ongithandayo; ongithandayo uyakuthandwa nguBaba, nami ngiyakumthanda, ngizibonakalise kuye.”

22UJuda, ongesiye u-Iskariyothe, wathi kuye: “Nkosi, kwenziwa yini ukuba uyakuzibonakalisa kithina, ungazibonakalisi kulo izwe, na?”

23

14:23
IzA. 8:17
Joh. 15:10
1 Kor. 3:16
Ef. 3:17
UJesu waphendula, wathi kuye: “Uma umuntu engithanda, uyakugcina izwi lami; uBaba uyakumthanda; siyakuza kuye, sihlale naye. 24
14:24
Joh. 7:16
1 Joh. 2:4
Ongangithandiyo kagcini amazwi ami, nezwi enilizwayo akusilo elami kepha ngelikaBaba ongithumileyo.

25“Ngikhulume lokho kini ngisahlezi nani. 26

14:26
Math. 10:18
Luk. 24:49
Joh. 15:26
Kepha uMduduzi, uMoya oNgcwele, uBaba ayakumthumela egameni lami uyakunifundisa konke, anikhumbuze konke enginitshele khona. 27
14:27
Joh. 16:33
Rom. 5:1
Fil. 4:7
Ukuthula ngikushiya kinina, ukuthula kwami nginipha khona. Akunjengokupha kwezwe ukunipha kwami. Inhliziyo yenu mayingakhathazeki, ingesabi.

28

14:28
Joh. 10:29
6:10
“Nizwile ukuthi nganitshela ngathi: Ngiyamuka, kepha ngiyabuyela kini. Uma beningithanda, beniyakujabula, ngokuba ngiya kuBaba, lokhu uBaba mkhulu kunami. 29
14:29
Joh. 13:19
Manje senginitshelile kungakenzeki, ukuze nikholwe, nxa sekwenzekile. 30
14:30
Joh. 10:18
16:11
Ef. 2:2
Angisayikukhuluma okuningi nani, ngokuba uyeza umbusi wezwe, kepha akanalutho kimi, 31
14:31
Math. 26:46
kodwa kungukuba izwe lazi ukuthi ngiyamthanda uBaba nokuthi ngenza njengokuba uBaba engiyalile.

“Sukumani simuke lapha.