IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
13

Isidlo sokugcina sikaJesu nabafundi bakhe

131

13:1
Joh. 7:6
Kwathi ngaphambi komkhosi wePhasika uJesu azi ukuthi isikhathi sakhe sesifikile ukuba amuke kuleli zwe, aye kuYise, ebathandile abakhe abasezweni wabathanda kwaze kwaba sekupheleni.

2

13:2
Luk. 22:3
Sekudliwa, uSathane esekufake enhliziyweni kaJuda Iskariyothe kaSimoni ukuba amkhaphele, 3
13:3
Math. 28:18
Joh. 3:35
17:2
uJesu ekwazi ukuthi uYise unikele konke ezandleni zakhe nokuthi wavela kuNkulunkulu, futhi ubuyela kuNkulunkulu, 4
13:4
Math. 11:29
20:28
wasuka ekudleni, wabeka izingubo zakhe, wathabatha indwangu, wakhwica. 5Emva kwalokho wathela amanzi emcengezini, waqala ukugeza izinyawo zabafundi, wazesula ngendwangu abekhwice ngayo.

6Wafika-ke kuSimoni Petru. Wathi kuye: “Nkosi, wena ugeza izinyawo zami na?”

7UJesu waphendula, wathi kuye: “Lokhu engikwenzayo awukwazi manje, kodwa uzakukuqonda emva kwalokhu.”

8UPetru wathi kuye: “Awusoze wageza izinyawo zami naphakade.”

UJesu waphendula wathi: “Uma ngingakugezi, awunasabelo nami.”

9USimoni Petru wathi kuye: “Nkosi, akungabi yizinyawo zodwa kepha nezandla nekhanda.”

10

13:10
Joh. 15:3
IzE. 15:9
UJesu wathi kuye: “Ogeziweyo kadingi lutho, kuphela ukugezwa izinyawo, kepha ugezekile wonke. Nina-ke nigezekile, kodwa angisho nonke.” 11
13:11
Joh. 6:64
Ngokuba emazi obezakumkhaphela kungalokho athi: “Anigezekile nonke.”

12Esegeze izinyawo zabo wathabatha izingubo zakhe, wabuye wahlala, wathi kubo: “Niyakwazi yini engikwenzile kini na? 13

13:13
Math. 23:8,10
1 Kor. 8:6
Ningibiza nithi: ‘Mfundisi, Nkosi;’ nisho kahle, ngokuba ngiyikho. 14
13:14
Luk. 22:27
1 Thim. 5:10
Uma-ke mina, iNkosi noMfundisi, ngigeze izinyawo zenu, nani-ke nifanele ukugezana izinyawo. 15
13:15
Fil. 2:5
Kol. 3:13
1 Pet. 2:21
Ngokuba ngininikile isibonelo ukuba nenze nani njengokuba ngenzile kini. 16
13:16
Math. 10:24
Luk. 6:40
Joh. 15:20
Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini: Inceku ayinkulu kunenkosi yayo, nothunyiweyo kamkhulu kunomthumileyo. 17
13:17
Math. 7:24
Jak. 1:22
Uma nazi lokho, nibusisiwe uma nikwenza.

18

13:18
AmaH. 41:9
IzE. 1:16
“Angikhulumi ngani nonke; ngiyabazi engibakhethileyo; kodwa nga kugcwaliseka umbhalo othi:

“ ‘Odla isinkwa sami ungiphakamisele isithende sakhe.’

19

13:19
Joh. 14:29
“Kusukela manje ngiyanitshela kungakenzeki ukuba, nxa sekwenzeka, nikholwe ukuthi nginguye. 20
13:20
Math. 10:40
Mark. 9:37
Luk. 10:16
Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini: Owamukela engimthumayo wamukela mina; ongamukelayo mina wamukela ongithumileyo.”

UJesu ukhuluma ngokukhashelwa kwakhe

(Math. 26:20; Mark. 14:17; Luk. 22:7)

21

13:21
Math. 26:21
Mark. 14:18
Luk. 22:21
UJesu eseshilo lokho wakhathazeka emoyeni, wafakaza wathi: “Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini: Omunye wenu uyakungikhaphela.”

22Abafundi babhekana bengabaza ukuthi ukhuluma ngobani. 23

13:23
Joh. 10:26
21:20
Kwakuhlezi ekudleni omunye wabafundi bakhe uJesu amthandayo, encike esifubeni sikaJesu. 24USimoni Petru wayesemqhweba ethi: “Yisho ukuthi ubekhuluma ngobani na?”

25Yena encike esifubeni sikaJesu wathi kuye: “Nkosi, ngubani na?”

26Ngakho waphendula uJesu, wathi: “Yilowo engiyakumcwilisela ucezu, ngimnike lona.” Eselucwilisile-ke ucezu, walunika uJuda Iskariyothe. 27Emva kocezu uSathane wayesengena kuye. Wayesethi kuye uJesu: “Okwenzayo kwenze masinyane.” 28Kepha akabakho kwababehlezi ekudleni owayekwazi lokho ukuthi ukusho ngani kuye. 29

13:29
Joh. 12:6
Kepha abanye bacabanga ukuthi, ngokuba uJuda ephethe isikhwama, uJesu uthi kuye: “Thenga esikuswele emkhosini,” noma ukuthi kabele abampofu okuthile. 30Kuthe eseluthathile ucezu waphuma masinyane; kwakuse busuku.

Ukukhazimuliswa kukaJesu; umyalo wokuthandana; uJesu uthi uzophikwa nguPetru

31

13:31
Joh. 12:23
Ngakho esephumile, uJesu wathi: “Kalokhu iNdodana yomuntu ikhazimulisiwe, noNkulunkulu ukhazimulisiwe kuyo. 32Uma uNkulunkulu ekhazimulisiwe kuyo, noNkulunkulu uyakuyikhazimulisa kuye, uyakuyikhazimulisa masinyane.

33

13:33
Joh. 7:34
8:21
“Bantwanyana, ngise khona nani isikhashana. Niyakungifuna, nanjengalokho ngasho kubaJuda ukuthi lapho ngiya khona ningeze nina, ngisho nakinina manje.

34

13:34
Lev. 19:18
Math. 22:39
Joh. 15:12
Rom. 13:8
Gal. 6:2
1 Pet. 1:22
1 Joh. 2:7
3:11
4:21
“Ngininika umyalo omusha wokuba nithandane; njengalokhu nginithandile, nani nithandane. 35Ngalokho bonke bayakukwazi ukuthi ningabafundi bami, uma nithandana.”

36

13:36
Joh. 21:18
USimoni Petru wathi kuye: “Nkosi, uya ngaphi na?”

UJesu waphendula wathi: “Lapho ngiya khona, ungengilandele kalokhu; kepha uyakungilandela kamuva.”

37

13:37
Math. 26:33
Mark. 14:29
Luk. 22:33
Wathi kuye uPetru: “Nkosi, ngingekulandele kalokhu ngani na? Ngizakudela ukuphila kwami ngenxa yakho.”

38UJesu waphendula wathi: “Uzakudela ukuphila kwakho ngenxa yami na? Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kuwe: Iqhude alizukukhala, ungakangiphiki kathathu.”