IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
11

Ukuvuswa kukaLazaru

111

11:1
Luk. 10:38
Kwakukhona othile ogulayo, uLazaru waseBethaniya umuzi wakubo kaMariya nodadewabo uMarta. 2
11:2
Math. 26:7
Mark. 14:3
Joh. 12:3
UMariya kwakunguye owagcoba iNkosi ngamafutha, wesula izinyawo zayo ngezinwele zakhe, omnewabo uLazaru wayegula. 3Ngakho-ke odadewabo bathumela kuye, bathi: “Nkosi, bheka, lo omthandayo uyagula.”

4

11:4
Joh. 9:3
UJesu esekuzwile lokho wathi: “Lokhu kugula akusikho okokufa, kodwa kungenxa yenkazimulo kaNkulunkulu ukuba iNdodana kaNkulunkulu ikhazimuliswe ngakho.” 5Kepha uJesu wayebathanda oMarta nodadewabo noLazaru. 6Ngakho-ke kwathi ezwa ukuthi uyagula, wahlala futhi izinsuku ezimbili endaweni abe kuyo.

7Emva kwalokho wathi kubafundi bakhe: “Asibuye, siye eJudiya.”

8

11:8
Joh. 10:31
Abafundi bathi kuye: “Rabi, abaJuda basand' ukufuna ukukukhanda ngamatshe; usaya futhi khona na?”

9

11:9
Math. 6:22
Joh. 9:4
UJesu waphendula wathi: “Awakho yini amahora ayishumi nambili emini na? Uma umuntu ehamba emini, akakhubeki, ngokuba ubona ukukhanya kwaleli zwe. 10Kodwa uma umuntu ehamba ebusuku, uyakhubeka, ngokuba kungekho ukukhanya kuye.”

11

11:11
Math. 9:24
Wakhuluma lokho; emva kwalokho wathi kubo: “ULazaru umhlobo wethu ulele, kepha ngiyahamba ukuba ngimvuse ebuthongweni.”

12Abafundi bakhe base bethi kuye: “Nkosi, uma elele, uyakusinda.” 13Kepha uJesu wayekhuluma ngokufa kwakhe, kepha bona babethi ukhuluma ngokulala ubuthongo.

14Ngakho-ke uJesu wathi kubo ngokuchachileyo: “ULazaru ufile; 15ngiyathokoza ngenxa yenu ukuthi bengingekho, ukuze nikholwe; kepha asiye kuye.”

16

11:16
Mark. 10:32
Khona uTomase, othiwa uDidimu, wathi kubafundi abakanye naye: “Asihambe nathi, ukuze sife kanye naye.”

17Kwathi-ke esefika uJesu, wamfumana esenezinsuku ezine ethuneni. 18IBethaniya laliseduze neJerusalema, kungaba ngamastadiyu* ayishumi nanhlanu. 19Abaningi kubaJuda babefikile koMarta noMariya ukubakhuza ngomnewabo. 20Ngakho uMarta esezwe ukuthi uJesu uyeza, waya ukumhlangabeza, kepha uMariya wahlala endlini.

21Wayesethi uMarta kuJesu: “Nkosi, uma ubukhona, umnewethu nga engafanga; 22kepha ngiyazi nakalokhu ukuthi nokuba yini ongakucela kuNkulunkulu, uNkulunkulu uzakukunika khona.”

23UJesu wathi kuye: “Umnewenu uzakuvuka.”

24

11:24
Luk. 14:14
Joh. 5:29
UMarta wathi kuye: “Ngiyazi ukuthi uyakuvuka ekuvukeni ngosuku lokugcina.”

25

11:25
Joh. 14:6
UJesu wathi kuye: “Mina ngingukuvuka nokuphila; okholwa yimi, noma efa, wophila. 26
11:26
Joh. 5:24
6:40
8:51
Nalowo ophila, akholwe yimi, kasoze afa naphakade. Uyakholwa yilokho na?”

27

11:27
Math. 16:16
Joh. 4:42
6:69
Wathi kuye: “Yebo, Nkosi, ngiyakholwa ukuthi wena unguKristu, iNdodana kaNkulunkulu, obezakuza ezweni.”

28Eseshilo lokho wamuka wabiza uMariya udadewabo ngasese, wathi: “UMfundisi ukhona, uyakubiza.” 29Yena-ke ekuzwa lokho wasuka masinyane, waya kuye. 30Kepha uJesu wayengakafiki emzini, kodwa wayesekuleyo ndawo uMarta amhlangabeza kuyo. 31AbaJuda ababesendlini naye bemkhuza, bebona uMariya esuka masinyane ephuma, bamlandela, bathi: “Uya ethuneni ukuba akhale khona.”

32UMariya esefike lapho ekhona uJesu, embona, wawa ngasezinyaweni zakhe, wathi: “Nkosi, uma ubukhona, umnewethu nga engafanga.”

33Ngakho uJesu embona ekhala, nabaJuda abafika naye bekhala, wabubula emoyeni, wakhathazeka; 34wathi: “Nimbekephi na?”

Bathi kuye: “Nkosi, woza ubone.”

35UJesu wakhala izinyembezi.

36Ngakho-ke abaJuda bathi: “Bheka, ukumthanda kwakhe okungaka.”

37

11:37
Joh. 9:6
Kepha abanye kubo bathi: “Lo owavula amehlo empumputhe wayengekwenze yini ukuba yena lo angafi na?”

38Ngakho uJesu, ebubula futhi phakathi kwakhe, wafika ethuneni. Lalingumhume, kwakukhona itshe phezu kwawo. 39Wathi uJesu: “Susani itshe.”

UMarta, udadewabo wofileyo, wathi kuye: “Nkosi, usenuka; ngokuba sezizine.”

40UJesu wathi kuye: “Angishongo yini kuwe ukuthi uma ukholwa, uzakubona inkazimulo kaNkulunkulu, na?”

41

11:41
Math. 14:19
Balisusa-ke itshe. Kepha uJesu waphakamisa amehlo, wathi: “Baba, ngiyakubonga ngokuba ungizwile. 42Bengazi mina ukuthi ungizwa njalo, kodwa ngenxa yesixuku esingiphahlileyo ngishilo lokho, ukuze bakholwe ukuthi nguwena ongithumileyo.”

43

11:43
Luk. 7:14
Esekhulume lokho wamemeza ngezwi elikhulu, wathi: “Lazaru, phuma.” 44Waphuma ofileyo eboshwe izinyawo nezandla ngezindwangu, ubuso bakhe bumboziwe ngeduku. UJesu wathi kubo: “Mthukululeni, nimyeke ahambe.”

Umphakathi unquma ukumbulala uJesu

45

11:45
Joh. 12:42
Khona abaningi kubaJuda ababezile kuMariya bebona abekwenzile, bakholwa nguye. 46Kepha abanye babo baya kubaFarisi, babatshela abekwenzile uJesu. 47
11:47
Math. 26:3
Ngalokho abapristi abakhulu nabaFarisi base bemema umphakathi, bathi: “Siyakwenze njani na? Lo muntu wenza izibonakaliso eziningi; 48uma simyeka njalo, bazakukholwa nguye bonke; amaRoma ayakufika, asamuke indawo nesizwe.”

49Kepha othile wabo, uKayafase, engumpristi omkhulu walowo mnyaka, wathi kubo: “Anazi lutho nina; 50

11:50
Joh. 18:14
aniqondi futhi ukuthi kunilungele ukuba umuntu oyedwa afele abantu, isizwe sonke singabhubhi.”

51

11:51
Eks. 28:30
Lokho kakushongo ngokwakhe, kodwa engumpristi omkhulu walowo mnyaka waprofetha ukuba uJesu wayezakufa ngenxa yesizwe; 52
11:52
Joh. 10:16
1 Joh. 2:2
kungengenxa yesizwe kuphela, kepha ukuba abuthele ndawonye abantwana bakaNkulunkulu abahlakazekileyo, babe munye. 53
11:53
Math. 12:14
Kusukela kulolo suku baceba ukuba bambulale.

54Ngakho uJesu kabuyange esahamba obala phakathi kwabaJuda, kepha wamuka lapho, waya ezweni eliseduze nehlane emzini othiwa i-Efrayimi; wahlala khona nabafundi bakhe.

55

11:55
2 IziKr. 30:17
Lase liseduze iPhasika labaJuda; abaningi abavela emaphandleni bakhuphukela eJerusalema ngaphambi kwePhasika ukuba bazihlambulule. 56Ngakho bamfuna uJesu, bexoxa bemi ethempelini, bethi: “Nithini na? Akayikuza nempela emkhosini na?” 57Abapristi abakhulu nabaFarisi babekhiphe umyalo wokuthi uma kukhona owaziyo lapho ekhona, ababikele, ukuze bambambe.

12

UJesu ugcotshwa eBethaniya

(Math. 26:6; Mark. 14:3)

121

12:1
Math. 26:6
Mark. 14:3
Ngakho kuseyizinsuku eziyisithupha ngaphambi kwePhasika, uJesu wafika eBethaniya, lapho wayekhona uLazaru uJesu amvusa kwabafileyo. 2Base bemenzela ukudla khona; uMarta wayephaka, kepha uLazaru wayengomunye wababehlezi ekudleni naye. 3
12:3
Joh. 11:2
UMariya wayesethatha ilitra* lamafutha enadi* lodwa elinenani elikhulu, wagcoba izinyawo zikaJesu, wesula izinyawo zakhe ngezinwele zakhe; indlu yagcwala iphunga lamafutha.

4Kepha uJuda Iskariyothe, omunye wabafundi bakhe obezakumkhaphela, wathi: 5“Yini ukuba lawa mafutha engathengiswanga ngawodenariyu* abangamakhulu amathathu, kwaphiwa abampofu, na?” 6

12:6
Joh. 13:29
Washo lokho kungengokuba ekhathalele abampofu, kepha ngokuba eyisela, ephethe isikhwama, eba okufakwa kuso.

7Ngakho uJesu wathi: “Myeke ukuba awalondolozele usuku lokumbelwa kwami. 8Ngokuba abampofu ninabo njalo, kepha mina aninami njalo.”

9

12:9
Joh. 11:43
Ngakho isixuku esikhulu sabaJuda sezwa ukuthi ulapho. Beza-ke kungengenxa kaJesu kuphela, kepha nokuba babone uLazaru abemvusile kwabafileyo. 10Kepha abapristi abakhulu benza icebo lokuba babulale noLazaru, 11ngokuba ngenxa yakhe abaningi babaJuda bamuka bakholwa nguJesu.

UJesu ungena eJerusalema

(Math. 21:1; Mark. 11:1; Luk. 19:29)

12

12:12
Math. 21:7
Mark. 11:7
Luk. 19:35
Ngangomuso abantu abaningi abafike emkhosini sebezwile ukuthi uJesu uyeza eJerusalema, 13
12:13
AmaH. 118:25
bathatha amahlamvu esundu, baphuma ukumhlangabeza. Bamemeza bathi:

“Hosiyana!

Ubusisiwe ozayo egameni leNkosi,

yebo, iNkosi ka-Israyeli.”

14UJesu esefumene imbongolo entsha wakhwela kuyo njengokulotshiwe ukuthi:

15

12:15
Isaya 62:11
Zak. 9:9
“Ungesabi, ndodakazi yaseSiyoni;

bheka, iNkosi yakho iza,

ikhwele etholeni lembongolo.”

16

12:16
Joh. 2:22
Lokho abafundi bakhe abakuqondanga ekuqaleni; kodwa esekhazimulisiwe uJesu, base bekhumbula ukuthi kulotshiwe lokho ngaye nokuthi babekwenzile lokho kuye.

17Ngakho safakaza isixuku esasinaye, lapho ebiza uLazaru aphume ethuneni, emvusa kwabafileyo. 18Ngenxa yalokho isixuku saya samhlangabeza, ngokuba sase sizwile ukuthi wayesenzile leso sibonakaliso. 19Ngakho abaFarisi bakhuluma bodwa, bathi: “Niyabona ukuthi anisizi lutho; bheka, izwe lonke liyamlandela.”

UJesu ukhuluma ngokufa kwakhe

20Kwakukhona amaGreki athile phakathi kwababenyuka ukuba bakhuleke emkhosini. 21

12:21
Joh. 1:44
Lawo-ke aya kuFiliphu waseBetsayida laseGalile, acela kuye, athi: “Nkosi, sithanda ukubona uJesu.” 22UFiliphu weza wamtshela u-Andreya. Weza u-Andreya noFiliphu, basho kuJesu.

23

12:23
Joh. 13:31
17:1
UJesu waphendula, wathi kubo: “Sesifikile isikhathi sokuba ikhazimuliswe iNdodana yomuntu. 24Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini: Uma inhlamvu kakolweni iwela emhlabathini ingafi, ihlala yodwa; kepha uma ifa, ithela izithelo eziningi. 25
12:25
Math. 10:39
Mark. 8:35
Luk. 9:24
Lowo othanda ukuphila kwakhe ulahlekelwa yikho, nozonda ukuphila kwakhe kuleli zwe uyakukulondela ukuphila okuphakade. 26
12:26
Joh. 14:3
17:24
1 Thes. 4:17
Uma umuntu engikhonza, akangilandele; nalapha ngikhona mina, soba khona nesikhonzi sami. Uma umuntu engikhonza, uBaba uyakumazisa lowo.

27

12:27
Math. 26:38
“Kalokhu umphefumulo wami ulusizi, ngizakuthini na? Baba, ngisindise kulo mzuzu. Kodwa ngenxa yalokhu ngize kulo mzuzu. 28
12:28
Math. 3:17
Baba, khazimulisa igama lakho.”

Kwase kufika izwi livela ezulwini, lithi: “Ngilikhazimulisile, ngobuye ngilikhazimulise.” 29Ngakho abantu ababemi bezwa bathi: “Beliduma;” abanye bathi: “Ingelosi ikhulume kuye.”

30

12:30
Joh. 11:42
UJesu waphendula wathi: “Leli zwi alizanga ngenxa yami kepha ngenxa yenu. 31
12:31
Luk. 10:18
Joh. 16:11
Kalokhu kungukwahlulelwa kwaleli zwe; kalokhu umbusi waleli zwe uzakuxoshwa. 32
12:32
Joh. 3:14
8:28
Mina, nxa ngiphakanyiswa emhlabeni, ngiyakubadonsela kimi bonke.” 33Lokho-ke wakusho efanekisa ukufa okumfanele afe ngakho.

34

12:34
2 Sam. 7:13
AmaH. 89:29,36
110:4
Isaya 9:6
Hez. 37:25
Dan. 2:44
7:13
Ngakho isixuku samphendula sathi: “Sizwile emthethweni ukuthi uKristu uyakuma phakade; usho kanjani wena ukuthi iNdodana yomuntu imelwe ukuphakanyiswa na? Ingubani le Ndodana yomuntu na?”

35

12:35
Joh. 1:9
11:9
Wayesethi kubo uJesu: “Kuseyisikhashana ukukhanya kukhona kini. Hambani nise nokukhanya, ukuze ubumnyama bunganehleli. Ohamba ebumnyameni akazi ukuthi uya ngaphi. 36Nise nokukhanya kholwani ngukukhanya, ukuze nibe ngabantwana bokukhanya.” Washo lokho uJesu, wamuka, wasithela kubo.

Ukwahlulelwa kwabaJuda ngokungakholwa kwabo

37Kepha noma ebezenzile izibonakaliso ezingaka phambi kwabo, abakholwanga nguye 38

12:38
Isaya 53:1
Rom. 10:16
ukuba izwi lika-Isaya umprofethi ligcwaliseke, alikhuluma lokuthi:

“Nkosi, ngubani owakholwa ngukushumayela kwethu na?

Ingalo yeNkosi yambulelwa bani na?”

39Ngalokho babengekholwe, ngokuba u-Isaya washo futhi ukuthi:

40

12:40
Isaya 6:9
29:10
Math. 13:14
IzE. 28:26
“Uphuphuthekisile amehlo abo,

wayenza lukhuni inhliziyo yabo,

funa babone ngamehlo,

baqonde ngenhliziyo,

baphenduke, ngibaphulukise.”

41
12:41
Isaya 6:1
U-Isaya wakusho lokho, ngokuba ebona inkazimulo yakhe, ekhuluma ngaye.

42

12:42
Joh. 9:22
11:45
Nokho abaningi nasezikhulwini bakholwa nguye, kodwa ngenxa yabaFarisi abakuvumanga, funa bakhishwe esinagogeni;* 43
12:43
Joh. 5:44
ngokuba babethanda udumo lwabantu kunodumo lukaNkulunkulu.

44

12:44
Math. 10:40
Khona uJesu wamemeza wathi: “Okholwa yimi kakholwa yimi kepha ngongithumileyo. 45
12:45
Joh. 14:9
Obona mina ubona ongithumileyo. 46
12:46
Luk. 2:32
Joh. 1:4
3:17
8:12
9:5
1 Joh. 1:5
Ngize ezweni ngingukukhanya ukuba yilowo nalowo okholwa yimi angahlali ebumnyameni.

47“Uma umuntu ezwa amazwi ami engawalondi, lowo angimahluleli mina, ngokuba angizanga ukuba ngahlulele izwe, kepha ukuba ngisindise izwe. 48

12:48
Joh. 8:24
Ongalayo engawamukeli amazwi ami unomahlulelayo; izwi engalikhulumayo yilona eliyakumahlulela ngosuku lokugcina. 49
12:49
Joh. 14:10
Ngokuba mina angikhulumanga ngokwami, kodwa uBaba ongithumileyo nguye onginike umyalo wokuba ngizakuthini, ngikhulumeni. 50
12:50
Joh. 8:26
Ngiyazi ukuthi umyalo wakhe ungukuphila okuphakade. Ngakho-ke lokho engikukhulumayo ngikukhuluma njengalokho uBaba angitshela khona.”

13

Isidlo sokugcina sikaJesu nabafundi bakhe

131

13:1
Joh. 7:6
Kwathi ngaphambi komkhosi wePhasika uJesu azi ukuthi isikhathi sakhe sesifikile ukuba amuke kuleli zwe, aye kuYise, ebathandile abakhe abasezweni wabathanda kwaze kwaba sekupheleni.

2

13:2
Luk. 22:3
Sekudliwa, uSathane esekufake enhliziyweni kaJuda Iskariyothe kaSimoni ukuba amkhaphele, 3
13:3
Math. 28:18
Joh. 3:35
17:2
uJesu ekwazi ukuthi uYise unikele konke ezandleni zakhe nokuthi wavela kuNkulunkulu, futhi ubuyela kuNkulunkulu, 4
13:4
Math. 11:29
20:28
wasuka ekudleni, wabeka izingubo zakhe, wathabatha indwangu, wakhwica. 5Emva kwalokho wathela amanzi emcengezini, waqala ukugeza izinyawo zabafundi, wazesula ngendwangu abekhwice ngayo.

6Wafika-ke kuSimoni Petru. Wathi kuye: “Nkosi, wena ugeza izinyawo zami na?”

7UJesu waphendula, wathi kuye: “Lokhu engikwenzayo awukwazi manje, kodwa uzakukuqonda emva kwalokhu.”

8UPetru wathi kuye: “Awusoze wageza izinyawo zami naphakade.”

UJesu waphendula wathi: “Uma ngingakugezi, awunasabelo nami.”

9USimoni Petru wathi kuye: “Nkosi, akungabi yizinyawo zodwa kepha nezandla nekhanda.”

10

13:10
Joh. 15:3
IzE. 15:9
UJesu wathi kuye: “Ogeziweyo kadingi lutho, kuphela ukugezwa izinyawo, kepha ugezekile wonke. Nina-ke nigezekile, kodwa angisho nonke.” 11
13:11
Joh. 6:64
Ngokuba emazi obezakumkhaphela kungalokho athi: “Anigezekile nonke.”

12Esegeze izinyawo zabo wathabatha izingubo zakhe, wabuye wahlala, wathi kubo: “Niyakwazi yini engikwenzile kini na? 13

13:13
Math. 23:8,10
1 Kor. 8:6
Ningibiza nithi: ‘Mfundisi, Nkosi;’ nisho kahle, ngokuba ngiyikho. 14
13:14
Luk. 22:27
1 Thim. 5:10
Uma-ke mina, iNkosi noMfundisi, ngigeze izinyawo zenu, nani-ke nifanele ukugezana izinyawo. 15
13:15
Fil. 2:5
Kol. 3:13
1 Pet. 2:21
Ngokuba ngininikile isibonelo ukuba nenze nani njengokuba ngenzile kini. 16
13:16
Math. 10:24
Luk. 6:40
Joh. 15:20
Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini: Inceku ayinkulu kunenkosi yayo, nothunyiweyo kamkhulu kunomthumileyo. 17
13:17
Math. 7:24
Jak. 1:22
Uma nazi lokho, nibusisiwe uma nikwenza.

18

13:18
AmaH. 41:9
IzE. 1:16
“Angikhulumi ngani nonke; ngiyabazi engibakhethileyo; kodwa nga kugcwaliseka umbhalo othi:

“ ‘Odla isinkwa sami ungiphakamisele isithende sakhe.’

19

13:19
Joh. 14:29
“Kusukela manje ngiyanitshela kungakenzeki ukuba, nxa sekwenzeka, nikholwe ukuthi nginguye. 20
13:20
Math. 10:40
Mark. 9:37
Luk. 10:16
Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini: Owamukela engimthumayo wamukela mina; ongamukelayo mina wamukela ongithumileyo.”

UJesu ukhuluma ngokukhashelwa kwakhe

(Math. 26:20; Mark. 14:17; Luk. 22:7)

21

13:21
Math. 26:21
Mark. 14:18
Luk. 22:21
UJesu eseshilo lokho wakhathazeka emoyeni, wafakaza wathi: “Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini: Omunye wenu uyakungikhaphela.”

22Abafundi babhekana bengabaza ukuthi ukhuluma ngobani. 23

13:23
Joh. 10:26
21:20
Kwakuhlezi ekudleni omunye wabafundi bakhe uJesu amthandayo, encike esifubeni sikaJesu. 24USimoni Petru wayesemqhweba ethi: “Yisho ukuthi ubekhuluma ngobani na?”

25Yena encike esifubeni sikaJesu wathi kuye: “Nkosi, ngubani na?”

26Ngakho waphendula uJesu, wathi: “Yilowo engiyakumcwilisela ucezu, ngimnike lona.” Eselucwilisile-ke ucezu, walunika uJuda Iskariyothe. 27Emva kocezu uSathane wayesengena kuye. Wayesethi kuye uJesu: “Okwenzayo kwenze masinyane.” 28Kepha akabakho kwababehlezi ekudleni owayekwazi lokho ukuthi ukusho ngani kuye. 29

13:29
Joh. 12:6
Kepha abanye bacabanga ukuthi, ngokuba uJuda ephethe isikhwama, uJesu uthi kuye: “Thenga esikuswele emkhosini,” noma ukuthi kabele abampofu okuthile. 30Kuthe eseluthathile ucezu waphuma masinyane; kwakuse busuku.

Ukukhazimuliswa kukaJesu; umyalo wokuthandana; uJesu uthi uzophikwa nguPetru

31

13:31
Joh. 12:23
Ngakho esephumile, uJesu wathi: “Kalokhu iNdodana yomuntu ikhazimulisiwe, noNkulunkulu ukhazimulisiwe kuyo. 32Uma uNkulunkulu ekhazimulisiwe kuyo, noNkulunkulu uyakuyikhazimulisa kuye, uyakuyikhazimulisa masinyane.

33

13:33
Joh. 7:34
8:21
“Bantwanyana, ngise khona nani isikhashana. Niyakungifuna, nanjengalokho ngasho kubaJuda ukuthi lapho ngiya khona ningeze nina, ngisho nakinina manje.

34

13:34
Lev. 19:18
Math. 22:39
Joh. 15:12
Rom. 13:8
Gal. 6:2
1 Pet. 1:22
1 Joh. 2:7
3:11
4:21
“Ngininika umyalo omusha wokuba nithandane; njengalokhu nginithandile, nani nithandane. 35Ngalokho bonke bayakukwazi ukuthi ningabafundi bami, uma nithandana.”

36

13:36
Joh. 21:18
USimoni Petru wathi kuye: “Nkosi, uya ngaphi na?”

UJesu waphendula wathi: “Lapho ngiya khona, ungengilandele kalokhu; kepha uyakungilandela kamuva.”

37

13:37
Math. 26:33
Mark. 14:29
Luk. 22:33
Wathi kuye uPetru: “Nkosi, ngingekulandele kalokhu ngani na? Ngizakudela ukuphila kwami ngenxa yakho.”

38UJesu waphendula wathi: “Uzakudela ukuphila kwakho ngenxa yami na? Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kuwe: Iqhude alizukukhala, ungakangiphiki kathathu.”