IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
1

UbuNkulunkulu nobuntu nomsebenzi kaJesu Kristu

11

1:1
Gen. 1:1
Joh. 8:58
Ekuqaleni wayekhona uLizwi, uLizwi wayekuNkulunkulu, uLizwi wayenguNkulunkulu. 2Yena lowo wayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu.

3

1:3
AmaH. 33:6
Kol. 1:16
Konke kwavela ngaye; ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho kukho konke okuvelileyo. 4
1:4
AmaH. 36:9
Joh. 5:26
1 Joh. 5:11
Ukuphila kwakukuye, ukuphila kwakungukukhanya kwabantu; 5
1:5
Isaya 60:1
Joh. 8:12
ukukhanya kukhanya ebumnyameni, kepha ubumnyama abukwamukelanga.

6Kwavela umuntu ethunyiwe nguNkulunkulu, igama lakhe linguJohane. 7Lowo wezela ubufakazi ukuba afakaze ngokukhanya, ukuze bonke bakholwe ngaye. 8Yena wayengesikho ukukhanya, kepha wayengozofakaza ngokukhanya. 9

1:9
Math. 4:2
Joh. 9:5
Kwakungukukhanya okuqinisileyo okukhanyisa wonke umuntu, okwase kuza ezweni.

10Wayekhona ezweni, izwe lavela ngaye; kepha izwe alimazanga. 11Weza kokwakhe, abakhe abamamukelanga. 12

1:12
Rom. 8:15
Gal. 3:26
1 Joh. 3:1
Kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu, labo abakholwa egameni lakhe, 13
1:13
Joh. 3:3
Jak. 1:18
1 Pet. 1:23
abangazalwanga ngagazi, nantando yenyama, nantando yendoda, kodwa bazalwa nguNkulunkulu.

14

1:14
Kol. 1:19
ULizwi waba yinyama, wakha phakathi kwethu, sabona inkazimulo yakhe, inkazimulo njengeyozelwe yedwa kuYise, egcwele umusa neqiniso.

15UJohane wafakaza ngaye, wamemeza wathi: “Nguyena lo ebengisho ngaye ukuthi: ‘Lowo ozayo emva kwami uvelile ngaphambi kwami, ngokuba wayekhona kuqala kunami.’ ” 16

1:16
Joh. 3:34
Kol. 2:3,9
Ngokuba ekugcwaleni kwakhe samukele sonke umusa phezu komusa. 17
1:17
Eks. 20:1
Rom. 10:4
Ngokuba umthetho wanikezwa ngoMose, umusa neqiniso kwavela ngoJesu Kristu. 18
1:18
Eks. 33:20
Math. 11:27
Akakho oke wabona uNkulunkulu; iNdodana ezelwe yodwa esesifubeni sikaYise yiyona embonakalisile.

Ubufakazi bukaJohane

19Lokhu kungubufakazi bukaJohane mhla abaJuda bethuma abapristi namaLevi bephuma eJerusalema ukuba bambuze ukuthi: “Wena ungubani na?” 20

1:20
IzE. 13:25
Wavuma, kaphikanga, wavuma wathi: “Angisiye uKristu mina.”

21

1:21
Dut. 18:15,18
Mal. 4:5
Bambuza bathi: “Uyini pho? Ungu-Eliya na?”

Wathi: “Angisiye.”

“UngumProfethi na?”

Waphendula wathi: “Qha.”

22Base bethi kuye: “Ungubani na? ukuze sibaphendule abasithumileyo; uzisho ukuthi ungubani na?”

23

1:23
Isaya 40:3
Wathi: “Ngiyizwi lomemeza ehlane, ethi: ‘Lungisani indlela yeNkosi,’ ” njengalokho washo u-Isaya umprofethi.

24Labo ababethunyiwe babevela kubaFarisi. 25Bambuza-ke, bathi kuye: “Pho, ubhapathizelani, uma ungesiye uKristu, no-Eliya, nomProfethi, na?”

26UJohane wabaphendula wathi: “Mina ngibhapathiza ngamanzi; umi phakathi kwenu eningamaziyo: 27yena ozayo emva kwami, omchilo wesicathulo sakhe ngingafanele ukuwuthukulula.”

28Lokho kwenzeka eBethabara ngaphesheya kweJordani, lapho uJohane wayebhapathiza khona.

29

1:29
Isaya 53:7
1 Kor. 5:7
Ngangomuso wabona uJesu eza kuye, wathi: “Bheka, iWundlu likaNkulunkulu elisusa izono zezwe. 30Nguye ebengisho ngaye, ngithi: ‘Emva kwami kuza umuntu owavela ngaphambi kwami, ngokuba wayekhona kuqala kunami.’ 31Nami bengingamazi; kodwa ukuze abonakaliswe ku-Israyeli, ngalokho ngizile ngibhapathiza ngamanzi.”

32UJohane wafakaza wathi: “Ngibonile uMoya ehla ezulwini njengejuba, wahlala phezu kwakhe. 33Nami bengingamazi, kodwa owangithuma ukubhapathiza ngamanzi wathi kimi: ‘Lowo oyakubona uMoya ehla ahlale phezu kwakhe, nguyena obhapathiza ngoMoya oNgcwele.’ 34Mina ngibonile, ngafakaza ukuthi: Lo uyiNdodana kaNkulunkulu.”

Abafundi bokuqala

35Ngangomuso futhi wayemi uJohane nababili kubafundi bakhe. 36Ebona uJesu ehamba, wathi: “Bheka, nanto iWundlu likaNkulunkulu.”

37Abafundi ababili bezwa ekhuluma, bamlandela uJesu. 38Khona uJesu waphenduka, wababona belandela, wathi kubo: “Nifunani na?”

Bathi kuye: “Rabi,” okungukuthi ngokuhunyushwa: Mfundisi, “uhlalaphi na?”

39Wathi kubo: “Wozani nibone.” Ngakho-ke beza babona lapho ehlala khona; bahlala naye ngalolo suku; kwakungaba yihora leshumi.

40

1:40
Math. 4:18
Omunye walabo ababili abamuzwa uJohane balandela uJesu wayengu-Andreya umfowabo kaSimoni Petru; 41yena wafumana kuqala umfowabo uSimoni, wathi kuye: “Simfumene uMesiya,” okungukuthi ngokuhunyushwa uKristu.

42

1:42
Mark. 3:16
Wamyisa kuJesu; uJesu wambheka wathi: “Wena unguSimoni kaJona; uzakubizwa ngokuthi uKhefase,” okuhunyushwa ngokuthi uPetru.

43Ngangomuso wayefuna ukuya eGalile, wafumana uFiliphu; uJesu wathi kuye: “Ngilandele.”

44UFiliphu wayengowaseBetsayida, umuzi ka-Andreya noPetru. 45

1:45
Gen. 3:15
2 Sam. 7:12
Isaya 7:14
9:6
Jer. 23:5
UFiliphu wafumana uNathanayeli, wathi kuye: “Simfumene lowo aloba ngaye emthethweni uMose kanye nabaprofethi, uJesu waseNazaretha, indodana kaJosefa.”

46

1:46
Joh. 7:41,52
UNathanayeli wathi kuye: “Kungase kuvele okuhle eNazaretha na?”

UFiliphu wathi kuye: “Woza ubone.”

47UJesu wabona uNathanayeli eza kuye, wathi ngaye: “Bheka, umIsrayeli uqobo okungekho nkohliso kuye.”

48UNathanayeli wathi kuye: “Ungazelaphi na?”

UJesu waphendula, wathi kuye: “Ungakabizwa nguFiliphu, uphansi komkhiwane, ngakubona.”

49UNathanayeli wamphendula wathi: “Rabi, uyiNdodana kaNkulunkulu, uyiNkosi ka-Israyeli.”

50UJesu waphendula, wathi kuye: “Ukholwa ngokuba ngithe kuwe ngakubona uphansi komkhiwane na? Uzakubona okukhulu kunalokho.” 51

1:51
Gen. 28:12
Wathi kuye: “Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini: Nizakubona izulu livuliwe nezingelosi zikaNkulunkulu zenyuka, zehla phezu kweNdodana yomuntu.”