IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
7

Ukungcoliswa kwethempeli

71Izwi elafika kuJeremiya livela kuJehova, lithi: 2

7:2
Jer. 26:2
“Yima esangweni lendlu kaJehova, umemeze lapho leli zwi, uthi:

“ ‘Zwanini izwi likaJehova nina nonke bakwaJuda eningena ngalawa masango ukukhuleka kuJehova. 3

7:3
Jer. 18:11
26:13
Usho kanje uJehova Sebawoti, uNkulunkulu ka-Israyeli, uthi: Lungisani izindlela zenu nezenzo zenu, khona ngiyakunakhisa kule ndawo. 4
7:4
Mika 3:11
Ningethembi emazwini amanga, lapho kuthiwa: “Nanti ithempeli likaJehova, ithempeli likaJehova, ithempeli likaJehova.” 5Ngokuba uma nizilungisa nokuzilungisa izindlela zenu nezenzo zenu, uma nenza ukwahlulela impela phakathi komuntu nomakhelwane wakhe, 6
7:6
Eks. 22:21
Jer. 22:3
uma ningacindezeli umfokazi, nentandane, nomfelokazi, ningachithi igazi elingenacala kule ndawo, futhi ningalandeli abanye onkulunkulu ukuba nilimale, 7ngiyakunakhisa kule ndawo ezweni engalinika oyihlo kusukela endulo kuze kube phakade. 8Bhekani, niyethemba emazwini amanga angenakusiza.

9

7:9
Hos. 4:2
“ ‘Niyakweba yini, nibulale, niphinge, nifunge amanga, nimshisele uBali impepho, nilandele abanye onkulunkulu eningabazanga, 10bese nifika nime ngaphambi kwami kule ndlu ebizwe ngegama lami, nithi: “Sophuliwe” – nize nenze zonke lezi zinengiso, na? 11
7:11
Isaya 56:7
Math. 21:13
Mark. 11:17
Luk. 10:14
Le ndlu ebizwe ngegama lami isiphenduke umhume wabaphangi emehlweni enu na? Bhekani, nami ngiyakubona, usho uJehova.

12

7:12
Josh. 18:1
1 Sam. 4:3,11
AmaH. 78:60
“ ‘Kepha hambani niye endaweni yami eShilo, lapho ngalibeka khona igama lami kuqala, nibone engakwenzayo kuyo ngenxa yobubi babantu bami u-Israyeli. 13
7:13
2 AmaKh. 17:13
IzA. 1:24
Isaya 65:12
66:4
Jer. 25:4
Manje ngokuba niyenzile yonke le misebenzi, usho uJehova, ningalalelanga, noma ngakhuluma njalonjalo, nganibiza, ningaphendulanga, 14
7:14
2 IziKr. 7:16
AmaH. 132:13
Jer. 26:6,9
ngiyakwenza kule ndlu ebizwe ngegama lami nenithemba kuyo, nakule ndawo enganinika yona nina nawoyihlo, njengalokho ngenza kulo iShilo. 15
7:15
2 AmaKh. 17:23
21:13
24:20
Ngiyakunilahla ebusweni bami, njengalokho ngabalahla bonke abafowenu, yonke inzalo yakwa-Efrayimi.’

16

7:16
Jer. 11:14
14:11
“Wena-ke ungakhulekeli laba bantu, ungabaphakamiseli ukukhala nomkhuleko, ungabanxuseli kimi, ngokuba angiyikuzwa. 17Awuboni ukuthi benzani emizini yakwaJuda nasezitaladini zaseJerusalema na? 18
7:18
Jer. 44:17
Abantwana batheza izinkuni, oyise baphemba umlilo, abesifazane baxova inhlama ukuba benzele inkosikazi yezulu amaqebelengwane, bathululele abanye onkulunkulu umnikelo wokuphuzwa ukuba bangicunule. 19Kepha yimi abangicunulayo yini, usho uJehova: akusibo, buze bujabhe ubuso babo, na?

20“ ‘Ngalokho isho njalo iNkosi uNkulunkulu, ithi: Bheka, intukuthelo yami nokufutheka kwami kuyakuthululwa kule ndawo phezu kwabantu, naphezu kwezinkomo, naphezu kwemithi yasendle, naphezu kwezithelo zomhlaba, kuvuthe kungacimi.

21“ ‘Usho kanje uJehova Sebawoti, uNkulunkulu ka-Israyeli: Thasiselani iminikelo yenu yokushiswa emihlatshelweni yenu, nidle inyama. 22

7:22
1 Sam. 15:22
Isaya 1:11
Jer. 6:20
Am. 5:21
Mika 6:7
Ngokuba angikhulumanga koyihlo, angibayalelanga ngezindaba zeminikelo nemihlatshelo mhla ngibakhipha ezweni laseGibithe, 23
7:23
Eks. 19:5
Lev. 26:12
Dut. 6:3
10:12
kepha ngabayala kuphela le nto yokuthi: Lalelani izwi lami, ngiyakuba nguNkulunkulu wenu, nina nibe ngabantu bami, nihambe ngezindlela zonke enganiyala ngazo ukuba kube kuhle kini. 24
7:24
Jer. 11:8
16:12
17:23
Kepha abalalelanga, ababekanga izindlebe zabo, kepha bahamba ngamacebo abo nangenkani yezinhliziyo zabo ezimbi; bahlehla, abayanga phambili. 25
7:25
2 IziKr. 36:15
Kusukela osukwini oyihlo abaphuma ngalo ezweni laseGibithe kuze kube namuhla ngithumile kini zonke izinceku zami abaprofethi, ngibathuma imihla ngemihla njalonjalo. 26Nokho abangilalelanga, ababekanga izindlebe zabo, kepha benza lukhuni izintamo zabo; benza kabi kunawoyise.’

27“Uyakukhuluma onke lawo mazwi kubo, kepha abayikukulalela; uyakubabiza, kepha abayikukuphendula. 28Uyakuthi kubo: ‘Yilesi sizwe esingalilalelanga izwi likaJehova uNkulunkulu waso, singamukelanga ukulaywa; iqiniso libhubhile, linqunyiwe emlonyeni waso. 29Gunda izinwele zakho, Jerusalema, uzilahle, wenze isililo emadulini angenalutho, ngokuba uJehova usalile, wasilahla isizukulwane sentukuthelo yakhe.

30“ ‘Ngokuba abantwana bakwaJuda benzile okubi emehlweni ami, usho uJehova; bazibekile izinengiso zabo endlini ebizwe ngegama lami zokuba bayingcolise. 31

7:31
Lev. 18:21
Dut. 18:10
2 AmaKh. 23:10
2 IziKr. 33:6
Jer. 19:5
Bakhile izindawo eziphakemeyo zaseThofeti ezisesigodini sendodana kaHinomu ukuba bashise amadodana abo namadodakazi abo ngomlilo, engingakuyalelanga nokungangenanga enhliziyweni yami. 32
7:32
Jer. 19:11
Ngalokho bheka, izinsuku ziyeza, usho uJehova, elingasayikubizwa ngazo ngokuthi iThofeti nesigodi sendodana kaHinomu kepha isiGodi Sokubulala, ngokuba bayakumbela eThofeti, lokhu ingekho enye indawo. 33
7:33
Jer. 34:20
Izidumbu zalaba bantu ziyakuba ngukudla kwezinyoni zezulu nokwezilwane zomhlaba; akakho oyakuzesabisa. 34
7:34
Isaya 24:7
Jer. 16:9
25:10
33:11
Hez. 26:13
Hos. 2:11
Ngiyakuthulisa emizini yakwaJuda nasezitaladini zaseJerusalema izwi lokujabula nezwi lokuthokoza, izwi lomyeni nezwi lomakoti, ngokuba izwe liyakuba yincithakalo.

8

81“ ‘Ngaleso sikhathi, usho uJehova, bayakuwakhipha amathambo amakhosi akwaJuda, namathambo ezikhulu zakhe, namathambo abapristi namathambo abaprofethi, namathambo abakhileyo eJerusalema emathuneni abo, 2

8:2
Dut. 4:19
17:3
2 AmaKh. 21:3
baweneke elangeni nasenyangeni nakulo lonke ibandla lasezulwini, abakuthandile, bakukhonza, bakulandela, bakufuna, bakhuleka kukho; awayikubuthwa, awayikumbelwa, ayakuba ngumquba ebusweni bomhlabathi. 3Ukufa kuyakukhethwa kunokuphila yinsali yonke esele kulowo mndeni omubi, esele ezindaweni zonke, lapho ngiyixoshele khona, usho uJehova Sebawoti.’

Izono nokwahlulela

4“Futhi uyakusho kubo, uthi: ‘Usho kanje uJehova, uthi:

“ ‘Abantu bayakuwa,

bangabuyi basukume, na?

Umuntu uyaphambuka,

angabuyi aphenduke, na?

5Bahlehlelani laba bantu baseJerusalema

ngokuhlehla njalonjalo na?

Babambelela enkohlisweni,

bala ukubuya.

6Ngaqaphela, ngezwa;

abakhulumanga kahle;

akakho ozisola ngobubi bakhe, ethi:

“Ngenzeni na?”

Bonke baphendukela emisebenzini yabo

njengamahhashi aphulukundlela empini.

7

8:7
Isaya 1:3
Nonogolantethe emkhathini

uyazazi izikhathi zakhe ezimisiweyo,

ihobhe, nenkonjane, nonohemu

bagcina isikhathi sokufika kwabo,

kepha abantu bami abazazi izahlulelo zikaJehova.

8“ ‘Ningasho kanjani, nithi:

“Sihlakaniphile,

umthetho kaJehova unathi,” na?

Impela bheka, uthi lokuloba lwamanga lwababhali

lusebenzile okwamanga.

9

8:9
Dut. 4:6
Jobe 5:13
1 Kor. 3:19
Abahlakaniphileyo bayakujabha,

besabe, babhajwe;

bheka, balilahlile izwi likaJehova,

banokuhlakanipha kuni na?

10

8:10
Isaya 56:11
Jer. 6:12
Ngalokho abafazi babo ngiyakubanika abanye,

namasimu abo kwabayakuwadla,

ngokuba kusukela kwabancane kuya kwabakhulu

bayaphanga impango bonke,

nabaprofethi nabapristi bonke

baqamba amanga.

11

8:11
Hez. 13:10
Bapholisa kalula ukulimala kwendodakazi yabantu bami, bathi:

“Ngukuthula, ngukuthula;”

kepha akukho ukuthula.

12Bayakuba namahloni,

ngokuba benza izinengiso;

nokho abanamahloni nakanye, abakhophozi;

ngalokho bayakuwa phakathi kwabawayo,

ngesikhathi sokubahambela kwami

bayakukhubeka, usho uJehova.

13

8:13
Isaya 5:5
Math. 21:19
Luk. 13:6
“ ‘Bengiyakubutha nokubutha,’ usho uJehova,

‘kepha azikho izithelo zomvini emvinini,

namakhiwane emkhiwaneni;

namaqabunga abunile;

engibanikile khona kusukile kubo.’ ”

14

8:14
Jer. 4:5
9:15
23:15
“Sihlalelani na?

Buthanani,

singene emizini ebiyelweyo,

sibhubhe khona,

ngokuba uJehova uNkulunkulu wethu usibhubhisile,

wasiphuzisa amanzi enyongo,

ngokuba sonile kuJehova.

15

8:15
Jer. 14:19
Silindela ukuthula,

kepha okuhle akukho,

nesikhathi sokuphulukiswa,

kepha bheka, luvalo.

16

8:16
Jer. 4:15
Ukuthimula kwamahhashi akhe kuyezwakala kwaDani;

ngezwi lokuyiyiza kwanamandla akhe

izwe lonke liyathuthumela,

ngokuba afikile,

alidlile izwe nakho konke okukulo,

umuzi nabakhe kuwo.”

17“Ngokuba ngiyathuma kini izinyoka

nawomantshingeyana abangenakulunjwa,

bayakuniluma,” usho uJehova.

18Alunakududuzeka kimi usizi oluphezu kwami,

inhliziyo yami idangele.

19

8:19
Mika 4:9
Bheka, izwi lokukhala kwendodakazi yabantu bami

livela ezweni elikude, lithi:

“Akakho uJehova eSiyoni na?

Ayikho inkosi yalo kulo na?”

“Bangicunuleleni ngezithombe zabo ezibaziweyo

nangokuyize kwabezizwe na?”

20“Ukuvuna kudlulile,

ihlobo liphelile,

kepha thina asisindiswanga.”

21Ngokulimala kwendodakazi yabantu bami ngilimele;

ngidabukile, ukumangala kungibambile.

22

8:22
Jer. 46:11
Ibhalisamu* alikho kwaGileyadi na?

Inyanga ayikho lapho na?

Pho, ayipheleliswa ngani

impilo yendodakazi yabantu bami na?

9

91

9:1
Isaya 22:4
Jer. 4:19
14:17
IsiLilo 1:16
2:18
Sengathi ikhanda lami nga lingamanzi,

namehlo ami umthombo wezinyembezi

ukuba ngikhalele ababuleweyo bendodakazi yabantu bami

imini nobusuku.

2

9:2
AmaH. 55:6
Sengathi nga nginendawo yokulala

kwezihambi ehlane

ukuba ngishiye abantu bami,

ngisuke kubo,

ngokuba bangabaphingi bonke,

umhlangano wabakhohlisi.

3“Bagobela umnsalo wolimi lwabo amanga,

abaqinelanga iqiniso ezweni;

kepha basuka kokubi, baya kokubi;

mina-ke abangazi,” usho uJehova.

4

9:4
Jer. 12:6
Mika 7:5
Math. 10:35
“Yilowo nalowo makaxwaye umakhelwane wakhe,

ningethembi nakumfowenu,

ngokuba abafowenu bonke bayaqinela,

nabo bonke abakhelwane bayahambahamba behleba.

5

9:5
AmaH. 52:2
Yilowo nalowo uyakhohlisa umakhelwane wakhe,

abakhulumi iqiniso;

bazifundisile izilimi zabo ukukhuluma amanga,

bazikhathaza ngokwenza okubi.

6Uhlala phakathi kwenkohliso;

ngenkohliso bayala ukungazi,” usho uJehova.

7

9:7
Isaya 48:10
Ngalokho uJehova Sebawoti usho kanje, uthi:

“Ngiyakubancibilikisa, ngibavivinye,

ngokuba ngingenze njani

ngenxa yendodakazi yabantu bami na?

8

9:8
AmaH. 12:1
28:3
Ulimi lwabo lungumcibisholo obulalayo,

lukhuluma inkohliso;

bakhuluma kahle ngomlomo wabo kumakhelwane wabo,

kepha ezinhliziyweni bayamqamekela.

9

9:9
Jer. 5:9,29
Angiyikubahambela ngalokhu na?” usho uJehova.

“Umphefumulo wami

awuyikuphindisa esizweni esinjengalesi na?”

10

9:10
Jer. 4:25,29
12:4
Ngiyakuphakamisela izintaba ukukhala nokulila,

namadlelo asehlane ukulilisela,

ngokuba ashisiwe kungekho muntu odlula kuwo,

kungezwakali ukukhonya kwezinkomo;

izinyoni zezulu nezilwane zibalekile, zahamba.

11

9:11
AmaH. 79:1
Isaya 34:13
Jer. 10:22
26:18
Mika 3:12
“Ngiyakulenza iJerusalema libe yizinqwaba

nekhaya lamakhanka,

ngenze imizi yakwaJuda incithakalo,

lapho kungahlali muntu khona.”

12

9:12
AmaH. 107:3
Ngubani umuntu ohlakaniphileyo ongakuqonda lokhu, okhulumile kuye umlomo kaJehova, akumemezele, na? Izwe lichithelweni, lasha njengehlane, kungekho odabulayo, na?

13UJehova wathi: “Ngokuba bewushiyile umthetho wami engawubeka phambi kwabo, bengalilalelanga izwi lami, bengahambanga ngalo, 14kepha belandela inkani yezinhliziyo zabo nawoBali abakufundiswa ngoyise.” 15

9:15
Jer. 8:14
23:15
25:15
Ngalokho usho kanje uJehova Sebawoti, uNkulunkulu ka-Israyeli, uthi: “Bheka, ngiyakubanika laba bantu ukuba badle umhlonyane, baphuze amanzi enyongo. 16
9:16
Lev. 26:33
Dut. 28:64
Ngiyakubahlakazela ezizweni abangazazanga bona nawoyise, ngithume emva kwabo inkemba, ngize ngibaqede.”

17

9:17
2 IziKr. 35:25
Am. 5:16
Usho kanje uJehova Sebawoti, uthi:

“Qaphelani, nibize abesifazane besililo

ukuba bafike,

nithumele kwabesifazane abahlakaniphileyo

ukuba bafike,

18basheshe basikhihlele isililo,

ukuze amehlo ethu amululeke izinyembezi,

nezinkophe zethu ziphophoze amanzi.

19Ngokuba izwi lokukhala lizwakala

livela eSiyoni, lithi:

‘Yeka ukuphangwa kwethu!

Sijabhile kakhulu, ngokuba silishiyile izwe,

ngokuba badilizile izindlu zethu.’ ”

20Yebo, zwanini izwi likaJehova

nina besifazane,

izindlebe zenu zilamukele izwi lomlomo wakhe,

nifundise amadodakazi enu ukukhala,

kube yilowo nalowo umakhelwane wakhe ukulila.

21Ngokuba ukufa kwenyukele emafasiteleni ethu,

kungene ezindlini zethu zamakhosi

ukunquma abantwana ezitaladini,

nezinsizwa ezigcawini.

22

9:22
Jer. 8:2
16:4
25:33
Khuluma! “Usho kanje uJehova, uthi:

“ ‘Izidumbu zabantu ziyakuwa njengomquba endle,

nanjengesithonto emva komvuni,

kungekho okubuthayo.’ ”

23Usho kanje uJehova, uthi:

“Ohlakaniphileyo makangazibongi

ngokuhlakanipha kwakhe,

neqhawe malingazibongi

ngobuqhawe balo,

nocebileyo makangazibongi

ngengcebo yakhe,

24

9:24
1 Kor. 1:31
2 Kor. 10:17
kepha ozibongayo makazibonge

ngalokhu ukuthi uyangiqonda,

angazi ukuthi nginguJehova

owenza umusa nokwahlulela nokulunga emhlabeni,

ngokuba ngiyathokoza ngokunjalo,” usho uJehova.

25“Bheka, izinsuku ziyeza,” usho uJehova, “lapho ngiyakuhambela bonke abasokileyo ekungasokini kwabo, 26

9:26
Lev. 19:27
Jer. 4:4
25:23
49:32
IzE. 7:51
Rom. 2:28
iGibithe, noJuda, no-Edomi, nabantwana bakwa-Amoni, noMowabi, nabo bonke abadilingiwe emaceleni amakhanda abo abakhe ehlane, ngokuba zonke izizwe azisokile, nendlu yonke yakwa-Israyeli ayisokile enhliziyweni.”