IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
6

Ukubhujiswa kweJerusalema

61

6:1
Jer. 1:14
4:6
“Thuthani impahla eJerusalema

nina bantwana bakwaBenjamini,

nibethe amacilongo eThekhowa,

niphakamise insika yomusi eBeti Hakeremi,

ngokuba ububi bulunguza ngasenyakatho

nokuchitha okukhulu.

2Indodakazi yaseSiyoni etotosiweyo nethambileyo

ngiyakuyinquma.

3

6:3
Jer. 4:17
Abelusi bayakufika kuyo benemihlambi yabo,

bamise amatende abo ngakuyo nxazonke,

baluse, kube yilowo nalowo endaweni yakhe.”

4“Zingcweliseleni ukulwa nayo;

vukani, sikhuphuke emini.

Maye kithina! Ngokuba ilanga liyaphenduka,

namathunzi okuhlwa aselulekile.

5Vukani, sikhuphuke ebusuku,

sichithe izindlu zayo zamakhosi.”

6Ngokuba usho kanje uJehova Sebawoti, uthi:

“Gawulani imithi yayo,

ninqwabele iduli ngakulo iJerusalema.

Yiwo umuzi oyakuhanjelwa,

ungukucindezela kuphela phakathi kwawo.

7Njengomthombo umpompoza amanzi awo,

kanjalo umpompoza ububi bawo;

ubudlova nokubhubhisa kuzwakele phakathi kwawo;

ukugula namanxeba kukhona phambi kwami njalo.

8Mawuxwayiswe, Jerusalema,

funa umphefumulo wami wahlukane nawe,

funa ngikwenze incithakalo,

izwe elingahlalwa.”

9Usho kanje uJehova Sebawoti, uthi:

“Bayakuyikhothoza nokuyikhothoza

insali yakwa-Israyeli njengomvini;

buyisela isandla sakho emaqomeni

njengobutha izithelo zomvini.”

10

6:10
IzE. 7:51
Ngiyakukhuluma kubani,

ngifakaze ukuba bezwe, na?

Bheka, izindlebe zabo azisokile,

abanakulalela;

bheka, izwi likaNkulunkulu seliyihlazo kubo,

abathokozi ngalo.

11

6:11
Jer. 15:17
Ngalokho ngigcwele ukufutheka kukaJehova,

ngikhathele ukunyamezela.

“Kuthululele phezu kwabantwana ezitaladini,

nasemihlanganweni yezinsizwa kanyekanye,

ngokuba nendoda iyakuthathwa nomkayo,

ogugileyo kanye nozinsuku zakhe zigcwele.

12

6:12
Dut. 28:30
Jer. 8:10
IsiLilo 5:2
Izindlu zabo ziyakunikelwa kwabanye,

amasimu abo nawomkabo kanyekanye,

ngokuba ngiyakwelulela isandla sami

kwabakhileyo ezweni,” usho uJehova.

13

6:13
Isaya 56:11
“Ngokuba kusukela kwabancane babo

kuya kwabakhulu babo

bayaphanga impango bonke,

nabaprofethi nabapristi bonke baqamba amanga.

14

6:14
Hez. 13:10
Am. 6:6
Mika 3:5
1 Thes. 5:3
Bapholisa kalula ukulimala kwabantu bami,

bathi: ‘Ngukuthula, ngukuthula,’

kepha akukho ukuthula.

15Bayakuba namahloni,

ngokuba benza izinengiso;

nokho abanamahloni nakanye,

abakhophozi;

ngalokho bayakuwa phakathi kwabawayo;

ngesikhathi sokubahambela kwami

bayakukhubeka,” usho uJehova.

16

6:16
Isaya 28:12
Math. 11:29
23:37
Usho kanje uJehova, uthi:

“Yimani ezindleleni, nibone,

nibuze imikhondo yasendulo

ukuthi iphi indlela enhle,

nihambe ngayo,

niyakufumana ukuphumula kwemiphefumulo yenu;

kepha bathi: ‘Asiyikuhamba ngayo.’

17

6:17
Isaya 21:6,11
Hez. 3:17
33:7
Ngase ngibeka abalindi phezu kwenu,

ngithi: ‘Qaphelani ukukhala kwecilongo,’

kepha bathi: ‘Asiyikukuqaphela.’

18Ngalokho zwanini nina zizwe,

wazi wena bandla

ukuthi yintoni ephakathi kwabo.

19Yizwa wena mhlaba ukuthi: Bheka,

ngiyakwehlisela okubi phezu kwalaba bantu,

izithelo zemicabango yabo,

ngokuba abaqaphelanga amazwi ami,

nomthetho wami bawulahlile.

20

6:20
Isaya 1:1
Jer. 7:22
14:12
Am. 5:21
Mika 6:6
Ifikelani kimi inhlaka evela eSheba,

nomhlanga othaphukayo ovela ezweni elikude, na?

Iminikelo yenu yokushiswa ayamukeleki,

nemihlatshelo yenu ayimnandi kimi.”

21Ngalokho usho kanje uJehova, uthi:

“Bheka, ngiyakubekela laba bantu izikhubekiso,

oyise namadodana bakhubeke kanyekanye kuzo,

umakhelwane abhubhe kanye nomngane wakhe.”

22

6:22
Dut. 28:49
Isaya 5:26
Jer. 5:15
10:22
50:41
Usho kanje uJehova, uthi:

“Bheka, kuvela abantu ezweni elisenyakatho;

isizwe esikhulu siyakuvuswa ekugcineni komhlaba.

23Babamba umnsalo nomkhonto;

banonya, abanamusa,

izwi labo liduma njengolwandle,

bakhwele amahhashi,

behleliwe njengabantu abayakulwa,

behlelelwe ukulwa nawe ndodakazi yaseSiyoni.”

24

6:24
Jer. 4:31
49:24
Sizwile imibiko yalokho:

izandla zethu ziyadangala;

usizi lusibambile,

imihelo njengeyobelethayo.

25Ningaphumeli endle,

ningahambi endleleni,

ngokuba isitha sinenkemba,

navalo nxazonke.

26

6:26
Jer. 4:8
Ndodakazi yabantu bami,

bhinca indwangu yamasaka,

uhuquzele emlotheni,

wenze isililo njengesendodana eyodwa,

ukukhala okumunyu,

ngokuba umphangi uyakusehlela masinyane.

27

6:27
Jer. 1:18
15:20
“Ngikubekile ukuba ube ngumhloli

nenqaba phakathi kwabantu bami,

wazi, uhlole indlela yabo.

28

6:28
Hez. 22:18
Bahlubukile bonke nokuhlubuka,

behamba behleba;

bayithusi nensimbi,

bangabachithi bonke.

29Izifutho ziyafutha,

kepha emlilweni kuphuma umthofu kuphela;

impela bancibilikisela ize nje,

ngokuba ababi abakhishwa.

30Bayakuthiwa isiliva elilahlwayo,

ngokuba uJehova ubalahlile.”