IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
49

Isiprofetho ngabakwa-Amoni

491

49:1
1 AmaKh. 11:5
Hez. 21:28
25:2
Am. 1:13
Ngabantwana bakwa-Amoni. Usho kanje uJehova, uthi:

“U-Israyeli kanamadodana,

kanandlalifa, na?

UMilkomu udleleni ifa likaGadi,

abantu bakhe bahlale emizini yakhe, na?

2Ngalokho bheka, izinsuku ziyeza,” usho uJehova,

“lapho ngiyakwenza ukuba kuhlatshwe umkhosi wempi

ngeRaba labantwana bakwa-Amoni;

liyakuba yincithakalo,

imizi yalo ishiswe ngomlilo,

u-Israyeli abeselidla ifa lowalidla elakhe,” usho uJehova.

3

49:3
Jer. 48:7
“Hhewula, Heshiboni,

ngokuba i-Ayi lichithekile,

nikhale, madodakazi aseRaba,

nibhince izindwangu zamasaka,

nilile, nigijime phakathi kwezintango,

ngokuba uMilikomu uyakuya ekuthunjweni,

abapristi bakhe nezikhulu zakhe kanyekanye.

4Uzidumiselani ngezigodi,

isigodi sakho esichichimayo,

wena ndodakazi ehlubukayo,

othemba engcebeni yakho ngokuthi:

‘Ngubani ongehlela mina, na?’

5Bheka, ngiyakwehlisela phezu kwakho uvalo,” isho iNkosi uJehova Sebawoti,

“luvela kubo bonke abakuzungezayo,

nixoshwe, kube yilowo nalowo ngendlela yakhe,

kungabikho obutha ababalekileyo.

6

49:6
Jer. 46:26
48:47
“Kepha ngasemuva ngiyakubuyisa

ukuthunjwa kwabantwana bakwa-Amoni,” usho uJehova.

Isiprofetho ngo-Edomi

7

49:7
Isaya 21:11
Hez. 25:12
Am. 1:11
Ob. 1
Ngo-Edomi.

Usho kanje uJehova Sebawoti, uthi:

“Akusekho ukuhlakanipha eThemani na?

Amasu aphelile kwabaqondileyo,

ukuhlakanipha kwabo kunyamalele, na?

8Balekani, nibuye,

nihlale ezigoxini nina bakhileyo eDedani,

ngokuba ngiyakwehlisela phezu kwakhe ingozi ka-Esawu

ngesikhathi sokumhambela kwami.

9Uma bekufika kuwe abavuna izithelo zomvini,

abayikushiya umkhothozo;

namasela ebusuku

abeyakuchitha aze aneliswe.

10Kepha mina ngiyakumhlubula u-Esawu,

ngambule izindawo zakhe ezichithekileyo, kanakucasha;

inzalo yakhe ichithekile,

nabafowabo, nabakhelwane bakhe,

yena abe engasekho.

11Shiya izintandane zakho,

mina ngiyakuziphilisa,

abafelokazi bakho bethembe kimi.”

12

49:12
Jer. 25:29
IsiLilo 4:21
1 Pet. 4:17
Ngokuba usho kanje uJehova, uthi: “Bheka, labo okwakungesibo okwabo ukuphuza indebe bayakuyiphuza nokuyiphuza; ubuyakuba ngongenacala na? Awuyikuba ngongenacala, ngokuba uyakuyiphuza nokuyiphuza. 13Ngokuba ngizifungile,” usho uJehova, “ukuthi iBosira liyakuba yisimangaliso, nehlazo, nencithakalo, nesiqalekiso, yonke imizi yalo ibe yizincithakalo eziphakade.”

14Ngizwile imibiko evela kuJehova;

kuthunyiwe isithunywa phakathi kwezizwe ngokuthi:

“Buthanani, nilihlasele,

nisukele ukulwa.”

15“Ngokuba bheka,

ngiyakukwenza ube mncane phakathi kwezizwe,

udelelwe phakathi kwabantu.

16

49:16
Jer. 51:53
Ukwesabeka kwakho kukudukisile,

ukuziqhenya kwenhliziyo yakho,

wena ohlezi emifantwini yamawa

ubambe isiqongo sentaba;

noma wakha isidleke sakho njengokhozi,

ngiyakukwehlisa khona,” usho uJehova.

17

49:17
Jer. 19:8
50:13
“U-Edomi uyakuba yisimangaliso,

kumangale yilowo nalowo odlula kuye,

ancimfe ngenxa yezinhlupheko zakhe.

18

49:18
Gen. 19:24
Jer. 50:40
Njengasekuchithweni kweSodoma neGomora

nemizi yangakhona,” usho uJehova,

“akuyikuhlala muntu khona,

nendodana yomuntu ayiyikugogobala khona.

19

49:19
Jobe 41:11
Jer. 50:44
“Bheka,

njengengonyama ekhuphuka ezihlahleni zaseJordani,

iye endaweni eyinqaba,

ngiyakubazuma, ngibagijimise, basuke kuyo;

nobani okhethwayo ngiyakumbeka phezu kwabo,

ngokuba ngubani onjengami,

ngubani onginqumelayo,

ngumuphi umalusi oyakuma phambi kwami, na?”

20Ngalokho yizwani isiluleko sikaJehova

asinike ngo-Edomi namacebo

awacebile ngabakhileyo eThemani ukuthi:

Abancinyane bomhlambi bayakudonswa,

basuswe, ikhaya labo limangale ngabo.

21Ngomsindo wokuwa kwabo

umhlaba uyazamazama;

ngukukhala okumsindo wakho

uzwakele ngaseLwandle Olubomvu.

22

49:22
Jer. 48:40
Bheka,

onjengokhozi uyakhuphuka, andize,

elulele amaphiko akhe kulo iBosira;

izinhliziyo zamaqhawe akwa-Edomi

ziyakuba njengenhliziyo yowesifazane onemihelo.

Isiprofetho ngeDamaseku

23

49:23
Isaya 17:1
57:20
Am. 1:3
NgeDamaseku.

“IHamati ne-Aripadi kujabhile,

ngokuba kuzwile imibiko emibi,

kuphela amandla.

Kuyahlupheka njengolwandle,

akunakuthula.

24IDamaseku selibuthakathaka,

liyaphenduka ukuba libaleke;

ingebhe ilibambile,

ukudabuka nosizi kulibambile

njengowesifazane obelethayo.

25Yeka ukushiywa komuzi wodumo,

umuzi wokuthokoza kwami!

26

49:26
Jer. 50:30
Ngalokho izinsizwa zawo

ziyakuwa ezitaladini zalo,

nawo onke amadoda empi

ayakuthuliswa ngalolo suku,” usho uJehova Sebawoti.

27“Ngiyakuphemba umlilo ogangeni lwaseDamaseku,

uqede izindlu zobukhosi zikaBeni Hadadi.”

Isiprofetho ngeKedari neHasori

28

49:28
Isaya 21:13
NgeKedari, nangemibuso yaseHasori ayinqobayo uNebukadinesari, inkosi yaseBabele.

Usho kanje uJehova, uthi:

“Sukani, nikhuphukele eKedari,

nichithe abantwana basempumalanga.

29

49:29
Jer. 6:25
46:5
Amatende abo nemihlambi yabo niyakukuthatha,

bazithuthele izilenge zabo,

nazo zonke izimpahla zabo,

namakamela abo,

bamemeze kubo, bathi:

‘Luvalo nxazonke.’

30“Balekani, nizulazulele kude,

nihlale ezigoxini

nina bakhileyo eHasori,” usho uJehova,

“ngokuba uNebukadinesari,

inkosi yaseBabele

wenze amasu ngani,

waceba amacebo ngani.

31

49:31
Num. 23:9
AbAhl. 18:7
“Sukani,

nikhuphukele kuso isizwe esizinzileyo,

esihlala ngokulondeka,” usho uJehova,

“esingenazicabha nemigoqo,

sakhe sodwa.

32

49:32
Jer. 9:25
Amakamela aso ayakuba yimpango,

nezinkomo zaso eziningi ziyakuphangwa.

Ngiyakubahlakazela emimoyeni yonke,

bonke abadilingiwe emaceleni amakhanda abo,

ngehlisele phezu kwabo

izingozi ezivela nxazonke,” usho uJehova.

33“IHasori liyakuba yindawo yokuhlala kwamakhanka

nencithakalo kuze kube phakade;

akuyikuhlala muntu khona,

nendodana yomuntu ayiyikugogobala khona.”

Isiprofetho nge-Elamu

34

49:34
Isaya 21:2
Jer. 25:25
Izwi elafika kuJeremiya umprofethi nge-Elamu ekuqaleni kokubusa kukaSedekiya inkosi yakwaJuda, ngokuthi:

35Usho kanje uJehova Sebawoti, uthi:

“Bheka,

ngiyakwaphula umnsalo we-Elamu,

okokuqala kwamandla abo.

36Ngiyakwehlisela phezu kwe-Elamu

imimoya emine emikhawulweni yomine yezulu,

ngibahlakazele kuyo yonke leyo mimoya,

kungabe kusabakho sizwe

lapho abaxoshiweyo base-Elamu bengayikufika khona.

37Ngiyakwenza ukuba i-Elamu liphele amandla

ngaphambi kwezitha zalo

naphambi kwabafuna ukuphila kwabo,

ngibehlisele okubi,

ukufutheka kwentukuthelo yami,” usho uJehova,

“ngithume inkemba emva kwabo,

ngize ngibaqede.

38Ngiyakubeka isihlalo sami sobukhosi e-Elamu,

ngichithe khona inkosi nezikhulu,” usho uJehova.

39

49:39
Jer. 48:47
“Kepha kuyakuthi ezinsukwini zokugcina

ngibuyise ukuthunjwa kwe-Elamu,” usho uJehova.

50

Isiprofetho ngeBabele

501

50:1
Isaya 13:1
Izwi uJehova alikhuluma ngeBabele, izwe lamaKaledi, ngesandla sikaJeremiya umprofethi.

2“Memezani phakathi kwezizwe,

nikuzwakalise, nimise ibhanela,*

nikuzwakalise, ningakufihli, nithi:

‘IBabele linqotshiwe,

uBeli ujabhile,

uMerodaki uphelile amandla;

izithombe zalo zijabhile,

imifanekiso yalo iphelile amandla.’

3

50:3
Jer. 9:10
Ngokuba kukhuphukela kulo isizwe sivela enyakatho,

esiyakwenza izwe lalo libe yincithakalo,

kungabikho ohlala kulo;

abantu nezilwane kuyakubaleka, kuhambe.

4

50:4
Jer. 3:18,21
31:9
“Ngalezo zinsuku nangaleso sikhathi,” usho uJehova,

“bayakufika abantwana bakwa-Israyeli,

bona nabantwana bakwaJuda kanyekanye,

behamba bekhala,

befuna uJehova uNkulunkulu wabo.

5Bayakubuza indlela yaseSiyoni,

ubuso babo bubhekene nalo, bethi:

Wozani nizihlanganise noJehova

ngesivumelwano esiphakade esingenakukhohlakala.

6“Abantu bami babe yizimvu ezilahlekileyo;

abelusi babo babadukisile,

babazulazulisa ezintabeni,

basuka entabeni, baya egqumeni,

bakhohlwa indawo yabo yokuphumula.

7

50:7
Jer. 2:3
40:3
Bonke ababafumanayo babaqeda;

abamelene nabo bathi:

‘Asitholi icala;

ngokuba bonile kuJehova,

ikhaya lokulunga,

ithemba lawoyise, uJehova.’

8

50:8
Isaya 48:20
Jer. 51:6,45
IsAmb. 18:4
“Balekani eBabele,

niphume ezweni lamaKaledi,

nibe njengezimpongo phambi kwezimvu.

9Ngokuba bheka, ngiyakuvusa,

ngenyusele eBabele ibandla lezizwe ezinkulu,

livela ezweni lasenyakatho,

lizihlelele lona, linqotshwe lapho;

imicibisholo yalo iyakuba njengeyeqhawe eliphumelelayo,

elingabuyi ze.

10IKalideya liyakuba yimpango;

bonke abaliphangayo bayakusutha,” usho uJehova.

11“Noma nithokoza,

noma nijabula nina baphangi befa lami,

noma nixhuma njengesithokazi etshanini obuluhlaza,

niyiyizela njengamahhashi anamandla,

12unyoko uyakujabha kakhulu,

owangizalayo ayangaze;

bheka, uyakuba ngesokugcina sezizwe,

ihlane, nomhlabathi owomileyo, nogwadule.

13

50:13
Jer. 25:12
49:17
Ngenxa yentukuthelo kaJehova aliyikuhlalwa muntu,

kepha liyakuba yincithakalo lonke;

bonke abadlula eBabele bayakumangala,

bancimfe ngenxa yazo zonke izinhlupheko zalo.

14“Zihleleleni iBabele nxazonke

nina nonke eninsala umnsalo,

nicibishele kulo,

ninganqandi imicibisholo,

ngokuba lonile kuJehova.

15

50:15
AmaH. 137:8
IsAmb. 18:2,6
Memezani kulo nxazonke;

lizinikele, izisekelo zalo ziwile,

izingange zalo zidiliziwe,

ngokuba kuyimpindiselo kaJehova;

phindiselani kulo,

nenze kulo njengokwenza kwalo.

16Nqumani umhlwanyeli eBabele

nobamba isikela ngesikhathi sokuvuna;

ngenxa yenkemba ecindezelayo

yilowo nalowo uyakubheka abantu bakhe,

yilowo nalowo abalekele ezweni lakubo.

17

50:17
2 AmaKh. 17:5
25:1
“U-Israyeli uyimvu ezingelwayo;

izingonyama zimxoshile.

Kuqala wadliwa yinkosi yase-Asiriya,

nangasemuva uNebukadinesari lo, inkosi yaseBabele,

ugedlile amathambo akhe.”

18Ngalokho usho kanje uJehova Sebawoti, uNkulunkulu ka-Israyeli, uthi:

“Bheka,

ngiyakujezisa inkosi yaseBabele nezwe layo,

njengalokho ngijezisile inkosi yase-Asiriya.

19

50:19
Jer. 29:10
Dan. 9:2
Mika 7:14
Ngiyakumbuyisela u-Israyeli ekhaya lakhe,

aklabe eKarmeli naseBashani,

umphefumulo wakhe waneliswe ezintabeni

zakwa-Efrayimi nezakwaGileyadi.

20

50:20
Dan. 9:24
Ngalezo zinsuku nangaleso sikhathi,” usho uJehova,

“kuyakufunwa ukona kuka-Israyeli,

akuyikubakho, nezono zakwaJuda,

kepha aziyikufunyanwa,

ngokuba ngiyakubathethelela

engibashiya ukuba babe yinsali.

21“Khuphukela ezweni laseMeratayimi,*

kulona nakwabakhileyo ePhekodi,*

uchithe, uqede nya emva kwabo,” usho uJehova,

wenze konke engikuyale ngakho.

22Kukhona umsindo wokulwa ezweni

nowencithakalo enkulu.

23

50:23
Jer. 51:20
Yeka ukunqunywa nokuchithwa kwesando somhlaba wonke,

yeka ukwenziwa kweBabele

incithakalo phakathi kwezizwe!

24Ngakucupha, wabanjwa, Babele, ungakwazi;

wafunyanwa, wabanjwa,

ngokuba ulwile noNkulunkulu.

25UJehova uvulile indlu yakhe yezikhali,

ukhiphile izikhali zokufutheka kwakhe,

ngokuba iNkosi uJehova Sebawoti

inomsebenzi ezweni lamaKaledi.

26Lifikeleni nivele emkhawulweni,

nivule izinqolobane zalo,

nilinqwabele libe yizinqwaba,

niliqede nya, kungasali lutho kulo.

27Hlabani zonke izinkunzi zalo;

mazehlele ekuhlatshweni; wo kuzona!

Ngokuba usuku lwazo lufikile,

isikhathi sokuhanjelwa kwazo.

28

50:28
Jer. 51:11
Yizwi lababalekayo nabaphunyuka ezweni laseBabele

ukuba bamemeze eSiyoni

impindiselo kaJehova uNkulunkulu wethu,

impindiselo ngethempeli lakhe!

29“Bizani abacibishelayo,

balwe neBabele,

bonke abansala umnsalo,

nimise nxazonke zalo,

lingabi nophunyukayo,

niliphindisele njengezenzo zalo,

nenze kulo njengakho konke elikwenzileyo,

ngokuba lizikhukhumezile kuJehova, oNgcwele ka-Israyeli.

30

50:30
Jer. 49:26
Ngalokho izinsizwa zalo

ziyakuwa ezitaladini zalo,

nawo onke amadoda alo empi

ayakunqunywa ngalolo suku,” usho uJehova.

31“Bheka,

ngimelene nawe ozikhukhumezileyo,” isho iNkosi uJehova Sebawoti,

“ngokuba usuku lwakho lufikile,

isikhathi sokuhanjwelwa kwakho.

32Ozikhukhumezayo uyakukhubeka, awe,

angabi naye omvusayo;

ngiyakuphemba umlilo emizini yakhe,

udle konke okumzungezayo.”

33Usho kanje uJehova Sebawoti, uthi:

“Abantwana bakwa-Israyeli nabantwana bakwaJuda

bacindezelwe kanyekanye;

bonke ababathumbileyo bababamba,

abavumi ukuba bahambe.

34

50:34
Isaya 14:17
Kepha umkhululi wabo unamandla,

nguJehova Sebawoti igama lakhe;

uyakumela nokumela indaba yabo

ukuba aphumuze umhlaba,

anyakazise abakhileyo eBabele.

35“Makufike inkemba phezu kwamaKaledi,” usho uJehova,

naphezu kwabakhileyo eBabele,

naphezu kwezikhulu zalo,

naphezu kwezihlakaniphi zalo.

36Inkemba ifike phezu kwabaprofethi bamanga,

babe yiziwula,

inkemba ifike phezu kwamaqhawe alo,

aphele amandla.

37Inkemba ifike phezu kwamahhashi alo,

naphezu kwezinqola zalo,

naphezu kwayo yonke ingxubevange yabantu

ephakathi kwalo,

babe njengabesifazane;

inkemba ifike phezu kwengcebo yalo,

ize iphangwe.

38Makufike ukusha phezu kwamanzi alo,

aze ome,

ngokuba yizwe elinezithombe ezibaziweyo,

bahlanya ngemifanekiso yabo.

39

50:39
Isaya 13:19
34:14
“Ngalokho izilwane zasehlane

ziyakuhlala nezimpungushe,

kuhlale khona nezintshe;

alisayikuhlalwa kuze kube phakade,

lingabe lisakhiwa izizukulwane ngezizukulwane.

40

50:40
Jer. 49:18
Njengalokho uNkulunkulu wachitha iSodoma neGomora

nemizi yawo eyakheleneyo,” usho uJehova,

“kanjalo akuyikuhlala muntu khona,

kungagogobali khona indodana yomuntu.

41

50:41
Isaya 13:17
Jer. 6:22
“Bheka, kuvela abantu enyakatho,

isizwe esikhulu namakhosi amaningi,

kuvuswe ekugcineni komhlaba.

42Babamba umnsalo nomkhonto;

banonya, abanamusa;

izwi labo liduma njengolwandle;

bakhwele amahhashi,

behleliwe njengabantu abayakulwa nawe

ndodakazi yaseBabele.

43Inkosi yaseBabele izwile udumo lwabo,

izandla zayo zaba buthakathaka;

usizi luyibambile, nemihelo njengeyobelethayo.

44

50:44
Jer. 49:19
Bheka,

njengengonyama ekhuphuka ezihlahleni zaseJordani,

iye endaweni eyinqaba, ngiyakubazuma,

ngibagijimise, basuke kuyo;

nobani okhethwayo ngiyakumbeka phezu kwabo,

ngokuba ngubani onjengami,

ngubani onginqumelayo,

ngumuphi umalusi oyakuma phambi kwami, na?”

45Ngalokho yizwani isiluleko sikaJehova

asinike ngeBabele namacebo

awacebe ngezwe lamaKaledi ukuthi:

Abancinyane bomhlambi bayakudonswa,

basuswe impela,

ikhaya labo limangale ngabo.

46Ngomsindo wokuthathwa kweBabele

umhlaba uyazamazama,

ukukhala kuzwakale phakathi kwezizwe.

51

511Usho kanje uJehova, uthi:

“Ngiyakuvusela iBabele

nabakhileyo eLebi Khamayi

umoya womchithi.

2Ngiyakuthuma abelayo eBabele,

balele, balithulule,

ngokuba ngosuku lobubi bayakuba kulo nxazonke.

3Ocibishelayo uyakunsala umnsalo

kogoba umnsalo khona,

nakuye oziphakamisa ngebhantshi lakhe lensimbi;

ningasindisi izinsizwa zalo,

niqede nya impi yalo yonke.

4Bayakuwa bebulewe ezweni lamaKaledi,

begwaziwe ezitaladini zalo.

5Ngokuba o-Israyeli noJuda

abashiywanga nguNkulunkulu wabo, uJehova Sebawoti,

noma izwe labo ligcwele icala

koNgcwele ka-Israyeli.

6

51:6
Isaya 34:8
63:4
Jer. 50:8
IsAmb. 18:4,6
“Balekani eBabele,

yilowo nalowo akhulule ukuphila kwakhe,

ninganqunywa ngokona kwalo,

ngokuba kuyisikhathi sempindiselo kaJehova,

uyakuliphindisela.

7

51:7
AmaH. 75:9
Jer. 25:15
Hab. 2:15
IBabele beliyindebe yegolide esandleni sikaJehova

eyadakisa umhlaba wonke;

izizwe zaliphuza iwayini lalo,

ngalokho izizwe ziyahlanya.

8

51:8
Isaya 21:9
Jer. 46:11
IsAmb. 14:8
18:2
IBabele seliwile ngokuzumayo,

lachithwa;

hhewulani ngalo,

nithathele ubuhlungu balo ibhalisamu;*

mhlawumbe lingaphiliswa.

9“Besiyakuliphilisa iBabele,

kepha aliphiliswanga;

lishiyeni, masihambe siye,

kube yilowo nalowo ezweni lakubo,

ngokuba ukwahlulelwa kwalo kufinyelela ezulwini,

kuphakanyisiwe nasemafwini.

10“UJehova uvezile imfanelo yethu;

wozani silande eSiyoni umsebenzi

kaJehova uNkulunkulu wethu.

11

51:11
Jer. 50:28
“Lolani imicibisholo,

nibambe izihlangu.

UJehova uvusile umoya wamakhosi aseMediya,

ngokuba icebo lakhe ngeBabele lingukuba alichithe,

ngokuba lokhu kuyimpindiselo kaJehova,

impindiselo ngethempeli lakhe.

12Misani ibhanela* ngasezingangeni zaseBabele,

niqinise umlindo, nimise abalindi,

nihlele abaqamekeli,

ngokuba uJehova ukuhlosile,

futhi wakwenza lokho owakukhuluma

kwabakhileyo eBabele.

13

51:13
IsAmb. 17:1
Wena ohlala ngasemanzini amakhulu,

nonengcebo eningi,

sekufikile ukugcina kwakho,

isilinganiso sokuhaha kwakho.

14UJehova Sebawoti uzifungile wathi:

Noma ngikugcwalisile ngabantu njengangezinkumbi,

bayakuhalalisa nokho ngawe.

15

51:15
Jer. 10:12
“Wawenza umhlaba ngamandla akhe,

walimisa izwe ngokuhlakanipha kwakhe,

ngokuqonda kwakhe waleneka izulu.

16Lapho elizwakalisa izwi lakhe,

kungukuhlokoma kwamanzi ezulwini;

uzikhuphula izinkungu emikhawulweni yomhlaba,

enzele imvula unyazi,

awukhiphe umoya endlini yengcebo.

17“Bonke abantu bayiziphukuphuku,

abanakwazi,

bonke abakhandi bajabhiswa nezithombe zabo ezibaziweyo,

ngokuba izithombe zabo ezibunjiweyo zingamanga,

nomoya awukho kuzo.

18Ziyize, zingumsebenzi wenkohliso;

ngesikhathi sokuhanjelwa kwabo ziyakubhubha.

19Oyisabelo sikaJakobe akanjengalezo,

ngokuba nguye obumbile konke,

yebo, nesizwe sefa lakhe;

nguJehova Sebawoti igama lakhe.

20

51:20
Jer. 50:23
“Uyizembe lami nezikhali zokulwa;

ngiyaphahlaza izizwe ngawe,

ngawe ngiyachitha imibuso,

21ngiphahlaze ngawe ihhashi nenkweli yalo,

ngiphahlaze ngawe inqola nohamba ngayo;

22ngiphahlaze ngawe abesilisa nabesifazane,

ngiphahlaze ngawe abadala nabasha,

ngiphahlaze ngawe izinsizwa nezintombi;

23ngiphahlaze ngawe umalusi nomhlambi wakhe,

ngiphahlaze ngawe umlimi namabhanga akhe,

ngiphahlaze ngawe izinduna nababusi.

24“Ngiyakuphindisela iBabele nabo bonke abakhileyo eKalideya konke okubi kwabo abakwenzile eSiyoni emehlweni enu,” usho uJehova.

25“Bheka, ngimelene nawe ntaba echithayo,” usho uJehova,

“wena ochitha wonke umhlaba;

ngiyakwelulela isandla sami kuwe,

ngikugingqe emadwaleni,

ngikwenze intaba eshisiweyo.

26Abayikuthatha kuwe

itshe legumbi netshe lesisekelo,

ngokuba uyakuba yincithakalo kuze kube phakade,” usho uJehova.

27“Misani ibhanela* ezweni,

nibethe amacilongo phakathi kwezizwe,

ningcwelise izizwe ukuba zilwe nalo,

nilibizele imibuso yase-Ararati,

naseMini, nase-Ashikenaze,

nibeke phezu kwalo umphathi wempi,

nikhuphuke namahhashi anjengezinkumbi ezimahaye.

28Lingcweliseleni izizwe,

amakhosi aseMediya,

nezinduna zalo, nababusi balo,

nalo lonke izwe elibuswa yibo.

29Umhlaba uyathuthumela, uqhaqhazele,

ngokuba amacebo kaJehova ngeBabele emi

okuba enze izwe laseBabele libe yincithakalo,

kuze kungabikho ohlala khona.

30

51:30
Jer. 50:37
Amaqhawe aseBabele ayekile ukulwa,

ahlala ezinqabeni zawo;

amandla awo aphelile, anjengabesifazane;

izindlu zalo zishisiwe,

imigoqo yalo yaphuliwe.

31Isigijimi siyagijma,

sihlangane nesinye,

umbiki uhlangana nombiki

ukutshela inkosi yaseBabele

ukuthi umuzi wayo unqotshiwe nxazonke.

32Amazibuko avinjiwe,

umhlanga ushisiwe ngomlilo,

amadoda empi ayesaba.”

33Ngokuba usho kanje uJehova Sebawoti, uNkulunkulu ka-Israyeli, uthi:

“Indodakazi yaseBabele

injengesibuya

ngesikhathi sokunyathelwa kwaso;

kuse yisikhashana,

sizakufika kuyo isikhathi sokuvuna.”

34UNebukadinesari,

inkosi yaseBabele

ungidlile wangiqeda;

ungenze isitsha esingenalutho,

wangigwinya njengodrako;*

ugcwalisile isisu sakhe ngokumnandi kwami,

wangixosha.

35“Ubudlova engenzelwe bona mina nabayinyama yami

mabube phezu kweBabele,”

makasho njalo owakhileyo eSiyoni.

“Igazi lami malibe phezu kwabakhileyo eKalideya;”

malisho njalo iJerusalema.

36Ngalokho usho kanje uJehova, uthi:

“Bheka, ngiyakumela indaba yakho,

ngikuphindisele,

ngishise ulwandle lwalo,

ngomise umthombo walo.

37IBabele liyakuba yizinqwaba,

nendawo yokuhlala kwamakhanka,

nencithakalo, nento encimfelwayo,

kungabikho ohlala khona.

38Bayabhonga kanyekanye njengezingonyama,

bakhale njengamabhongo ezingonyama.

39Sebevuthile, ngiyakubenzela idili,

ngibadakise ukuze baquleke,

balale ubuthongo obuphakade, bangavuki,” usho uJehova.

40“Ngiyakubehlisela ekuhlatshweni njengamawundlu,

njengezinqama nezimpongo.

41

51:41
Jer. 25:26
“Yeka ukunqotshwa kweSheshaki

nokubanjwa kwelaliludumo lwawo wonke umhlaba!

Yeka ukwenziwa kweBabele

isimangaliso phakathi kwezizwe!

42Ulwandle lukhuphukele iBabele,

lisibekelwe ngamaza alo ahlokomayo.

43Imizi yalo ichithekile;

yizwe elomileyo, nehlane,

izwe elingahlalwa muntu,

kungadluli kulo indodana yomuntu.

44

51:44
Jer. 50:2
Ngiyakuhambela uBeli eBabele,

ngikhiphe emlonyeni wakhe lokhu akugwinyileyo;

izizwe azisayikugobhozela kuye,

ugange lwaseBabele luyakuwa.

45“Phumani phakathi kwalo,

bantu bami,

nizikhulule, kube yilowo nalowo

ekufuthekeni kwentukuthelo kaJehova.

46Izinhliziyo zenu mazingadangali,

ningesabi imibiko ezwakalayo ezweni,

lapho kufika umbiko othile ngomunye umnyaka,

bese kufika emva kwawo omunye

ngomnyaka olandelayo,

kube ngubudlova ezweni,

umbusi avukele umbusi.

47Ngalokho bheka, izinsuku ziyeza,

lapho ngiyakujezisa izithombe ezibaziweyo zaseBabele,

izwe lonke lalo lijabhe,

bonke ababuleweyo balo bawe phakathi kwalo.

48

51:48
IsAmb. 18:20
Bese kuqhumuka izulu nomhlaba,

nakho konke okukukho,

ngokuhlabelela ngeBabele,

ngokuba abachithi bayakumfikela

bevela enyakatho,” usho uJehova.

49“Yebo, neBabele limelwe ukuwa,

nina babuleweyo bakwa-Israyeli,

njengalokho iBabele laliwelwa ngababuleweyo bomhlaba wonke.

50

51:50
AmaH. 137:5
Nina eniphunyukile enkembeni hambani,

ningemi;

khumbulani uJehova nisekude,

iJerusalema lingene ezinhliziyweni zenu.

51“Sijabhile, ngokuba sizwe inhlamba;

amahloni asibekela ubuso bethu,

ngokuba abafokazi bangenile

ezindaweni ezingcwele endlini kaJehova.”

52“Ngalokho bheka, izinsuku ziyeza,” usho uJehova,

“lapho ngiyakuzihambela izithombe zalo ezibaziweyo,

ababulawayo babubule ezweni lonke lalo.

53

51:53
Isaya 14:13
Noma iBabele likhuphukela ezulwini,

yebo, noma liqinisa inqaba yalo enamandla,

kuyakuvela nokho kimi abachithi, balehlele,” usho uJehova.

54“Ngumsindo wokukhala ovela eBabele,

nowencithakalo enkulu ophuma ezweni lamaKaledi,

55ngokuba uJehova uyalichitha iBabele,

aqede phakathi kwalo umsindo omkhulu;

amaza alo ayahlokoma njengamanzi amakhulu,

nomsindo wokuhlokoma kwawo uyezwakala,

56

51:56
AmaH. 94:1
ngokuba umchithi uyalehlela,

alehlele iBabele,

amaqhawe alo ayabanjwa,

neminsalo yawo iyaphulwa,

ngokuba uJehova unguNkulunkulu wemivuzo,

uyakhokha nokukhokha.

57Ngiyakudakisa izikhulu zalo

nezihlakaniphi zalo,

nezinduna zalo, nababusi balo,

namaqhawe alo;

bayakulala ubuthongo obuphakade,

bangavuki,”

isho iNkosi

egama layo linguJehova Sebawoti.

58

51:58
Hab. 2:13
Usho kanje uJehova Sebawoti, uthi:

“Ugange olubanzi lwaseBabele

luyakubhidlizwa nokubhidlizwa,

namasango alo aphakemeyo ayakushiswa ngomlilo;

abantu bakhandlekela ize

nezizwe okomlilo, zikhathale.”

Izwi kuSeraya

59Izwi uJeremiya umprofethi ayala ngalo uSeraya indodana kaNeriya kaMakhaseya ekuhambeni kwakhe noSedekiya inkosi yakwaJuda eya eBabele ngomnyaka wesine wokubusa kwakhe. USeraya wayeyisikhulu sezindawo zokuphumula. 60UJeremiya waloba encwadini konke okubi obekuyakwehlela iBabele, onke lawa mazwi alotshiwe ngeBabele. 61UJeremiya wathi kuSeraya: “Ekufikeni kwakho eBabele bhekisisa ukuba ufunde onke lawa mazwi, 62uthi: ‘Jehova, wena ukhulumile ngale ndawo ukuba uyinqume ukuze kungabikho muntu ohlala kuyo, umuntu nasilwane, ngokuba iyakuba yihlane kuze kube phakade.’ 63

51:63
IsAmb. 18:21
Lapho usuqedile ukuyifunda le ncwadi, uyakubopha itshe kuyo, uyiphonse e-Ewufrathe, 64uthi: ‘Kanjalo iBabele liyakushona, lingabe lisavuka ngenxa yokubi engiyakulehlisela khona, lidangale.’ ”

Kuphela lapha amazwi kaJeremiya.