IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
4

41“Uma uphenduka, Israyeli,” usho uJehova,

“uyakuphendukela kimi;

uma ususa ebusweni bami izinengiso zakho,

awuyikuntengantenga.

2

4:2
Gen. 22:18
Dut. 6:3
Isaya 45:25
48:1
65:16
2 Kor. 10:17
Uyakufunga ngeqiniso,

nangokwahlulela, nangokulunga, ngokuthi:

‘Kuphila kukaJehova,’

izizwe ziyakuzibusisa kuye,

zizibonge kuye.”

3

4:3
Hez. 18:31
Hos. 10:12
Math. 13:7,22
Ngokuba usho kanje uJehova kubantu bakwaJuda nabaseJerusalema, uthi:

“Qathani umqatho wenu,

ningatshali phakathi kwameva.

4

4:4
Dut. 10:16
30:6
Isaya 65:5
Jer. 21:12
Rom. 2:28
Kol. 2:11
Zisokeleni kuJehova,

nisuse amajwabu ezinhliziyo zenu

nina bantu bakwaJuda nabakhileyo eJerusalema,

funa ukufutheka kwami kuphume njengomlilo,

kuvuthe, kungabikho ongakucima,

ngenxa yobubi bezenzo zenu.

5

4:5
Jer. 8:14
“Khulumani kwaJuda,

nizwakalise eJerusalema, nithi:

‘Bethani amacilongo ezweni,’

nimemeze nithi:

‘Buthanani, singene emizini ebiyelweyo.’

6

4:6
Jer. 1:14
6:1
Misani ibhanela* elibheka ngaseSiyoni,

nibaleke ningemi,

ngokuba ngiyakuletha okubi kuvele

ngasenyakatho

nokubhujiswa okukhulu.”

7

4:7
Isaya 5:29
2:15
5:6
Ingonyama ikhuphukile esihlahleni sayo,

umchithi wezizwe uyeza;

uphumile endaweni yakhe

ukuba ulenze izwe lakho libe yincithakalo,

ichithwe imizi yakho,

kungabikho ohlala kuyo.

8

4:8
Jer. 6:26
Ngalokho bhincani izindwangu zamasaka,

nikhale, nihewule,

ngokuba ulaka oluvuthayo lukaJehova alubuyanga kithi.

9“Kuyakuthi ngalolo suku,” usho uJehova,

“inhliziyo yenkosi iphele

kanye nezinhliziyo zezikhulu;

abapristi bayakumangala,

abaprofethi bethuke.”

10

4:10
2 AmaKh. 22:18
Jer. 6:14
14:13
Ngase ngithi: “Awu, Nkosi Jehova, ubakhohlisile nokubakhohlisa laba bantu neJerusalema ngokuthi: ‘Niyakuba nokuthula;’ nokho inkemba ifinyelele emphefumulweni.”

11Ngaleso sikhathi kuyakuthiwa kulaba bantu nakulo iJerusalema: “Ishisandlu elivela emadulini angenalutho liya endodakazini yabantu bami, lingayikubahlakaza, lingayikubahlunga. 12Umoya omkhulu kunokuba kwenziwe lokhu uyakuphuma kimi. Manje sengiyakukhuluma nami ukwahlulela kubo.”

13

4:13
Isaya 5:28
Hab. 1:8
Bhekani, uyakhuphuka njengamafu,

izinqola zakhe zinjengesivunguvungu,

amahhashi akhe anejubane kunezinkozi.

Maye kithina, ngokuba sichithiwe!

14

4:14
Isaya 1:16
Jerusalema, hlanza inhliziyo yakho,

kuphume ububi,

ukuze usindiswe.

Koze kube nini imicabango yakho

emibi ihlala phakathi kwakho na?

15

4:15
Jer. 8:16
Ngokuba izwi liyamemezela liphuma kwaDani;

lizwakalisa okubi kuvela ezintabeni zakwa-Efrayimi.

16“Khumbuzani izizwe;

bhekani, nizwakalise eJerusalema

ukuthi kufika abavimbezeli abaphuma ezweni elikude;

baliphakamisa izwi labo ngakuyo imizi yakwaJuda.

17

4:17
Luk. 9:34
AmaH. 107:17
Isaya 50:1
Jer. 2:17,19
Hos. 13:9
Njengabalinda insimu baphezu kwalo nxazonke,

ngokuba lingihlubukile,” usho uJehova.

18“Ukuhamba kwakho nezenzo zakho kukwenzele lokhu;

lokhu kuyingozi yakho ngokuba imunyu;

ifinyelele enhliziyweni yakho.”

19

4:19
Isaya 22:4
Jer. 9:1
Zibilini zami, zibilini zami,

nginobuhlungu enhliziyweni yami;

inhliziyo yami ikhala phakathi kwami,

anginakuthula,

ngokuba ulizwile, mphefumulo wami,

izwi lecilongo,

ukuhlatshwa komkhosi wempi.

20Kuyamenyezelwa ukubhujiswa phezu kokubhujiswa,

ngokuba izwe lonke liyachithwa.

Amatende ami ayachithwa masinyane,

nezilenge zami ngokuphazima kweso.

21Koze kube nini ngibona ibhandela,*

ngizwe izwi lecilongo, na?

22

4:22
Rom. 16:19
“Yebo, abantu bami bayiziwula, abangazi;

bangabantwana abayiziphukuphuku, abanakuqonda;

bahlakaniphele ukwenza okubi,

kepha ukwenza okuhle kabakwazi.”

23

4:23
Isaya 5:30
50:3
Ngabuka umhlaba;

bheka, wawuyize, wawungenalutho,

nezulu lalingenakukhanya.

24Ngabuka izintaba; bheka, zazamazama;

onke amagquma anyakaza.

25

4:25
Jer. 9:10
Zef. 1:2
Ngabuka;

bheka, kwakungekho muntu;

izinyoni zonke zezulu zazibalekile.

26Ngabuka;

bheka, izwe elivundileyo laliyihlane,

nemizi yalo yonke yayidiliziwe ebusweni bukaJehova

naphambi kolaka lwakhe oluvuthayo.

27

4:27
Jer. 5:18
30:11
46:28
Ngokuba uJehova usho kanje, uthi:

“Izwe lonke liyakuba yincithakalo,

kepha angiyikuliqeda ngokupheleleyo.

28Umhlaba uyakhala ngalokhu,

izulu phezulu limnyama,

ngokuba ngikukhulumile,

ngikuhlosile, ngingazisolanga;

futhi angiyikubuya kukho.”

29Umuzi wonke uyabaleka

ngenxa yomsindo wabamahhashi

nowabemicibisholo;

bayangena ezihlahleni,

bakhuphukele emadwaleni;

imizi yonke ishiyiwe,

akakho ohlala kuyo.

30Lapho usuchithiwe, uyakwenzani na?

Noma wembatha okubomvu,

noma uzivunulisa ngezivunulo zegolide,

noma ugqaba amehlo akho ngomuthi,

uzenza muhle ngeze;

izithandwa zakho ziyakudelela,

zifuna ukukubulala.

31Ngizwile izwi njengokungathi elonemihelo,

usizi lozibulayo,

izwi lendodakazi yaseSiyoni

eheheza, ezelula izandla zayo, ithi:

“Maye kimina!

Ngokuba umphefumulo wami

uphele amandla ngababulali.”

5

Izono zeJerusalema

51

5:1
Gen. 18:23
“Yehlani nenyuke ezitaladini zaseJerusalema,

nibone nazi,

nicinge ezigcawini,

uma ningafumana umuntu,

uma kukhona owenza ukwahlulela,

ofuna iqiniso;

bese ngilithethelela.

2Noma bethi: ‘Kuphila kukaJehova,’

nokho bafunga amanga.”

3

5:3
Isaya 1:5
19:13
Jer. 2:30
17:23
Jehova, amehlo akho awaseqinisweni na?

Ubashayile, kepha abadabukanga;

ubaqedile, kepha balile ukwamukela ukulaywa;

benza lukhuni ubuso babo kunetshe,

bala ukuphenduka.

4Ngase ngithi mina:

“Laba bayizimpofana nje,

bayiziwula,

ngokuba abayazi indlela kaJehova,

ukwahlulela kukaNkulunkulu wabo.

5

5:5
AmaH. 2:3
Sengiyakuya kwabakhulu,

ngikhulume nabo,

ngokuba bona bayayazi indlela kaJehova

nokwahlulela kukaNkulunkulu wabo;”

kepha bona babelaphulile ijoka kanyekanye,

bazigqabulile izibopho.

6

5:6
Jer. 4:7
Hos. 13:7
Ngalokho ingonyama yasehlathini iyakubashaya,

babhujiswe yimpisi yasehlane,

ingwe iyiqamekele imizi yabo,

badatshulwe bonke abaphuma kuyo,

ngokuba iziphambeko zabo ziningi,

nokuhlehla kwabo kwandile.

7“Ngingakuthethelela kanjani na?

Abantwana bakho bangishiyile,

bafunga okungesibo onkulunkulu.

Ngabafungisa, kepha baphinga,

babuthana endlini yezifebe.

8

5:8
Hez. 22:10
Banjengamahhashi akhulupheleyo andindayo;

yilowo nalowo uyiyizela umfazi womakhelwane wakhe.

9

5:9
Jer. 9:9
Angiyikubahambela ngalokho na?” usho uJehova.

“Umphefumulo wami awuyikuphindisa esizweni esinjengalesi na?

10

5:10
Jer. 2:21
“Khuphukelani ezingangeni zalo,

nilichithe,

ningaliqedi ngokupheleleyo nokho;

susani amagatsha alo,

ngokuba awasiwo akaNkulunkulu.

11Ngokuba indlu ka-Israyeli nendlu kaJuda

zingikhohlisile nokungikhohlisa,” usho uJehova.

12

5:12
Dut. 29:19
Isaya 28:15
Zimphikile uJehova, zathi:

“Hhayi yena!

Okubi akuyikusehlela,

asiyikubona inkemba nendlala.

13Abaprofethi bayakuba ngumoya,

akakho okhulumayo kubo;

kuyakwenziwa kanjalo kubo.”

14Ngalokho usho kanje uJehova uNkulunkulu Sebawoti, uthi:

“Ngokuba nikhuluma leli zwi,

bhekani, ngiyakwenza amazwi ami

abe ngumlilo emlonyeni wakho,

nalaba bantu babe yizinkuni, ubadle.

15

5:15
Dut. 28:49
Isaya 5:26
Jer. 1:15
6:1,22
Bhekani,

ngiyakwehlisela phezu kwenu

isizwe esivela kude

nina ndlu ka-Israyeli,” usho uJehova;

“yisizwe esinamandla, yisizwe esidala,

yisizwe ongazi ulimi lwaso,

nongezwa lokhu abakukhulumayo.

16Isambo sabo sinjengethuna elivulekileyo,

bangamaqhawe bonke.

17

5:17
Lev. 26:16
Dut. 28:31
Bayakudla okuvuniweyo kwakho nesinkwa sakho,

badle amadodana akho namadodakazi akho,

badle izimvu zakho nezinkomo zakho,

badle imivini yakho nemikhiwane yakho,

bachithe ngenkemba imizi yakho

ebiyelweyo othemba kuyo.

18

5:18
Jer. 4:27
“Kepha nangalezo zinsuku,” usho uJehova, “angiyikuniqeda ngokupheleleyo. 19
5:19
Dut. 29:24
Jer. 16:10
Kuyakuthi lapho nisho nithi: ‘UJehova uNkulunkulu wenu wenzeleni kithi konke lokhu na?’ usho kubo ukuthi: ‘Njengalokho ningishiyile, nakhonza onkulunkulu babezizwe ezweni lakini, kanjalo niyakukhonza abezizwe ezweni elingesilo elenu.’

20“Memezani lokhu endlini kaJakobe,

nikuzwakalise kwaJuda ngokuthi:

21

5:21
Isaya 6:9
42:18
Yizwani lokhu nina bantu

eniyiziwula neningenakuqonda,

eninamehlo, ningaboni kodwa,

eninezindlebe, ningezwa kodwa.

22

5:22
Jobe 26:10
38:8
AmaH. 104:9
Aningesabi yini,” usho uJehova,

“anithuthumeli phambi kwami,

mina engibeke isihlabathi

sibe ngumkhawulo wolwandle,

umncele ophakade olungenakudlula kuwo, na?

Noma lugubha, alunakuwahlula;

noma luduma, alunakudlula kuwo.

23Kepha laba bantu banenhliziyo

eyambukileyo nehlubukileyo;

bambuka, bahamba.

24

5:24
Dut. 11:14
IzE. 14:17
Futhi abasho ezinhliziyweni zabo ukuthi:

‘Ake sesabe uJehova uNkulunkulu wethu

onika imvula eyokuqala neyamuva ngesikhathi sayo,

asigcinele amasonto anqunyiweyo akuvuna.’

25Ububi benu buchezukisile lokhu,

nezono zenu zinenqabele okuhle.

26“Ngokuba phakathi kwabantu bami kufunyanwa ababi,

baqamekela njengabacuphayo nabalinda izinyoni,

babeke ugibe,

babambe abantu.

27Njengendlwana yezinyoni igcwele zona,

kanjalo izindlu zabo zigcwele inkohliso;

ngalokho bakhulile, bacebile.

28

5:28
Isaya 1:23
Zak. 7:10
Bakhuluphele, bayacwebezela;

yebo, bayadlula ezintweni zobubi;

abameli ukulunga,

abameli izintandane ukuba zihlahlamele,

nemfanelo yabampofu abayahluleli.

29Angiyikubahambela ngalokho na?” usho uJehova.

“Umphefumulo wami

awuyikuphindisa esizweni esinjengalesi na?

30“Okumangalisayo nokwesabekayo

kuyenziwa ezweni.

31

5:31
Isaya 10:3
Jer. 23:25
Hez. 13:6
Math. 23:1
Abaprofethi baprofetha amanga,

abapristi babusa eceleni kwabo;

abantu bami bayakuthanda kanjalo,

kepha niyakwenze njani ekupheleni na?

6

Ukubhujiswa kweJerusalema

61

6:1
Jer. 1:14
4:6
“Thuthani impahla eJerusalema

nina bantwana bakwaBenjamini,

nibethe amacilongo eThekhowa,

niphakamise insika yomusi eBeti Hakeremi,

ngokuba ububi bulunguza ngasenyakatho

nokuchitha okukhulu.

2Indodakazi yaseSiyoni etotosiweyo nethambileyo

ngiyakuyinquma.

3

6:3
Jer. 4:17
Abelusi bayakufika kuyo benemihlambi yabo,

bamise amatende abo ngakuyo nxazonke,

baluse, kube yilowo nalowo endaweni yakhe.”

4“Zingcweliseleni ukulwa nayo;

vukani, sikhuphuke emini.

Maye kithina! Ngokuba ilanga liyaphenduka,

namathunzi okuhlwa aselulekile.

5Vukani, sikhuphuke ebusuku,

sichithe izindlu zayo zamakhosi.”

6Ngokuba usho kanje uJehova Sebawoti, uthi:

“Gawulani imithi yayo,

ninqwabele iduli ngakulo iJerusalema.

Yiwo umuzi oyakuhanjelwa,

ungukucindezela kuphela phakathi kwawo.

7Njengomthombo umpompoza amanzi awo,

kanjalo umpompoza ububi bawo;

ubudlova nokubhubhisa kuzwakele phakathi kwawo;

ukugula namanxeba kukhona phambi kwami njalo.

8Mawuxwayiswe, Jerusalema,

funa umphefumulo wami wahlukane nawe,

funa ngikwenze incithakalo,

izwe elingahlalwa.”

9Usho kanje uJehova Sebawoti, uthi:

“Bayakuyikhothoza nokuyikhothoza

insali yakwa-Israyeli njengomvini;

buyisela isandla sakho emaqomeni

njengobutha izithelo zomvini.”

10

6:10
IzE. 7:51
Ngiyakukhuluma kubani,

ngifakaze ukuba bezwe, na?

Bheka, izindlebe zabo azisokile,

abanakulalela;

bheka, izwi likaNkulunkulu seliyihlazo kubo,

abathokozi ngalo.

11

6:11
Jer. 15:17
Ngalokho ngigcwele ukufutheka kukaJehova,

ngikhathele ukunyamezela.

“Kuthululele phezu kwabantwana ezitaladini,

nasemihlanganweni yezinsizwa kanyekanye,

ngokuba nendoda iyakuthathwa nomkayo,

ogugileyo kanye nozinsuku zakhe zigcwele.

12

6:12
Dut. 28:30
Jer. 8:10
IsiLilo 5:2
Izindlu zabo ziyakunikelwa kwabanye,

amasimu abo nawomkabo kanyekanye,

ngokuba ngiyakwelulela isandla sami

kwabakhileyo ezweni,” usho uJehova.

13

6:13
Isaya 56:11
“Ngokuba kusukela kwabancane babo

kuya kwabakhulu babo

bayaphanga impango bonke,

nabaprofethi nabapristi bonke baqamba amanga.

14

6:14
Hez. 13:10
Am. 6:6
Mika 3:5
1 Thes. 5:3
Bapholisa kalula ukulimala kwabantu bami,

bathi: ‘Ngukuthula, ngukuthula,’

kepha akukho ukuthula.

15Bayakuba namahloni,

ngokuba benza izinengiso;

nokho abanamahloni nakanye,

abakhophozi;

ngalokho bayakuwa phakathi kwabawayo;

ngesikhathi sokubahambela kwami

bayakukhubeka,” usho uJehova.

16

6:16
Isaya 28:12
Math. 11:29
23:37
Usho kanje uJehova, uthi:

“Yimani ezindleleni, nibone,

nibuze imikhondo yasendulo

ukuthi iphi indlela enhle,

nihambe ngayo,

niyakufumana ukuphumula kwemiphefumulo yenu;

kepha bathi: ‘Asiyikuhamba ngayo.’

17

6:17
Isaya 21:6,11
Hez. 3:17
33:7
Ngase ngibeka abalindi phezu kwenu,

ngithi: ‘Qaphelani ukukhala kwecilongo,’

kepha bathi: ‘Asiyikukuqaphela.’

18Ngalokho zwanini nina zizwe,

wazi wena bandla

ukuthi yintoni ephakathi kwabo.

19Yizwa wena mhlaba ukuthi: Bheka,

ngiyakwehlisela okubi phezu kwalaba bantu,

izithelo zemicabango yabo,

ngokuba abaqaphelanga amazwi ami,

nomthetho wami bawulahlile.

20

6:20
Isaya 1:1
Jer. 7:22
14:12
Am. 5:21
Mika 6:6
Ifikelani kimi inhlaka evela eSheba,

nomhlanga othaphukayo ovela ezweni elikude, na?

Iminikelo yenu yokushiswa ayamukeleki,

nemihlatshelo yenu ayimnandi kimi.”

21Ngalokho usho kanje uJehova, uthi:

“Bheka, ngiyakubekela laba bantu izikhubekiso,

oyise namadodana bakhubeke kanyekanye kuzo,

umakhelwane abhubhe kanye nomngane wakhe.”

22

6:22
Dut. 28:49
Isaya 5:26
Jer. 5:15
10:22
50:41
Usho kanje uJehova, uthi:

“Bheka, kuvela abantu ezweni elisenyakatho;

isizwe esikhulu siyakuvuswa ekugcineni komhlaba.

23Babamba umnsalo nomkhonto;

banonya, abanamusa,

izwi labo liduma njengolwandle,

bakhwele amahhashi,

behleliwe njengabantu abayakulwa,

behlelelwe ukulwa nawe ndodakazi yaseSiyoni.”

24

6:24
Jer. 4:31
49:24
Sizwile imibiko yalokho:

izandla zethu ziyadangala;

usizi lusibambile,

imihelo njengeyobelethayo.

25Ningaphumeli endle,

ningahambi endleleni,

ngokuba isitha sinenkemba,

navalo nxazonke.

26

6:26
Jer. 4:8
Ndodakazi yabantu bami,

bhinca indwangu yamasaka,

uhuquzele emlotheni,

wenze isililo njengesendodana eyodwa,

ukukhala okumunyu,

ngokuba umphangi uyakusehlela masinyane.

27

6:27
Jer. 1:18
15:20
“Ngikubekile ukuba ube ngumhloli

nenqaba phakathi kwabantu bami,

wazi, uhlole indlela yabo.

28

6:28
Hez. 22:18
Bahlubukile bonke nokuhlubuka,

behamba behleba;

bayithusi nensimbi,

bangabachithi bonke.

29Izifutho ziyafutha,

kepha emlilweni kuphuma umthofu kuphela;

impela bancibilikisela ize nje,

ngokuba ababi abakhishwa.

30Bayakuthiwa isiliva elilahlwayo,

ngokuba uJehova ubalahlile.”