IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
49

Isiprofetho ngabakwa-Amoni

491

49:1
1 AmaKh. 11:5
Hez. 21:28
25:2
Am. 1:13
Ngabantwana bakwa-Amoni. Usho kanje uJehova, uthi:

“U-Israyeli kanamadodana,

kanandlalifa, na?

UMilkomu udleleni ifa likaGadi,

abantu bakhe bahlale emizini yakhe, na?

2Ngalokho bheka, izinsuku ziyeza,” usho uJehova,

“lapho ngiyakwenza ukuba kuhlatshwe umkhosi wempi

ngeRaba labantwana bakwa-Amoni;

liyakuba yincithakalo,

imizi yalo ishiswe ngomlilo,

u-Israyeli abeselidla ifa lowalidla elakhe,” usho uJehova.

3

49:3
Jer. 48:7
“Hhewula, Heshiboni,

ngokuba i-Ayi lichithekile,

nikhale, madodakazi aseRaba,

nibhince izindwangu zamasaka,

nilile, nigijime phakathi kwezintango,

ngokuba uMilikomu uyakuya ekuthunjweni,

abapristi bakhe nezikhulu zakhe kanyekanye.

4Uzidumiselani ngezigodi,

isigodi sakho esichichimayo,

wena ndodakazi ehlubukayo,

othemba engcebeni yakho ngokuthi:

‘Ngubani ongehlela mina, na?’

5Bheka, ngiyakwehlisela phezu kwakho uvalo,” isho iNkosi uJehova Sebawoti,

“luvela kubo bonke abakuzungezayo,

nixoshwe, kube yilowo nalowo ngendlela yakhe,

kungabikho obutha ababalekileyo.

6

49:6
Jer. 46:26
48:47
“Kepha ngasemuva ngiyakubuyisa

ukuthunjwa kwabantwana bakwa-Amoni,” usho uJehova.

Isiprofetho ngo-Edomi

7

49:7
Isaya 21:11
Hez. 25:12
Am. 1:11
Ob. 1
Ngo-Edomi.

Usho kanje uJehova Sebawoti, uthi:

“Akusekho ukuhlakanipha eThemani na?

Amasu aphelile kwabaqondileyo,

ukuhlakanipha kwabo kunyamalele, na?

8Balekani, nibuye,

nihlale ezigoxini nina bakhileyo eDedani,

ngokuba ngiyakwehlisela phezu kwakhe ingozi ka-Esawu

ngesikhathi sokumhambela kwami.

9Uma bekufika kuwe abavuna izithelo zomvini,

abayikushiya umkhothozo;

namasela ebusuku

abeyakuchitha aze aneliswe.

10Kepha mina ngiyakumhlubula u-Esawu,

ngambule izindawo zakhe ezichithekileyo, kanakucasha;

inzalo yakhe ichithekile,

nabafowabo, nabakhelwane bakhe,

yena abe engasekho.

11Shiya izintandane zakho,

mina ngiyakuziphilisa,

abafelokazi bakho bethembe kimi.”

12

49:12
Jer. 25:29
IsiLilo 4:21
1 Pet. 4:17
Ngokuba usho kanje uJehova, uthi: “Bheka, labo okwakungesibo okwabo ukuphuza indebe bayakuyiphuza nokuyiphuza; ubuyakuba ngongenacala na? Awuyikuba ngongenacala, ngokuba uyakuyiphuza nokuyiphuza. 13Ngokuba ngizifungile,” usho uJehova, “ukuthi iBosira liyakuba yisimangaliso, nehlazo, nencithakalo, nesiqalekiso, yonke imizi yalo ibe yizincithakalo eziphakade.”

14Ngizwile imibiko evela kuJehova;

kuthunyiwe isithunywa phakathi kwezizwe ngokuthi:

“Buthanani, nilihlasele,

nisukele ukulwa.”

15“Ngokuba bheka,

ngiyakukwenza ube mncane phakathi kwezizwe,

udelelwe phakathi kwabantu.

16

49:16
Jer. 51:53
Ukwesabeka kwakho kukudukisile,

ukuziqhenya kwenhliziyo yakho,

wena ohlezi emifantwini yamawa

ubambe isiqongo sentaba;

noma wakha isidleke sakho njengokhozi,

ngiyakukwehlisa khona,” usho uJehova.

17

49:17
Jer. 19:8
50:13
“U-Edomi uyakuba yisimangaliso,

kumangale yilowo nalowo odlula kuye,

ancimfe ngenxa yezinhlupheko zakhe.

18

49:18
Gen. 19:24
Jer. 50:40
Njengasekuchithweni kweSodoma neGomora

nemizi yangakhona,” usho uJehova,

“akuyikuhlala muntu khona,

nendodana yomuntu ayiyikugogobala khona.

19

49:19
Jobe 41:11
Jer. 50:44
“Bheka,

njengengonyama ekhuphuka ezihlahleni zaseJordani,

iye endaweni eyinqaba,

ngiyakubazuma, ngibagijimise, basuke kuyo;

nobani okhethwayo ngiyakumbeka phezu kwabo,

ngokuba ngubani onjengami,

ngubani onginqumelayo,

ngumuphi umalusi oyakuma phambi kwami, na?”

20Ngalokho yizwani isiluleko sikaJehova

asinike ngo-Edomi namacebo

awacebile ngabakhileyo eThemani ukuthi:

Abancinyane bomhlambi bayakudonswa,

basuswe, ikhaya labo limangale ngabo.

21Ngomsindo wokuwa kwabo

umhlaba uyazamazama;

ngukukhala okumsindo wakho

uzwakele ngaseLwandle Olubomvu.

22

49:22
Jer. 48:40
Bheka,

onjengokhozi uyakhuphuka, andize,

elulele amaphiko akhe kulo iBosira;

izinhliziyo zamaqhawe akwa-Edomi

ziyakuba njengenhliziyo yowesifazane onemihelo.

Isiprofetho ngeDamaseku

23

49:23
Isaya 17:1
57:20
Am. 1:3
NgeDamaseku.

“IHamati ne-Aripadi kujabhile,

ngokuba kuzwile imibiko emibi,

kuphela amandla.

Kuyahlupheka njengolwandle,

akunakuthula.

24IDamaseku selibuthakathaka,

liyaphenduka ukuba libaleke;

ingebhe ilibambile,

ukudabuka nosizi kulibambile

njengowesifazane obelethayo.

25Yeka ukushiywa komuzi wodumo,

umuzi wokuthokoza kwami!

26

49:26
Jer. 50:30
Ngalokho izinsizwa zawo

ziyakuwa ezitaladini zalo,

nawo onke amadoda empi

ayakuthuliswa ngalolo suku,” usho uJehova Sebawoti.

27“Ngiyakuphemba umlilo ogangeni lwaseDamaseku,

uqede izindlu zobukhosi zikaBeni Hadadi.”

Isiprofetho ngeKedari neHasori

28

49:28
Isaya 21:13
NgeKedari, nangemibuso yaseHasori ayinqobayo uNebukadinesari, inkosi yaseBabele.

Usho kanje uJehova, uthi:

“Sukani, nikhuphukele eKedari,

nichithe abantwana basempumalanga.

29

49:29
Jer. 6:25
46:5
Amatende abo nemihlambi yabo niyakukuthatha,

bazithuthele izilenge zabo,

nazo zonke izimpahla zabo,

namakamela abo,

bamemeze kubo, bathi:

‘Luvalo nxazonke.’

30“Balekani, nizulazulele kude,

nihlale ezigoxini

nina bakhileyo eHasori,” usho uJehova,

“ngokuba uNebukadinesari,

inkosi yaseBabele

wenze amasu ngani,

waceba amacebo ngani.

31

49:31
Num. 23:9
AbAhl. 18:7
“Sukani,

nikhuphukele kuso isizwe esizinzileyo,

esihlala ngokulondeka,” usho uJehova,

“esingenazicabha nemigoqo,

sakhe sodwa.

32

49:32
Jer. 9:25
Amakamela aso ayakuba yimpango,

nezinkomo zaso eziningi ziyakuphangwa.

Ngiyakubahlakazela emimoyeni yonke,

bonke abadilingiwe emaceleni amakhanda abo,

ngehlisele phezu kwabo

izingozi ezivela nxazonke,” usho uJehova.

33“IHasori liyakuba yindawo yokuhlala kwamakhanka

nencithakalo kuze kube phakade;

akuyikuhlala muntu khona,

nendodana yomuntu ayiyikugogobala khona.”

Isiprofetho nge-Elamu

34

49:34
Isaya 21:2
Jer. 25:25
Izwi elafika kuJeremiya umprofethi nge-Elamu ekuqaleni kokubusa kukaSedekiya inkosi yakwaJuda, ngokuthi:

35Usho kanje uJehova Sebawoti, uthi:

“Bheka,

ngiyakwaphula umnsalo we-Elamu,

okokuqala kwamandla abo.

36Ngiyakwehlisela phezu kwe-Elamu

imimoya emine emikhawulweni yomine yezulu,

ngibahlakazele kuyo yonke leyo mimoya,

kungabe kusabakho sizwe

lapho abaxoshiweyo base-Elamu bengayikufika khona.

37Ngiyakwenza ukuba i-Elamu liphele amandla

ngaphambi kwezitha zalo

naphambi kwabafuna ukuphila kwabo,

ngibehlisele okubi,

ukufutheka kwentukuthelo yami,” usho uJehova,

“ngithume inkemba emva kwabo,

ngize ngibaqede.

38Ngiyakubeka isihlalo sami sobukhosi e-Elamu,

ngichithe khona inkosi nezikhulu,” usho uJehova.

39

49:39
Jer. 48:47
“Kepha kuyakuthi ezinsukwini zokugcina

ngibuyise ukuthunjwa kwe-Elamu,” usho uJehova.