IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
48

Isiprofetho ngoMowabi

481

48:1
Hez. 25:9
Am. 2:1
NgoMowabi.

Usho kanje uJehova Sebawoti, uNkulunkulu ka-Israyeli, uthi:

“Wo kulo iNebo,

ngokuba lichithekile,

iKiriyatayimi lijabhile, linqotshiwe;

iMisigabi lijabhile, liphelile amandla.

2Udumo lukaMowabi alusekho;

eHeshiboni bacebe okubi ngaye ngokuthi:

Wozani simnqume, angabe esaba yisizwe.

Nawe Madimeni uyakuthuliswa,

inkemba ikulandele.

3Izwi lokukhala livela eHoranayimi,

ukuchithwa nokuqothulwa okukhulu.

4UMowabi uchithekile;

abancane bakhe bezwakalisa ukukhala.

5

48:5
Isaya 15:5
Ngokuba bakhuphuka egqumeni laseLuthite,

bekhala njalo,

nasekwehleni ukuya eHoronayimi

bezwile usizi lokukhala kwencithakalo.

6

48:6
Jer. 17:6
Balekani, nisindise ukuphila kwenu,

nibe njengesihlahla esiyize ehlane.

7

48:7
Num. 21:29
1 AmaKh. 11:7
Jer. 49:3
Ngokuba ngenxa yokwethemba

kwakho imisebenzi yakho

nengcebo yakho nawe uyakubanjwa,

uKemoshi aye ekuthunjweni,

abapristi bakhe nezikhulu zakhe kanyekanye.

8Umchithi uyakufikela yonke imizi,

akuyikuphunyuka muzi;

isigodi siyakuchithwa,

ithafa liqothulwe,

njengalokho uJehova eshilo.

9Nikani uMowabi amaphiko,

ngokuba uyakundiza, aphume;

imizi yakhe iyakuba yincithakalo,

kungabikho osahlala kuyo.

10“Makaqalekiswe owenza umsebenzi

kaJehova ngokunganakekeli,

aqalekiswe naye ogodla inkemba yakhe egazini.

11

48:11
Zef. 1:12
“UMowabi ugciniwe kwasebusheni bakhe,

uphumulile enhleseni yakhe,

kathululwanga ezitsheni ngezitsha,

akayanga ekuthunjweni;

ngalokho ukuzwakala kwakhe kuhlala kuye,

nephunga lakhe aliguquki.

12Ngalokho bheka, izinsuku ziyeza,” usho uJehova,

“engiyakuthuma ngazo kuye abathambekayo

abayakumthambeka,

bazithulule izitsha zakhe,

baziphohloze izimvaba zakhe.

13

48:13
1 AmaKh. 12:28
UMowabi uyakujabha ngoKemoshi,

njengalokhu indlu ka-Israyeli yajabha ngeBethele,

ithemba labo.

14“Ningasho kanjani ukuthi:

‘Singamaqhawe

namadoda anamandla okulwa’ na?

15Umchithi kaMowabi nemizi yakhe bakhuphukile,

izinsizwa zakhe ezikhethekileyo zehlele ukuyobulawa,”

isho iNkosi egama layo linguJehova Sebawoti.

16“Ingozi kaMowabi iseduze ukufika,

usizi lwakhe lushesha kakhulu.

17Nina nonke enimzungezayo manimkhalele;

nani nonke enilaziyo igama lakhe anothi:

‘Yeka ukwaphuka kwenduku enamandla,

udondolo oluhle!’

18“Yehla ebukhosini bakho,

uhlale womile,

ndodakazi, ohlala eDiboni,

ngokuba umchithi kaMowabi ukhuphukela kuwe,

achithe izinqaba zakho.

19Yima endleleni,

uqaphele wena ohlezi e-Aroweri,

ubuze obalekayo nowesifazane ophunyukayo ukuthi:

‘Kwenze njani na?’

20UMowabi ujabhile, uphelile amandla;

hhewulani, nikhale,

nikwazise e-Arinoni

ukuthi uMowabi uchithiwe.

21Ukwahlulela kwehlele izwe lethafa:

iHoloni, neJahasi, neMefahati,

22neDiboni, neNebo,

neBeti Dibilatayimi,

23neKiriyatayimi, neBeti Gamuli,

neBeti Mehoni,

24neKeriyote, neBosira,

nemizi yonke yezwe lakwaMowabi

ekude noma eseduze.

25

48:25
AmaH. 75:10
Uphondo lukaMowabi lunqunyiwe,

ingalo yakhe yaphukile,” usho uJehova.

26

48:26
Isaya 63:6
Jer. 25:15,27
“Mdakiseni, ngokuba uzikhukhumezile kuJehova;

uMowabi makahuquzele ebuhlanzweni bakhe, abe ngohlekwayo naye.

27U-Israyeli wayengahlekwa nguwe na?

Wafunyanwa phakathi kwamasela,

njengokuba, lapho ukhuluma ngaye,

unikina ikhanda, na?

28Shiyani imizi,

nihlale esiweni nina enakhileyo kwaMowabi,

nibe njengejuba elakha emaceleni omlomo wesiwa.

29

48:29
Isaya 16:6
Zef. 2:8
Sizwile ngokuzidla kukaMowabi okukhulu kakhulu,

ukuziphakamisa kwakhe,

nokuzidla kwakhe,

nokuziqhenya kwakhe,

nokuzikhukhumeza kwenhliziyo yakhe.

30Ngiyazi intukuthelo yakhe,” usho uJehova;

“amacebo akhe ayinkohliso,

nalokhu akwenzayo kuyinkohliso.

31Ngalokho ngiyakuhhewula ngoMowabi,

ngikhale ngaye wonke uMowabi,

balilisele amadoda aseKhiri Heresi.

32Ngiyakukhalela wena mvini waseSibima kunokukhala kukaJazeri;

amagatsha akho adlulile ulwandle,

afinyelela elwandle lwakwaJazeri;

umchithi uthelekele phezu kwezithelo zenu namavini enu.

33Ukuthokoza nokujabula kususiwe

ensimini nasezweni lakwaMowabi;

ngenze ukuba kuphele iwayini ezikhamweni;

akusayikunyathelwa ngokujabula,

ukumemeza akuseyikho ukumemeza.

34

48:34
Isaya 15:4
“Kusukela eHeshiboni elikhalayo

liyezwakalisa ukukhala kwalo

kuze kube se-Elehale naseJahasi,

kusukela eSowari kuze kube seHoronayimi

nase-Egilati Shelishiya,

ngokuba namanzi aseNimrimi ayakuba yincithakalo.

35Ngiyakwenza ukuba kuphele kwaMowabi,” usho uJehova,

“yena onikela ezindaweni eziphakemeyo

noshisela onkulunkulu bakhe impepho.

36“Ngalokho inhliziyo yami

ikhalela uMowabi njengemitshingo,

futhi inhliziyo yami

ikhalela amadoda aseKhiri Heresi njengemitshingo,

ngokuba okuseleyo abakuzuzileyo kuyachitheka.

37

48:37
Jer. 47:5
Hez. 7:18
Ngokuba onke amakhanda ayizimpandla,

nazo zonke izilevu zigundiwe;

zonke izandla zisikiwe,

nasezinkalweni zonke kukhona indwangu yamasaka.

38

48:38
Jer. 22:28
Hos. 8:8
Phezu kwazo zonke izindlu zakwaMowabi

nasezitaladini zakhe kukhona isililo kuphela,

ngokuba ngimaphulile uMowabi

njengesitsha okungathokozi muntu ngaso,” usho uJehova.

39“Yeka ukuphela kwakhe amandla.

Hhewulani!

Yeka ukufulathela kukaMowabi ngamahloni,

uMowabi abe ngohlekwayo noqeda amandla

kubo bonke abamzungezayo.”

40

48:40
Jer. 49:22
Ngokuba usho kanje uJehova, uthi:

“Bheka, uyandiza njengokhozi,

elulele amaphiko akhe kuMowabi.

41Imizi inqotshiwe,

nezinqaba zithathiwe;

izinhliziyo zamaqhawe akwaMowabi

ziyakuba njengenhliziyo yowesifazane onemihelo.

42UMowabi uyakuchithwa,

angabe esaba yisizwe,

ngokuba uzikhukhumezile kuJehova.

43

48:43
Isaya 24:17
Ukwesaba, nomgodi, nogibe

kuphezu kwabakhileyo kwaMowabi,” usho uJehova.

44

48:44
Am. 5:19
“Obalekela ukwesaba uyakuwela emgodini,

okhuphuka emgodini uyakubanjwa ogibeni,

ngokuba ngiyakwehlisela phezu kwabo,

phezu kukaMowabi,

umnyaka wokujeziswa kwabo,” usho uJehova.

45

48:45
Num. 21:28
24:17
“Emthunzini waseHeshiboni

ababalekileyo bayema bephelile amandla,

ngokuba umlilo uphumile eHeshiboni,

nelangabi phakathi kweSihoni;

udlile amacele akwaMowabi,

nokhakhayi lwamadoda omsindo okulwa.

46Maye kuwena Mowabi!

Abantu bakaKemoshi baphelile,

ngokuba amadodana akho athunjiwe,

namadodakazi akho ayiswe ekuthunjweni.

47

48:47
Jer. 46:26
49:6,39
Kepha ngiyakubuyisa ukuthunjwa kukaMowabi

ngezinsuku ezizayo,” usho uJehova.

Kuphela lapha ukwahlulelwa kukaMowabi.

49

Isiprofetho ngabakwa-Amoni

491

49:1
1 AmaKh. 11:5
Hez. 21:28
25:2
Am. 1:13
Ngabantwana bakwa-Amoni. Usho kanje uJehova, uthi:

“U-Israyeli kanamadodana,

kanandlalifa, na?

UMilkomu udleleni ifa likaGadi,

abantu bakhe bahlale emizini yakhe, na?

2Ngalokho bheka, izinsuku ziyeza,” usho uJehova,

“lapho ngiyakwenza ukuba kuhlatshwe umkhosi wempi

ngeRaba labantwana bakwa-Amoni;

liyakuba yincithakalo,

imizi yalo ishiswe ngomlilo,

u-Israyeli abeselidla ifa lowalidla elakhe,” usho uJehova.

3

49:3
Jer. 48:7
“Hhewula, Heshiboni,

ngokuba i-Ayi lichithekile,

nikhale, madodakazi aseRaba,

nibhince izindwangu zamasaka,

nilile, nigijime phakathi kwezintango,

ngokuba uMilikomu uyakuya ekuthunjweni,

abapristi bakhe nezikhulu zakhe kanyekanye.

4Uzidumiselani ngezigodi,

isigodi sakho esichichimayo,

wena ndodakazi ehlubukayo,

othemba engcebeni yakho ngokuthi:

‘Ngubani ongehlela mina, na?’

5Bheka, ngiyakwehlisela phezu kwakho uvalo,” isho iNkosi uJehova Sebawoti,

“luvela kubo bonke abakuzungezayo,

nixoshwe, kube yilowo nalowo ngendlela yakhe,

kungabikho obutha ababalekileyo.

6

49:6
Jer. 46:26
48:47
“Kepha ngasemuva ngiyakubuyisa

ukuthunjwa kwabantwana bakwa-Amoni,” usho uJehova.

Isiprofetho ngo-Edomi

7

49:7
Isaya 21:11
Hez. 25:12
Am. 1:11
Ob. 1
Ngo-Edomi.

Usho kanje uJehova Sebawoti, uthi:

“Akusekho ukuhlakanipha eThemani na?

Amasu aphelile kwabaqondileyo,

ukuhlakanipha kwabo kunyamalele, na?

8Balekani, nibuye,

nihlale ezigoxini nina bakhileyo eDedani,

ngokuba ngiyakwehlisela phezu kwakhe ingozi ka-Esawu

ngesikhathi sokumhambela kwami.

9Uma bekufika kuwe abavuna izithelo zomvini,

abayikushiya umkhothozo;

namasela ebusuku

abeyakuchitha aze aneliswe.

10Kepha mina ngiyakumhlubula u-Esawu,

ngambule izindawo zakhe ezichithekileyo, kanakucasha;

inzalo yakhe ichithekile,

nabafowabo, nabakhelwane bakhe,

yena abe engasekho.

11Shiya izintandane zakho,

mina ngiyakuziphilisa,

abafelokazi bakho bethembe kimi.”

12

49:12
Jer. 25:29
IsiLilo 4:21
1 Pet. 4:17
Ngokuba usho kanje uJehova, uthi: “Bheka, labo okwakungesibo okwabo ukuphuza indebe bayakuyiphuza nokuyiphuza; ubuyakuba ngongenacala na? Awuyikuba ngongenacala, ngokuba uyakuyiphuza nokuyiphuza. 13Ngokuba ngizifungile,” usho uJehova, “ukuthi iBosira liyakuba yisimangaliso, nehlazo, nencithakalo, nesiqalekiso, yonke imizi yalo ibe yizincithakalo eziphakade.”

14Ngizwile imibiko evela kuJehova;

kuthunyiwe isithunywa phakathi kwezizwe ngokuthi:

“Buthanani, nilihlasele,

nisukele ukulwa.”

15“Ngokuba bheka,

ngiyakukwenza ube mncane phakathi kwezizwe,

udelelwe phakathi kwabantu.

16

49:16
Jer. 51:53
Ukwesabeka kwakho kukudukisile,

ukuziqhenya kwenhliziyo yakho,

wena ohlezi emifantwini yamawa

ubambe isiqongo sentaba;

noma wakha isidleke sakho njengokhozi,

ngiyakukwehlisa khona,” usho uJehova.

17

49:17
Jer. 19:8
50:13
“U-Edomi uyakuba yisimangaliso,

kumangale yilowo nalowo odlula kuye,

ancimfe ngenxa yezinhlupheko zakhe.

18

49:18
Gen. 19:24
Jer. 50:40
Njengasekuchithweni kweSodoma neGomora

nemizi yangakhona,” usho uJehova,

“akuyikuhlala muntu khona,

nendodana yomuntu ayiyikugogobala khona.

19

49:19
Jobe 41:11
Jer. 50:44
“Bheka,

njengengonyama ekhuphuka ezihlahleni zaseJordani,

iye endaweni eyinqaba,

ngiyakubazuma, ngibagijimise, basuke kuyo;

nobani okhethwayo ngiyakumbeka phezu kwabo,

ngokuba ngubani onjengami,

ngubani onginqumelayo,

ngumuphi umalusi oyakuma phambi kwami, na?”

20Ngalokho yizwani isiluleko sikaJehova

asinike ngo-Edomi namacebo

awacebile ngabakhileyo eThemani ukuthi:

Abancinyane bomhlambi bayakudonswa,

basuswe, ikhaya labo limangale ngabo.

21Ngomsindo wokuwa kwabo

umhlaba uyazamazama;

ngukukhala okumsindo wakho

uzwakele ngaseLwandle Olubomvu.

22

49:22
Jer. 48:40
Bheka,

onjengokhozi uyakhuphuka, andize,

elulele amaphiko akhe kulo iBosira;

izinhliziyo zamaqhawe akwa-Edomi

ziyakuba njengenhliziyo yowesifazane onemihelo.

Isiprofetho ngeDamaseku

23

49:23
Isaya 17:1
57:20
Am. 1:3
NgeDamaseku.

“IHamati ne-Aripadi kujabhile,

ngokuba kuzwile imibiko emibi,

kuphela amandla.

Kuyahlupheka njengolwandle,

akunakuthula.

24IDamaseku selibuthakathaka,

liyaphenduka ukuba libaleke;

ingebhe ilibambile,

ukudabuka nosizi kulibambile

njengowesifazane obelethayo.

25Yeka ukushiywa komuzi wodumo,

umuzi wokuthokoza kwami!

26

49:26
Jer. 50:30
Ngalokho izinsizwa zawo

ziyakuwa ezitaladini zalo,

nawo onke amadoda empi

ayakuthuliswa ngalolo suku,” usho uJehova Sebawoti.

27“Ngiyakuphemba umlilo ogangeni lwaseDamaseku,

uqede izindlu zobukhosi zikaBeni Hadadi.”

Isiprofetho ngeKedari neHasori

28

49:28
Isaya 21:13
NgeKedari, nangemibuso yaseHasori ayinqobayo uNebukadinesari, inkosi yaseBabele.

Usho kanje uJehova, uthi:

“Sukani, nikhuphukele eKedari,

nichithe abantwana basempumalanga.

29

49:29
Jer. 6:25
46:5
Amatende abo nemihlambi yabo niyakukuthatha,

bazithuthele izilenge zabo,

nazo zonke izimpahla zabo,

namakamela abo,

bamemeze kubo, bathi:

‘Luvalo nxazonke.’

30“Balekani, nizulazulele kude,

nihlale ezigoxini

nina bakhileyo eHasori,” usho uJehova,

“ngokuba uNebukadinesari,

inkosi yaseBabele

wenze amasu ngani,

waceba amacebo ngani.

31

49:31
Num. 23:9
AbAhl. 18:7
“Sukani,

nikhuphukele kuso isizwe esizinzileyo,

esihlala ngokulondeka,” usho uJehova,

“esingenazicabha nemigoqo,

sakhe sodwa.

32

49:32
Jer. 9:25
Amakamela aso ayakuba yimpango,

nezinkomo zaso eziningi ziyakuphangwa.

Ngiyakubahlakazela emimoyeni yonke,

bonke abadilingiwe emaceleni amakhanda abo,

ngehlisele phezu kwabo

izingozi ezivela nxazonke,” usho uJehova.

33“IHasori liyakuba yindawo yokuhlala kwamakhanka

nencithakalo kuze kube phakade;

akuyikuhlala muntu khona,

nendodana yomuntu ayiyikugogobala khona.”

Isiprofetho nge-Elamu

34

49:34
Isaya 21:2
Jer. 25:25
Izwi elafika kuJeremiya umprofethi nge-Elamu ekuqaleni kokubusa kukaSedekiya inkosi yakwaJuda, ngokuthi:

35Usho kanje uJehova Sebawoti, uthi:

“Bheka,

ngiyakwaphula umnsalo we-Elamu,

okokuqala kwamandla abo.

36Ngiyakwehlisela phezu kwe-Elamu

imimoya emine emikhawulweni yomine yezulu,

ngibahlakazele kuyo yonke leyo mimoya,

kungabe kusabakho sizwe

lapho abaxoshiweyo base-Elamu bengayikufika khona.

37Ngiyakwenza ukuba i-Elamu liphele amandla

ngaphambi kwezitha zalo

naphambi kwabafuna ukuphila kwabo,

ngibehlisele okubi,

ukufutheka kwentukuthelo yami,” usho uJehova,

“ngithume inkemba emva kwabo,

ngize ngibaqede.

38Ngiyakubeka isihlalo sami sobukhosi e-Elamu,

ngichithe khona inkosi nezikhulu,” usho uJehova.

39

49:39
Jer. 48:47
“Kepha kuyakuthi ezinsukwini zokugcina

ngibuyise ukuthunjwa kwe-Elamu,” usho uJehova.

50

Isiprofetho ngeBabele

501

50:1
Isaya 13:1
Izwi uJehova alikhuluma ngeBabele, izwe lamaKaledi, ngesandla sikaJeremiya umprofethi.

2“Memezani phakathi kwezizwe,

nikuzwakalise, nimise ibhanela,*

nikuzwakalise, ningakufihli, nithi:

‘IBabele linqotshiwe,

uBeli ujabhile,

uMerodaki uphelile amandla;

izithombe zalo zijabhile,

imifanekiso yalo iphelile amandla.’

3

50:3
Jer. 9:10
Ngokuba kukhuphukela kulo isizwe sivela enyakatho,

esiyakwenza izwe lalo libe yincithakalo,

kungabikho ohlala kulo;

abantu nezilwane kuyakubaleka, kuhambe.

4

50:4
Jer. 3:18,21
31:9
“Ngalezo zinsuku nangaleso sikhathi,” usho uJehova,

“bayakufika abantwana bakwa-Israyeli,

bona nabantwana bakwaJuda kanyekanye,

behamba bekhala,

befuna uJehova uNkulunkulu wabo.

5Bayakubuza indlela yaseSiyoni,

ubuso babo bubhekene nalo, bethi:

Wozani nizihlanganise noJehova

ngesivumelwano esiphakade esingenakukhohlakala.

6“Abantu bami babe yizimvu ezilahlekileyo;

abelusi babo babadukisile,

babazulazulisa ezintabeni,

basuka entabeni, baya egqumeni,

bakhohlwa indawo yabo yokuphumula.

7

50:7
Jer. 2:3
40:3
Bonke ababafumanayo babaqeda;

abamelene nabo bathi:

‘Asitholi icala;

ngokuba bonile kuJehova,

ikhaya lokulunga,

ithemba lawoyise, uJehova.’

8

50:8
Isaya 48:20
Jer. 51:6,45
IsAmb. 18:4
“Balekani eBabele,

niphume ezweni lamaKaledi,

nibe njengezimpongo phambi kwezimvu.

9Ngokuba bheka, ngiyakuvusa,

ngenyusele eBabele ibandla lezizwe ezinkulu,

livela ezweni lasenyakatho,

lizihlelele lona, linqotshwe lapho;

imicibisholo yalo iyakuba njengeyeqhawe eliphumelelayo,

elingabuyi ze.

10IKalideya liyakuba yimpango;

bonke abaliphangayo bayakusutha,” usho uJehova.

11“Noma nithokoza,

noma nijabula nina baphangi befa lami,

noma nixhuma njengesithokazi etshanini obuluhlaza,

niyiyizela njengamahhashi anamandla,

12unyoko uyakujabha kakhulu,

owangizalayo ayangaze;

bheka, uyakuba ngesokugcina sezizwe,

ihlane, nomhlabathi owomileyo, nogwadule.

13

50:13
Jer. 25:12
49:17
Ngenxa yentukuthelo kaJehova aliyikuhlalwa muntu,

kepha liyakuba yincithakalo lonke;

bonke abadlula eBabele bayakumangala,

bancimfe ngenxa yazo zonke izinhlupheko zalo.

14“Zihleleleni iBabele nxazonke

nina nonke eninsala umnsalo,

nicibishele kulo,

ninganqandi imicibisholo,

ngokuba lonile kuJehova.

15

50:15
AmaH. 137:8
IsAmb. 18:2,6
Memezani kulo nxazonke;

lizinikele, izisekelo zalo ziwile,

izingange zalo zidiliziwe,

ngokuba kuyimpindiselo kaJehova;

phindiselani kulo,

nenze kulo njengokwenza kwalo.

16Nqumani umhlwanyeli eBabele

nobamba isikela ngesikhathi sokuvuna;

ngenxa yenkemba ecindezelayo

yilowo nalowo uyakubheka abantu bakhe,

yilowo nalowo abalekele ezweni lakubo.

17

50:17
2 AmaKh. 17:5
25:1
“U-Israyeli uyimvu ezingelwayo;

izingonyama zimxoshile.

Kuqala wadliwa yinkosi yase-Asiriya,

nangasemuva uNebukadinesari lo, inkosi yaseBabele,

ugedlile amathambo akhe.”

18Ngalokho usho kanje uJehova Sebawoti, uNkulunkulu ka-Israyeli, uthi:

“Bheka,

ngiyakujezisa inkosi yaseBabele nezwe layo,

njengalokho ngijezisile inkosi yase-Asiriya.

19

50:19
Jer. 29:10
Dan. 9:2
Mika 7:14
Ngiyakumbuyisela u-Israyeli ekhaya lakhe,

aklabe eKarmeli naseBashani,

umphefumulo wakhe waneliswe ezintabeni

zakwa-Efrayimi nezakwaGileyadi.

20

50:20
Dan. 9:24
Ngalezo zinsuku nangaleso sikhathi,” usho uJehova,

“kuyakufunwa ukona kuka-Israyeli,

akuyikubakho, nezono zakwaJuda,

kepha aziyikufunyanwa,

ngokuba ngiyakubathethelela

engibashiya ukuba babe yinsali.

21“Khuphukela ezweni laseMeratayimi,*

kulona nakwabakhileyo ePhekodi,*

uchithe, uqede nya emva kwabo,” usho uJehova,

wenze konke engikuyale ngakho.

22Kukhona umsindo wokulwa ezweni

nowencithakalo enkulu.

23

50:23
Jer. 51:20
Yeka ukunqunywa nokuchithwa kwesando somhlaba wonke,

yeka ukwenziwa kweBabele

incithakalo phakathi kwezizwe!

24Ngakucupha, wabanjwa, Babele, ungakwazi;

wafunyanwa, wabanjwa,

ngokuba ulwile noNkulunkulu.

25UJehova uvulile indlu yakhe yezikhali,

ukhiphile izikhali zokufutheka kwakhe,

ngokuba iNkosi uJehova Sebawoti

inomsebenzi ezweni lamaKaledi.

26Lifikeleni nivele emkhawulweni,

nivule izinqolobane zalo,

nilinqwabele libe yizinqwaba,

niliqede nya, kungasali lutho kulo.

27Hlabani zonke izinkunzi zalo;

mazehlele ekuhlatshweni; wo kuzona!

Ngokuba usuku lwazo lufikile,

isikhathi sokuhanjelwa kwazo.

28

50:28
Jer. 51:11
Yizwi lababalekayo nabaphunyuka ezweni laseBabele

ukuba bamemeze eSiyoni

impindiselo kaJehova uNkulunkulu wethu,

impindiselo ngethempeli lakhe!

29“Bizani abacibishelayo,

balwe neBabele,

bonke abansala umnsalo,

nimise nxazonke zalo,

lingabi nophunyukayo,

niliphindisele njengezenzo zalo,

nenze kulo njengakho konke elikwenzileyo,

ngokuba lizikhukhumezile kuJehova, oNgcwele ka-Israyeli.

30

50:30
Jer. 49:26
Ngalokho izinsizwa zalo

ziyakuwa ezitaladini zalo,

nawo onke amadoda alo empi

ayakunqunywa ngalolo suku,” usho uJehova.

31“Bheka,

ngimelene nawe ozikhukhumezileyo,” isho iNkosi uJehova Sebawoti,

“ngokuba usuku lwakho lufikile,

isikhathi sokuhanjwelwa kwakho.

32Ozikhukhumezayo uyakukhubeka, awe,

angabi naye omvusayo;

ngiyakuphemba umlilo emizini yakhe,

udle konke okumzungezayo.”

33Usho kanje uJehova Sebawoti, uthi:

“Abantwana bakwa-Israyeli nabantwana bakwaJuda

bacindezelwe kanyekanye;

bonke ababathumbileyo bababamba,

abavumi ukuba bahambe.

34

50:34
Isaya 14:17
Kepha umkhululi wabo unamandla,

nguJehova Sebawoti igama lakhe;

uyakumela nokumela indaba yabo

ukuba aphumuze umhlaba,

anyakazise abakhileyo eBabele.

35“Makufike inkemba phezu kwamaKaledi,” usho uJehova,

naphezu kwabakhileyo eBabele,

naphezu kwezikhulu zalo,

naphezu kwezihlakaniphi zalo.

36Inkemba ifike phezu kwabaprofethi bamanga,

babe yiziwula,

inkemba ifike phezu kwamaqhawe alo,

aphele amandla.

37Inkemba ifike phezu kwamahhashi alo,

naphezu kwezinqola zalo,

naphezu kwayo yonke ingxubevange yabantu

ephakathi kwalo,

babe njengabesifazane;

inkemba ifike phezu kwengcebo yalo,

ize iphangwe.

38Makufike ukusha phezu kwamanzi alo,

aze ome,

ngokuba yizwe elinezithombe ezibaziweyo,

bahlanya ngemifanekiso yabo.

39

50:39
Isaya 13:19
34:14
“Ngalokho izilwane zasehlane

ziyakuhlala nezimpungushe,

kuhlale khona nezintshe;

alisayikuhlalwa kuze kube phakade,

lingabe lisakhiwa izizukulwane ngezizukulwane.

40

50:40
Jer. 49:18
Njengalokho uNkulunkulu wachitha iSodoma neGomora

nemizi yawo eyakheleneyo,” usho uJehova,

“kanjalo akuyikuhlala muntu khona,

kungagogobali khona indodana yomuntu.

41

50:41
Isaya 13:17
Jer. 6:22
“Bheka, kuvela abantu enyakatho,

isizwe esikhulu namakhosi amaningi,

kuvuswe ekugcineni komhlaba.

42Babamba umnsalo nomkhonto;

banonya, abanamusa;

izwi labo liduma njengolwandle;

bakhwele amahhashi,

behleliwe njengabantu abayakulwa nawe

ndodakazi yaseBabele.

43Inkosi yaseBabele izwile udumo lwabo,

izandla zayo zaba buthakathaka;

usizi luyibambile, nemihelo njengeyobelethayo.

44

50:44
Jer. 49:19
Bheka,

njengengonyama ekhuphuka ezihlahleni zaseJordani,

iye endaweni eyinqaba, ngiyakubazuma,

ngibagijimise, basuke kuyo;

nobani okhethwayo ngiyakumbeka phezu kwabo,

ngokuba ngubani onjengami,

ngubani onginqumelayo,

ngumuphi umalusi oyakuma phambi kwami, na?”

45Ngalokho yizwani isiluleko sikaJehova

asinike ngeBabele namacebo

awacebe ngezwe lamaKaledi ukuthi:

Abancinyane bomhlambi bayakudonswa,

basuswe impela,

ikhaya labo limangale ngabo.

46Ngomsindo wokuthathwa kweBabele

umhlaba uyazamazama,

ukukhala kuzwakale phakathi kwezizwe.