IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
47

Isiprofetho ngamaFilisti

471

47:1
Isaya 14:29
Hez. 25:15
Am. 1:6
Zef. 2:5
Zak. 9:5
Izwi likaJehova elafika kuJeremiya umprofethi ngamaFilisti, uFaro engakanqobi iGaza.

2

47:2
Isaya 8:7
28:2
Jer. 46:8
Usho kanje uJehova, uthi:

“Bheka, amanzi ayenyuka enyakatho,

abe ngumfula okhukhulayo,

akhukhule izwe nokugcwala kwalo,

umuzi nabakhileyo kuwo;

abantu bayakukhala,

bonke abakhileyo ezweni bahhewule.

3Ngomsindo wokudubhuza kwezinselo zamahhashi akhe anamandla,

nangokuduma kwezinqola zakhe,

nangodumo lwamasondo akhe

oyise ababheki emuva kubantwana

ngenxa yobuthakathaka bezandla zabo

4

47:4
Dut. 2:23
Am. 9:7
ngenxa yosuku olufika ukuchitha onke amaFilisti

nokunquma eTire naseSidoni bonke abasizi abaseleyo,

ngokuba uJehova uyakuwachitha amaFilisti,

insali yesiqhingi saseKafitori.

5

47:5
Jer. 16:6
Ubumpandla bulehlele iGaza;

i-Ashikeloni liphelile,

insali yesigodi sabo;

uyakuzisika kuze kube nini na?

6“Awu wena nkemba kaJehova,

koze kube nini ungathuli na?

Buyela emgodleni wakho,

uthule, uzole.

7Ingathula kanjani,

lapho iyalezwe nguJehova, na?

Uyinqumele i-Ashikeloni nogu lolwandle.”