IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
46

Isiprofetho ngeGibithe

461Izwi likaJehova elafika kuJeremiya umprofethi ngezizwe.

2

46:2
2 AmaKh. 24:7
Isaya 19:1
Hez. 29:2
30:4
NgeGibithe ngempi kaFaro Nekho inkosi yaseGibithe eyayingasemfuleni u-Ewufrathe eKharikemishi, owayinqoba uNebukadinesari, inkosi yaseBabele, ngomnyaka wesine kaJehoyakimi indodana kaJosiya, inkosi yakwaJuda.

3“Lungisani amahawu nezihlangu, nisondele empini.

4Bophelani amahhashi,

nikhwele nina bamahhashi,

nisuke nime ninezigqoko zempi,

niphucuze imikhonto,

nembathe amabhantshi ensimbi.

5Ngikuboneleni na?

Baphelile amandla, babuyele emuva.

Amaqhawe abo anqotshiwe,

ayabaleka nokubaleka engabheki emuva;

luvalo nxazonke,” usho uJehova.

6

46:6
Am. 2:14
“Onejubane makangabaleki naye,

kungaphunyuki neqhawe;

ngasenyakatho eceleni komfula u-Ewufrathe

bayakhubeka, bawe.

7“Ngubani lo owenyuka njengeNayile,

omanzi akhe agubha njengemifula.

8

46:8
Isaya 8:7
Jer. 47:2
IGibithe lenyuka njengeNayile,

amanzi alo agubha njengemifula.

Lithi: ‘Ngiyakwenyuka,

ngisibekele umhlaba;

ngiyakuchitha umuzi nabahlala kuwo.’

9Yenyukani, mahhashi,

nihlanye, zinqola,

aphume amaqhawe:

oKushe noPhuthi ababambe izihlangu,

namaLudi abambe ensala umnsalo.

10

46:10
Isaya 34:5
Lolu suku lungusuku lweNkosi uJehova Sebawoti,

usuku lokuphindisela lokuba aziphindisele kwabamelene naye.

Inkemba iyakudla isuthe,

izanelise ngegazi labo,

ngokuba iNkosi uJehova Sebawoti inomhlatshelo

ezweni lasenyakatho ngasemfuleni u-Ewufrathe.

11

46:11
Jer. 30:12
“Khuphukela kwaGileyadi,

uthathe ibhalisamu,*

wena ntombi, ndodakazi yaseGibithe;

usebenzisela ize imithi eminingi,

ukuphuluka akukho kuwe.

12Izizwe zizwile ngehlazo lakho,

umhlaba ugcwele ukukhala kwakho;

ngokuba iqhawe likhubeka ngelinye,

awa omabili kanyekanye.”

13Izwi uJehova alikhuluma kuJeremiya umprofethi ngokuza kukaNebukadinesari, inkosi yaseBabele, ukuchitha izwe laseGibithe.

14“Yazisani eGibithe,

nizwakalise eMigidoli,

nizwakalise naseNofi naseThahipanesi,

nithi: ‘Suka ume, uzilungise,

ngokuba inkemba iyadla nxazonke zakho.’

15Abanamandla bakho bakhukhulelweni na?

Abemanga, ngokuba uJehova wabahlohloloza.

16

46:16
Jer. 50:16
Wakhubekisa abaningi,

yebo, bawa omunye phezu komunye,

bathi: ‘Sukani,

sibuyele kubantu bakithi

nasezweni lokuzalwa kwethu,

sisuke enkembeni ecindezelayo.’

17Bamemeza khona, bathi:

‘UFaro inkosi yaseGibithe ungumsindo,

udlulisile isikhathi esimisiweyo.’

18

46:18
AmaH. 24:10
Jer. 48:15
“Kuphila kwami,” isho iNkosi

egama layo linguJehova Sebawoti,

“impela njengeThabori phakathi kwezintaba,

nanjengeKarmeli ngaselwandle, kanjalo uyakufika.

19

46:19
Hez. 12:3
Zenzele izinto zokuthunjwa,

ndodakazi, ohlala eGibithe,

ngokuba iNofi liyakuba yincithakalo,

lishiswe kungabe kusabakho ohlala kulo.

20

46:20
Isaya 7:18
“IGibithe liyisithokazi esihle kakhulu,

kepha kuvela isibawu enyakatho, sesifikile.

21Abaqashwa balo phakathi kwalo

banjengamathole akhuluphalisiweyo;

nabo babuyele emuva,

babaleka kanyekanye, abemanga,

ngokuba usuku lwengozi yabo lubehlele,

isikhathi sokuhanjelwa kwabo.

22Ukuhashaza kokuhamba kwalo kunjengokwenyoka;

ngokuba bahamba nempi,

balifikele bephethe amazembe

njengabagawuli bemithi.

23Bagawula ihlathi lalo,” usho uJehova,

“ngokuba alinakuhanjwa,

lokhu bebaningi kunesikhonyane,

bengenakubalwa.

24

46:24
Jer. 44:30
Indodakazi yaseGibithe iyakujabhiswa,

inikelwe esandleni sabantu basenyakatho.”

25

46:25
Eks. 12:12
Jer. 43:12
Nah. 3:8
UJehova Sebawoti, uNkulunkulu ka-Israyeli, uthi: “Bheka, ngiyakujezisa u-Amoni waseNo, noFaro, neGibithe, nawonkulunkulu balo, namakhosi alo, yebo, uFaro nabamethembayo, 26
46:26
Jer. 48:47
49:6,39
Hez. 29:13
ngibanikele esandleni sabafuna ukuphila kwabo, nasesandleni sikaNebukadinesari, inkosi yaseBabele, nasesandleni sezinceku zakhe, andukuba lakhiwe njengasezinsukwini zasendulo,” usho uJehova.

27

46:27
Isaya 41:13
43:5
44:2
Jer. 30:10
“Kepha ungesabi wena Jakobe,

nceku yami,

ungapheli amandla, Israyeli,

ngokuba bheka, ngiyakukusindisa usekude,

nenzalo yakho ezweni lokuthunjwa kwayo;

uJakobe uyakubuya, aphumule, agcineke,

angesatshiswa muntu.

28

46:28
Jer. 10:24
Ungesabi wena Jakobe, nceku yami,” usho uJehova,

“ngokuba nginawe,

ngokuba ngiyakuqeda ngokupheleleyo

zonke izizwe engikuxoshele kuzo,

kepha wena angiyikukuqeda;

kodwa ngiyakukulaya ngokwahlulela,

ngingakwenzi ube ngongenacala.”

47

Isiprofetho ngamaFilisti

471

47:1
Isaya 14:29
Hez. 25:15
Am. 1:6
Zef. 2:5
Zak. 9:5
Izwi likaJehova elafika kuJeremiya umprofethi ngamaFilisti, uFaro engakanqobi iGaza.

2

47:2
Isaya 8:7
28:2
Jer. 46:8
Usho kanje uJehova, uthi:

“Bheka, amanzi ayenyuka enyakatho,

abe ngumfula okhukhulayo,

akhukhule izwe nokugcwala kwalo,

umuzi nabakhileyo kuwo;

abantu bayakukhala,

bonke abakhileyo ezweni bahhewule.

3Ngomsindo wokudubhuza kwezinselo zamahhashi akhe anamandla,

nangokuduma kwezinqola zakhe,

nangodumo lwamasondo akhe

oyise ababheki emuva kubantwana

ngenxa yobuthakathaka bezandla zabo

4

47:4
Dut. 2:23
Am. 9:7
ngenxa yosuku olufika ukuchitha onke amaFilisti

nokunquma eTire naseSidoni bonke abasizi abaseleyo,

ngokuba uJehova uyakuwachitha amaFilisti,

insali yesiqhingi saseKafitori.

5

47:5
Jer. 16:6
Ubumpandla bulehlele iGaza;

i-Ashikeloni liphelile,

insali yesigodi sabo;

uyakuzisika kuze kube nini na?

6“Awu wena nkemba kaJehova,

koze kube nini ungathuli na?

Buyela emgodleni wakho,

uthule, uzole.

7Ingathula kanjani,

lapho iyalezwe nguJehova, na?

Uyinqumele i-Ashikeloni nogu lolwandle.”

48

Isiprofetho ngoMowabi

481

48:1
Hez. 25:9
Am. 2:1
NgoMowabi.

Usho kanje uJehova Sebawoti, uNkulunkulu ka-Israyeli, uthi:

“Wo kulo iNebo,

ngokuba lichithekile,

iKiriyatayimi lijabhile, linqotshiwe;

iMisigabi lijabhile, liphelile amandla.

2Udumo lukaMowabi alusekho;

eHeshiboni bacebe okubi ngaye ngokuthi:

Wozani simnqume, angabe esaba yisizwe.

Nawe Madimeni uyakuthuliswa,

inkemba ikulandele.

3Izwi lokukhala livela eHoranayimi,

ukuchithwa nokuqothulwa okukhulu.

4UMowabi uchithekile;

abancane bakhe bezwakalisa ukukhala.

5

48:5
Isaya 15:5
Ngokuba bakhuphuka egqumeni laseLuthite,

bekhala njalo,

nasekwehleni ukuya eHoronayimi

bezwile usizi lokukhala kwencithakalo.

6

48:6
Jer. 17:6
Balekani, nisindise ukuphila kwenu,

nibe njengesihlahla esiyize ehlane.

7

48:7
Num. 21:29
1 AmaKh. 11:7
Jer. 49:3
Ngokuba ngenxa yokwethemba

kwakho imisebenzi yakho

nengcebo yakho nawe uyakubanjwa,

uKemoshi aye ekuthunjweni,

abapristi bakhe nezikhulu zakhe kanyekanye.

8Umchithi uyakufikela yonke imizi,

akuyikuphunyuka muzi;

isigodi siyakuchithwa,

ithafa liqothulwe,

njengalokho uJehova eshilo.

9Nikani uMowabi amaphiko,

ngokuba uyakundiza, aphume;

imizi yakhe iyakuba yincithakalo,

kungabikho osahlala kuyo.

10“Makaqalekiswe owenza umsebenzi

kaJehova ngokunganakekeli,

aqalekiswe naye ogodla inkemba yakhe egazini.

11

48:11
Zef. 1:12
“UMowabi ugciniwe kwasebusheni bakhe,

uphumulile enhleseni yakhe,

kathululwanga ezitsheni ngezitsha,

akayanga ekuthunjweni;

ngalokho ukuzwakala kwakhe kuhlala kuye,

nephunga lakhe aliguquki.

12Ngalokho bheka, izinsuku ziyeza,” usho uJehova,

“engiyakuthuma ngazo kuye abathambekayo

abayakumthambeka,

bazithulule izitsha zakhe,

baziphohloze izimvaba zakhe.

13

48:13
1 AmaKh. 12:28
UMowabi uyakujabha ngoKemoshi,

njengalokhu indlu ka-Israyeli yajabha ngeBethele,

ithemba labo.

14“Ningasho kanjani ukuthi:

‘Singamaqhawe

namadoda anamandla okulwa’ na?

15Umchithi kaMowabi nemizi yakhe bakhuphukile,

izinsizwa zakhe ezikhethekileyo zehlele ukuyobulawa,”

isho iNkosi egama layo linguJehova Sebawoti.

16“Ingozi kaMowabi iseduze ukufika,

usizi lwakhe lushesha kakhulu.

17Nina nonke enimzungezayo manimkhalele;

nani nonke enilaziyo igama lakhe anothi:

‘Yeka ukwaphuka kwenduku enamandla,

udondolo oluhle!’

18“Yehla ebukhosini bakho,

uhlale womile,

ndodakazi, ohlala eDiboni,

ngokuba umchithi kaMowabi ukhuphukela kuwe,

achithe izinqaba zakho.

19Yima endleleni,

uqaphele wena ohlezi e-Aroweri,

ubuze obalekayo nowesifazane ophunyukayo ukuthi:

‘Kwenze njani na?’

20UMowabi ujabhile, uphelile amandla;

hhewulani, nikhale,

nikwazise e-Arinoni

ukuthi uMowabi uchithiwe.

21Ukwahlulela kwehlele izwe lethafa:

iHoloni, neJahasi, neMefahati,

22neDiboni, neNebo,

neBeti Dibilatayimi,

23neKiriyatayimi, neBeti Gamuli,

neBeti Mehoni,

24neKeriyote, neBosira,

nemizi yonke yezwe lakwaMowabi

ekude noma eseduze.

25

48:25
AmaH. 75:10
Uphondo lukaMowabi lunqunyiwe,

ingalo yakhe yaphukile,” usho uJehova.

26

48:26
Isaya 63:6
Jer. 25:15,27
“Mdakiseni, ngokuba uzikhukhumezile kuJehova;

uMowabi makahuquzele ebuhlanzweni bakhe, abe ngohlekwayo naye.

27U-Israyeli wayengahlekwa nguwe na?

Wafunyanwa phakathi kwamasela,

njengokuba, lapho ukhuluma ngaye,

unikina ikhanda, na?

28Shiyani imizi,

nihlale esiweni nina enakhileyo kwaMowabi,

nibe njengejuba elakha emaceleni omlomo wesiwa.

29

48:29
Isaya 16:6
Zef. 2:8
Sizwile ngokuzidla kukaMowabi okukhulu kakhulu,

ukuziphakamisa kwakhe,

nokuzidla kwakhe,

nokuziqhenya kwakhe,

nokuzikhukhumeza kwenhliziyo yakhe.

30Ngiyazi intukuthelo yakhe,” usho uJehova;

“amacebo akhe ayinkohliso,

nalokhu akwenzayo kuyinkohliso.

31Ngalokho ngiyakuhhewula ngoMowabi,

ngikhale ngaye wonke uMowabi,

balilisele amadoda aseKhiri Heresi.

32Ngiyakukhalela wena mvini waseSibima kunokukhala kukaJazeri;

amagatsha akho adlulile ulwandle,

afinyelela elwandle lwakwaJazeri;

umchithi uthelekele phezu kwezithelo zenu namavini enu.

33Ukuthokoza nokujabula kususiwe

ensimini nasezweni lakwaMowabi;

ngenze ukuba kuphele iwayini ezikhamweni;

akusayikunyathelwa ngokujabula,

ukumemeza akuseyikho ukumemeza.

34

48:34
Isaya 15:4
“Kusukela eHeshiboni elikhalayo

liyezwakalisa ukukhala kwalo

kuze kube se-Elehale naseJahasi,

kusukela eSowari kuze kube seHoronayimi

nase-Egilati Shelishiya,

ngokuba namanzi aseNimrimi ayakuba yincithakalo.

35Ngiyakwenza ukuba kuphele kwaMowabi,” usho uJehova,

“yena onikela ezindaweni eziphakemeyo

noshisela onkulunkulu bakhe impepho.

36“Ngalokho inhliziyo yami

ikhalela uMowabi njengemitshingo,

futhi inhliziyo yami

ikhalela amadoda aseKhiri Heresi njengemitshingo,

ngokuba okuseleyo abakuzuzileyo kuyachitheka.

37

48:37
Jer. 47:5
Hez. 7:18
Ngokuba onke amakhanda ayizimpandla,

nazo zonke izilevu zigundiwe;

zonke izandla zisikiwe,

nasezinkalweni zonke kukhona indwangu yamasaka.

38

48:38
Jer. 22:28
Hos. 8:8
Phezu kwazo zonke izindlu zakwaMowabi

nasezitaladini zakhe kukhona isililo kuphela,

ngokuba ngimaphulile uMowabi

njengesitsha okungathokozi muntu ngaso,” usho uJehova.

39“Yeka ukuphela kwakhe amandla.

Hhewulani!

Yeka ukufulathela kukaMowabi ngamahloni,

uMowabi abe ngohlekwayo noqeda amandla

kubo bonke abamzungezayo.”

40

48:40
Jer. 49:22
Ngokuba usho kanje uJehova, uthi:

“Bheka, uyandiza njengokhozi,

elulele amaphiko akhe kuMowabi.

41Imizi inqotshiwe,

nezinqaba zithathiwe;

izinhliziyo zamaqhawe akwaMowabi

ziyakuba njengenhliziyo yowesifazane onemihelo.

42UMowabi uyakuchithwa,

angabe esaba yisizwe,

ngokuba uzikhukhumezile kuJehova.

43

48:43
Isaya 24:17
Ukwesaba, nomgodi, nogibe

kuphezu kwabakhileyo kwaMowabi,” usho uJehova.

44

48:44
Am. 5:19
“Obalekela ukwesaba uyakuwela emgodini,

okhuphuka emgodini uyakubanjwa ogibeni,

ngokuba ngiyakwehlisela phezu kwabo,

phezu kukaMowabi,

umnyaka wokujeziswa kwabo,” usho uJehova.

45

48:45
Num. 21:28
24:17
“Emthunzini waseHeshiboni

ababalekileyo bayema bephelile amandla,

ngokuba umlilo uphumile eHeshiboni,

nelangabi phakathi kweSihoni;

udlile amacele akwaMowabi,

nokhakhayi lwamadoda omsindo okulwa.

46Maye kuwena Mowabi!

Abantu bakaKemoshi baphelile,

ngokuba amadodana akho athunjiwe,

namadodakazi akho ayiswe ekuthunjweni.

47

48:47
Jer. 46:26
49:6,39
Kepha ngiyakubuyisa ukuthunjwa kukaMowabi

ngezinsuku ezizayo,” usho uJehova.

Kuphela lapha ukwahlulelwa kukaMowabi.