IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
46

Isiprofetho ngeGibithe

461Izwi likaJehova elafika kuJeremiya umprofethi ngezizwe.

2

46:2
2 AmaKh. 24:7
Isaya 19:1
Hez. 29:2
30:4
NgeGibithe ngempi kaFaro Nekho inkosi yaseGibithe eyayingasemfuleni u-Ewufrathe eKharikemishi, owayinqoba uNebukadinesari, inkosi yaseBabele, ngomnyaka wesine kaJehoyakimi indodana kaJosiya, inkosi yakwaJuda.

3“Lungisani amahawu nezihlangu, nisondele empini.

4Bophelani amahhashi,

nikhwele nina bamahhashi,

nisuke nime ninezigqoko zempi,

niphucuze imikhonto,

nembathe amabhantshi ensimbi.

5Ngikuboneleni na?

Baphelile amandla, babuyele emuva.

Amaqhawe abo anqotshiwe,

ayabaleka nokubaleka engabheki emuva;

luvalo nxazonke,” usho uJehova.

6

46:6
Am. 2:14
“Onejubane makangabaleki naye,

kungaphunyuki neqhawe;

ngasenyakatho eceleni komfula u-Ewufrathe

bayakhubeka, bawe.

7“Ngubani lo owenyuka njengeNayile,

omanzi akhe agubha njengemifula.

8

46:8
Isaya 8:7
Jer. 47:2
IGibithe lenyuka njengeNayile,

amanzi alo agubha njengemifula.

Lithi: ‘Ngiyakwenyuka,

ngisibekele umhlaba;

ngiyakuchitha umuzi nabahlala kuwo.’

9Yenyukani, mahhashi,

nihlanye, zinqola,

aphume amaqhawe:

oKushe noPhuthi ababambe izihlangu,

namaLudi abambe ensala umnsalo.

10

46:10
Isaya 34:5
Lolu suku lungusuku lweNkosi uJehova Sebawoti,

usuku lokuphindisela lokuba aziphindisele kwabamelene naye.

Inkemba iyakudla isuthe,

izanelise ngegazi labo,

ngokuba iNkosi uJehova Sebawoti inomhlatshelo

ezweni lasenyakatho ngasemfuleni u-Ewufrathe.

11

46:11
Jer. 30:12
“Khuphukela kwaGileyadi,

uthathe ibhalisamu,*

wena ntombi, ndodakazi yaseGibithe;

usebenzisela ize imithi eminingi,

ukuphuluka akukho kuwe.

12Izizwe zizwile ngehlazo lakho,

umhlaba ugcwele ukukhala kwakho;

ngokuba iqhawe likhubeka ngelinye,

awa omabili kanyekanye.”

13Izwi uJehova alikhuluma kuJeremiya umprofethi ngokuza kukaNebukadinesari, inkosi yaseBabele, ukuchitha izwe laseGibithe.

14“Yazisani eGibithe,

nizwakalise eMigidoli,

nizwakalise naseNofi naseThahipanesi,

nithi: ‘Suka ume, uzilungise,

ngokuba inkemba iyadla nxazonke zakho.’

15Abanamandla bakho bakhukhulelweni na?

Abemanga, ngokuba uJehova wabahlohloloza.

16

46:16
Jer. 50:16
Wakhubekisa abaningi,

yebo, bawa omunye phezu komunye,

bathi: ‘Sukani,

sibuyele kubantu bakithi

nasezweni lokuzalwa kwethu,

sisuke enkembeni ecindezelayo.’

17Bamemeza khona, bathi:

‘UFaro inkosi yaseGibithe ungumsindo,

udlulisile isikhathi esimisiweyo.’

18

46:18
AmaH. 24:10
Jer. 48:15
“Kuphila kwami,” isho iNkosi

egama layo linguJehova Sebawoti,

“impela njengeThabori phakathi kwezintaba,

nanjengeKarmeli ngaselwandle, kanjalo uyakufika.

19

46:19
Hez. 12:3
Zenzele izinto zokuthunjwa,

ndodakazi, ohlala eGibithe,

ngokuba iNofi liyakuba yincithakalo,

lishiswe kungabe kusabakho ohlala kulo.

20

46:20
Isaya 7:18
“IGibithe liyisithokazi esihle kakhulu,

kepha kuvela isibawu enyakatho, sesifikile.

21Abaqashwa balo phakathi kwalo

banjengamathole akhuluphalisiweyo;

nabo babuyele emuva,

babaleka kanyekanye, abemanga,

ngokuba usuku lwengozi yabo lubehlele,

isikhathi sokuhanjelwa kwabo.

22Ukuhashaza kokuhamba kwalo kunjengokwenyoka;

ngokuba bahamba nempi,

balifikele bephethe amazembe

njengabagawuli bemithi.

23Bagawula ihlathi lalo,” usho uJehova,

“ngokuba alinakuhanjwa,

lokhu bebaningi kunesikhonyane,

bengenakubalwa.

24

46:24
Jer. 44:30
Indodakazi yaseGibithe iyakujabhiswa,

inikelwe esandleni sabantu basenyakatho.”

25

46:25
Eks. 12:12
Jer. 43:12
Nah. 3:8
UJehova Sebawoti, uNkulunkulu ka-Israyeli, uthi: “Bheka, ngiyakujezisa u-Amoni waseNo, noFaro, neGibithe, nawonkulunkulu balo, namakhosi alo, yebo, uFaro nabamethembayo, 26
46:26
Jer. 48:47
49:6,39
Hez. 29:13
ngibanikele esandleni sabafuna ukuphila kwabo, nasesandleni sikaNebukadinesari, inkosi yaseBabele, nasesandleni sezinceku zakhe, andukuba lakhiwe njengasezinsukwini zasendulo,” usho uJehova.

27

46:27
Isaya 41:13
43:5
44:2
Jer. 30:10
“Kepha ungesabi wena Jakobe,

nceku yami,

ungapheli amandla, Israyeli,

ngokuba bheka, ngiyakukusindisa usekude,

nenzalo yakho ezweni lokuthunjwa kwayo;

uJakobe uyakubuya, aphumule, agcineke,

angesatshiswa muntu.

28

46:28
Jer. 10:24
Ungesabi wena Jakobe, nceku yami,” usho uJehova,

“ngokuba nginawe,

ngokuba ngiyakuqeda ngokupheleleyo

zonke izizwe engikuxoshele kuzo,

kepha wena angiyikukuqeda;

kodwa ngiyakukulaya ngokwahlulela,

ngingakwenzi ube ngongenacala.”