IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
44

UJeremiya uyancenga abaJuda eGibithe

441Izwi elafika kuJeremiya ngabaJuda bonke ababehlala ezweni laseGibithe, ababehlala eMigidoli, naseThahipanesi, naseNofi, nasezweni lasePhatirosi, lathi: 2“Usho kanje uJehova Sebawoti, uNkulunkulu ka-Israyeli, uthi: Nikubonile konke okubi engikwehlisele phezu kweJerusalema naphezu kwayo yonke imizi yakwaJuda; bhekani, namuhla iyincithakalo, akakho ohlala kuyo 3ngenxa yobubi babo ababenzileyo ukuba bangicunule, behamba beshisa impepho, bekhonza abanye onkulunkulu abangabazanga bona, nani, nawoyihlo. 4

44:4
Jer. 25:4
35:15
Kepha ngathuma kini zonke izinceku zami abaprofethi, ngizithuma njalonjalo, ngathi: ‘Maningenzi le nto enengekayo engiyizondayo.’ 5Kepha abalalelanga, ababekanga izindlebe zabo ukuba babuye ebubini babo, bangashiseli abanye onkulunkulu impepho. 6Kwase kuthululwa ukufutheka kwami nentukuthelo yami, kwavutha emizini yakwaJuda nasezitaladini zaseJerusalema, kwaba yincithakalo nokuchitheka njenganamuhla.

7“Manje usho kanje uJehova uNkulunkulu Sebawoti, uNkulunkulu ka-Israyeli, uthi: Nenzelani lokhu okubi okukhulu kuyo imiphefumulo yenu, ninqume kini abesilisa nabesifazane, izingane nabancelayo phakathi kukaJuda, nize ningashiyelwa nsali, 8ngokungicunula ngemisebenzi yezandla zenu, nishisela abanye onkulunkulu impepho ezweni laseGibithe, lapho niyile khona ukugogobala, ukuba ninqunywe, nibe yisiqalekiso nehlazo phakathi kwezizwe zonke zomhlaba, na? 9Nikhohliwe yini ububi bukayihlo, nobubi bamakhosi akwaJuda, nobubi bamakhosikazi awo, nobubi benu, nobubi bawomkenu ababebenza ezweni lakwaJuda nasezitaladini zaseJerusalema, na? 10Abazithobanga kuze kube namuhla, abesabanga, abahambanga ngomthetho wami nangezimiso zami engikubeke phambi kwenu naphambi kwawoyihlo.

11

44:11
Lev. 17:10
Am. 9:4
“Ngalokho usho kanje uJehova Sebawoti, uNkulunkulu ka-Israyeli, uthi: Bheka, ngiyakubhekisa ubuso bami kini kube kubi, kunqunywe uJuda wonke. 12
44:12
Jer. 42:17
Ngiyakuthatha insali yakwaJuda ebhekise ubuso bayo ukuba ingene ezweni laseGibithe ukuba igogobale khona, baphele bonke, bawe ezweni laseGibithe, baphele ngenkemba nangendlala, abakhulu nabancane bafe ngenkemba nangendlala, babe yisithuko, nesimangaliso, nesiqalekiso, nehlazo. 13Ngiyakubajezisa abahlala ezweni laseGibithe, njengalokho ngilijezisile iJerusalema, ngenkemba, nangendlala, nangesifo, 14kungaphunyuki, kungasali muntu ensalini yakwaJuda eye ezweni laseGibithe ukuba igogobale khona ukubuyela ezweni lakwaJuda, efisa ukubuyela kulo ukuba ihlale khona, ngokuba akuyikubuya muntu, abaphunyukileyo bodwa.”

15Ayesephendula uJeremiya onke amadoda ayekwazi ukuthi omkawo bashisela abanye onkulunkulu impepho nabo bonke abesifazane ababemi khona, ibandla elikhulu, bonke abantu ababehlala ezweni laseGibithe ePhatirosi; bathi: 16

44:16
Isaya 42:20
53:1
Jer. 6:16
18:12
“Izwi olikhulume kithi egameni likaJehova asiyikulilalela. 17
44:17
Jer. 7:18
Kepha siyakwenza nokwenza onke amazwi aphumile emilonyeni yethu, sishisele inkosikazi yezulu impepho, siyithululele iminikelo yokuphuzwa, njengalokho senzile, thina nawobaba, namakhosi ethu, nezikhulu zethu emizini yakwaJuda nasezitaladini zaseJerusalema, ngokuba sasisuthi isinkwa, sahlala kahle, asabona okubi. 18Kepha selokhu sayeka ukushisela inkosikazi yezulu impepho nokuyithululela iminikelo yokuphuzwa, siswele konke, siqedwe ngenkemba nangendlala.

19

44:19
Num. 30:7
“Lapho sesishisela inkosikazi yezulu impepho, siyithululele iminikelo yokuphuzwa, siyenzela amaqebelengwane anesithombe sayo, siyithululelele iminikelo yokuphuzwa ngaphandle kwamadoda ethu, na?”

20UJeremiya washo kubantu bonke, kwabesilisa nakwabesifazane, kubo bonke abantu abamphendule kanjalo, wathi: 21“Impepho enayishisa emizini yakwaJuda nasezitaladini zaseJerusalema nina nawoyihlo, namakhosi enu, nezikhulu zenu, nabantu bezwe, uJehova akayikhumbulanga, ayingenanga enhliziyweni yakhe, na? 22UJehova wayengasenakuthwala okubi kwemisebenzi yenu nezinengiso zenu enizenzileyo; ngalokho izwe lakini seliyincithakalo, nesimangaliso, nesiqalekiso, kungekho owakhile kulo njenganamuhla. 23Ngokuba niyishisile impepho nangokuba nonile kuJehova, ningalilalelanga izwi likaJehova, ningahambanga ngomthetho wakhe, nangezimiso zakhe, nangobufakazi bakhe, ngalokho le ngozi ihlangabezene nani njenganamuhla.”

24UJeremiya wathi futhi kubantu bonke nakubo bonke abesifazane: “Yizwani izwi likaJehova nina nonke bakwaJuda enisezweni laseGibithe. 25Usho kanje uJehova Sebawoti, uNkulunkulu ka-Israyeli, uthi: Nina nawomkenu nikhulumile ngemilomo yenu, nakugcwalisa ngezandla zenu, nathi: ‘Siyakugcwalisa nokugcwalisa izithembiso zethu esizenzileyo zokushisela inkosikazi yezulu impepho nokuyithululela iminikelo yokuphuzwa.’ Qinisani nokuqinisa izithembiso zenu, nigcwalise nokugcwalisa izithembiso zenu. 26Ngalokho yizwani izwi likaJehova nina nonke bakwaJuda enihlala ezweni laseGibithe: ‘Bhekani, ngifungile igama lami elikhulu,’ usho uJehova, ‘ukuthi igama lami alisayikubizwa mlomo wamuntu wakwaJuda ezweni lonke laseGibithe ukuthi: “Kuphila kukaJehova.” 27

44:27
Jer. 31:28
Bheka, ngiyabalinda kube kubi, kungabi kuhle; bonke abantu bakwaJuda abasezweni laseGibithe bayakuphela ngenkemba nangendlala, baze baqedwe. 28Abaphunyuka enkembeni bayakubuya ezweni laseGibithe, babuyele ezweni lakwaJuda, bengaba yingcosana ngomumo; yonke insali yakwaJuda eye ezweni laseGibithe ukuba igogobale khona iyakwazi ukuthi yiliphi izwi eliyakuma, elami noma elabo.

29“ ‘Lesi siyakuba yisibonakaliso kini,’ usho uJehova, ‘ukuthi ngiyakunijezisa kule ndawo ukuba nazi ukuthi amazwi ami ayakuma amelane nani kube kubi.’ 30

44:30
Jer. 46:24
Usho kanje uJehova, uthi: ‘Bhekani, ngiyakunikela uFaro uHofira inkosi yaseGibithe esandleni sezitha zakhe nasesandleni sabafuna ukuphila kwakhe, njengalokho nganikela uSedekiya inkosi yakwaJuda esandleni sikaNebukadinesari, inkosi yaseBabele, isitha sakhe esasifuna ukuphila kwakhe.’ ”

45

Isiprofetho ngoBaruki

451

45:1
Jer. 36:1,32
Izwi uJeremiya, umprofethi, alikhuluma kuBaruki, indodana kaNeriya, ekulobeni kwakhe lawa mazwi encwadini, ewathatha emlonyeni kaJeremiya, ngomnyaka wesine kaJehoyakimi, indodana kaJosiya, inkosi yakwaJuda, lokuthi: 2“Usho kanje uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli kuwe Baruki: 3
45:3
AmaH. 6:6
Uthi wena: ‘Maye kimina! Ngokuba uJehova wenezele usizi ebuhlungwini bami, ngikhathele ukukhala, nokuthula angikufumani.’

4“Uyakusho kanje kuye, uthi: ‘Usho kanje uJehova, uthi: Bheka, lokho engikwakhileyo ngiyakukudiliza, nalokhu engikutshalileyo ngiyakukusiphula, yebo, ezweni lonke. 5

45:5
Jer. 21:9
38:2
39:18
Uyazifunela izinto ezinkulu na? Ungazifuni, ngokuba bheka, ngiyakwehlisela inyama yonke okubi, usho uJehova, ngikunike ukuphila kwakho kube yimpango ezindaweni zonke lapho uya khona.’ ”

46

Isiprofetho ngeGibithe

461Izwi likaJehova elafika kuJeremiya umprofethi ngezizwe.

2

46:2
2 AmaKh. 24:7
Isaya 19:1
Hez. 29:2
30:4
NgeGibithe ngempi kaFaro Nekho inkosi yaseGibithe eyayingasemfuleni u-Ewufrathe eKharikemishi, owayinqoba uNebukadinesari, inkosi yaseBabele, ngomnyaka wesine kaJehoyakimi indodana kaJosiya, inkosi yakwaJuda.

3“Lungisani amahawu nezihlangu, nisondele empini.

4Bophelani amahhashi,

nikhwele nina bamahhashi,

nisuke nime ninezigqoko zempi,

niphucuze imikhonto,

nembathe amabhantshi ensimbi.

5Ngikuboneleni na?

Baphelile amandla, babuyele emuva.

Amaqhawe abo anqotshiwe,

ayabaleka nokubaleka engabheki emuva;

luvalo nxazonke,” usho uJehova.

6

46:6
Am. 2:14
“Onejubane makangabaleki naye,

kungaphunyuki neqhawe;

ngasenyakatho eceleni komfula u-Ewufrathe

bayakhubeka, bawe.

7“Ngubani lo owenyuka njengeNayile,

omanzi akhe agubha njengemifula.

8

46:8
Isaya 8:7
Jer. 47:2
IGibithe lenyuka njengeNayile,

amanzi alo agubha njengemifula.

Lithi: ‘Ngiyakwenyuka,

ngisibekele umhlaba;

ngiyakuchitha umuzi nabahlala kuwo.’

9Yenyukani, mahhashi,

nihlanye, zinqola,

aphume amaqhawe:

oKushe noPhuthi ababambe izihlangu,

namaLudi abambe ensala umnsalo.

10

46:10
Isaya 34:5
Lolu suku lungusuku lweNkosi uJehova Sebawoti,

usuku lokuphindisela lokuba aziphindisele kwabamelene naye.

Inkemba iyakudla isuthe,

izanelise ngegazi labo,

ngokuba iNkosi uJehova Sebawoti inomhlatshelo

ezweni lasenyakatho ngasemfuleni u-Ewufrathe.

11

46:11
Jer. 30:12
“Khuphukela kwaGileyadi,

uthathe ibhalisamu,*

wena ntombi, ndodakazi yaseGibithe;

usebenzisela ize imithi eminingi,

ukuphuluka akukho kuwe.

12Izizwe zizwile ngehlazo lakho,

umhlaba ugcwele ukukhala kwakho;

ngokuba iqhawe likhubeka ngelinye,

awa omabili kanyekanye.”

13Izwi uJehova alikhuluma kuJeremiya umprofethi ngokuza kukaNebukadinesari, inkosi yaseBabele, ukuchitha izwe laseGibithe.

14“Yazisani eGibithe,

nizwakalise eMigidoli,

nizwakalise naseNofi naseThahipanesi,

nithi: ‘Suka ume, uzilungise,

ngokuba inkemba iyadla nxazonke zakho.’

15Abanamandla bakho bakhukhulelweni na?

Abemanga, ngokuba uJehova wabahlohloloza.

16

46:16
Jer. 50:16
Wakhubekisa abaningi,

yebo, bawa omunye phezu komunye,

bathi: ‘Sukani,

sibuyele kubantu bakithi

nasezweni lokuzalwa kwethu,

sisuke enkembeni ecindezelayo.’

17Bamemeza khona, bathi:

‘UFaro inkosi yaseGibithe ungumsindo,

udlulisile isikhathi esimisiweyo.’

18

46:18
AmaH. 24:10
Jer. 48:15
“Kuphila kwami,” isho iNkosi

egama layo linguJehova Sebawoti,

“impela njengeThabori phakathi kwezintaba,

nanjengeKarmeli ngaselwandle, kanjalo uyakufika.

19

46:19
Hez. 12:3
Zenzele izinto zokuthunjwa,

ndodakazi, ohlala eGibithe,

ngokuba iNofi liyakuba yincithakalo,

lishiswe kungabe kusabakho ohlala kulo.

20

46:20
Isaya 7:18
“IGibithe liyisithokazi esihle kakhulu,

kepha kuvela isibawu enyakatho, sesifikile.

21Abaqashwa balo phakathi kwalo

banjengamathole akhuluphalisiweyo;

nabo babuyele emuva,

babaleka kanyekanye, abemanga,

ngokuba usuku lwengozi yabo lubehlele,

isikhathi sokuhanjelwa kwabo.

22Ukuhashaza kokuhamba kwalo kunjengokwenyoka;

ngokuba bahamba nempi,

balifikele bephethe amazembe

njengabagawuli bemithi.

23Bagawula ihlathi lalo,” usho uJehova,

“ngokuba alinakuhanjwa,

lokhu bebaningi kunesikhonyane,

bengenakubalwa.

24

46:24
Jer. 44:30
Indodakazi yaseGibithe iyakujabhiswa,

inikelwe esandleni sabantu basenyakatho.”

25

46:25
Eks. 12:12
Jer. 43:12
Nah. 3:8
UJehova Sebawoti, uNkulunkulu ka-Israyeli, uthi: “Bheka, ngiyakujezisa u-Amoni waseNo, noFaro, neGibithe, nawonkulunkulu balo, namakhosi alo, yebo, uFaro nabamethembayo, 26
46:26
Jer. 48:47
49:6,39
Hez. 29:13
ngibanikele esandleni sabafuna ukuphila kwabo, nasesandleni sikaNebukadinesari, inkosi yaseBabele, nasesandleni sezinceku zakhe, andukuba lakhiwe njengasezinsukwini zasendulo,” usho uJehova.

27

46:27
Isaya 41:13
43:5
44:2
Jer. 30:10
“Kepha ungesabi wena Jakobe,

nceku yami,

ungapheli amandla, Israyeli,

ngokuba bheka, ngiyakukusindisa usekude,

nenzalo yakho ezweni lokuthunjwa kwayo;

uJakobe uyakubuya, aphumule, agcineke,

angesatshiswa muntu.

28

46:28
Jer. 10:24
Ungesabi wena Jakobe, nceku yami,” usho uJehova,

“ngokuba nginawe,

ngokuba ngiyakuqeda ngokupheleleyo

zonke izizwe engikuxoshele kuzo,

kepha wena angiyikukuqeda;

kodwa ngiyakukulaya ngokwahlulela,

ngingakwenzi ube ngongenacala.”