IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
4

41“Uma uphenduka, Israyeli,” usho uJehova,

“uyakuphendukela kimi;

uma ususa ebusweni bami izinengiso zakho,

awuyikuntengantenga.

2

4:2
Gen. 22:18
Dut. 6:3
Isaya 45:25
48:1
65:16
2 Kor. 10:17
Uyakufunga ngeqiniso,

nangokwahlulela, nangokulunga, ngokuthi:

‘Kuphila kukaJehova,’

izizwe ziyakuzibusisa kuye,

zizibonge kuye.”

3

4:3
Hez. 18:31
Hos. 10:12
Math. 13:7,22
Ngokuba usho kanje uJehova kubantu bakwaJuda nabaseJerusalema, uthi:

“Qathani umqatho wenu,

ningatshali phakathi kwameva.

4

4:4
Dut. 10:16
30:6
Isaya 65:5
Jer. 21:12
Rom. 2:28
Kol. 2:11
Zisokeleni kuJehova,

nisuse amajwabu ezinhliziyo zenu

nina bantu bakwaJuda nabakhileyo eJerusalema,

funa ukufutheka kwami kuphume njengomlilo,

kuvuthe, kungabikho ongakucima,

ngenxa yobubi bezenzo zenu.

5

4:5
Jer. 8:14
“Khulumani kwaJuda,

nizwakalise eJerusalema, nithi:

‘Bethani amacilongo ezweni,’

nimemeze nithi:

‘Buthanani, singene emizini ebiyelweyo.’

6

4:6
Jer. 1:14
6:1
Misani ibhanela* elibheka ngaseSiyoni,

nibaleke ningemi,

ngokuba ngiyakuletha okubi kuvele

ngasenyakatho

nokubhujiswa okukhulu.”

7

4:7
Isaya 5:29
2:15
5:6
Ingonyama ikhuphukile esihlahleni sayo,

umchithi wezizwe uyeza;

uphumile endaweni yakhe

ukuba ulenze izwe lakho libe yincithakalo,

ichithwe imizi yakho,

kungabikho ohlala kuyo.

8

4:8
Jer. 6:26
Ngalokho bhincani izindwangu zamasaka,

nikhale, nihewule,

ngokuba ulaka oluvuthayo lukaJehova alubuyanga kithi.

9“Kuyakuthi ngalolo suku,” usho uJehova,

“inhliziyo yenkosi iphele

kanye nezinhliziyo zezikhulu;

abapristi bayakumangala,

abaprofethi bethuke.”

10

4:10
2 AmaKh. 22:18
Jer. 6:14
14:13
Ngase ngithi: “Awu, Nkosi Jehova, ubakhohlisile nokubakhohlisa laba bantu neJerusalema ngokuthi: ‘Niyakuba nokuthula;’ nokho inkemba ifinyelele emphefumulweni.”

11Ngaleso sikhathi kuyakuthiwa kulaba bantu nakulo iJerusalema: “Ishisandlu elivela emadulini angenalutho liya endodakazini yabantu bami, lingayikubahlakaza, lingayikubahlunga. 12Umoya omkhulu kunokuba kwenziwe lokhu uyakuphuma kimi. Manje sengiyakukhuluma nami ukwahlulela kubo.”

13

4:13
Isaya 5:28
Hab. 1:8
Bhekani, uyakhuphuka njengamafu,

izinqola zakhe zinjengesivunguvungu,

amahhashi akhe anejubane kunezinkozi.

Maye kithina, ngokuba sichithiwe!

14

4:14
Isaya 1:16
Jerusalema, hlanza inhliziyo yakho,

kuphume ububi,

ukuze usindiswe.

Koze kube nini imicabango yakho

emibi ihlala phakathi kwakho na?

15

4:15
Jer. 8:16
Ngokuba izwi liyamemezela liphuma kwaDani;

lizwakalisa okubi kuvela ezintabeni zakwa-Efrayimi.

16“Khumbuzani izizwe;

bhekani, nizwakalise eJerusalema

ukuthi kufika abavimbezeli abaphuma ezweni elikude;

baliphakamisa izwi labo ngakuyo imizi yakwaJuda.

17

4:17
Luk. 9:34
AmaH. 107:17
Isaya 50:1
Jer. 2:17,19
Hos. 13:9
Njengabalinda insimu baphezu kwalo nxazonke,

ngokuba lingihlubukile,” usho uJehova.

18“Ukuhamba kwakho nezenzo zakho kukwenzele lokhu;

lokhu kuyingozi yakho ngokuba imunyu;

ifinyelele enhliziyweni yakho.”

19

4:19
Isaya 22:4
Jer. 9:1
Zibilini zami, zibilini zami,

nginobuhlungu enhliziyweni yami;

inhliziyo yami ikhala phakathi kwami,

anginakuthula,

ngokuba ulizwile, mphefumulo wami,

izwi lecilongo,

ukuhlatshwa komkhosi wempi.

20Kuyamenyezelwa ukubhujiswa phezu kokubhujiswa,

ngokuba izwe lonke liyachithwa.

Amatende ami ayachithwa masinyane,

nezilenge zami ngokuphazima kweso.

21Koze kube nini ngibona ibhandela,*

ngizwe izwi lecilongo, na?

22

4:22
Rom. 16:19
“Yebo, abantu bami bayiziwula, abangazi;

bangabantwana abayiziphukuphuku, abanakuqonda;

bahlakaniphele ukwenza okubi,

kepha ukwenza okuhle kabakwazi.”

23

4:23
Isaya 5:30
50:3
Ngabuka umhlaba;

bheka, wawuyize, wawungenalutho,

nezulu lalingenakukhanya.

24Ngabuka izintaba; bheka, zazamazama;

onke amagquma anyakaza.

25

4:25
Jer. 9:10
Zef. 1:2
Ngabuka;

bheka, kwakungekho muntu;

izinyoni zonke zezulu zazibalekile.

26Ngabuka;

bheka, izwe elivundileyo laliyihlane,

nemizi yalo yonke yayidiliziwe ebusweni bukaJehova

naphambi kolaka lwakhe oluvuthayo.

27

4:27
Jer. 5:18
30:11
46:28
Ngokuba uJehova usho kanje, uthi:

“Izwe lonke liyakuba yincithakalo,

kepha angiyikuliqeda ngokupheleleyo.

28Umhlaba uyakhala ngalokhu,

izulu phezulu limnyama,

ngokuba ngikukhulumile,

ngikuhlosile, ngingazisolanga;

futhi angiyikubuya kukho.”

29Umuzi wonke uyabaleka

ngenxa yomsindo wabamahhashi

nowabemicibisholo;

bayangena ezihlahleni,

bakhuphukele emadwaleni;

imizi yonke ishiyiwe,

akakho ohlala kuyo.

30Lapho usuchithiwe, uyakwenzani na?

Noma wembatha okubomvu,

noma uzivunulisa ngezivunulo zegolide,

noma ugqaba amehlo akho ngomuthi,

uzenza muhle ngeze;

izithandwa zakho ziyakudelela,

zifuna ukukubulala.

31Ngizwile izwi njengokungathi elonemihelo,

usizi lozibulayo,

izwi lendodakazi yaseSiyoni

eheheza, ezelula izandla zayo, ithi:

“Maye kimina!

Ngokuba umphefumulo wami

uphele amandla ngababulali.”