IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
3

31

3:1
Dut. 24:4
“Kuthiwa uma indoda ilahla umkayo,

abesemuka abe ngowenye indoda,

isayakubuyela kuye na?

Lelo zwe belingayikungcoliswa kakhulu na?

Kepha wena ofebile nezithandwa eziningi

ubuyela kimi,” usho uJehova.

2

3:2
Gen. 38:14
“Phakamisela amehlo akho

emadulini angenalutho, ubone;

kuphi lapho ongalalwanga khona na?

Ngasezindleleni ubahlalele

njengomArabiya ehlane,

walingcolisa izwe ngobufebe

nangobubi bakho.

3

3:3
Dut. 11:16
Hez. 3:7
Ngalokho izihlambi zinqandiwe,

nemvula yamuva ayibangakho.

Nokho wawunebunzi lesifebe,

wala ukuba namahloni.

4Awusand' ukukhala kimi ukuthi:

‘Baba, wena ungumngane wobusha bami, na?

5

3:5
AmaH. 103:9
Uyakuhlala enentukuthelo njalonjalo,

ayigcine kuze kube nini na?’

Bheka, ukhuluma kanjalo;

uyenza okubi, uyaphumelela.”

6

3:6
2 AmaKh. 17:10
Jer. 2:20
UJehova wathi kimi emihleni kaJosiya inkosi: “Ubonile okwenziwe ngu-Israyeli ohlehlayo na? Ukhuphukele kuzo zonke izintaba eziphakemeyo naphansi kwayo yonke imithi eluhlaza, wafeba khona. 7
3:7
Hez. 16:46
32:2
Ngathi uzakubuyela kimi esekwenzile konke lokhu, kodwa akabuyanga; udadewabo okhohlisayo, uJuda, wakubona. 8
3:8
Dut. 24:1
2 AmaKh. 17:18
Ngabona ukuthi noma ngangimlahlile u-Israyeli ohlehlayo ngalesi sizathu sokuthi uphingile, ngamnika incwadi yesahlukaniso, udadewabo okhohlisayo, uJuda, akesabanga nokho, kepha waya wafeba naye, 9nangokuzwakala kokufeba kwakhe langcoliswa izwe, waphinga nemithi namatshe. 10Kepha kukho konke lokhu udadewabo okhohlisayo, uJuda, akabuyelanga kimi ngenhliziyo yonke, kuphela ngokuzenzisa nje,” usho uJehova.

11

3:11
Hez. 16:51
23:11
Wayesethi uJehova kimi: “U-Israyeli ohlehlayo ubonakele elungile kunoJuda okhohlisayo. 12
3:12
AmaH. 86:15
145:8
Hamba umemezele lawa mazwi ngasenyakatho, uthi:

“ ‘Buya wena Israyeli ohlehlayo,’ usho uJehova;

‘angiyikuninyakamela,

ngokuba nginomusa,’ usho uJehova;

‘angiyakugcina intukuthelo kuze kube phakade.

13

3:13
AmaH. 32:5
IzA. 28:13
Yazi kuphela ububi bakho

ukuthi uphambukile kuJehova uNkulunkulu wakho,

wazihlakaza izindlela zakho kubo abezizwe

phansi kwayo yonke imithi eluhlaza;

anililalelanga izwi lami,’ ” usho uJehova.

14“Buyani, bantwana abahlehlayo,” usho uJehova, “ngokuba ngingumyeni wenu, nginithabathe, abe munye emzini, babe babili emndenini, nginiyise eSiyoni, 15

3:15
Jer. 23:4
Hez. 34:23
ngininike abelusi ngokwenhliziyo yami, abayakunalusa ngokwazi nangokuhlakanipha. 16
3:16
Jer. 31:33
Kuyakuthi lapho nanda, nichume ezweni, ngalezo zinsuku,” usho uJehova, “bangasayikusho ukuthi: ‘Umphongolo wesivumelwano sikaJehova;’ awuyikungena enhliziyweni, abayikuwukhumbula; abayikuwuswela, akusayikwenziwa omusha. 17
3:17
Isaya 2:2
Mika 4:1
Ngalolo suku bayakulibiza iJerusalema ngokuthi isihlalo sobukhosi sikaJehova; izizwe zonke ziyakubuthana kulo, kulo igama likaJehova eJerusalema; azisayikuhamba ngenkani yezinhliziyo zazo ezimbi. 18Ngalezo zinsuku indlu yakwaJuda iyakuya endlini yakwa-Israyeli, ziphume kanyekanye ezweni lasenyakatho, ziye ezweni engalinika oyihlo libe yifa labo.

19“Mina bengithi:

“ ‘Ngiyakukubeka kanjani phakathi kwabantwana,

ngikuphe izwe elinxanelekayo,

ifa elihle kakhulu ezizweni!’

Ngathi: Niyakungibiza ngokuthi ‘Baba’,

ningabuyi ekungilandeleni.

20Impela njengomfazi emkhohlisa umyeni,

kanjalo ningikhohlisile

nina ndlu ka-Israyeli,” usho uJehova.

21

3:21
Jer. 2:32
Izwi liyezwakala emadulini angenalutho,

ukukhala nokukhuleka kwabantwana bakwa-Israyeli,

ngokuba bayihlanekezele indlela yabo,

bakhohlwa uJehova uNkulunkulu wabo.

22“Buyani nina bantwana abahlehlayo,

ngikuphulukise ukuhlehla kwenu.”

“Bheka, sesifikile kuwe,

ngokuba unguJehova uNkulunkulu wethu.

23

3:23
AmaH. 3:8
68:19
121:1
Impela amagquma ayize

kanye nomsindo wasezintabeni.

Ngokwempela ukusindiswa kuka-Israyeli

kukuJehova uNkulunkulu wethu.

24UBosheti* uqedile umshikashika wawobaba kwasebusheni bethu,

izimvu zabo, nezinkomo zabo,

namadodana abo, namadodakazi abo.

25

3:25
Dan. 9:7
Masilale phansi namahloni,

ihlazo lethu lisisibekele,

ngokuba sonile kuJehova uNkulunkulu wethu,

thina nawobaba,

kusukela ebusheni bethu kuze kube namuhla,

asililalelanga izwi likaJehova uNkulunkulu wethu.”

4

41“Uma uphenduka, Israyeli,” usho uJehova,

“uyakuphendukela kimi;

uma ususa ebusweni bami izinengiso zakho,

awuyikuntengantenga.

2

4:2
Gen. 22:18
Dut. 6:3
Isaya 45:25
48:1
65:16
2 Kor. 10:17
Uyakufunga ngeqiniso,

nangokwahlulela, nangokulunga, ngokuthi:

‘Kuphila kukaJehova,’

izizwe ziyakuzibusisa kuye,

zizibonge kuye.”

3

4:3
Hez. 18:31
Hos. 10:12
Math. 13:7,22
Ngokuba usho kanje uJehova kubantu bakwaJuda nabaseJerusalema, uthi:

“Qathani umqatho wenu,

ningatshali phakathi kwameva.

4

4:4
Dut. 10:16
30:6
Isaya 65:5
Jer. 21:12
Rom. 2:28
Kol. 2:11
Zisokeleni kuJehova,

nisuse amajwabu ezinhliziyo zenu

nina bantu bakwaJuda nabakhileyo eJerusalema,

funa ukufutheka kwami kuphume njengomlilo,

kuvuthe, kungabikho ongakucima,

ngenxa yobubi bezenzo zenu.

5

4:5
Jer. 8:14
“Khulumani kwaJuda,

nizwakalise eJerusalema, nithi:

‘Bethani amacilongo ezweni,’

nimemeze nithi:

‘Buthanani, singene emizini ebiyelweyo.’

6

4:6
Jer. 1:14
6:1
Misani ibhanela* elibheka ngaseSiyoni,

nibaleke ningemi,

ngokuba ngiyakuletha okubi kuvele

ngasenyakatho

nokubhujiswa okukhulu.”

7

4:7
Isaya 5:29
2:15
5:6
Ingonyama ikhuphukile esihlahleni sayo,

umchithi wezizwe uyeza;

uphumile endaweni yakhe

ukuba ulenze izwe lakho libe yincithakalo,

ichithwe imizi yakho,

kungabikho ohlala kuyo.

8

4:8
Jer. 6:26
Ngalokho bhincani izindwangu zamasaka,

nikhale, nihewule,

ngokuba ulaka oluvuthayo lukaJehova alubuyanga kithi.

9“Kuyakuthi ngalolo suku,” usho uJehova,

“inhliziyo yenkosi iphele

kanye nezinhliziyo zezikhulu;

abapristi bayakumangala,

abaprofethi bethuke.”

10

4:10
2 AmaKh. 22:18
Jer. 6:14
14:13
Ngase ngithi: “Awu, Nkosi Jehova, ubakhohlisile nokubakhohlisa laba bantu neJerusalema ngokuthi: ‘Niyakuba nokuthula;’ nokho inkemba ifinyelele emphefumulweni.”

11Ngaleso sikhathi kuyakuthiwa kulaba bantu nakulo iJerusalema: “Ishisandlu elivela emadulini angenalutho liya endodakazini yabantu bami, lingayikubahlakaza, lingayikubahlunga. 12Umoya omkhulu kunokuba kwenziwe lokhu uyakuphuma kimi. Manje sengiyakukhuluma nami ukwahlulela kubo.”

13

4:13
Isaya 5:28
Hab. 1:8
Bhekani, uyakhuphuka njengamafu,

izinqola zakhe zinjengesivunguvungu,

amahhashi akhe anejubane kunezinkozi.

Maye kithina, ngokuba sichithiwe!

14

4:14
Isaya 1:16
Jerusalema, hlanza inhliziyo yakho,

kuphume ububi,

ukuze usindiswe.

Koze kube nini imicabango yakho

emibi ihlala phakathi kwakho na?

15

4:15
Jer. 8:16
Ngokuba izwi liyamemezela liphuma kwaDani;

lizwakalisa okubi kuvela ezintabeni zakwa-Efrayimi.

16“Khumbuzani izizwe;

bhekani, nizwakalise eJerusalema

ukuthi kufika abavimbezeli abaphuma ezweni elikude;

baliphakamisa izwi labo ngakuyo imizi yakwaJuda.

17

4:17
Luk. 9:34
AmaH. 107:17
Isaya 50:1
Jer. 2:17,19
Hos. 13:9
Njengabalinda insimu baphezu kwalo nxazonke,

ngokuba lingihlubukile,” usho uJehova.

18“Ukuhamba kwakho nezenzo zakho kukwenzele lokhu;

lokhu kuyingozi yakho ngokuba imunyu;

ifinyelele enhliziyweni yakho.”

19

4:19
Isaya 22:4
Jer. 9:1
Zibilini zami, zibilini zami,

nginobuhlungu enhliziyweni yami;

inhliziyo yami ikhala phakathi kwami,

anginakuthula,

ngokuba ulizwile, mphefumulo wami,

izwi lecilongo,

ukuhlatshwa komkhosi wempi.

20Kuyamenyezelwa ukubhujiswa phezu kokubhujiswa,

ngokuba izwe lonke liyachithwa.

Amatende ami ayachithwa masinyane,

nezilenge zami ngokuphazima kweso.

21Koze kube nini ngibona ibhandela,*

ngizwe izwi lecilongo, na?

22

4:22
Rom. 16:19
“Yebo, abantu bami bayiziwula, abangazi;

bangabantwana abayiziphukuphuku, abanakuqonda;

bahlakaniphele ukwenza okubi,

kepha ukwenza okuhle kabakwazi.”

23

4:23
Isaya 5:30
50:3
Ngabuka umhlaba;

bheka, wawuyize, wawungenalutho,

nezulu lalingenakukhanya.

24Ngabuka izintaba; bheka, zazamazama;

onke amagquma anyakaza.

25

4:25
Jer. 9:10
Zef. 1:2
Ngabuka;

bheka, kwakungekho muntu;

izinyoni zonke zezulu zazibalekile.

26Ngabuka;

bheka, izwe elivundileyo laliyihlane,

nemizi yalo yonke yayidiliziwe ebusweni bukaJehova

naphambi kolaka lwakhe oluvuthayo.

27

4:27
Jer. 5:18
30:11
46:28
Ngokuba uJehova usho kanje, uthi:

“Izwe lonke liyakuba yincithakalo,

kepha angiyikuliqeda ngokupheleleyo.

28Umhlaba uyakhala ngalokhu,

izulu phezulu limnyama,

ngokuba ngikukhulumile,

ngikuhlosile, ngingazisolanga;

futhi angiyikubuya kukho.”

29Umuzi wonke uyabaleka

ngenxa yomsindo wabamahhashi

nowabemicibisholo;

bayangena ezihlahleni,

bakhuphukele emadwaleni;

imizi yonke ishiyiwe,

akakho ohlala kuyo.

30Lapho usuchithiwe, uyakwenzani na?

Noma wembatha okubomvu,

noma uzivunulisa ngezivunulo zegolide,

noma ugqaba amehlo akho ngomuthi,

uzenza muhle ngeze;

izithandwa zakho ziyakudelela,

zifuna ukukubulala.

31Ngizwile izwi njengokungathi elonemihelo,

usizi lozibulayo,

izwi lendodakazi yaseSiyoni

eheheza, ezelula izandla zayo, ithi:

“Maye kimina!

Ngokuba umphefumulo wami

uphele amandla ngababulali.”

5

Izono zeJerusalema

51

5:1
Gen. 18:23
“Yehlani nenyuke ezitaladini zaseJerusalema,

nibone nazi,

nicinge ezigcawini,

uma ningafumana umuntu,

uma kukhona owenza ukwahlulela,

ofuna iqiniso;

bese ngilithethelela.

2Noma bethi: ‘Kuphila kukaJehova,’

nokho bafunga amanga.”

3

5:3
Isaya 1:5
19:13
Jer. 2:30
17:23
Jehova, amehlo akho awaseqinisweni na?

Ubashayile, kepha abadabukanga;

ubaqedile, kepha balile ukwamukela ukulaywa;

benza lukhuni ubuso babo kunetshe,

bala ukuphenduka.

4Ngase ngithi mina:

“Laba bayizimpofana nje,

bayiziwula,

ngokuba abayazi indlela kaJehova,

ukwahlulela kukaNkulunkulu wabo.

5

5:5
AmaH. 2:3
Sengiyakuya kwabakhulu,

ngikhulume nabo,

ngokuba bona bayayazi indlela kaJehova

nokwahlulela kukaNkulunkulu wabo;”

kepha bona babelaphulile ijoka kanyekanye,

bazigqabulile izibopho.

6

5:6
Jer. 4:7
Hos. 13:7
Ngalokho ingonyama yasehlathini iyakubashaya,

babhujiswe yimpisi yasehlane,

ingwe iyiqamekele imizi yabo,

badatshulwe bonke abaphuma kuyo,

ngokuba iziphambeko zabo ziningi,

nokuhlehla kwabo kwandile.

7“Ngingakuthethelela kanjani na?

Abantwana bakho bangishiyile,

bafunga okungesibo onkulunkulu.

Ngabafungisa, kepha baphinga,

babuthana endlini yezifebe.

8

5:8
Hez. 22:10
Banjengamahhashi akhulupheleyo andindayo;

yilowo nalowo uyiyizela umfazi womakhelwane wakhe.

9

5:9
Jer. 9:9
Angiyikubahambela ngalokho na?” usho uJehova.

“Umphefumulo wami awuyikuphindisa esizweni esinjengalesi na?

10

5:10
Jer. 2:21
“Khuphukelani ezingangeni zalo,

nilichithe,

ningaliqedi ngokupheleleyo nokho;

susani amagatsha alo,

ngokuba awasiwo akaNkulunkulu.

11Ngokuba indlu ka-Israyeli nendlu kaJuda

zingikhohlisile nokungikhohlisa,” usho uJehova.

12

5:12
Dut. 29:19
Isaya 28:15
Zimphikile uJehova, zathi:

“Hhayi yena!

Okubi akuyikusehlela,

asiyikubona inkemba nendlala.

13Abaprofethi bayakuba ngumoya,

akakho okhulumayo kubo;

kuyakwenziwa kanjalo kubo.”

14Ngalokho usho kanje uJehova uNkulunkulu Sebawoti, uthi:

“Ngokuba nikhuluma leli zwi,

bhekani, ngiyakwenza amazwi ami

abe ngumlilo emlonyeni wakho,

nalaba bantu babe yizinkuni, ubadle.

15

5:15
Dut. 28:49
Isaya 5:26
Jer. 1:15
6:1,22
Bhekani,

ngiyakwehlisela phezu kwenu

isizwe esivela kude

nina ndlu ka-Israyeli,” usho uJehova;

“yisizwe esinamandla, yisizwe esidala,

yisizwe ongazi ulimi lwaso,

nongezwa lokhu abakukhulumayo.

16Isambo sabo sinjengethuna elivulekileyo,

bangamaqhawe bonke.

17

5:17
Lev. 26:16
Dut. 28:31
Bayakudla okuvuniweyo kwakho nesinkwa sakho,

badle amadodana akho namadodakazi akho,

badle izimvu zakho nezinkomo zakho,

badle imivini yakho nemikhiwane yakho,

bachithe ngenkemba imizi yakho

ebiyelweyo othemba kuyo.

18

5:18
Jer. 4:27
“Kepha nangalezo zinsuku,” usho uJehova, “angiyikuniqeda ngokupheleleyo. 19
5:19
Dut. 29:24
Jer. 16:10
Kuyakuthi lapho nisho nithi: ‘UJehova uNkulunkulu wenu wenzeleni kithi konke lokhu na?’ usho kubo ukuthi: ‘Njengalokho ningishiyile, nakhonza onkulunkulu babezizwe ezweni lakini, kanjalo niyakukhonza abezizwe ezweni elingesilo elenu.’

20“Memezani lokhu endlini kaJakobe,

nikuzwakalise kwaJuda ngokuthi:

21

5:21
Isaya 6:9
42:18
Yizwani lokhu nina bantu

eniyiziwula neningenakuqonda,

eninamehlo, ningaboni kodwa,

eninezindlebe, ningezwa kodwa.

22

5:22
Jobe 26:10
38:8
AmaH. 104:9
Aningesabi yini,” usho uJehova,

“anithuthumeli phambi kwami,

mina engibeke isihlabathi

sibe ngumkhawulo wolwandle,

umncele ophakade olungenakudlula kuwo, na?

Noma lugubha, alunakuwahlula;

noma luduma, alunakudlula kuwo.

23Kepha laba bantu banenhliziyo

eyambukileyo nehlubukileyo;

bambuka, bahamba.

24

5:24
Dut. 11:14
IzE. 14:17
Futhi abasho ezinhliziyweni zabo ukuthi:

‘Ake sesabe uJehova uNkulunkulu wethu

onika imvula eyokuqala neyamuva ngesikhathi sayo,

asigcinele amasonto anqunyiweyo akuvuna.’

25Ububi benu buchezukisile lokhu,

nezono zenu zinenqabele okuhle.

26“Ngokuba phakathi kwabantu bami kufunyanwa ababi,

baqamekela njengabacuphayo nabalinda izinyoni,

babeke ugibe,

babambe abantu.

27Njengendlwana yezinyoni igcwele zona,

kanjalo izindlu zabo zigcwele inkohliso;

ngalokho bakhulile, bacebile.

28

5:28
Isaya 1:23
Zak. 7:10
Bakhuluphele, bayacwebezela;

yebo, bayadlula ezintweni zobubi;

abameli ukulunga,

abameli izintandane ukuba zihlahlamele,

nemfanelo yabampofu abayahluleli.

29Angiyikubahambela ngalokho na?” usho uJehova.

“Umphefumulo wami

awuyikuphindisa esizweni esinjengalesi na?

30“Okumangalisayo nokwesabekayo

kuyenziwa ezweni.

31

5:31
Isaya 10:3
Jer. 23:25
Hez. 13:6
Math. 23:1
Abaprofethi baprofetha amanga,

abapristi babusa eceleni kwabo;

abantu bami bayakuthanda kanjalo,

kepha niyakwenze njani ekupheleni na?