IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
31

311“Ngaleso sikhathi,” usho uJehova, “ngiyakuba nguNkulunkulu wemindeni yonke yakwa-Israyeli, yona ibe ngabantu bami.”

2Usho kanje uJehova, uthi:

“Abantu abasele enkembeni

bafumana umusa ehlane,

lapho u-Israyeli eya khona ukuthola

ukuphumula kwakhe.”

3

31:3
Isaya 54:8
UJehova wabonakala kimi ekude, wathi:

“Ngikuthandile ngothando oluphakade;

ngalokho ngikudonsile ngomusa.

4

31:4
Eks. 15:20
AbAhl. 11:34
AmaH. 68:25
Ngiyakubuye ngikwakhe,

wakheke wena ntombi ka-Israyeli;

uyakubuye uvunuliswe ngezigubhu zakho,

uphumele ekusineni kwabathokozayo.

5Uyakubuye utshale izivini

ezintabeni zaseSamariya;

abatshali bayakuzitshala,

badle izithelo zazo.

6

31:6
Isaya 2:3
Mika 4:2
Ngokuba kuyakuba khona usuku

abayakumemeza ngalo abalindi

entabeni yakwa-Efrayimi ukuthi:

‘Sukani, sikhuphukele eSiyoni

kuJehova uNkulunkulu wethu.’ ”

7Ngokuba usho kanje uJehova, uthi:

“Hlabelelani kuJakobe ngokujabula,

nimemezele inhloko yezizwe,

nizwakalise, nidumise nithi:

‘Jehova, sindisa abantu bakho,

insali yakwa-Israyeli.’

8Bheka,

ngiyakubabuyisa ezweni lasenyakatho,

ngibabuthe emikhawulweni yomhlaba,

okuphakathi kwabo kuyizimpumputhe nezinyonga,

abakhulelweyo nababelethayo kanyekanye,

babuyele lapha beyibandla elikhulu.

9

31:9
Eks. 4:22
Isaya 63:16
Jer. 50:4
Bayakufika bekhala,

ngibahambise bekhuleka,

ngibayise emifuleni yamanzi

ngendlela eqondileyo abangayikukhubeka kuyo,

ngokuba nginguyise ka-Israyeli,

no-Efrayimi uyizibulo lami.

10

31:10
AmaH. 23:1
Isaya 40:11
Jer. 23:4
Hez. 34:23
37:24
Joh. 10:11
“Zwanini izwi likaJehova nina zizwe,

nilimemeze eziqhingini ezikude, nithi:

‘Owamhlakaza u-Israyeli uyakumbutha

amlondoloze njengomalusi umhlambi wakhe.’

11Ngokuba uJehova umhlawulele uJakobe,

wamhlenga esandleni sonamandla kunaye.

12

31:12
Isaya 35:10
58:11
Bayakufika, bahlabelele ngokujabula

ekuphakameni kwaseSiyoni,

bagobhozele kukho okuhle kukaJehova,

yebo, emabeleni, nasewayinini,

nasemafutheni,

nakuwo amazinyane ezimvu nawezinkomo,

umphefumulo wabo ube njengensimu eniselweyo,

bangabe besaba nosizi futhi.

13

31:13
AmaH. 30:11
148:12
Joh. 16:20
Khona intombi iyakuthokoza ekusineni,

nezinsizwa nabadala kanyekanye;

ngiyakuphendula ukukhala kwabo

kube ngukujabula,

ngibaduduze, ngibathokozise,

bangabe besaba nosizi.

14Ngiyakudelisa umphefumulo wabapristi ngamanoni,

abantu bami basuthe ngokuhle kwami,” usho uJehova.

15

31:15
Math. 2:18
Usho kanje uJehova, uthi:

“Izwi liyezwakala eRama,

ukulila nokukhala okumunyu,

uRaheli ekhalela abantwana bakhe;

uyala ukududuzwa ngabantwana bakhe,

ngokuba abasekho.”

16Usho kanje uJehova, uthi:

“Bamba izwi lakho, ungakhali,

amehlo akho angabi nazinyembezi,

ngokuba umsebenzi wakho uyakuba nomvuzo,” usho uJehova,

“babuye ezweni lesitha.

17

31:17
Jer. 29:11
Kukhona ithemba lokugcina kwakho,” usho uJehova;

“abantwana bayakubuyela emikhawulweni yabo.

18

31:18
IsiLilo 5:21
“Ngimzwile nokumuzwa u-Efrayimi ezidabukela,

ethi: ‘Ungishayile,

ngashaywa njengethole elingajwayele ijoka;

ngibuyise ukuba ngibuye,

ngokuba wena unguJehova uNkulunkulu wami.

19Impela lapho sengibuyisiwe, ngazisola,

nalapho ngifundisiwe,

ngashaya ithanga lami,

ngaba namahloni, yebo, ngajabha,

ngokuba ngathwala ihlazo lobusha bami.’

20U-Efrayimi uyindodana yami yini eyigugu kimi,

ungumntwana othandekayo na?

Ngokuba njalo lapho ngikhuluma okubi ngaye,

ngisamkhumbula nokumkhumbula;

ngalokho izibilini zami ziyamhawukela;

ngiyakuba nesihe impela kuye,” usho uJehova.

21“Zibekele amatshe,

zimisele iziqondiso zendlela;

yibeke inhliziyo yakho emendweni,

indlela owahamba ngayo;

buya, ntombi yakwa-Israyeli,

ubuyele kule mizi yakho.

22Koze kube nini uhambahamba

wena ndodakazi ehlubukayo na?

Ngokuba uJehova udalile into entsha emhlabeni:

owesifazane uyakuyihaqa indoda.”

23

31:23
Isaya 1:26
11:9
Zak. 8:3
Usho kanje uJehova Sebawoti, uNkulunkulu ka-Israyeli, uthi: “Bayakubuye basho leli zwi ezweni lakwaJuda nasemizini yalo, lapho ngibuyisa ukuthunjwa kwabo, lokuthi: ‘UJehova makakubuyise wena khaya lokulunga, ntaba yobungcwele.’ 24UJuda nayo yonke imizi yakhe bayakuhlala kulo ndawonye, abalimi nabahamba nemihlambi. 25
31:25
AmaH. 107:9
Math. 11:28
Ngokuba nganelisile imiphefumulo eyethileyo, ngigcwalisile yonke imiphefumulo enosizi.”

26Kulokhu ngase ngivuka, ngabheka; ubuthongo bami babumnandi kimi.

27“Bheka, izinsuku ziyeza,” usho uJehova, “lapho ngiyakuhlwanyela indlu ka-Israyeli nendlu kaJuda ngembewu yabantu nangembewu yezinkomo. 28

31:28
Jer. 1:10
18:7,9
24:6
Kuyakuthi njengalokhu ngibalindile ukuba ngibasiphule, ngibadilize, ngibabhidlize, ngibachithe, ngibahluphe, kanjalo ngiyakubalinda ukuba ngibakhe, ngibatshale,” usho uJehova. 29
31:29
IsiLilo 5:7
Hez. 18:2
“Ngalezo zinsuku abasayikusho ukuthi:

“ ‘Oyise badlile izithelo zomvini ezimuncu,

amazinyo abantwana aba bushelezi.’

30“Ngokuba yilowo nalowo uyakufa ngobubi bakhe; bonke abantu abazidla izithelo zomvini ezimuncu amazinyo abo ayakuba buthuntu.

31

31:31
Jer. 32:40
Heb. 8:8
“Bheka, izinsuku ziyeza,” usho uJehova, “lapho ngiyakwenza isivumelwano esisha nendlu ka-Israyeli nendlu kaJuda, 32kungenjengesivumelwano engasenzayo nawoyise mhla ngibabamba ngesandla ukubakhipha ezweni laseGibithe, isivumelwano sami abasaphula noma ngangiyinkosi yabo,” usho uJehova. 33
31:33
Jer. 24:7
Hez. 11:19
36:26
2 Kor. 6:16
“Kepha yilesi esiyisivumelwano engizakusenza nendlu ka-Israyeli emva kwalezo zinsuku,” usho uJehova: “ngiyakufaka umthetho wami ezibilinini zabo, ngiwulobe ezinhliziyweni zabo, ngibe nguNkulunkulu wabo, bona babe ngabantu bami; 34
31:34
Isaya 54:13
Mika 7:18
Joh. 6:45
IzE. 10:43
Rom. 11:27
abasayikufundisana, kube yilowo nalowo umakhelwane wakhe, kube yilowo nalowo umfowabo, ngokuthi: ‘Yazi uJehova,’ ngokuba bonke bayakungazi, kusukela kwabancane kuya kwabakhulu babo,” usho uJehova, “ngokuba ngiyakuthethelela ububi babo, nesono sabo angisayikusikhumbula.”

35

31:35
Gen. 1:14
AmaH. 136:7
Isaya 51:15
Usho kanje uJehova

obeka ilanga libe ngukukhanya emini,

nezimiso zenyanga nezezinkanyezi

zokuba zibe ngukukhanya ebusuku,

ovusa ulwandle ukuba kuhlokome amaza alo,

ogama lakhe linguJehova Sebawoti, uthi:

36

31:36
Jer. 33:20,25
“Uma lezi zimiso zisuka ebusweni bami,” usho uJehova,

“yilapho inzalo yakwa-Israyeli iyakuphela,

ingabe isaba yisizwe phambi kwami

kuze kube nanini.”

37Usho kanje uJehova, uthi:

“Uma izulu lilinganiswa phezulu,

nezisekelo zomhlaba zivivinywa ngaphansi,

khona mina ngiyakuyilahla yonke inzalo yakwa-Israyeli

ngakho konke abakwenzileyo,” usho uJehova.

38

31:38
Neh. 3:1
Zak. 14:10
“Bheka, izinsuku ziyeza,” usho uJehova, “lapho uJehova eyakwakhelwa umuzi, kusukela embhoshongweni kaHananeli kuze kube seSangweni Lasegumbini. 39Umucu wokulinganisa usezakuphuma, ufinyeleliswe uze uqondane negquma laseGarebi, ujike uze ufike eGowa. 40Sonke isigodi sezidumbu, nesomlotha, nawo onke amasimu kuze kube semfudlaneni iKidroni, kuze kufike egumbini leSango Lehhashi ngasempumalanga kuyakuba ngcwele kuJehova, kungabe kusasishulwa, kubhidlizwe kuze kube phakade.”