IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
30

Ukuphulukiswa kuka-Israyeli noJuda

301Izwi elafika kuJeremiya livela kuJehova, lathi: 2“Usho kanje uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli, uthi: ‘Loba encwadini onke amazwi engiwakhulume kuwe. 3

30:3
Jer. 29:14
Ngokuba bheka, izinsuku ziyeza,’ usho uJehova, ‘lapho ngiyakubuyisa ukuthunjwa kwabantu bami o-Israyeli noJuda,’ usho uJehova, ‘ngibabuyisele ezweni engalinika oyise ukuba balidle.’ ”

4Nanka amazwi uJehova awakhulumayo ngo-Israyeli nangoJuda. 5“Ngokuba usho kanje uJehova, uthi:

“ ‘Sizwile izwi lokuthuthumela,

elokwesaba kungengelokuthula.

6

30:6
Isaya 13:8
Jer. 4:31
Ake nibuze, nibone, uma owesilisa

wake wabeletha na?

Ngibonelani onke amadoda

enezandla zawo ezinkalweni njengobelethayo,

ubuso bonke buphaphathekile, na?

7

30:7
Joweli 2:11
Am. 5:18
Zef. 1:15
Maye, lukhulu lolo suku,

alukho olunjengalo!

Kuyisikhathi sokuhlupheka kukaJakobe,

kepha uyakusindiswa kukho.

8“ ‘Kuyakuthi ngalolo suku,’ usho uJehova Sebawoti,

‘ngilaphule ijoka entanyeni yabo,

ngigqabule izibopho zabo,

abafokazi bangabe besabakhonzisa,

9

30:9
Hez. 34:23
37:24
Hos. 3:5
kepha bakhonze uJehova uNkulunkulu wabo,

noDavide inkosi yabo engiyakubavusela yena.

10

30:10
Isaya 41:13
43:5
44:2
Jer. 46:27
“ ‘Ungesabi wena Jakobe,

nceku yami,’ usho uJehova,

‘ungapheli amandla, Israyeli,

ngokuba bheka,

ngiyakukusindisa usekude,

nenzalo yakho ezweni lokuthunjwa kwayo;

uJakobe uyakubuya, aphumule, agcineke,

angesatshiswa muntu.

11

30:11
Jer. 4:27
5:18
10:24
Ngokuba mina nginawe,’ usho uJehova,

‘ukuba ngikusindise,

ngokuba ngiyakuqeda ngokupheleleyo

zonke izizwe engikuhlakazele kuzo,

kepha wena angiyikukuqeda,

kodwa ngiyakukulaya

ngokwahlulela, ngingakwenzi ube ngongenacala.’

12

30:12
Jer. 14:17
15:18
IsiLilo 2:13
“Ngokuba usho kanje uJehova, uthi:

“ ‘Ukulimala kwakho akunakuphulukiswa,

nesilonda sakho sinzima.

13

30:13
Jer. 46:11
Akakho omela icala lakho ukuba uboshwe;

umuthi wokuphilisa awunawo.

14Zonke izithandwa zakho zikukhohliwe,

azisakufuni,

ngokuba ngikushayile ngokushaywa

kwezitha, ngokulaywa kononya,

ngenxa yobuningi bokona kwakho,

nangokuba izono zakho zandile.

15Ukhalelani ngokulimala kwakho

ukuthi ubuhlungu bakho abunakuphulukiswa na?

Ngenxa yobuningi bokona kwakho

nangokuba izono zakho zandile

ngenze lokho kuwe.

16

30:16
Isaya 33:1
“ ‘Ngalokho bonke abakudlayo bayakudliwa,

nabo bonke abamelene nawe bayakuthunjwa bonkana,

nabakuphangayo bayakuphangwa,

nabo bonke abakwamukayo

ngiyakubanikela ukuba bamukwe.

17

30:17
Jer. 33:6
Ngokuba ngiyakubuyisela ukuphila kuwe,

ngelaphe izilonda zakho,’ usho uJehova,

‘ngokuba bakubize ngokuthi Oxoshiweyo

neSiyoni elingafunwa muntu.’

18“Usho kanje uJehova, uthi:

“ ‘Bheka,

ngiyakukubuyisa ukuthunjwa kwamatende kaJakobe,

ngiwahawukele amakhaya akhe;

umuzi uyakwakhiwa enxiweni lawo,

indlu yamakhosi ihlale njengokufaneleyo.

19

30:19
Isaya 51:3
Kuyakuphuma kubo udumiso nezwi labathokozayo;

ngiyakubenza babe baningi,

bangabi ngabayingcosana,

ngibadumise, bangeyiswa.

20Abantwana bakhe bayakuba njengakuqala,

ibandla lakhe lime phambi kwami,

ngijezise bonke abamcindezelayo.

21Isikhulu sakhe siyakuba ngesiphuma kuye,

nombusi wakhe uyakuvela phakathi kwakhe;

ngiyakumsondeza, asondele kimi,

ngokuba ngubani oke waba nesibindi

sokusondela kimi na?’ usho uJehova.

22

30:22
Jer. 24:7
31:1,33
“ ‘Niyakuba ngabantu bami,

mina ngibe nguNkulunkulu wenu.’ ”

23

30:23
Jer. 23:19
Bheka, isivunguvungu sikaJehova!

Ukufutheka kwakhe kuphumile,

isivunguvungu esichithayo;

siyakwehlela phezu kwamakhanda ababi.

24Ukufutheka okuvuthayo kukaJehova akuyikubuya,

aze enze, aze afeze umgomo wenhliziyo yakhe;

ezinsukwini zokugcina niyakukuqonda.

31

311“Ngaleso sikhathi,” usho uJehova, “ngiyakuba nguNkulunkulu wemindeni yonke yakwa-Israyeli, yona ibe ngabantu bami.”

2Usho kanje uJehova, uthi:

“Abantu abasele enkembeni

bafumana umusa ehlane,

lapho u-Israyeli eya khona ukuthola

ukuphumula kwakhe.”

3

31:3
Isaya 54:8
UJehova wabonakala kimi ekude, wathi:

“Ngikuthandile ngothando oluphakade;

ngalokho ngikudonsile ngomusa.

4

31:4
Eks. 15:20
AbAhl. 11:34
AmaH. 68:25
Ngiyakubuye ngikwakhe,

wakheke wena ntombi ka-Israyeli;

uyakubuye uvunuliswe ngezigubhu zakho,

uphumele ekusineni kwabathokozayo.

5Uyakubuye utshale izivini

ezintabeni zaseSamariya;

abatshali bayakuzitshala,

badle izithelo zazo.

6

31:6
Isaya 2:3
Mika 4:2
Ngokuba kuyakuba khona usuku

abayakumemeza ngalo abalindi

entabeni yakwa-Efrayimi ukuthi:

‘Sukani, sikhuphukele eSiyoni

kuJehova uNkulunkulu wethu.’ ”

7Ngokuba usho kanje uJehova, uthi:

“Hlabelelani kuJakobe ngokujabula,

nimemezele inhloko yezizwe,

nizwakalise, nidumise nithi:

‘Jehova, sindisa abantu bakho,

insali yakwa-Israyeli.’

8Bheka,

ngiyakubabuyisa ezweni lasenyakatho,

ngibabuthe emikhawulweni yomhlaba,

okuphakathi kwabo kuyizimpumputhe nezinyonga,

abakhulelweyo nababelethayo kanyekanye,

babuyele lapha beyibandla elikhulu.

9

31:9
Eks. 4:22
Isaya 63:16
Jer. 50:4
Bayakufika bekhala,

ngibahambise bekhuleka,

ngibayise emifuleni yamanzi

ngendlela eqondileyo abangayikukhubeka kuyo,

ngokuba nginguyise ka-Israyeli,

no-Efrayimi uyizibulo lami.

10

31:10
AmaH. 23:1
Isaya 40:11
Jer. 23:4
Hez. 34:23
37:24
Joh. 10:11
“Zwanini izwi likaJehova nina zizwe,

nilimemeze eziqhingini ezikude, nithi:

‘Owamhlakaza u-Israyeli uyakumbutha

amlondoloze njengomalusi umhlambi wakhe.’

11Ngokuba uJehova umhlawulele uJakobe,

wamhlenga esandleni sonamandla kunaye.

12

31:12
Isaya 35:10
58:11
Bayakufika, bahlabelele ngokujabula

ekuphakameni kwaseSiyoni,

bagobhozele kukho okuhle kukaJehova,

yebo, emabeleni, nasewayinini,

nasemafutheni,

nakuwo amazinyane ezimvu nawezinkomo,

umphefumulo wabo ube njengensimu eniselweyo,

bangabe besaba nosizi futhi.

13

31:13
AmaH. 30:11
148:12
Joh. 16:20
Khona intombi iyakuthokoza ekusineni,

nezinsizwa nabadala kanyekanye;

ngiyakuphendula ukukhala kwabo

kube ngukujabula,

ngibaduduze, ngibathokozise,

bangabe besaba nosizi.

14Ngiyakudelisa umphefumulo wabapristi ngamanoni,

abantu bami basuthe ngokuhle kwami,” usho uJehova.

15

31:15
Math. 2:18
Usho kanje uJehova, uthi:

“Izwi liyezwakala eRama,

ukulila nokukhala okumunyu,

uRaheli ekhalela abantwana bakhe;

uyala ukududuzwa ngabantwana bakhe,

ngokuba abasekho.”

16Usho kanje uJehova, uthi:

“Bamba izwi lakho, ungakhali,

amehlo akho angabi nazinyembezi,

ngokuba umsebenzi wakho uyakuba nomvuzo,” usho uJehova,

“babuye ezweni lesitha.

17

31:17
Jer. 29:11
Kukhona ithemba lokugcina kwakho,” usho uJehova;

“abantwana bayakubuyela emikhawulweni yabo.

18

31:18
IsiLilo 5:21
“Ngimzwile nokumuzwa u-Efrayimi ezidabukela,

ethi: ‘Ungishayile,

ngashaywa njengethole elingajwayele ijoka;

ngibuyise ukuba ngibuye,

ngokuba wena unguJehova uNkulunkulu wami.

19Impela lapho sengibuyisiwe, ngazisola,

nalapho ngifundisiwe,

ngashaya ithanga lami,

ngaba namahloni, yebo, ngajabha,

ngokuba ngathwala ihlazo lobusha bami.’

20U-Efrayimi uyindodana yami yini eyigugu kimi,

ungumntwana othandekayo na?

Ngokuba njalo lapho ngikhuluma okubi ngaye,

ngisamkhumbula nokumkhumbula;

ngalokho izibilini zami ziyamhawukela;

ngiyakuba nesihe impela kuye,” usho uJehova.

21“Zibekele amatshe,

zimisele iziqondiso zendlela;

yibeke inhliziyo yakho emendweni,

indlela owahamba ngayo;

buya, ntombi yakwa-Israyeli,

ubuyele kule mizi yakho.

22Koze kube nini uhambahamba

wena ndodakazi ehlubukayo na?

Ngokuba uJehova udalile into entsha emhlabeni:

owesifazane uyakuyihaqa indoda.”

23

31:23
Isaya 1:26
11:9
Zak. 8:3
Usho kanje uJehova Sebawoti, uNkulunkulu ka-Israyeli, uthi: “Bayakubuye basho leli zwi ezweni lakwaJuda nasemizini yalo, lapho ngibuyisa ukuthunjwa kwabo, lokuthi: ‘UJehova makakubuyise wena khaya lokulunga, ntaba yobungcwele.’ 24UJuda nayo yonke imizi yakhe bayakuhlala kulo ndawonye, abalimi nabahamba nemihlambi. 25
31:25
AmaH. 107:9
Math. 11:28
Ngokuba nganelisile imiphefumulo eyethileyo, ngigcwalisile yonke imiphefumulo enosizi.”

26Kulokhu ngase ngivuka, ngabheka; ubuthongo bami babumnandi kimi.

27“Bheka, izinsuku ziyeza,” usho uJehova, “lapho ngiyakuhlwanyela indlu ka-Israyeli nendlu kaJuda ngembewu yabantu nangembewu yezinkomo. 28

31:28
Jer. 1:10
18:7,9
24:6
Kuyakuthi njengalokhu ngibalindile ukuba ngibasiphule, ngibadilize, ngibabhidlize, ngibachithe, ngibahluphe, kanjalo ngiyakubalinda ukuba ngibakhe, ngibatshale,” usho uJehova. 29
31:29
IsiLilo 5:7
Hez. 18:2
“Ngalezo zinsuku abasayikusho ukuthi:

“ ‘Oyise badlile izithelo zomvini ezimuncu,

amazinyo abantwana aba bushelezi.’

30“Ngokuba yilowo nalowo uyakufa ngobubi bakhe; bonke abantu abazidla izithelo zomvini ezimuncu amazinyo abo ayakuba buthuntu.

31

31:31
Jer. 32:40
Heb. 8:8
“Bheka, izinsuku ziyeza,” usho uJehova, “lapho ngiyakwenza isivumelwano esisha nendlu ka-Israyeli nendlu kaJuda, 32kungenjengesivumelwano engasenzayo nawoyise mhla ngibabamba ngesandla ukubakhipha ezweni laseGibithe, isivumelwano sami abasaphula noma ngangiyinkosi yabo,” usho uJehova. 33
31:33
Jer. 24:7
Hez. 11:19
36:26
2 Kor. 6:16
“Kepha yilesi esiyisivumelwano engizakusenza nendlu ka-Israyeli emva kwalezo zinsuku,” usho uJehova: “ngiyakufaka umthetho wami ezibilinini zabo, ngiwulobe ezinhliziyweni zabo, ngibe nguNkulunkulu wabo, bona babe ngabantu bami; 34
31:34
Isaya 54:13
Mika 7:18
Joh. 6:45
IzE. 10:43
Rom. 11:27
abasayikufundisana, kube yilowo nalowo umakhelwane wakhe, kube yilowo nalowo umfowabo, ngokuthi: ‘Yazi uJehova,’ ngokuba bonke bayakungazi, kusukela kwabancane kuya kwabakhulu babo,” usho uJehova, “ngokuba ngiyakuthethelela ububi babo, nesono sabo angisayikusikhumbula.”

35

31:35
Gen. 1:14
AmaH. 136:7
Isaya 51:15
Usho kanje uJehova

obeka ilanga libe ngukukhanya emini,

nezimiso zenyanga nezezinkanyezi

zokuba zibe ngukukhanya ebusuku,

ovusa ulwandle ukuba kuhlokome amaza alo,

ogama lakhe linguJehova Sebawoti, uthi:

36

31:36
Jer. 33:20,25
“Uma lezi zimiso zisuka ebusweni bami,” usho uJehova,

“yilapho inzalo yakwa-Israyeli iyakuphela,

ingabe isaba yisizwe phambi kwami

kuze kube nanini.”

37Usho kanje uJehova, uthi:

“Uma izulu lilinganiswa phezulu,

nezisekelo zomhlaba zivivinywa ngaphansi,

khona mina ngiyakuyilahla yonke inzalo yakwa-Israyeli

ngakho konke abakwenzileyo,” usho uJehova.

38

31:38
Neh. 3:1
Zak. 14:10
“Bheka, izinsuku ziyeza,” usho uJehova, “lapho uJehova eyakwakhelwa umuzi, kusukela embhoshongweni kaHananeli kuze kube seSangweni Lasegumbini. 39Umucu wokulinganisa usezakuphuma, ufinyeleliswe uze uqondane negquma laseGarebi, ujike uze ufike eGowa. 40Sonke isigodi sezidumbu, nesomlotha, nawo onke amasimu kuze kube semfudlaneni iKidroni, kuze kufike egumbini leSango Lehhashi ngasempumalanga kuyakuba ngcwele kuJehova, kungabe kusasishulwa, kubhidlizwe kuze kube phakade.”

32

Ukuthengwa kwensimu

321Izwi elafika kuJeremiya livela kuJehova ngomnyaka weshumi kaSedekiya inkosi yakwaJuda, owawungumnyaka weshumi nesishiyagalombili kaNebukadinesari. 2

32:2
2 AmaKh. 25:1
Ngaleso sikhathi impi yenkosi yaseBabele yalivimbezela iJerusalema; uJeremiya umprofethi wayevalelwe egcekeni letilongo elalisendlini yenkosi yakwaJuda, 3
32:3
Jer. 21:7
27:6
34:2
38:3
lapho uSedekiya inkosi yakwaJuda ebemvalele khona ngokuthi: “Uprofethelani uthi: ‘Usho kanje uJehova, uthi: Bheka, ngiyakuwunikela lo muzi esandleni senkosi yaseBabele, iwuthathe, 4
32:4
Jer. 38:23
39:7
uSedekiya inkosi yakwaJuda angaphunyuki esandleni samaKaledi, kepha anikelwe nokunikelwa esandleni senkosi yaseBabele, akhulume nayo umlomo nomlomo, amehlo akhe awabone amehlo ayo, 5yona imyise uSedekiya eBabele, abe khona lapho ngize ngimhambele, usho uJehova; noma nilwa namaKaledi, aniyikuphumelela na?’ ”

6UJeremiya wathi: “Izwi likaJehova lafika kimi, lathi: 7

32:7
Lev. 25:24
Ruthe 4:3
Bheka, uHanameli indodana kaShalumi uyihlokazi uyakufika kuwe, athi: ‘Zithengele insimu yami ese-Anathoti, ngokuba ilungelo lokuyihlenga lingelakho ukuba uyithenge.’

8“Wayesefika kimi uHanameli indodana kababekazi egcekeni letilongo njengezwi likaJehova, wathi kimi: ‘Ake uyithenge insimu yami ese-Anathoti elisezweni lakwaBenjamini, ngokuba ilungelo lefa lingelakho, nokuhlenga kungokwakho; zithengele lona.’

“Ngase ngazi ukuthi leli zwi lavela kuJehova. 9Ngayithenga insimu ese-Anathoti kuHanameli indodana kababekazi, ngamlinganisela imali, amashekeli* ayishumi nesikhombisa esiliva. 10Ngaloba incwadi, ngayinamathelisa, ngazifakazisela, ngamlinganisela imali ngesilinganiso. 11Ngayithatha incwadi yokuthenga, enamathelisiweyo enemithetho nezimiso, nevulekileyo, 12nganikela incwadi yokuthenga kuBaruki indodana kaNeriya kaMahaseya ngaphambi kukaHanameli indodana kababekazi naphambi kofakazi ababelobe incwadi yokuthenga naphambi kwabo bonke abaJuda ababehlala egcekeni letilongo.

13“Ngamyala uBaruki phambi kwabo, ngathi: 14‘Usho kanje uJehova Sebawoti, uNkulunkulu ka-Israyeli, uthi: Thatha lezi zincwadi, le ncwadi yokuthenga enamathelisiweyo nale ncwadi evulekileyo, uzifake ezitsheni zebumba ukuba zihlale izinsuku eziningi. 15Ngokuba usho kanje uJehova Sebawoti, uNkulunkulu ka-Israyeli, uthi: Kuyakubuye kuthengwe izindlu namasimu nezivini kuleli zwe.’

16“Sengiyinike uBaruki indodana kaNeriya incwadi yokuthenga ngakhuleka kuJehova, ngathi:

17

32:17
Gen. 18:14
Jer. 27:5
Luk. 1:37
“E, Nkosi Jehova, bheka, wena wenzile izulu nomhlaba ngamandla akho amakhulu nangengalo yakho eyeluliweyo; akukho lutho olukwahlulayo 18
32:18
Eks. 20:5
34:7
Dut. 5:9
wena owenza umusa kubo abayizinkulungwane, ophindisela ububi bawoyise esifubeni sabantwana babo emva kwabo, ogama lakho linguNkulunkulu omkhulu oyiqhawe, uJehova Sebawoti, 19
32:19
2 IziKr. 6:30
Jobe 34:21
AmaH. 62:12
IzA. 5:21
Jer. 10:6
16:17
17:10
omkhulu emaswini, onamandla ezenzweni, omehlo akho avulekele zonke izindlela zabantu ukuba unike, kube yilowo nalowo njengezindlela zakhe nanjengezithelo zemisebenzi yakhe; 20owamisa izibonakaliso nezimangaliso ezweni laseGibithe kuze kube namuhla nakwa-Israyeli naphakathi kwabanye abantu, wazenzela igama njenganamuhla, 21
32:21
Eks. 6:6
13:3,14
32:11
Dut. 4:34
2 Sam. 7:23
1 IziKr. 17:21
wabakhipha abantu bakho u-Israyeli ezweni laseGibithe ngezibonakaliso nangezimangaliso, nangesandla esinamandla, nangengalo eyeluliweyo, nangengebhe enkulu, 22
32:22
Jer. 11:5
wabanika leli zwe, njengalokho afunga koyise ukubanika lona, izwe elichichima ubisi nezinyosi; 23bangena balidla, kepha kabalilalelanga izwi lakho, abahambanga emthethweni wakho, abenzanga lutho lwakho konke owabayala ngakho ukuba bakwenze; ngalokho ubehlisele konke lokhu okubi.

24“Bheka, amaduli asefike emzini ukuba umuzi uthathwe; ngenxa yenkemba nendlala nesifo umuzi unikelwe esandleni samaKaledi alwa nawo; kwenzekile owakukhulumayo; bheka, usuyakubona. 25Wena Nkosi Jehova, noma umuzi unikelwe esandleni samaKaledi, washo kimi, wathi: ‘Zithengele insimu ngemali, uzifakazisele.’ ”

26Lase lifika izwi likaJehova kuJeremiya, lithi: 27

32:27
Num. 16:22
“Bheka, nginguJehova uNkulunkulu wenyama yonke, kukhona okungahlulayo na? 28Ngalokho usho kanje uJehova, uthi: Bheka, ngiyakuwunikela lo muzi esandleni samaKaledi nasesandleni sikaNebukadinesari, inkosi yaseBabele, awuthathe. 29
32:29
Jer. 19:13
AmaKaledi alwa nalo muzi ayakufika, awuthungele lo muzi ngomlilo, awushise kanye nalezo zindlu abashisele uBali impepho phezu kwezimpahla zazo, bathululela abanye onkulunkulu iminikelo yokuphuzwa ukuba bangicunule.

30“Ngokuba abantwana bakwa-Israyeli nabantwana bakwaJuda benzile okubi kuphela emehlweni ami kwasebuntwaneni babo, ngokuba abantwana bakwa-Israyeli bangicunulile kuphela ngemisebenzi yezandla zabo, usho uJehova. 31Ngokuba lo muzi uvuse intukuthelo yami nokufutheka kwami, kusukela osukwini abawakha ngalo kuze kube namuhla, ukuba ngiwususe ebusweni bami, 32

32:32
Neh. 9:34
Jer. 2:26
Dan. 9:8
ngenxa yakho konke okubi kwabantwana bakwa-Israyeli nabantwana bakwaJuda abakwenzileyo ukuba bangicunule, bona namakhosi abo, nezikhulu zabo, nabapristi babo, nabaprofethi babo, namadoda akwaJuda, nabakhileyo eJerusalema. 33Bangifulathele, abangibhekanga; noma ngabafundisa ngibaxwayisa njalonjalo, abalalelanga ukuba bamukele ukulaywa. 34
32:34
2 AmaKh. 21:4
Jer. 7:30
23:11
Kepha bazibeka izinengiso zabo endlini ebizwa ngegama lami ukuba bayingcolise. 35
32:35
Num. 18:21
Jer. 19:5
Bazakha izindawo eziphakemeyo zikaBali ezisesigodini sendodana kaHinomu ukuba badabulise amadodana abo namadodakazi abo emlilweni kuMoloki, engingabayalanga ngakho, nokungangenanga enhliziyweni ukuthi bayakusenza lesi sinengiso ukuze bamonise uJuda.

36“Ngalokho manje usho kanje uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli ngalo muzi enithi ngawo: ‘Unikelwe esandleni senkosi yaseBabele ngenkemba, nangendlala, nangesifo,’ uthi: 37

32:37
Dut. 30:3
Jer. 30:10,16
Bheka, ngiyakubabutha emazweni onke lapho ngibaxoshele khona ngentukuthelo yami, nangokufutheka kwami, nangolaka olukhulu, ngibabuyisele kule ndawo, ngibenze ukuba bahlale belondekile, 38
32:38
Jer. 24:7
30:22
31:33
babe ngabantu bami, mina ngibe nguNkulunkulu wabo, 39
32:39
Hez. 11:19
36:26
ngibanike inhliziyonye nendlelanye ukuba bangesabe zonke izinsuku, kube kuhle kubo nakubantwana babo emva kwabo. 40
32:40
Jer. 31:31
Ngiyakwenza nabo isivumelwano esiphakade, ukuze ngingabuyi ekubalandeleni, ngibenzele okuhle, ngibeke ezinhliziyweni zabo ukungesaba, ukuze bangasuki kimi. 41
32:41
Dut. 30:9
Ngiyakuthokoza ngabo, ngibenzele okuhle, ngibatshale ngeqiniso kuleli zwe ngayo yonke inhliziyo yami nangawo wonke umphefumulo wami.

42

32:42
Jer. 18:7
31:28
“Ngokuba usho kanje uJehova, uthi: Njengalokhu ngehlisele phezu kwalaba bantu konke lokhu okubi, kanjalo ngiyakubehlisela konke okuhle engikukhulume kubo. 43Amasimu ayakuthengwa kuleli zwe enisho ngalo ukuthi liyincithakalo, lapho kungekho muntu nazilwane khona, nokuthi linikelwe esandleni samaKaledi. 44Amasimu ayakuthengwa ngemali, kulotshwe encwadini, kunamatheliswe, kufakazelwe ngofakazi ezweni lakwaBenjamini, nasemaphethelweni aseJerusalema, nasemizini yakwaJuda, nasemizini yasezintabeni, nasemizini yasehlanzeni, nasemizini yaseningizimu, ngokuba ngiyakukubuyisa ukuthunjwa kwabo, usho uJehova.”