IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
29

Incwadi kaJeremiya kubathunjwa

291Nanka amazwi encwadi uJeremiya, umprofethi, ayithumayo eseJerusalema kuyo insali yamalunga athunjiweyo, nakubapristi, nakubaprofethi, nakubo bonke abantu ayebathumbile uNebukadinesari eJerusalema, wabayisa eBabele, 2

29:2
2 AmaKh. 24:12
Jer. 24:1
sebesukile uJekoniya inkosi, nendlovukazi, nabathenwa, nezikhulu zakwaJuda nezaseJerusalema, nezinyanga zomsebenzi, nabakhandi eJerusalema, 3ngesandla sika-Eleyasa indodana kaShafani noGemariya indodana kaHilikiya abathunywa nguSedekiya, inkosi yakwaJuda, eBabele kuNebukadinesari inkosi yaseBabele, athi:

4Usho kanje uJehova Sebawoti, uNkulunkulu ka-Israyeli, kubo bonke abathunjwa engibenzile ukuba bathunjwe eJerusalema, bayiswe eBabele, uthi: 5“Yakhani izindlu, nihlale kuzo; tshalani amasimu, nidle izithelo zawo; 6thathani abafazi, nizale amadodana namadodakazi; thathelani amadodana enu abafazi, nendise amadodakazi enu emadodeni ukuba azale amadodana namadodakazi, nande khona, ninganciphi. 7Funani ukuthula komuzi lapho nginithumbele khona, niwukhulekele kuJehova, ngokuba ekuthuleni kwawo niyakuba nokuthula.” 8

29:8
Jer. 27:9,14
Ngokuba usho kanje uJehova Sebawoti, uNkulunkulu ka-Israyeli, uthi: “Maningakhohliswa ngabaprofethi abaphakathi kwenu nababhuli benu, ningawalaleli amaphupho enu eniwaphuphayo. 9
29:9
Jer. 14:14
23:21
Ngokuba baprofetha amanga egameni lami; angibathumanga,” usho uJehova.

10

29:10
2 IziKr. 36:21
Ezra 1:1
Jer. 25:12
27:22
Dan. 9:2
Zak. 1:12
Ngokuba usho kanje uJehova, uthi: “Lapho iminyaka engamashumi ayisikhombisa isiphelile eBabele, ngiyakunihambela, ngiqinise phezu kwenu izwi lami elihle ngokunibuyisela kule ndawo. 11
29:11
IzA. 23:18
24:20
Ngokuba ngiyazi mina imicabango engiyicabanga ngani,” usho uJehova, “imicabango yokuthula kungengeyobubi ukuba ngininike isikhathi esizayo nethemba. 12
29:12
Math. 7:7
Niyakungibiza, niye ukukhuleka kimi, ngiyakunizwa. 13
29:13
Dut. 4:29
Niyakungifuna, ningifumane, lapho ningifunisisa ngenhliziyo yenu yonke. 14
29:14
Dut. 30:1
AmaH. 106:45
Jer. 30:3,18
33:7,26
Ngiyakufunyanwa yinina,” usho uJehova, “ngibuyise ukuthunjwa kwenu, nginibuthe ezizweni zonke nasezindaweni zonke lapho nginixoshele khona,” usho uJehova, “nginibuyisele endaweni enganenza ukuba nithunjwe kuyo.”

15Ngokuba nishilo ukuthi: “UJehova usivusele abaprofethi eBabele.” 16Ngokuba usho kanje uJehova ngenkosi ehlezi esihlalweni sobukhosi sikaDavide nangabo bonke abantu abahlala kulo muzi, abafowenu abangayanga nani ekuthunjweni, 17

29:17
Jer. 24:8
yebo, usho uJehova Sebawoti, uthi: “Bhekani, ngiyakuthuma kubo inkemba, nendlala, nesifo, ngibenze babe njengamakhiwane amabi angenakudliwa ngobubi bawo. 18Ngiyakubalandela ngenkemba, nangendlala, nangesifo, ngibenze babe yingebhe emibusweni yonke yomhlaba, babe yisiqalekiso, nesimangaliso, nento encimfelwayo, nehlazo ezizweni zonke engibaxoshele kuzo, 19
29:19
Jer. 7:25
25:4
ngokuba abawalalelanga amazwi ami,” usho uJehova, “engawathuma kubo ngezinceku zami abaprofethi, ngibathuma njalonjalo; yebo, kanilalelanga,” usho uJehova.

20Kepha yizwani manje izwi likaJehova nina nonke bathunjwa, enginithumile eBabele niphuma eJerusalema. 21Usho kanje uJehova Sebawoti, uNkulunkulu ka-Israyeli, ngo-Ahabi indodana kaKholaya nangoSedekiya indodana kaMahaseya abaprofetha amanga kini egameni lami, uthi: “Bheka, ngiyakubanikela esandleni sikaNebukadinesari inkosi yaseBabele; uyakubabulala phambi kwamehlo enu. 22Kubona kuyakuthathwa isiqalekiso yibo bonke abathunjwa bakwaJuda abaseBabele ngokuthi: ‘UJehova makakwenze ukuba ube njengoSedekiya no-Ahabi abosiwa ngomlilo yinkosi yaseBabele,’ 23

29:23
Jer. 23:14
ngokuba benzile ubuwula kwa-Israyeli, baphinga nabafazi babakhelwane babo, bakhuluma amazwi amanga egameni lami engingabayalanga ngawo; yimi engikwaziyo, ngingufakazi,” usho uJehova.

Izwi kuShemaya

24KuShemaya waseNehelamu uyakusho ukuthi: 25“Usho kanje uJehova Sebawoti, uNkulunkulu ka-Israyeli, uthi: Ngenxa yokuba uthumile egameni lakho izincwadi kubo bonke abantu baseJerusalema, nakuZefaniya indodana kaMahaseya, umpristi, nakubo bonke abapristi, ngokuthi: 26‘UJehova ukubeke umpristi esikhundleni sikaJehoyada umpristi ukuba nibe yizinduna zabo bonke abantu abahlanyayo nabaprofethayo endlini kaJehova ukuze ubafake esitokisini* nasemaketangeni; 27manje awumsolanga ngani uJeremiya wase-Anathoti, oprofetha kini na? 28Ngokuba ngalokho uthumile kithi eBabele, wathi: Kuse kude; yakhani izindlu, nihlale kuzo; tshalani amasimu, nidle izithelo zawo.’ ”

29UZefaniya umpristi wayifunda le ncwadi ezindlebeni zikaJeremiya umprofethi. 30Lase lifika izwi likaJehova kuJeremiya, lithi: 31“Thuma kubo bonke abathunjwa, uthi: ‘Usho kanje uJehova ngoShemaya waseNehelamu, uthi: Ngenxa yokuba uShemaya eprofethile kini, mina ngingamthumile, wanenza ukuba nethembe emangeni, 32

29:32
Jer. 28:16
ngalokho usho kanje uJehova, uthi: Bhekani, ngiyakumhambela uShemaya waseNehelamu nenzalo yakhe; akayikuba namuntu oyakuhlala phakathi kwalaba bantu, angaboni okuhle engiyakwenzela khona abantu bami, usho uJehova, ngokuba ukhulume ukuhlubuka kuJehova.’ ”

30

Ukuphulukiswa kuka-Israyeli noJuda

301Izwi elafika kuJeremiya livela kuJehova, lathi: 2“Usho kanje uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli, uthi: ‘Loba encwadini onke amazwi engiwakhulume kuwe. 3

30:3
Jer. 29:14
Ngokuba bheka, izinsuku ziyeza,’ usho uJehova, ‘lapho ngiyakubuyisa ukuthunjwa kwabantu bami o-Israyeli noJuda,’ usho uJehova, ‘ngibabuyisele ezweni engalinika oyise ukuba balidle.’ ”

4Nanka amazwi uJehova awakhulumayo ngo-Israyeli nangoJuda. 5“Ngokuba usho kanje uJehova, uthi:

“ ‘Sizwile izwi lokuthuthumela,

elokwesaba kungengelokuthula.

6

30:6
Isaya 13:8
Jer. 4:31
Ake nibuze, nibone, uma owesilisa

wake wabeletha na?

Ngibonelani onke amadoda

enezandla zawo ezinkalweni njengobelethayo,

ubuso bonke buphaphathekile, na?

7

30:7
Joweli 2:11
Am. 5:18
Zef. 1:15
Maye, lukhulu lolo suku,

alukho olunjengalo!

Kuyisikhathi sokuhlupheka kukaJakobe,

kepha uyakusindiswa kukho.

8“ ‘Kuyakuthi ngalolo suku,’ usho uJehova Sebawoti,

‘ngilaphule ijoka entanyeni yabo,

ngigqabule izibopho zabo,

abafokazi bangabe besabakhonzisa,

9

30:9
Hez. 34:23
37:24
Hos. 3:5
kepha bakhonze uJehova uNkulunkulu wabo,

noDavide inkosi yabo engiyakubavusela yena.

10

30:10
Isaya 41:13
43:5
44:2
Jer. 46:27
“ ‘Ungesabi wena Jakobe,

nceku yami,’ usho uJehova,

‘ungapheli amandla, Israyeli,

ngokuba bheka,

ngiyakukusindisa usekude,

nenzalo yakho ezweni lokuthunjwa kwayo;

uJakobe uyakubuya, aphumule, agcineke,

angesatshiswa muntu.

11

30:11
Jer. 4:27
5:18
10:24
Ngokuba mina nginawe,’ usho uJehova,

‘ukuba ngikusindise,

ngokuba ngiyakuqeda ngokupheleleyo

zonke izizwe engikuhlakazele kuzo,

kepha wena angiyikukuqeda,

kodwa ngiyakukulaya

ngokwahlulela, ngingakwenzi ube ngongenacala.’

12

30:12
Jer. 14:17
15:18
IsiLilo 2:13
“Ngokuba usho kanje uJehova, uthi:

“ ‘Ukulimala kwakho akunakuphulukiswa,

nesilonda sakho sinzima.

13

30:13
Jer. 46:11
Akakho omela icala lakho ukuba uboshwe;

umuthi wokuphilisa awunawo.

14Zonke izithandwa zakho zikukhohliwe,

azisakufuni,

ngokuba ngikushayile ngokushaywa

kwezitha, ngokulaywa kononya,

ngenxa yobuningi bokona kwakho,

nangokuba izono zakho zandile.

15Ukhalelani ngokulimala kwakho

ukuthi ubuhlungu bakho abunakuphulukiswa na?

Ngenxa yobuningi bokona kwakho

nangokuba izono zakho zandile

ngenze lokho kuwe.

16

30:16
Isaya 33:1
“ ‘Ngalokho bonke abakudlayo bayakudliwa,

nabo bonke abamelene nawe bayakuthunjwa bonkana,

nabakuphangayo bayakuphangwa,

nabo bonke abakwamukayo

ngiyakubanikela ukuba bamukwe.

17

30:17
Jer. 33:6
Ngokuba ngiyakubuyisela ukuphila kuwe,

ngelaphe izilonda zakho,’ usho uJehova,

‘ngokuba bakubize ngokuthi Oxoshiweyo

neSiyoni elingafunwa muntu.’

18“Usho kanje uJehova, uthi:

“ ‘Bheka,

ngiyakukubuyisa ukuthunjwa kwamatende kaJakobe,

ngiwahawukele amakhaya akhe;

umuzi uyakwakhiwa enxiweni lawo,

indlu yamakhosi ihlale njengokufaneleyo.

19

30:19
Isaya 51:3
Kuyakuphuma kubo udumiso nezwi labathokozayo;

ngiyakubenza babe baningi,

bangabi ngabayingcosana,

ngibadumise, bangeyiswa.

20Abantwana bakhe bayakuba njengakuqala,

ibandla lakhe lime phambi kwami,

ngijezise bonke abamcindezelayo.

21Isikhulu sakhe siyakuba ngesiphuma kuye,

nombusi wakhe uyakuvela phakathi kwakhe;

ngiyakumsondeza, asondele kimi,

ngokuba ngubani oke waba nesibindi

sokusondela kimi na?’ usho uJehova.

22

30:22
Jer. 24:7
31:1,33
“ ‘Niyakuba ngabantu bami,

mina ngibe nguNkulunkulu wenu.’ ”

23

30:23
Jer. 23:19
Bheka, isivunguvungu sikaJehova!

Ukufutheka kwakhe kuphumile,

isivunguvungu esichithayo;

siyakwehlela phezu kwamakhanda ababi.

24Ukufutheka okuvuthayo kukaJehova akuyikubuya,

aze enze, aze afeze umgomo wenhliziyo yakhe;

ezinsukwini zokugcina niyakukuqonda.

31

311“Ngaleso sikhathi,” usho uJehova, “ngiyakuba nguNkulunkulu wemindeni yonke yakwa-Israyeli, yona ibe ngabantu bami.”

2Usho kanje uJehova, uthi:

“Abantu abasele enkembeni

bafumana umusa ehlane,

lapho u-Israyeli eya khona ukuthola

ukuphumula kwakhe.”

3

31:3
Isaya 54:8
UJehova wabonakala kimi ekude, wathi:

“Ngikuthandile ngothando oluphakade;

ngalokho ngikudonsile ngomusa.

4

31:4
Eks. 15:20
AbAhl. 11:34
AmaH. 68:25
Ngiyakubuye ngikwakhe,

wakheke wena ntombi ka-Israyeli;

uyakubuye uvunuliswe ngezigubhu zakho,

uphumele ekusineni kwabathokozayo.

5Uyakubuye utshale izivini

ezintabeni zaseSamariya;

abatshali bayakuzitshala,

badle izithelo zazo.

6

31:6
Isaya 2:3
Mika 4:2
Ngokuba kuyakuba khona usuku

abayakumemeza ngalo abalindi

entabeni yakwa-Efrayimi ukuthi:

‘Sukani, sikhuphukele eSiyoni

kuJehova uNkulunkulu wethu.’ ”

7Ngokuba usho kanje uJehova, uthi:

“Hlabelelani kuJakobe ngokujabula,

nimemezele inhloko yezizwe,

nizwakalise, nidumise nithi:

‘Jehova, sindisa abantu bakho,

insali yakwa-Israyeli.’

8Bheka,

ngiyakubabuyisa ezweni lasenyakatho,

ngibabuthe emikhawulweni yomhlaba,

okuphakathi kwabo kuyizimpumputhe nezinyonga,

abakhulelweyo nababelethayo kanyekanye,

babuyele lapha beyibandla elikhulu.

9

31:9
Eks. 4:22
Isaya 63:16
Jer. 50:4
Bayakufika bekhala,

ngibahambise bekhuleka,

ngibayise emifuleni yamanzi

ngendlela eqondileyo abangayikukhubeka kuyo,

ngokuba nginguyise ka-Israyeli,

no-Efrayimi uyizibulo lami.

10

31:10
AmaH. 23:1
Isaya 40:11
Jer. 23:4
Hez. 34:23
37:24
Joh. 10:11
“Zwanini izwi likaJehova nina zizwe,

nilimemeze eziqhingini ezikude, nithi:

‘Owamhlakaza u-Israyeli uyakumbutha

amlondoloze njengomalusi umhlambi wakhe.’

11Ngokuba uJehova umhlawulele uJakobe,

wamhlenga esandleni sonamandla kunaye.

12

31:12
Isaya 35:10
58:11
Bayakufika, bahlabelele ngokujabula

ekuphakameni kwaseSiyoni,

bagobhozele kukho okuhle kukaJehova,

yebo, emabeleni, nasewayinini,

nasemafutheni,

nakuwo amazinyane ezimvu nawezinkomo,

umphefumulo wabo ube njengensimu eniselweyo,

bangabe besaba nosizi futhi.

13

31:13
AmaH. 30:11
148:12
Joh. 16:20
Khona intombi iyakuthokoza ekusineni,

nezinsizwa nabadala kanyekanye;

ngiyakuphendula ukukhala kwabo

kube ngukujabula,

ngibaduduze, ngibathokozise,

bangabe besaba nosizi.

14Ngiyakudelisa umphefumulo wabapristi ngamanoni,

abantu bami basuthe ngokuhle kwami,” usho uJehova.

15

31:15
Math. 2:18
Usho kanje uJehova, uthi:

“Izwi liyezwakala eRama,

ukulila nokukhala okumunyu,

uRaheli ekhalela abantwana bakhe;

uyala ukududuzwa ngabantwana bakhe,

ngokuba abasekho.”

16Usho kanje uJehova, uthi:

“Bamba izwi lakho, ungakhali,

amehlo akho angabi nazinyembezi,

ngokuba umsebenzi wakho uyakuba nomvuzo,” usho uJehova,

“babuye ezweni lesitha.

17

31:17
Jer. 29:11
Kukhona ithemba lokugcina kwakho,” usho uJehova;

“abantwana bayakubuyela emikhawulweni yabo.

18

31:18
IsiLilo 5:21
“Ngimzwile nokumuzwa u-Efrayimi ezidabukela,

ethi: ‘Ungishayile,

ngashaywa njengethole elingajwayele ijoka;

ngibuyise ukuba ngibuye,

ngokuba wena unguJehova uNkulunkulu wami.

19Impela lapho sengibuyisiwe, ngazisola,

nalapho ngifundisiwe,

ngashaya ithanga lami,

ngaba namahloni, yebo, ngajabha,

ngokuba ngathwala ihlazo lobusha bami.’

20U-Efrayimi uyindodana yami yini eyigugu kimi,

ungumntwana othandekayo na?

Ngokuba njalo lapho ngikhuluma okubi ngaye,

ngisamkhumbula nokumkhumbula;

ngalokho izibilini zami ziyamhawukela;

ngiyakuba nesihe impela kuye,” usho uJehova.

21“Zibekele amatshe,

zimisele iziqondiso zendlela;

yibeke inhliziyo yakho emendweni,

indlela owahamba ngayo;

buya, ntombi yakwa-Israyeli,

ubuyele kule mizi yakho.

22Koze kube nini uhambahamba

wena ndodakazi ehlubukayo na?

Ngokuba uJehova udalile into entsha emhlabeni:

owesifazane uyakuyihaqa indoda.”

23

31:23
Isaya 1:26
11:9
Zak. 8:3
Usho kanje uJehova Sebawoti, uNkulunkulu ka-Israyeli, uthi: “Bayakubuye basho leli zwi ezweni lakwaJuda nasemizini yalo, lapho ngibuyisa ukuthunjwa kwabo, lokuthi: ‘UJehova makakubuyise wena khaya lokulunga, ntaba yobungcwele.’ 24UJuda nayo yonke imizi yakhe bayakuhlala kulo ndawonye, abalimi nabahamba nemihlambi. 25
31:25
AmaH. 107:9
Math. 11:28
Ngokuba nganelisile imiphefumulo eyethileyo, ngigcwalisile yonke imiphefumulo enosizi.”

26Kulokhu ngase ngivuka, ngabheka; ubuthongo bami babumnandi kimi.

27“Bheka, izinsuku ziyeza,” usho uJehova, “lapho ngiyakuhlwanyela indlu ka-Israyeli nendlu kaJuda ngembewu yabantu nangembewu yezinkomo. 28

31:28
Jer. 1:10
18:7,9
24:6
Kuyakuthi njengalokhu ngibalindile ukuba ngibasiphule, ngibadilize, ngibabhidlize, ngibachithe, ngibahluphe, kanjalo ngiyakubalinda ukuba ngibakhe, ngibatshale,” usho uJehova. 29
31:29
IsiLilo 5:7
Hez. 18:2
“Ngalezo zinsuku abasayikusho ukuthi:

“ ‘Oyise badlile izithelo zomvini ezimuncu,

amazinyo abantwana aba bushelezi.’

30“Ngokuba yilowo nalowo uyakufa ngobubi bakhe; bonke abantu abazidla izithelo zomvini ezimuncu amazinyo abo ayakuba buthuntu.

31

31:31
Jer. 32:40
Heb. 8:8
“Bheka, izinsuku ziyeza,” usho uJehova, “lapho ngiyakwenza isivumelwano esisha nendlu ka-Israyeli nendlu kaJuda, 32kungenjengesivumelwano engasenzayo nawoyise mhla ngibabamba ngesandla ukubakhipha ezweni laseGibithe, isivumelwano sami abasaphula noma ngangiyinkosi yabo,” usho uJehova. 33
31:33
Jer. 24:7
Hez. 11:19
36:26
2 Kor. 6:16
“Kepha yilesi esiyisivumelwano engizakusenza nendlu ka-Israyeli emva kwalezo zinsuku,” usho uJehova: “ngiyakufaka umthetho wami ezibilinini zabo, ngiwulobe ezinhliziyweni zabo, ngibe nguNkulunkulu wabo, bona babe ngabantu bami; 34
31:34
Isaya 54:13
Mika 7:18
Joh. 6:45
IzE. 10:43
Rom. 11:27
abasayikufundisana, kube yilowo nalowo umakhelwane wakhe, kube yilowo nalowo umfowabo, ngokuthi: ‘Yazi uJehova,’ ngokuba bonke bayakungazi, kusukela kwabancane kuya kwabakhulu babo,” usho uJehova, “ngokuba ngiyakuthethelela ububi babo, nesono sabo angisayikusikhumbula.”

35

31:35
Gen. 1:14
AmaH. 136:7
Isaya 51:15
Usho kanje uJehova

obeka ilanga libe ngukukhanya emini,

nezimiso zenyanga nezezinkanyezi

zokuba zibe ngukukhanya ebusuku,

ovusa ulwandle ukuba kuhlokome amaza alo,

ogama lakhe linguJehova Sebawoti, uthi:

36

31:36
Jer. 33:20,25
“Uma lezi zimiso zisuka ebusweni bami,” usho uJehova,

“yilapho inzalo yakwa-Israyeli iyakuphela,

ingabe isaba yisizwe phambi kwami

kuze kube nanini.”

37Usho kanje uJehova, uthi:

“Uma izulu lilinganiswa phezulu,

nezisekelo zomhlaba zivivinywa ngaphansi,

khona mina ngiyakuyilahla yonke inzalo yakwa-Israyeli

ngakho konke abakwenzileyo,” usho uJehova.

38

31:38
Neh. 3:1
Zak. 14:10
“Bheka, izinsuku ziyeza,” usho uJehova, “lapho uJehova eyakwakhelwa umuzi, kusukela embhoshongweni kaHananeli kuze kube seSangweni Lasegumbini. 39Umucu wokulinganisa usezakuphuma, ufinyeleliswe uze uqondane negquma laseGarebi, ujike uze ufike eGowa. 40Sonke isigodi sezidumbu, nesomlotha, nawo onke amasimu kuze kube semfudlaneni iKidroni, kuze kufike egumbini leSango Lehhashi ngasempumalanga kuyakuba ngcwele kuJehova, kungabe kusasishulwa, kubhidlizwe kuze kube phakade.”