IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
2

Ukuhlubuka kuka-Israyeli

21Lase lifika izwi likaJehova, lithi: “Hamba umemeze ezindlebeni zeJerusalema, uthi: Usho kanje uJehova, uthi:

2

2:2
Hez. 16:8
“ ‘Ngikukhumbulela umusa wobusha bakho,

nothando lwakho, usengumakoti,

nokungilandela kwakho ehlane,

izwe elingatshalwanga.

3

2:3
Jak. 1:8
U-Israyeli ungcwele kuJehova,

ululibo lwezithelo zakhe;

bonke abazidlayo bayathola icala,

okubi kuyakubehlela,’ ” usho uJehova.

4Zwanini izwi likaJehova

nina ndlu kaJakobe,

nani mindeni yonke yendlu ka-Israyeli.

5

2:5
2 AmaKh. 17:15
Mika 6:3
Rom. 1:21
Usho kanje uJehova, uthi:

“Ububi buni oyihlo ababufumene kimi,

baze badeda kude nami,

balandela okuyize, baba yize, na?

6

2:6
Dut. 8:15
Abashongo ukuthi:

‘Uphi uJehova owasikhuphula ezweni laseGibithe,

wasihola ehlane

ezweni lezingwadule nelemigodi,

ezweni elomileyo nelethunzi lokufa,

ezweni elingadatshulwa muntu,

nalapho kungahlali muntu khona, na?’

7

2:7
Jer. 16:18
Nganingenisa ezweni elivundileyo

ukuba nidle izithelo zalo nokuhle kwalo,

kepha lapho seningenile,

nalingcolisa izwe lami,

nenza ifa lami laba yisinengiso.

8

2:8
1 Sam. 2:12
12:21
Abapristi abashongo ukuthi:

‘Uphi uJehova?’

Abaphethe umthetho babengazi,

ababusi baphambuka kimi,

abaprofethi baprofetha ngoBali,

balandela okungenakusiza.

9“Ngalokho ngiyakuphikisana nani,” usho uJehova,

“ngiphikisane nabantwana babantwana benu.

10Dlulani eziqhingini zaseKitimi, nibone,

nithume eKedari, niqonde kahle,

nibone uma yake yaba khona into enjengalena na?

11

2:11
AmaH. 106:20
Isizwe sike senana ngawonkulunkulu

abangesibo onkulunkulu na?

Kepha abantu bami benanile udumo lwabo

ngokungenakusiza.

12

2:12
Dut. 32:1
Isaya 1:2
Mangalani ngalokho, mazulu,

nithuthumele, nichitheke impela,” usho uJehova.

13

2:13
AmaH. 36:9
Jer. 17:13
Joh. 4:13
“Ngokuba abantu bami benzile okubi okubili:

bangishiyile, umthombo wamanzi aphilileyo,

bazigubhele imithombo,

imithombo evuzayo,

amanzi angenakuhlala kuyo.

14U-Israyeli uyisigqila yini,

uyisigqila esazalelwa ekhaya na?

Waba kanjani impango na?

15

2:15
Isaya 5:29
Jer. 4:7
Amabhongo ezingonyama abhongile phezu kwakhe, akhonya,

alenza izwe lakhe laba yincithakalo;

imizi yakhe ishisiwe,

kungekho owakhe kuyo.

16

2:16
Isaya 19:13
Nabantwana baseNofi naseThahipanesi

baphuca ukhakhayi lwakho.

17

2:17
Jer. 4:18
Awuzenzeli lokhu wena

ngokushiya kwakho uJehova uNkulunkulu wakho,

lapho ekuhola endleleni, na?

18

2:18
Isaya 31:1
Manje unani endleleni eya eGibithe

ukuba uphuze amanzi aseSihori, na?

Unani endleleni eya e-Asiriya

ukuba uwaphuze amanzi omfula na?

19

2:19
Isaya 3:9
Hos. 5:5
Ububi bakho buyakukulaya,

nokuhlehla kwakho kuyakukusola;

yazi, ubone ukuthi kuyinto embi nebabayo

yokuthi umhlubukile uJehova uNkulunkulu wakho

nokuthi ukungesaba akukho kuwe,” isho iNkosi uJehova Sebawoti.

20

2:20
Isaya 57:5
Jer. 3:6
“Ngokuba walaphula ijoka lakho endulo,

wazigqabula izibopho zakho,

wathi: ‘Angiyikukhonza.’

Ngokuba kuwo onke amagquma aphakemeyo

naphansi kwayo yonke imithi eluhlaza

walala njengesifebe.

21

2:21
Eks. 15:17
AmaH. 44:2
80:8
Isaya 5:1
Math. 21:33
Mark. 12:1
Luk. 20:9
Mina ngakutshala ungumvini omuhle,

imbewu elungileyo yodwa;

pho, uphenduke kanjani waba yigatsha elonakeleyo kimi,

elomvini wabezizwe, na?

22Ngokuba noma ugeza ngesoda,*

uzithathele insipho eningi,

ububi bakho bulotshiwe phambi kwami,” isho iNkosi uJehova.

23“Ungasho kanjani ukuthi:

‘Angingcolile,

angilandelanga oBali,’ na?

Bheka indlela yakho esigodini,

wazi ukuthi wenzeni:

uyikamela lensikazi elinejubane,

elizulazula ezindleleni zalo,

24nembongolo yasendle ejwayele ihlane,

esezela umoya ngokukhanuka kwayo;

ngubani ongavimbela inkanuko yayo na?

Bonke abayifunayo abayikukhathala,

bayakuyifumana ngenyanga yayo.

25

2:25
Jer. 18:11
Nqanda unyawo lwakho lungabi olungenasicathulo,

nomphimbo wakho ukuba ungomi;

kepha wathi: ‘Kuyize;

cha, ngithandile abafokazi,

ngiyakubalandela.’

26“Njengesela linamahloni,

lapho selifunyenwe,

kanjalo indlu yakwa-Israyeli iyakuba namahloni,

bona kanye namakhosi abo,

nezikhulu zabo,

nabapristi babo, nabaprofethi babo

27

2:27
Jer. 32:33
abathi emthini: ‘Ungubaba,’

nasetsheni: ‘Wena wangizala.’

Ngokuba bangifulathele, abangibheki;

kepha ngesikhathi sokuhlupheka kwabo

bayakusho ukuthi:

‘Vuka, usisindise.’

28

2:28
Dut. 32:37
AbAhl. 10:14
Jer. 11:13
Baphi onkulunkulu bakho

ozenzele bona na?

Mabavuke, uma bengakusindisa

ngesikhathi sokuhlupheka kwakho,

ngokuba njengomumo wemizi yakho,

banjalo onkulunkulu bakho, Juda.

29“Niphikisanelani nami na?

Niphambukile kimi nonke,” usho uJehova.

30

2:30
1 AmaKh. 19:10
Isaya 1:5
Jer. 5:3
17:23
Math. 23:34
“Ngibashayele ize abantwana benu,

abakwamukelanga ukulaywa;

inkemba yenu ibadlile abaprofethi benu

njengengonyama echithayo.

31“Wena sizukulwane, bheka izwi likaJehova.

“Bengiyihlane ku-Israyeli,

noma izwe lesigayegaye, na?

Basholoni abantu bami ukuthi:

‘Sesidlubulundile,

asisayikubuyela kuwe,’ na?

32

2:32
Jer. 3:21
Intombi ingakhohlwa yini izivunulo zayo,

nomakoti ixhama lakhe, na?

Nokho abantu bami bangikhohliwe izinsuku ezingenakubalwa.

33Ulungisa kahle kanjani

indlela yakho ukufuna uthando!

Ngalokho nabesifazane ababi

ubafundisile izindlela zakho.

34Nasemiphethweni yakho kufunyenwe igazi

labampofu abangenacala,

kungabi ngukuthi ubafumene befohla.

Kepha kukho konke lokhu

35uthi: ‘Anginacala.’

Nempela intukuthelo yakhe ibuyile kimi.

Bheka, ngiyakwahlulelana nawe,

ngokuba uthi: ‘Angonanga.’

36

2:36
2 IziKr. 28:20
Isaya 30:3
Usheshelani kangaka

ukuyiguqula indlela yakho na?

Uyakujabha nangeGibithe,

njengalokho wajabhiswa yi-Asiriya.

37

2:37
2 Sam. 13:19
Uyakuphuma nalapho,

izandla zakho zisekhanda,

ngokuba uJehova uyabalahla obethembayo,

awuyikuphumelela kubo.

3

31

3:1
Dut. 24:4
“Kuthiwa uma indoda ilahla umkayo,

abesemuka abe ngowenye indoda,

isayakubuyela kuye na?

Lelo zwe belingayikungcoliswa kakhulu na?

Kepha wena ofebile nezithandwa eziningi

ubuyela kimi,” usho uJehova.

2

3:2
Gen. 38:14
“Phakamisela amehlo akho

emadulini angenalutho, ubone;

kuphi lapho ongalalwanga khona na?

Ngasezindleleni ubahlalele

njengomArabiya ehlane,

walingcolisa izwe ngobufebe

nangobubi bakho.

3

3:3
Dut. 11:16
Hez. 3:7
Ngalokho izihlambi zinqandiwe,

nemvula yamuva ayibangakho.

Nokho wawunebunzi lesifebe,

wala ukuba namahloni.

4Awusand' ukukhala kimi ukuthi:

‘Baba, wena ungumngane wobusha bami, na?

5

3:5
AmaH. 103:9
Uyakuhlala enentukuthelo njalonjalo,

ayigcine kuze kube nini na?’

Bheka, ukhuluma kanjalo;

uyenza okubi, uyaphumelela.”

6

3:6
2 AmaKh. 17:10
Jer. 2:20
UJehova wathi kimi emihleni kaJosiya inkosi: “Ubonile okwenziwe ngu-Israyeli ohlehlayo na? Ukhuphukele kuzo zonke izintaba eziphakemeyo naphansi kwayo yonke imithi eluhlaza, wafeba khona. 7
3:7
Hez. 16:46
32:2
Ngathi uzakubuyela kimi esekwenzile konke lokhu, kodwa akabuyanga; udadewabo okhohlisayo, uJuda, wakubona. 8
3:8
Dut. 24:1
2 AmaKh. 17:18
Ngabona ukuthi noma ngangimlahlile u-Israyeli ohlehlayo ngalesi sizathu sokuthi uphingile, ngamnika incwadi yesahlukaniso, udadewabo okhohlisayo, uJuda, akesabanga nokho, kepha waya wafeba naye, 9nangokuzwakala kokufeba kwakhe langcoliswa izwe, waphinga nemithi namatshe. 10Kepha kukho konke lokhu udadewabo okhohlisayo, uJuda, akabuyelanga kimi ngenhliziyo yonke, kuphela ngokuzenzisa nje,” usho uJehova.

11

3:11
Hez. 16:51
23:11
Wayesethi uJehova kimi: “U-Israyeli ohlehlayo ubonakele elungile kunoJuda okhohlisayo. 12
3:12
AmaH. 86:15
145:8
Hamba umemezele lawa mazwi ngasenyakatho, uthi:

“ ‘Buya wena Israyeli ohlehlayo,’ usho uJehova;

‘angiyikuninyakamela,

ngokuba nginomusa,’ usho uJehova;

‘angiyakugcina intukuthelo kuze kube phakade.

13

3:13
AmaH. 32:5
IzA. 28:13
Yazi kuphela ububi bakho

ukuthi uphambukile kuJehova uNkulunkulu wakho,

wazihlakaza izindlela zakho kubo abezizwe

phansi kwayo yonke imithi eluhlaza;

anililalelanga izwi lami,’ ” usho uJehova.

14“Buyani, bantwana abahlehlayo,” usho uJehova, “ngokuba ngingumyeni wenu, nginithabathe, abe munye emzini, babe babili emndenini, nginiyise eSiyoni, 15

3:15
Jer. 23:4
Hez. 34:23
ngininike abelusi ngokwenhliziyo yami, abayakunalusa ngokwazi nangokuhlakanipha. 16
3:16
Jer. 31:33
Kuyakuthi lapho nanda, nichume ezweni, ngalezo zinsuku,” usho uJehova, “bangasayikusho ukuthi: ‘Umphongolo wesivumelwano sikaJehova;’ awuyikungena enhliziyweni, abayikuwukhumbula; abayikuwuswela, akusayikwenziwa omusha. 17
3:17
Isaya 2:2
Mika 4:1
Ngalolo suku bayakulibiza iJerusalema ngokuthi isihlalo sobukhosi sikaJehova; izizwe zonke ziyakubuthana kulo, kulo igama likaJehova eJerusalema; azisayikuhamba ngenkani yezinhliziyo zazo ezimbi. 18Ngalezo zinsuku indlu yakwaJuda iyakuya endlini yakwa-Israyeli, ziphume kanyekanye ezweni lasenyakatho, ziye ezweni engalinika oyihlo libe yifa labo.

19“Mina bengithi:

“ ‘Ngiyakukubeka kanjani phakathi kwabantwana,

ngikuphe izwe elinxanelekayo,

ifa elihle kakhulu ezizweni!’

Ngathi: Niyakungibiza ngokuthi ‘Baba’,

ningabuyi ekungilandeleni.

20Impela njengomfazi emkhohlisa umyeni,

kanjalo ningikhohlisile

nina ndlu ka-Israyeli,” usho uJehova.

21

3:21
Jer. 2:32
Izwi liyezwakala emadulini angenalutho,

ukukhala nokukhuleka kwabantwana bakwa-Israyeli,

ngokuba bayihlanekezele indlela yabo,

bakhohlwa uJehova uNkulunkulu wabo.

22“Buyani nina bantwana abahlehlayo,

ngikuphulukise ukuhlehla kwenu.”

“Bheka, sesifikile kuwe,

ngokuba unguJehova uNkulunkulu wethu.

23

3:23
AmaH. 3:8
68:19
121:1
Impela amagquma ayize

kanye nomsindo wasezintabeni.

Ngokwempela ukusindiswa kuka-Israyeli

kukuJehova uNkulunkulu wethu.

24UBosheti* uqedile umshikashika wawobaba kwasebusheni bethu,

izimvu zabo, nezinkomo zabo,

namadodana abo, namadodakazi abo.

25

3:25
Dan. 9:7
Masilale phansi namahloni,

ihlazo lethu lisisibekele,

ngokuba sonile kuJehova uNkulunkulu wethu,

thina nawobaba,

kusukela ebusheni bethu kuze kube namuhla,

asililalelanga izwi likaJehova uNkulunkulu wethu.”

4

41“Uma uphenduka, Israyeli,” usho uJehova,

“uyakuphendukela kimi;

uma ususa ebusweni bami izinengiso zakho,

awuyikuntengantenga.

2

4:2
Gen. 22:18
Dut. 6:3
Isaya 45:25
48:1
65:16
2 Kor. 10:17
Uyakufunga ngeqiniso,

nangokwahlulela, nangokulunga, ngokuthi:

‘Kuphila kukaJehova,’

izizwe ziyakuzibusisa kuye,

zizibonge kuye.”

3

4:3
Hez. 18:31
Hos. 10:12
Math. 13:7,22
Ngokuba usho kanje uJehova kubantu bakwaJuda nabaseJerusalema, uthi:

“Qathani umqatho wenu,

ningatshali phakathi kwameva.

4

4:4
Dut. 10:16
30:6
Isaya 65:5
Jer. 21:12
Rom. 2:28
Kol. 2:11
Zisokeleni kuJehova,

nisuse amajwabu ezinhliziyo zenu

nina bantu bakwaJuda nabakhileyo eJerusalema,

funa ukufutheka kwami kuphume njengomlilo,

kuvuthe, kungabikho ongakucima,

ngenxa yobubi bezenzo zenu.

5

4:5
Jer. 8:14
“Khulumani kwaJuda,

nizwakalise eJerusalema, nithi:

‘Bethani amacilongo ezweni,’

nimemeze nithi:

‘Buthanani, singene emizini ebiyelweyo.’

6

4:6
Jer. 1:14
6:1
Misani ibhanela* elibheka ngaseSiyoni,

nibaleke ningemi,

ngokuba ngiyakuletha okubi kuvele

ngasenyakatho

nokubhujiswa okukhulu.”

7

4:7
Isaya 5:29
2:15
5:6
Ingonyama ikhuphukile esihlahleni sayo,

umchithi wezizwe uyeza;

uphumile endaweni yakhe

ukuba ulenze izwe lakho libe yincithakalo,

ichithwe imizi yakho,

kungabikho ohlala kuyo.

8

4:8
Jer. 6:26
Ngalokho bhincani izindwangu zamasaka,

nikhale, nihewule,

ngokuba ulaka oluvuthayo lukaJehova alubuyanga kithi.

9“Kuyakuthi ngalolo suku,” usho uJehova,

“inhliziyo yenkosi iphele

kanye nezinhliziyo zezikhulu;

abapristi bayakumangala,

abaprofethi bethuke.”

10

4:10
2 AmaKh. 22:18
Jer. 6:14
14:13
Ngase ngithi: “Awu, Nkosi Jehova, ubakhohlisile nokubakhohlisa laba bantu neJerusalema ngokuthi: ‘Niyakuba nokuthula;’ nokho inkemba ifinyelele emphefumulweni.”

11Ngaleso sikhathi kuyakuthiwa kulaba bantu nakulo iJerusalema: “Ishisandlu elivela emadulini angenalutho liya endodakazini yabantu bami, lingayikubahlakaza, lingayikubahlunga. 12Umoya omkhulu kunokuba kwenziwe lokhu uyakuphuma kimi. Manje sengiyakukhuluma nami ukwahlulela kubo.”

13

4:13
Isaya 5:28
Hab. 1:8
Bhekani, uyakhuphuka njengamafu,

izinqola zakhe zinjengesivunguvungu,

amahhashi akhe anejubane kunezinkozi.

Maye kithina, ngokuba sichithiwe!

14

4:14
Isaya 1:16
Jerusalema, hlanza inhliziyo yakho,

kuphume ububi,

ukuze usindiswe.

Koze kube nini imicabango yakho

emibi ihlala phakathi kwakho na?

15

4:15
Jer. 8:16
Ngokuba izwi liyamemezela liphuma kwaDani;

lizwakalisa okubi kuvela ezintabeni zakwa-Efrayimi.

16“Khumbuzani izizwe;

bhekani, nizwakalise eJerusalema

ukuthi kufika abavimbezeli abaphuma ezweni elikude;

baliphakamisa izwi labo ngakuyo imizi yakwaJuda.

17

4:17
Luk. 9:34
AmaH. 107:17
Isaya 50:1
Jer. 2:17,19
Hos. 13:9
Njengabalinda insimu baphezu kwalo nxazonke,

ngokuba lingihlubukile,” usho uJehova.

18“Ukuhamba kwakho nezenzo zakho kukwenzele lokhu;

lokhu kuyingozi yakho ngokuba imunyu;

ifinyelele enhliziyweni yakho.”

19

4:19
Isaya 22:4
Jer. 9:1
Zibilini zami, zibilini zami,

nginobuhlungu enhliziyweni yami;

inhliziyo yami ikhala phakathi kwami,

anginakuthula,

ngokuba ulizwile, mphefumulo wami,

izwi lecilongo,

ukuhlatshwa komkhosi wempi.

20Kuyamenyezelwa ukubhujiswa phezu kokubhujiswa,

ngokuba izwe lonke liyachithwa.

Amatende ami ayachithwa masinyane,

nezilenge zami ngokuphazima kweso.

21Koze kube nini ngibona ibhandela,*

ngizwe izwi lecilongo, na?

22

4:22
Rom. 16:19
“Yebo, abantu bami bayiziwula, abangazi;

bangabantwana abayiziphukuphuku, abanakuqonda;

bahlakaniphele ukwenza okubi,

kepha ukwenza okuhle kabakwazi.”

23

4:23
Isaya 5:30
50:3
Ngabuka umhlaba;

bheka, wawuyize, wawungenalutho,

nezulu lalingenakukhanya.

24Ngabuka izintaba; bheka, zazamazama;

onke amagquma anyakaza.

25

4:25
Jer. 9:10
Zef. 1:2
Ngabuka;

bheka, kwakungekho muntu;

izinyoni zonke zezulu zazibalekile.

26Ngabuka;

bheka, izwe elivundileyo laliyihlane,

nemizi yalo yonke yayidiliziwe ebusweni bukaJehova

naphambi kolaka lwakhe oluvuthayo.

27

4:27
Jer. 5:18
30:11
46:28
Ngokuba uJehova usho kanje, uthi:

“Izwe lonke liyakuba yincithakalo,

kepha angiyikuliqeda ngokupheleleyo.

28Umhlaba uyakhala ngalokhu,

izulu phezulu limnyama,

ngokuba ngikukhulumile,

ngikuhlosile, ngingazisolanga;

futhi angiyikubuya kukho.”

29Umuzi wonke uyabaleka

ngenxa yomsindo wabamahhashi

nowabemicibisholo;

bayangena ezihlahleni,

bakhuphukele emadwaleni;

imizi yonke ishiyiwe,

akakho ohlala kuyo.

30Lapho usuchithiwe, uyakwenzani na?

Noma wembatha okubomvu,

noma uzivunulisa ngezivunulo zegolide,

noma ugqaba amehlo akho ngomuthi,

uzenza muhle ngeze;

izithandwa zakho ziyakudelela,

zifuna ukukubulala.

31Ngizwile izwi njengokungathi elonemihelo,

usizi lozibulayo,

izwi lendodakazi yaseSiyoni

eheheza, ezelula izandla zayo, ithi:

“Maye kimina!

Ngokuba umphefumulo wami

uphele amandla ngababulali.”