IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
23

Ukufika kwenkosi elungileyo

231

23:1
Jer. 10:21
Hez. 34:2
“Wo kubo abelusi abachitha, bazihlakaze izimvu zedlelo lami!” usho uJehova. 2Ngalokho usho kanje uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli ngabelusi abelusa abantu bami, uthi: “Nihlakazile izimvu zami, nazixosha, anizihambelanga. Bhekani, ngiyakuhambela ububi bezenzo zenu kini,” usho uJehova. 3
23:3
Hez. 11:17
“Ngiyakubutha insali yezimvu zami emazweni onke, lapho ngiyixoshele khona, ngiyibuyisele ezibayeni zayo; iyakuchuma, yande. 4
23:4
Isaya 40:11
Jer. 3:15
Hez. 34:11,23
Ngiyakumisa phezu kwayo abelusi abayakuyalusa; ayisayikwesaba, ayiyikuphela amandla, ayisayikujeziswa,” usho uJehova.

5

23:5
Isaya 11:1
45:8
Jer. 33:15
Zak. 3:8
6:12
“Bheka, izinsuku ziyeza,” usho uJehova, “lapho ngiyakumisela uDavide iHlumela elilungileyo; liyakubusa njengenkosi, libe nokuhlakanipha, lenze ukwahlulela nokulunga ezweni. 6
23:6
Zak. 14:11
Ezinsukwini zalo uJuda uyakusindiswa, u-Israyeli ahlale elondekile; nanti igama eliyakubizwa ngalo lokuthi: UJEHOVA UNGUKULUNGA KWETHU.

7

23:7
Jer. 16:14
“Ngalokho bheka, izinsuku ziyeza,” usho uJehova, “abangasayikusho ngazo ukuthi: ‘Kuphila kukaJehova owabakhuphula abantwana bakwa-Israyeli ezweni laseGibithe,’ 8kepha ukuthi: ‘Kuphila kukaJehova owayikhuphula, wayihola inzalo yendlu ka-Israyeli ezweni lasenyakatho nasemazweni onke lapho ngangibaxoshele khona.’ Iyakwakha ezweni lakubo.”

Abaprofethi bamanga

9Ngabaprofethi.

Inhliziyo yami yaphukile phakathi kwami,

amathambo onke ami ayathuthumela;

nginjengomuntu odakiweyo,

njengomuntu owahlulwe yiwayini

ngenxa kaJehova

nangenxa yamazwi akhe angcwele.

10

23:10
Isaya 24:6
Jer. 12:4
Ngokuba izwe ligcwele iziphingi;

izwe liyadabuka ngenxa yesiqalekiso;

amadlelo asehlane omile.

Ukuhamba kwabo kubi,

namandla abo awalungile.

11“Ngokuba nabaprofethi nabapristi abanaNkulunkulu;

nasendlini ngifumene okubi kwabo,” usho uJehova.

12

23:12
AmaH. 35:6
“Ngalokho indlela yabo

iyakuba yizindawo ezibushelelezi;

bayakusunduzwa ebumnyameni,

bawe kubo,

ngokuba ngiyakubehlisela okubi

ngomnyaka wokuhanjelwa kwabo,” usho uJehova.

13“Kubaprofethi baseSamariya ngibonile ubuwula:

baprofetha ngoBali,

bedukisa abantu bami u-Israyeli.

14

23:14
Gen. 13:13
Dut. 32:32
Isaya 1:10
3:9
Hez. 13:22
16:48
Nakubaprofethi baseJerusalema

ngibonile okwesabekayo:

bayaphinga, bahamba ngamanga,

baqinisa izandla zababi,

ukuze kungabuyi muntu ebubini bakhe;

bonke banjengeSodoma kimi,

nabakhileyo kulo banjengeGomora.”

15

23:15
Jer. 8:14
9:15
Ngalokho usho kanje uJehova Sebawoti ngabaprofethi, uthi:

“Bheka, ngiyakubanika ukuba badle umhlonyane,

baphuze amanzi enyongo,

ngokuba ukungabi naNkulunkulu

kuphume kubaprofethi,

kwaya ezweni lonke.”

16

23:16
Jer. 14:14
Hez. 13:2
Math. 7:15
Usho kanje uJehova Sebawoti, uthi:

“Ningawalaleli amazwi abaprofethi

abaprofetha kini;

banifundisa okuyize,

bakhuluma umbono wenhliziyo yabo,

kungengokuvela emlonyeni kaJehova.

17

23:17
Jer. 6:14
8:11
Hez. 13:10
Bazinge bethi kwabangidelelayo:

UJehova ukhulumile uthi:

‘Niyakuba nokuthula.’

Kubo bonke abahamba ngenkani

yenhliziyo yabo bathi:

‘Aniyikwehlelwa ngokubi.’

18

23:18
Jobe 15:8
Isaya 40:13
Rom. 11:34
1 Kor. 2:16
Ngokuba ngubani owake wema

emkhandlwini kaJehova ukuba abone,

ezwe izwi lakhe na?

Ngubani oqaphele izwi lakhe,

walizwa, na?

19

23:19
AmaH. 11:6
Jer. 30:23
Bheka,

isivunguvungu sikaJehova

esinokufutheka siphumile;

isivunguvungu esiyisikhwishikhwishi

sehlele phezu kwamakhanda ababi.

20Intukuthelo kaJehova ayiyikubuya

aze enze,

aze afeze umgomo wenhliziyo yakhe;

ezinsukwini ezizayo niyakukuqonda nokukuqonda.

21

23:21
Jer. 14:14
27:15
29:9
Mina angibathumanga abaprofethi,

nokho bagijima;

bengingakhulumile kubo,

nokho baprofetha.

22Uma bebemi emkhandlwini wami,

nga bezwisile abantu bami amazwi ami,

bababuyise endleleni yabo embi,

nasebubini bezenzo zabo.

23

23:23
IzE. 17:27
“NginguNkulunkulu eduze yini,” usho uJehova,

“ngingesiye uNkulunkulu kude na?

24

23:24
1 AmaKh. 8:27
AmaH. 139:8
Jer. 16:17
Am. 9:2
Ukhona ongacasha ezindaweni ezisithekileyo

ukuze ngingamboni na?” usho uJehova.

“Angithi ngiyagcwalisa izulu nomhlaba na?” usho uJehova.

25“Ngizwile ukuthi bathini abaprofethi abaprofetha amanga egameni lami, bethi: ‘Ngiphuphile, ngiphuphile.’ 26Lokhu koze kube nini ezinhliziyweni zabaprofethi abaprofetha amanga, bengabaprofethi benkohliso yenhliziyo yabo, 27

23:27
AbAhl. 3:7
8:33
abacabanga ukwenza ukuba abantu bami bakhohlwe igama lami ngamaphupho abo abawalandisa, kube yilowo nalowo kumakhelwane wakhe, njengalokho oyise bakhohlwa igama lami ngenxa kaBali, na? 28Umprofethi onephupho makalilandise iphupho, kepha onezwi lami makalikhulume izwi lami ngeqiniso. Amakhoba ayini kukolweni na?” usho uJehova. 29
23:29
Heb. 4:12
“Izwi lami alinjengomlilo yini,” usho uJehova, “nanjengesando esaphula itshe na?

30

23:30
Dut. 18:20
“Ngalokho bheka, ngimelene nabaprofethi,” usho uJehova, “abeba amazwi ami, kube yilowo nalowo kumakhelwane wakhe. 31Bheka, ngimelene nabaprofethi,” usho uJehova, “abasebenzisa izilimi zabo, bathi: ‘Uthi yena.’ 32
23:32
Zef. 3:4
Bheka, ngimelene nabaprofetha amaphupho amanga,” usho uJehova, “bawalandise, badukise abantu bami ngamanga abo nangokuwawaza kwabo; mina-ke angibathumanga nokho, angibayalanga, futhi abasizanga laba bantu,” usho uJehova.

33“Nxa laba bantu, noma umprofethi, noma umpristi, bekubuza bethi: ‘Iyini indaba kaJehova?’ uyakubatshela ukuthi: ‘Yinina eniyindaba,’ nokuthi: ‘Ngiyakunilahla, usho uJehova.’ 34Nomprofethi-ke, nompristi, nabantu abayakusho ukuthi: ‘Indaba kaJehova,’ ngiyakuhambela lowo muntu nendlu yakhe. 35Niyakusho kanje, kube yilowo nalowo kumakhelwane wakhe, kube yilowo nalowo kumfowabo, nithi: ‘UJehova uphendule wathini?’ nokuthi: ‘UJehova ukhulumeni?’ 36Indaba kaJehova anisayikuyikhumbula, ngokuba izwi lalowo nalowo muntu liyakuba yindaba yakhe, lokhu niwahlanekezele amazwi kaNkulunkulu ophilayo, uJehova Sebawoti, uNkulunkulu wethu. 37Uyakusho kanje kumprofethi, uthi: ‘UJehova ukuphendule wathini?’ nokuthi: ‘UJehova ukhulumeni?’ 38Kepha uma nithi: ‘Indaba kaJehova,’ khona uJehova usho kanje, uthi: Ngenxa yokuba nithi leli zwi lokuthi ‘indaba kaJehova,’ noma mina ngathumela kini, ngathi: Aniyikuthi: ‘Indaba kaJehova,’ 39ngalokho ngiyakuniphakamisa nokuniphakamisa, nginilahle ebusweni bami, nina nomuzi enganinika wona, nina nawoyihlo, 40

23:40
Jer. 20:11
nginehlisele ihlazo eliphakade namahloni emiyo njalo okungayikukhohlakala.”

24

Amaqoma amabili amakhiwane

241

24:1
2 AmaKh. 24:15
2 IziKr. 36:9
UJehova wangibonisa amaqoma amabili amakhiwane ebekwe phambi kwethempeli likaJehova, uNebukadinesari, inkosi yaseBabele, esethumbile uJekoniya indodana kaJehoyakimi, inkosi yakwaJuda, nezikhulu zakwaJuda, nezinyanga zomsebenzi, nabakhandi, wabasusa eJerusalema, wabayisa eBabele. 2Elinye iqoma lalinamakhiwane amahle kakhulu, enjengamakhiwane ayingqalabutho; elinye iqoma lalinamakhiwane amabi kakhulu, engenakudliwa ngobubi bawo.

3Wayesethi uJehova kimi: “Ubonani, Jeremiya, na?”

Ngathi: “Amakhiwane; amahle, ngamahle kakhulu, namabi ngamabi kakhulu, enganakudliwa ngobubi bawo.”

4Izwi likaJehova lafika kimi, lathi: 5“Usho kanje uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli, uthi: ‘Njengalawa makhiwane amahle ngiyakubheka kanjalo abathunjiweyo bakwaJuda, engibamukisile kule ndawo baya ezweni lamaKaledi, kube kuhle. 6

24:6
Jer. 31:28
Ngiyakuwabhekisa amehlo ami kubo, kube kuhle, ngibabuyisele kuleli zwe, ngibakhe ngingabadilizi, ngibatshale ngingabasiphuli. 7
24:7
Dut. 30:6
Jer. 30:22
31:33
Hez. 11:19
36:26
Heb. 8:10
Ngiyakubanika inhliziyo yokungazi ukuthi nginguJehova; bayakuba ngabantu bami, mina ngibe nguNkulunkulu wabo, ngokuba bayakubuyela kimi ngenhliziyo yabo yonke.

8

24:8
2 AmaKh. 25:2
Jer. 29:17
43:5
“ ‘Kepha njengamakhiwane amabi engenakudliwa ngobubi bawo, impela kanjalo,’ usho kanje uJehova, ‘ngiyakwenza kuSedekiya inkosi yakwaJuda, nasezikhulwini zakhe, nakuyo insali yaseJerusalema, abasele kuleli zwe nabakhile ezweni laseGibithe. 9
24:9
Dut. 28:25,37
1 AmaKh. 9:7
2 IziKr. 7:20
Jer. 25:9,18
42:17
44:12
Hez. 5:15
Ngiyakubenza babe yingebhe nokubi emibusweni yonke yomhlaba, babe yihlazo nesaga, isifenqo nesiqalekiso ezindaweni zonke engiyakubaxoshela kuzo. 10
24:10
Jer. 29:18
Hez. 6:12
14:21
Ngiyakuthuma kubo inkemba, nendlala, nesifo, baze baphele ezweni engalinika bona nawoyise.’ ”

25

Isiprofetho ngokunqoba kukaNebukadinesari

251

25:1
Jer. 1:2
Izwi elafika kuJeremiya ngabantu bonke bakwaJuda ngomnyaka wesine kaJehoyakimi indodana kaJosiya, inkosi yakwaJuda, ongumnyaka wokuqala kaNebukadinesari, inkosi yaseBabele, 2alikhulumayo uJeremiya umprofethi kubo bonke abantu bakwaJuda nakubo bonke abakhileyo eJerusalema, ethi: 3“Kusukela emnyakeni weshumi nantathu kaJosiya indodana ka-Amoni, inkosi yakwaJuda, kuze kube namuhla, le minyaka engamashumi amabili nantathu izwi likaJehova lifikile kimi, ngalikhuluma, ngilisho kini njalonjalo, kepha kanilalelanga.”

4

25:4
2 AmaKh. 17:13
Jer. 7:13,25
26:5
35:15
44:4
UJehova uthumile kini zonke izinceku zakhe abaprofethi, ebathuma njalonjalo, kepha anilalelanga, anibekanga indlebe ukuba nizwe 5
25:5
Jer. 18:11
Zak. 1:4
lapho kwathiwa: “Ake nibuye, kube yilowo nalowo endleleni yakhe embi, nasebubini bezenzo zenu, nihlale ezweni uJehova alinike nina nawoyihlo, kusukela phakade kuze kube phakade, 6
25:6
Isaya 3:9
ningalandeli abanye onkulunkulu ukuba nibakhonze, nikhuleke kubo, ningangicunuli ngemisebenzi yezandla zenu; khona angiyikunenzela okubi.

7“Kepha aningilalelanga,” usho uJehova, “naze nangicunula ngemisebenzi yezandla zenu, kwaba kubi kini.”

8Ngalokho usho kanje uJehova Sebawoti, uthi: “Ngenxa yokuba ningawalalelanga amazwi ami, 9

25:9
Jer. 1:15
27:6
bheka, ngiyakuthumela, ngilande yonke imindeni yasenyakatho,” usho uJehova, “noNebukadinesari, inkosi yaseBabele, inceku yami, ngibehlisele phezu kwaleli zwe nabakhileyo kulo, naphezu kwazo zonke lezi zizwe nxazonke, ngibaqalekise, ngibenze babe yisimangaliso nento encimfelwayo, nencithakalo ephakade. 10
25:10
Jer. 7:34
16:9
33:11
IsAmb. 18:22
Futhi ngiyakususa kubo izwi lokujabula nezwi lokuthokoza, izwi lomyeni nezwi lomakoti, nomsindo wamatshe okugaya nokukhanya kwesibani. 11Izwe lonke leli liyakuba yincithakalo nesimangaliso, nalezi zizwe ziyakuyikhonza inkosi yaseBabele iminyaka engamashumi ayisikhombisa.

12

25:12
2 IziKr. 36:21
Ezra 1:1
Jer. 29:10
Dan. 9:2
Zak. 1:12
“Kuyakuthi lapho iminyaka engamashumi ayisikhombisa isigcwalisekile, ngihambele inkosi yaseBabele nesizwe leso,” usho uJehova, “ngobubi babo, kanye nezwe lamaKaledi, ngilenze libe yincithakalo ephakade. 13Ngiyakwehlisela phezu kwalelo zwe onke amazwi ami engiwakhulume phezu kwalo, konke okulotshwe kule ncwadi, uJeremiya akuprofethile ngazo zonke izizwe. 14Ngokuba bayakukhonziswa nabo yizizwe eziningi nangamakhosi amakhulu, ngiphindise kubo ngezenzo zabo nangemisebenzi yezandla zabo.”

15

25:15
Jer. 51:7
IsAmb. 14:10
16:19
Ngokuba washo kanje uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli kimi, wathi: “Thatha le ndebe yewayini lokufutheka esandleni sami, uphuzise kuyo zonke izizwe engikuthuma kuzo. 16Ziyakuphuza, zintengantenge, zihlanye ngaphambi kwenkemba engiyakuyithuma phakathi kwazo.”

17Ngase ngiyithatha indebe esandleni sikaJehova, ngaziphuzisa zonke izizwe uJehova angithuma kuzo: 18iJerusalema nemizi yakwaJuda, namakhosi alo, nezikhulu zalo, ukuba ngikwenze kube yincithakalo, nesimangaliso, nento encimfelwayo, nesiqalekiso njenganamuhla; 19

25:19
Jer. 46:2
kanye noFaro inkosi yaseGibithe, nezinceku zakhe, nezikhulu zakhe, nabantu bakhe bonke, 20
25:20
Jer. 47:1
nayo yonke ingxubevange yabantu; onke amakhosi ase-Uzi, nawo onke amakhosi asezweni lamaFilisti e-Ashikeloni, naseGaza, nase-Ekroni, nensali yase-Ashidodi; 21
25:21
Jer. 48:1
49:1,7
o-Edomi, noMowabi, nabantwana bakwa-Amoni, 22
25:22
Isaya 23:1
Jer. 9:26
nawo onke amakhosi aseTire, nawo onke amakhosi aseSidoni, namakhosi aseziqhingini ezingaphesheya kolwandle; 23iDedani, neThema, neBuzi, nabo bonke abadilingiwe emaceleni amakhanda abo, 24nawo onke amakhosi ase-Arabiya, nawo onke amakhosi engxubevange yabantu ehlala ehlane, 25nawo onke amakhosi aseZimri, nawo onke amakhosi ase-Elamu, nawo onke amakhosi aseMediya, 26nawo onke amakhosi asenyakatho, akude naseduze, yileyo naleyo, nayo yonke imibuso yezwe esebusweni bomhlaba; nenkosi yaseSheshaki iyakuphuza emva kwabo.

27“Uyakusho kubo ukuthi: ‘Usho kanje uJehova Sebawoti, uNkulunkulu ka-Israyeli, uthi: Phuzani, nidakwe, nihlanze, niwe, ningabe nisasukuma ngenxa yenkemba engiyakuyithuma phakathi kwenu.’ 28Kuyakuthi lapho bala ukuthatha indebe esandleni sakho ukuba bayiphuze, usho kubo ukuthi: ‘Usho kanje uJehova Sebawoti, uthi: Impela niyakuphuza. 29

25:29
Jer. 49:12
Hez. 9:6
1 Pet. 4:17
Ngokuba bheka, ngiyaqala ukwenza okubi emzini obizwe ngegama lami; nina beniyakuba ngabangenacala na? Aniyikuba ngabangenacala, ngokuba ngiyakubiza bonke abakhileyo emhlabeni beze enkembeni, usho uJehova Sebawoti.’

30

25:30
Jer. 51:14
Joweli 3:16
Am. 1:2
“Manje, profetha kubo onke lawa mazwi, uthi kubo:

“ ‘UJehova uyakuduma ephezulu,

aliphumise izwi lakhe

esendaweni yakhe engcwele;

uyakuduma nokuduma phezu kwekhaya lakhe,

amemeze njengabanyathela iwayini

kubo bonke abakhileyo emhlabeni.

31Umsindo uyakufinyelela emkhawulweni womhlaba,

ngokuba uJehova uyamelana nezizwe;

uyahlulela inyama yonke,

kepha ababi uyakubanikela enkembeni,’ ” usho uJehova.

32Usho kanje uJehova Sebawoti, uthi:

“Bheka, okubi kuyaphuma

kwesinye isizwe kuye kwesinye,

nesivunguvungu siyavuswa emikhawulweni yomhlaba.”

33

25:33
Isaya 66:16
Jer. 8:2
9:22
16:4
Ngalolo suku ababuleweyo bakaJehova bayakusukela komunye umkhawulo womhlaba, baze bafike komunye; abayikukhalelwa, abayikubuthwa, abayikumbelwa, bayakuba ngumquba ebusweni bomhlaba.

34Hhewulani nina belusi, nikhale,

nihuquzele emlotheni

nina zikhulu zomhlambi,

ngokuba seziphelele

izinsuku zenu zokuba nihlatshwe,

nginihlakaze, niwe njengesitsha esihle.

35Abelusi abayikuba nandawo ukubalekela kuyo,

izikhulu zomhlambi zingabi nasiphephelo.

36Yizwi lokukhala kwabelusi,

nokuhhewula kwezikhulu zomhlambi,

ngokuba uJehova uyachitha idlelo labo,

37nezibaya ezithuleyo ziqediwe

ngenxa yokufutheka kolaka oluvuthayo lukaJehova.

38Uwushiyile umphandu wakhe njengengonyama,

ngokuba izwe labo seliyincithakalo

ngenxa yokufutheka kwenkemba ecindezelayo

nangenxa yokufutheka kolaka lwalo.