IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
22

Iziprofetho ngamakhosi akwaJuda

221Usho kanje uJehova, uthi: “Yehlela endlini yenkosi yakwaJuda, ukhulume khona leli zwi, 2

22:2
Jer. 17:20
uthi: ‘Yizwa izwi likaJehova, nkosi yakwaJuda, ohlezi esihlalweni sobukhosi sikaDavide, wena nezinceku zakho nabantu bakho abangena ngalawa masango. 3
22:3
Jer. 21:12
Usho kanje uJehova, uthi: Yenzani izahlulelo nokulunga, nophule ophangiweyo esandleni somcindezeli, ningoni, ningadluzuli abafokazi, nezintandane, nabafelokazi, ningachithi igazi elingenacala kule ndawo. 4
22:4
Jer. 17:25
Ngokuba uma nenza lokhu impela, kuyakungena ngamasango ale ndlu amakhosi ahlezi esihlalweni sobukhosi sikaDavide, ekhwele izinqola namahhashi, wona nezinceku zawo nabantu bawo. 5Kepha uma ningalaleli lawa mazwi, ngiyazifunga, usho uJehova, ukuthi le ndlu iyakuba yincithakalo.’ ”

6Ngokuba usho kanje uJehova ngendlu yenkosi yakwaJuda, uthi:

“UyiGileyadi kimi,

nekhanda laseLebanoni;

impela ngiyakukwenza ube yihlane

nemizi engahlalwa muntu.

7Ngiyakukulungisela abachithi,

yilowo nalowo abe nezikhali zakhe,

bagawule imisedari* yakho ekhethekileyo,

bayiphonse emlilweni.

8

22:8
Dut. 29:24
1 AmaKh. 9:8
“Izizwe eziningi ziyakudlula kulo muzi, zisho, kube yileso naleso kwesinye, ukuthi: ‘UJehova wenzeleni okunje kulo muzi omkhulu na?’ 9Bayakuthi: ‘Ngokuba basishiya isivumelwano sikaJehova uNkulunkulu wabo, bakhuleka kwabanye onkulunkulu, babakhonza.’ ”

10Ningakhaleli ofileyo,

ningamlileli,

kepha nimkhalele nokumkhalela omukayo,

ngokuba akasayikubuya,

kasayikubona izwe lokuzalwa kwakhe.

11

22:11
2 AmaKh. 23:30
Ngokuba usho kanje uJehova ngoShalumi indodana kaJosiya, inkosi yakwaJuda, owaba yinkosi esikhundleni sikaJosiya uyise, waphuma kule ndawo, ukuthi: “Akasayikubuyela lapha, 12kepha uyakufela kuleyo ndawo lapho bemthumbele khona; naleli zwe kasayikulibona.”

13

22:13
Lev. 19:13
Dut. 24:14
Hab. 2:9
Jak. 5:4
“Wo koyakha indlu yakhe ngokungalungi,

namakamelo akhe ngokungafanele,

osebenzisa umakhelwane wakhe engamholeli,

angamniki lutho ngomsebenzi wakhe,

14othi: ‘Ngiyakuzakhela indlu enkulu

namakamelo abanzi,’

ayibhobozele amafasitele,

bese yembeswa ngemisedari,*

ibhecwe ngebomvu!

15

22:15
2 AmaKh. 22:2
“Uyinkosi ngokuba ushisekela imisedari* na?

Angithi uyihlo wadla, waphuza,

wenza ukwahlulela nokulunga,

kwaba kuhle kuye, na?

16Wahlulela abaswelayo nabampofu,

kwaba kuhle;

angithi lokhu kungukungazi mina na?” usho uJehova.

17“Amehlo akho nenhliziyo yakho

kusekuphangeni kuphela,

nasekuchitheni igazi elingenacala,

nasekucindezeleni,

nasekudloveni ukuba ukwenze.”

18Ngalokho usho kanje uJehova ngoJehoyakimi indodana kaJosiya, inkosi yakwaJuda, uthi:

“Abayikumkhalela ngokuthi:

‘Hhawu, mfowethu,’

noma, ‘hhawu, dadewethu!’

futhi bangamkhaleli ngokuthi:

‘Hhawu, nkosi,’

noma, ‘hhawu, bukhosi bakhe!’

19

22:19
Jer. 36:30
Uyakumbelwa ngokumbelwa kwembongolo,

ahudulwe alahlwe ngale kwamasango aseJerusalema.

20“Khuphukela eLebanoni, ukhale;

phakamisa izwi lakho eBashani,

ukhale use-Abarimi,

ngokuba zonke izithandwa zakho zibulewe.

21Ngakhuluma kuwe usenenhlanhla,

kepha wathi: ‘Angizwa.’

Lokhu kuyindlela yakho kwasebusheni bakho

ukuthi awulizwa izwi lami.

22Umoya uyakubalusa bonke abelusi bakho,

nezithandwa zakho ziyakuthunjwa;

impela uyakuba namahloni,

ujabhe ngabo bonke ububi bakho.

23Wena ohlala eLebanoni,

owakha isidleke sakho kuyo imisedari,*

uyakuhawukelwa kangakanani

ngokufikelwa kwakho yimihelo,

imihelo enjengeyobelethayo!

24“Kuphila kwami,” usho uJehova, “noma uKhoniya indodana kaJehoyakimi, inkosi yakwaJuda, ebe yindandatho esandleni sami sokunene, nokho bengiyakukuhluthula khona, 25

22:25
Jer. 21:7
ngikunikele esandleni sabafuna ukuphila kwakho nasesandleni salabo obesabayo, ngithi esandleni sikaNebukadinesari, inkosi yaseBabele, nasesandleni samaKaledi. 26
22:26
2 AmaKh. 24:15
Ngiyakukuzwibela kwelinye izwe, wena nonyoko owakuzalayo, lapho ningazalelwanga khona; niyakufela khona. 27Kepha abayikubuyela ezweni abalangazelela ukubuyela kulo.”

28Lo muntu uKhoniya uyisitsha esidelelweyo nesaphukileyo na? Uyindebe okungekho kuyo intokozo na? Uzwitshelweni yena nenzalo yakhe, balahlelwa ezweni abangalaziyo, na? 29Lizwe, lizwe, lizwe, yizwa izwi likaJehova. 30Usho kanje uJehova, uthi: “Lobani lo muntu ukuthi akanamntwana, umuntu ongayikuba nampumelelo ezinsukwini zakhe, ngokuba umuntu ohlezi esihlalweni sobukhosi sikaDavide akayikuba nampumelelo yokuba abe esabusa kwaJuda.”