IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
19

Isitsha esaphukileyo

191Washo kanje uJehova, wathi: “Hamba uzithengele uphiso lwebumba lombumbi, uthathe amanye amalunga abantu namanye amalunga abapristi, 2uphume, uye esigodini sendodana kaHinomu esingasesikhaleni seSango Lezindengezi, umemezele khona amazwi engiyakuwasho kuwe, 3

19:3
1 Sam. 3:11
2 AmaKh. 21:12
uthi: ‘Zwanini izwi likaJehova nina makhosi akwaJuda nabakhileyo eJerusalema; usho kanje uJehova Sebawoti, uNkulunkulu ka-Israyeli, uthi: Bhekani, ngiyakwehlisela okubi phezu kwale ndawo, nabo bonke abakuzwayo, izindlebe zabo ziyakunkeneneza ngakho. 4Ngokuba bangishiyile, benze le ndawo ukuba ibe ngeyabezizwe, bashisela abanye onkulunkulu impepho kuyo, abangabazanga, bona nawoyise namakhosi akwaJuda, bagcwalisa le ndawo ngegazi labangenacala, 5
19:5
Jer. 7:31
32:35
Hez. 16:20
23:37
Jer. 7:32
bakha izindawo eziphakemeyo zikaBali ukushisa amadodana abo ngomlilo, abe yiminikelo yokushiswa kuBali, engingakuyalanga, nengingakukhulumanga, nokungangenanga enhliziyweni yami, 6ngalokho bhekani, izinsuku ziyeza, usho uJehova, lapho le ndawo ayisayikubizwa ngokuthi iThofeti noma isigodi sendodana kaHinomu kepha isiGodi Sokubulala.

7

19:7
Jer. 16:4
“ ‘Ngiyakuchitha kule ndawo amasu akwaJuda naseJerusalema, ngibawise ngenkemba phambi kwezitha zabo, nangesandla sabafuna ukuphila kwabo, nginike izidumbu zabo zibe ngukudla kwezinyoni zezulu nokwezilwane zomhlaba. 8
19:8
Jer. 18:16
Ngiyakwenza lo muzi ukuba ube yisimangaliso nento encimfelwayo; bonke abadlula khona bayakumangala, bancimfe ngenxa yazo zonke izinhlupheko zawo. 9
19:9
Lev. 26:29
Dut. 28:53
IsiLilo 2:20
4:10
Luk. 19:43
Ngiyakubadlisa inyama yamadodana abo neyamadodakazi abo, badle, kube yilowo nalowo inyama yomngane wakhe, ekuvinjezelweni nasekuxinekeni eziyakubaxina ngakho izitha zabo nabafuna ukuphila kwabo.’

10“Bese waphula uphiso phambi kwamadoda ahamba nawe, 11

19:11
Jer. 7:32
uthi kuwo: ‘Usho kanje uJehova Sebawoti, uthi: Ngiyakubulala kanjalo laba bantu nalo muzi njengokwaphulwa kwesitsha sombumbi esingasezukubuye sihlanganiswe; bayakumbela eThofeti, ngokuba akuyikubakho ndawo yokumbela. 12Ngiyakwenze njalo kule ndawo, usho uJehova, nakwabakhileyo kuyo, ngenze lo muzi ube njengeThofeti: 13
19:13
Jer. 32:39
44:17
Zef. 1:5
izindlu zaseJerusalema nezindlu zamakhosi akwaJuda, ezoniweyo, ziyakuba njengeThofeti, yebo, zonke izindlu, abashisele ibandla lasezulwini impepho phezu kwezimpahla zazo, bathululela abanye onkulunkulu iminikelo yokuphuzwa.’ ”

UJeremiya usesitokisini*

14Wayesebuya uJeremiya eThofeti lapho uNkulunkulu ayemthume khona ukuba aprofethe; wema agcekeni lendlu kaJehova, wathi kubantu bonke: 15

19:15
Jer. 7:26
17:23
“Usho kanje uJehova Sebawoti, uNkulunkulu ka-Israyeli, uthi: ‘Bhekani, ngiyakwehlisela phezu kwalo muzi nemizana yawo konke okubi engikushilo ngawo, ngokuba benze lukhuni intamo yabo, ukuze bangezwa amazwi ami.’ ”

20

201

20:1
Jer. 38:1
UPhashuri indodana ka-Imeri umpristi owayengumbonisi omkhulu endlini kaJehova wamuzwa uJeremiya eprofetha ngalezo zinto. 2
20:2
Jer. 29:26
37:15
UPhashuri wamshaya uJeremiya umprofethi, wamfaka esitokisini* esasingasesangweni lasenhla lakwaBenjamini elalingasendlini kaJehova. 3Kwathi ngakusasa uPhashuri wamkhipha uJeremiya esitokisini. UJeremiya wayesethi kuye: “UJehova akabizanga igama lakho ngokuthi uPhashuri kepha uMagori Misabibi.* 4Ngokuba usho kanje uJehova, uthi: ‘Bheka, ngiyakukwenza ukuba ube luvalo kuwe uqobo nakubo bonke abangane bakho; bayakuwa ngenkemba yezitha zabo, amehlo akho akubone; ngiyakunikela wonke uJuda esandleni senkosi yaseBabele, ibathumbele eBabele, ibabulale ngenkemba. 5
20:5
2 AmaKh. 20:17
Isaya 39:6
Jer. 15:13
17:3
Futhi ngiyakunikela yonke imfuyo yalo muzi, nayo yonke imisebenzi yawo, nakho konke kwawo okuyigugu, yebo, yonke ingcebo yamakhosi akwaJuda esandleni sezitha zabo, ziyiphange, ziyithathe, ziyiyise eBabele. 6Nawe Phashuri nabo bonke abahlala endlini yakho niyakuthunjwa; uyakufika eBabele, kepha uyakufela khona, umbelwe khona, wena nabo bonke abangane bakho oprofethe kubo amanga.’ ”

Ukukhala kukaJeremiya

7

20:7
Jer. 1:6
Wangiyenga, Jehova, ngayengeka;

wawunamandla kunami, wangahlula.

Ngibe yinhlekiso usuku lonke,

bonke bangiklolodela.

8Njalo lapho ngikhuluma, ngiyakhala,

ngimemeza ngobudlova nokubhubhisa,

lokhu izwi likaNkulunkulu lenziwa

ihlazo nenhlekiso kimi usuku lonke.

9Lapho ngithi:

“Angisayikumkhumbula,

ngingasakhulumi egameni lakhe,”

kusenhliziyweni yami njengomlilo oshisayo,

uvalelwe emathanjeni ami;

ngikhathele ukubekezela, angikwazi.

10

20:10
AmaH. 31:13
Ngizwile ukuhleba kwabaningi:

“Luvalo nxazonke.

Mmangalele! Masimmangalele!”

Bonke abangane bami bayalinda ukuwa kwami.

“Mhlawumbe angayengwa, simahlule,

siziphindisele kuye.”

11

20:11
Jer. 15:20
17:18
23:40
Kepha uJehova unami njengeqhawe elesabisayo;

ngalokho abangizingelayo bayakukhubeka,

bangangahluli;

bayakuba namahloni kakhulu,

ngokuba abenzanga ngokuhlakanipha,

nehlazo labo eliphakade aliyikukhohlakala.

12

20:12
1 Sam. 16:7
AmaH. 7:9
Jer. 11:20
17:10
Kepha, Jehova Sebawoti,

ovivinya olungileyo,

obona izinso nenhliziyo,

mangibone ukuphindisela kwakho kubo,

ngokuba ngikwambulele indaba yami.

13Hlabelelani kuJehova,

nimdumise uJehova,

ngokuba wophula umphefumulo wompofu esandleni sababi.

14

20:14
Jobe 3:1
10:18
Jer. 15:10
Maluqalekiswe usuku engazalwa ngalo;

usuku umame angizala ngalo malungabusiswa.

15Makaqalekiswe umuntu owabika kubaba, ethi:

“Uzalelwe umntwana wesilisa,”

emthokozisa nokumthokozisa.

16

20:16
Gen. 19:24
Isaya 13:19
Jer. 50:40
Hez. 16:49
Hos. 11:8
Am. 4:11
Luk. 17:29
Juda 7
Lowo muntu makabe njengemizi

uJehova ayigumbuqela engazisoli,

ezwe ukukhala ekuseni

nokumemeza ngesikhathi sasemini,

17ngokuba akangibulalanga esiswini,

umame waze waba yithuna lami,

nesisu sakhe saba sikhulelwe njalo.

18Ngaphumelani esiswini

ukuba ngibone umshikashika nosizi,

ukuze izinsuku zami ziphele ngamahloni na?

21

Ukuxwayiswa kwenkosi uSedekiya

211Izwi elafika kuJeremiya, livela kuJehova, ekuthumeni kwenkosi uSedekiya uPhashuri indodana kaMalikhiya noZefaniya indodana kaMahaseya, umpristi, kuye ethi: 2“Ake usibuzele kuJehova, ngokuba uNebukadinesari inkosi yaseBabele usihlasele; mhlawumbe uJehova angenza kithi njengazo zonke izimangaliso zakhe ukuba akhuphuke, asuke kithi.”

3UJeremiya wathi kubo: “Niyakusho kanje kuSedekiya, nithi: 4‘Usho kanje uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli, uthi: Bheka, ngiyakubuyisa izikhali zokulwa ezisezandleni zenu, enilwa ngazo nenkosi yaseBabele namaKaledi anivimbezelayo ngaphandle kogange, ngizibuthe phakathi nalo muzi. 5

21:5
Dut. 29:28
Mina ngiyakulwa nani ngesandla eseluliweyo, nangengalo enamandla, nangentukuthelo, nangokufutheka, nangolaka olukhulu. 6Ngiyakubashaya abakhileyo kulo muzi, abantu nezilwane; bayakufa ngesifo esikhulu. 7
21:7
Jer. 32:3
Ngasemuva, usho uJehova, ngiyakunikela uSedekiya inkosi yakwaJuda, nezinceku zakhe, nabantu abasele kulo muzi esifweni, nasenkembeni, nasendlaleni, nasesandleni sikaNebukadinesari inkosi yaseBabele, nasesandleni sezitha zabo, nasesandleni sabafuna ukuphila kwabo, abashaye ngosiko lwenkemba, angabasindisi, angabahawukeli, angabi namusa kubo.’

8

21:8
Dut. 11:26
30:15,19
“Uyakusho kulaba bantu, uthi: ‘Usho kanje uJehova, uthi: Bheka, ngibeka phambi kwakho indlela yokuphila nendlela yokufa. 9
21:9
Jer. 38:2
39:18
45:5
Osala kulo muzi uyakufa ngenkemba, nangendlala, nangesifo, kepha ophumayo, aye kumaKaledi anivimbezelayo, uyakuphila, ukuphila kwakhe kube yimpango yakhe. 10Ngokuba ngibhekise ubuso bami kulo muzi kube kubi, kungabi kuhle, usho uJehova; uyakunikelwa esandleni senkosi yaseBabele, iwushise ngomlilo.’

11“Yisho endlini yenkosi yakwaJuda, uthi: ‘Zwanini izwi likaJehova lokuthi: 12

21:12
Jer. 4:4
22:3
O, ndlu kaDavide, usho kanje uJehova, uthi:

“ ‘Yenzani izahlulelo ekuseni,

nophule ophangiweyo esandleni somcindezeli,

funa ukufutheka kwami kuphume njengomlilo,

kushise, kuze kungabikho owucimayo

ngenxa yobubi bezenzo zenu.

13

21:13
Jer. 17:3
Bheka, ngimelene nawe,

wena owakhileyo esigodini,

wena litshe lasethafeni, usho uJehova,

nina enithi:

“Ngubani oyakusehlela,

ngubani oyakungena ezindlini zethu, na?”

14

21:14
IzA. 1:31
Ngiyakunihambela njengezithelo zezenzo zenu, usho uJehova,

ngiphembe umlilo ehlathini labo,

uqede konke okungakhona.’ ”