IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
18

Umbumbi

181Izwi elafika kuJeremiya livela kuJehova, lithi: 2“Suka wehlele endlini yombumbi, ngikuzwise khona amazwi ami.” 3Ngehlela endlini yombumbi; bheka, wasebenza umsebenzi wakhe esondweni lokubumba. 4Kepha isitsha asenza ngebumba sonakala esandleni sombumbi; wabuye wenza esinye isitsha njengokuhle emehlweni ombumbi ukuba asenze.

5Lase lifika izwi likaJehova kimi, lithi: 6

18:6
Isaya 45:9
Rom. 9:21
“Bengingenze kinina ndlu ka-Israyeli njengalo mbumbi na?” usho uJehova. “Bhekani, njengebumba esandleni sombumbi, ninjalo esandleni sami nina ndlu ka-Israyeli. 7
18:7
Jer. 1:10
31:28
Ngesikhathi esithile, lapho ngikhuluma ngesizwe nangombuso ukuwusiphula, nokuwudiliza, nokuwuchitha, 8
18:8
Hez. 18:21
33:11
Jona 3:10
leso sizwe engikhulumile ngaso bese siphenduka ebubini baso, ngiyakubuya kukho okubi ebengicabanga ukukwenza kuso. 9Ngesinye isikhathi ngikhuluma ngesizwe nangombuso ukuwakha nokuwutshala; 10uma senza okubi emehlweni ami, singalilaleli izwi lami, ngiyakubuya kukho okuhle ebengisho ukuthi ngiyakusenzela khona.

11

18:11
2 AmaKh. 17:13
Jer. 7:3
25:5
35:15
“Manje yisho kubantu bakwaJuda nakwabakhileyo eJerusalema, uthi: ‘Usho kanje uJehova, uthi: Bhekani, nginibumbela okubi, ngiceba icebo ngani; buyani, kube yilowo nalowo endleleni yakhe embi, nizenze izindlela zenu nezenzo zenu zibe zinhle.’ 12
18:12
Isaya 65:2
Jer. 2:25
44:16
Kepha bathi: ‘Kuyize, ngokuba siyakulandela amacebo ethu, senze, kube yilowo nalowo ngenkani yenhliziyo yakhe embi.’ ”

13

18:13
Jer. 2:10
Hos. 6:10
Ngalokho usho kanje uJehova, uthi:

“Buzani phakathi kwabezizwe ukuthi

ngubani owake wezwa okunjengalokho na?

Intombi yakwa-Israyeli yenzile

into eyesabekayo kakhulu.

14Ungqoqwane waseLebanoni

uyashiya yini amadwala asendle,

namanzi aqandayo agobhoza kude ayakusha, na?

15

18:15
Jer. 2:32
3:21
Ngokuba abantu bami bangikhohliwe,

bashisela okuyize impepho,

bakhubeka ezindleleni zabo,

emendweni yasendulo

ukuba bahambe ngemikhondo,

ngezindlela ezingahlelwanga,

16

18:16
Jer. 19:8
benze izwe labo libe yisimangaliso

nento encimfelwayo njalo;

bonke abadlula khona bayakumangala,

banikine ikhanda.

17

18:17
Isaya 27:8
Njengomoya wasempumalanga

ngiyakubahlakaza phambi kwezitha zabo,

ngibabonise umhlane kungabi ngubuso

ngosuku lwengozi yabo.”

18

18:18
Hez. 7:26
Mal. 2:7
Base bethi: “Wozani simcebele uJeremiya amacebo, ngokuba umthetho awuyikuphela kumpristi, nesu kohlakaniphileyo, nezwi kumprofethi, sihambe simshaye ngolimi, singaqapheli nelilodwa lamazwi akhe.”

19Nginake, Jehova,

uzwe izwi labamelene nami.

20

18:20
AmaH. 35:12
IzA. 17:13
Rom. 12:17
Okuhle kuyakuphindiselwa ngokubi na?

lokhu bembele umphefumulo wami umgodi.

Khumbula ukuthi ngema phambi kobuso bakho

ukukhuluma okuhle ngabo

nokukubuyisa ukufutheka kwakho kubo.

21

18:21
AmaH. 109:10
Ngalokho nikela abantwana babo endlaleni,

ubakhaphele osikweni lwenkemba,

abafazi babo baphucwe abantwana,

babe ngabafelokazi,

amadoda abo abulawe ngukufa,

izinsizwa zabo zishaywe ngenkemba empini.

22Makuzwakale ukukhala ezindlini zabo,

lapho ubehlisela impi ngokuzumayo,

ngokuba bembile umgodi wokungibamba,

bafihlela izinyawo zami izingibe.

23Kepha wena Jehova uyawazi

onke amasu abo okungibulala;

ungathetheleli ububi babo,

nezono zabo ungazesuli emehlweni akho,

kepha mabakhubekiswe phambi kwakho,

ubavukele ngesikhathi sentukuthelo yakho.