IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
17

Isono sakwaJuda

171“Isono sakwaJuda silotshiwe ngothi lwensimbi lokuloba; ngesihloko sedayimani* siqoshiwe ezibhebheni zezinhliziyo zabo nasezimpondweni zama-altare enu, 2abantwana babo besakhumbula ama-altare abo nawo-Ashera* babo ngasemithini eluhlaza emagqumeni aphakemeyo. 3

17:3
Jer. 15:13
21:13
Intaba yami yasendle, impahla yakho nengcebo yakho yonke ngiyakukunikela kube yimpango kanye nezindawo zakho eziphakemeyo ngenxa yezono emikhawulweni yakho yonke. 4Uyakuyeka ngokwakho ifa lakho engakunika lona, ngikwenze ukuba ukhonze izitha zakho ezweni ongalaziyo, ngokuba niphembile umlilo olakeni lwami oyakuvutha kuze kube phakade.”

5

17:5
2 IziKr. 32:8
Usho kanje uJehova, uthi:

“Uqalekisiwe umuntu othemba kubantu,

ayenze inyama ibe yingalo yakhe,

nonhliziyo yakhe isuka kuJehova.

6

17:6
Jer. 48:6
Uyakuba njengesihlahla esiyize ehlane,

angaboni ukuthi kuyeza okuhle,

uyakuhlala ezindaweni ezishileyo ehlane,

ezweni likasawoti elingahlalwa muntu.

7

17:7
AmaH. 2:12
34:8
40:4
84:12
IzA. 16:20
“Ubusisiwe umuntu othemba kuJehova,

nothemba lakhe linguJehova.

8

17:8
AmaH. 1:3
Ngokuba uyakuba njengomuthi otshalwe ngasemanzini,

ozenabisa izimpande zawo ngasemfuleni,

ongesabi lapho kufika ukushisa,

amaqabunga awo abe luhlaza,

angabi naluvalo ngomnyaka wesigagadu,

anganqamuki ukuthela izithelo.”

9Inhliziyo iyakhohlisa ngaphezu kwakho konke,

futhi imbi;

ngubani ongayazi na?

10

17:10
1 Sam. 16:7
AmaH. 7:9
Jer. 11:20
20:12
Rom. 2:6
IsAmb. 2:23
“Mina Jehova ngivivinya inhliziyo,

ngihlola izinso ukuba nginike,

kube yilowo nalowo

njengezindlela zakhe,

njengezithelo zezenzo zakhe.”

11Intendele efukamela ingazalanga,

unjalo owenza ingcebo ngokungalungi;

iyakumshiya phakathi nezinsuku zakhe,

abe yisiwula ngasekugcineni.

12Indawo yendlu yethu engcwele

iyisihlalo sobukhosi esinenkazimulo

esiphakemeyo.

13

17:13
AmaH. 36:9
Jer. 2:13
Joh. 4:14
O, themba lika-Israyeli, Jehova,

bonke abakushiyayo bayakujabha;

abachezuka kimi bayakulotshwa

emhlabathini,

ngokuba bamshiyile uJehova,

umthombo wamanzi aphilayo.

14

17:14
Dut. 10:21
Ngiphulukise, Jehova, ngiphuluke;

ngisindise, ngisindiswe,

ngokuba uludumo lwami.

15

17:15
Isaya 5:19
Hez. 12:22
2 Pet. 3:4
Bheka, bathi kimi:

“Liphi izwi likaJehova na?

Malize phela.”

16Mina-ke angiyekanga ukwalusa ngokukulandela,

futhi angilufisanga usuku olwesabekayo;

wena uyazi;

okwaphuma emlonyeni wami

kwakuphambi kobuso bakho.

17Ungabi luvalo kimi;

uyisiphephelo sami ngosuku lobubi.

18

17:18
AmaH. 35:4
40:14
Mababe namahloni abangizingelayo,

kepha mina mangingabi nawo;

baphele amandla bona,

mina ngingapheli wona kodwa;

behlisele usuku lobubi,

ubaphule ngokwaphula okuphindiweyo.

Isabatha

19Usho kanje kimi uJehova, uthi: “Hamba ume esangweni lamadodana abantu, angena ngalo amakhosi akwaJuda, aphuma ngalo futhi, nasemasangweni onke aseJerusalema, 20

17:20
Jer. 22:2
uthi kuwo: ‘Zwanini izwi likaJehova nina makhosi akwaJuda, noJuda wonke, nani nonke enakhileyo eJerusalema eningena ngalawa masango; 21
17:21
Neh. 13:19
usho kanje uJehova, uthi: Xwayani ngenxa yemiphefumulo yenu ukuba ningathwali mthwalo ngosuku lwesabatha, ningawungenisi ngamasango aseJerusalema; 22
17:22
Eks. 20:8
23:12
32:13
Dut. 5:12
futhi ningakhiphi mthwalo ezindlini zenu ngosuku lwesabatha, ningasebenzi msebenzi, kepha lungcweliseni usuku lwesabatha njengokuyala kwami oyihlo, 23
17:23
Jer. 2:30
5:3
nakuba bengalalelanga, bengabekanga izindlebe, kepha benza lukhuni intamo yabo, ukuze bangezwa, balaywe. 24
17:24
Isaya 56:2
58:13
Kuyakuthi uma ningilalela nokungilalela, usho uJehova, ukuba ningangenisi mthwalo ngamasango alo muzi ngosuku lwesabatha, nilungcwelise usuku lwesabatha ukuze ningenzi ngalo umsebenzi, 25
17:25
Jer. 22:4
kungene ngamasango alo muzi amakhosi nezikhulu abahlala esihlalweni sobukhosi sikaDavide bekhwele izinqola namahhashi, bona nezikhulu zabo, abantu bakwaJuda nabakhileyo eJerusalema, nalo muzi uyakuhlala kuze kube phakade. 26
17:26
Jer. 32:44
33:13
Bayakufika bephuma emizini yakwaJuda, nasemaphandleni aseJerusalema, nasezweni lakwaBenjamini, nasehlanzeni, nasezintabeni, naseningizimu, beletha iminikelo yokushiswa, nemihlatshelo, neminikelo yempuphu, nenhlaka, befika neminikelo yokubonga endlini kaJehova. 27
17:27
Hez. 20:47
Hos. 8:14
Kepha uma ningalaleli ukuba nilungcwelise usuku lwesabatha, ningathwali mthwalo lapho ningena ngamasango aseJerusalema ngosuku lwesabatha, ngiyakuphemba umlilo emasangweni alo, uqede izindlu zamakhosi zaseJerusalema, ungacinywa.’ ”

18

Umbumbi

181Izwi elafika kuJeremiya livela kuJehova, lithi: 2“Suka wehlele endlini yombumbi, ngikuzwise khona amazwi ami.” 3Ngehlela endlini yombumbi; bheka, wasebenza umsebenzi wakhe esondweni lokubumba. 4Kepha isitsha asenza ngebumba sonakala esandleni sombumbi; wabuye wenza esinye isitsha njengokuhle emehlweni ombumbi ukuba asenze.

5Lase lifika izwi likaJehova kimi, lithi: 6

18:6
Isaya 45:9
Rom. 9:21
“Bengingenze kinina ndlu ka-Israyeli njengalo mbumbi na?” usho uJehova. “Bhekani, njengebumba esandleni sombumbi, ninjalo esandleni sami nina ndlu ka-Israyeli. 7
18:7
Jer. 1:10
31:28
Ngesikhathi esithile, lapho ngikhuluma ngesizwe nangombuso ukuwusiphula, nokuwudiliza, nokuwuchitha, 8
18:8
Hez. 18:21
33:11
Jona 3:10
leso sizwe engikhulumile ngaso bese siphenduka ebubini baso, ngiyakubuya kukho okubi ebengicabanga ukukwenza kuso. 9Ngesinye isikhathi ngikhuluma ngesizwe nangombuso ukuwakha nokuwutshala; 10uma senza okubi emehlweni ami, singalilaleli izwi lami, ngiyakubuya kukho okuhle ebengisho ukuthi ngiyakusenzela khona.

11

18:11
2 AmaKh. 17:13
Jer. 7:3
25:5
35:15
“Manje yisho kubantu bakwaJuda nakwabakhileyo eJerusalema, uthi: ‘Usho kanje uJehova, uthi: Bhekani, nginibumbela okubi, ngiceba icebo ngani; buyani, kube yilowo nalowo endleleni yakhe embi, nizenze izindlela zenu nezenzo zenu zibe zinhle.’ 12
18:12
Isaya 65:2
Jer. 2:25
44:16
Kepha bathi: ‘Kuyize, ngokuba siyakulandela amacebo ethu, senze, kube yilowo nalowo ngenkani yenhliziyo yakhe embi.’ ”

13

18:13
Jer. 2:10
Hos. 6:10
Ngalokho usho kanje uJehova, uthi:

“Buzani phakathi kwabezizwe ukuthi

ngubani owake wezwa okunjengalokho na?

Intombi yakwa-Israyeli yenzile

into eyesabekayo kakhulu.

14Ungqoqwane waseLebanoni

uyashiya yini amadwala asendle,

namanzi aqandayo agobhoza kude ayakusha, na?

15

18:15
Jer. 2:32
3:21
Ngokuba abantu bami bangikhohliwe,

bashisela okuyize impepho,

bakhubeka ezindleleni zabo,

emendweni yasendulo

ukuba bahambe ngemikhondo,

ngezindlela ezingahlelwanga,

16

18:16
Jer. 19:8
benze izwe labo libe yisimangaliso

nento encimfelwayo njalo;

bonke abadlula khona bayakumangala,

banikine ikhanda.

17

18:17
Isaya 27:8
Njengomoya wasempumalanga

ngiyakubahlakaza phambi kwezitha zabo,

ngibabonise umhlane kungabi ngubuso

ngosuku lwengozi yabo.”

18

18:18
Hez. 7:26
Mal. 2:7
Base bethi: “Wozani simcebele uJeremiya amacebo, ngokuba umthetho awuyikuphela kumpristi, nesu kohlakaniphileyo, nezwi kumprofethi, sihambe simshaye ngolimi, singaqapheli nelilodwa lamazwi akhe.”

19Nginake, Jehova,

uzwe izwi labamelene nami.

20

18:20
AmaH. 35:12
IzA. 17:13
Rom. 12:17
Okuhle kuyakuphindiselwa ngokubi na?

lokhu bembele umphefumulo wami umgodi.

Khumbula ukuthi ngema phambi kobuso bakho

ukukhuluma okuhle ngabo

nokukubuyisa ukufutheka kwakho kubo.

21

18:21
AmaH. 109:10
Ngalokho nikela abantwana babo endlaleni,

ubakhaphele osikweni lwenkemba,

abafazi babo baphucwe abantwana,

babe ngabafelokazi,

amadoda abo abulawe ngukufa,

izinsizwa zabo zishaywe ngenkemba empini.

22Makuzwakale ukukhala ezindlini zabo,

lapho ubehlisela impi ngokuzumayo,

ngokuba bembile umgodi wokungibamba,

bafihlela izinyawo zami izingibe.

23Kepha wena Jehova uyawazi

onke amasu abo okungibulala;

ungathetheleli ububi babo,

nezono zabo ungazesuli emehlweni akho,

kepha mabakhubekiswe phambi kwakho,

ubavukele ngesikhathi sentukuthelo yakho.

19

Isitsha esaphukileyo

191Washo kanje uJehova, wathi: “Hamba uzithengele uphiso lwebumba lombumbi, uthathe amanye amalunga abantu namanye amalunga abapristi, 2uphume, uye esigodini sendodana kaHinomu esingasesikhaleni seSango Lezindengezi, umemezele khona amazwi engiyakuwasho kuwe, 3

19:3
1 Sam. 3:11
2 AmaKh. 21:12
uthi: ‘Zwanini izwi likaJehova nina makhosi akwaJuda nabakhileyo eJerusalema; usho kanje uJehova Sebawoti, uNkulunkulu ka-Israyeli, uthi: Bhekani, ngiyakwehlisela okubi phezu kwale ndawo, nabo bonke abakuzwayo, izindlebe zabo ziyakunkeneneza ngakho. 4Ngokuba bangishiyile, benze le ndawo ukuba ibe ngeyabezizwe, bashisela abanye onkulunkulu impepho kuyo, abangabazanga, bona nawoyise namakhosi akwaJuda, bagcwalisa le ndawo ngegazi labangenacala, 5
19:5
Jer. 7:31
32:35
Hez. 16:20
23:37
Jer. 7:32
bakha izindawo eziphakemeyo zikaBali ukushisa amadodana abo ngomlilo, abe yiminikelo yokushiswa kuBali, engingakuyalanga, nengingakukhulumanga, nokungangenanga enhliziyweni yami, 6ngalokho bhekani, izinsuku ziyeza, usho uJehova, lapho le ndawo ayisayikubizwa ngokuthi iThofeti noma isigodi sendodana kaHinomu kepha isiGodi Sokubulala.

7

19:7
Jer. 16:4
“ ‘Ngiyakuchitha kule ndawo amasu akwaJuda naseJerusalema, ngibawise ngenkemba phambi kwezitha zabo, nangesandla sabafuna ukuphila kwabo, nginike izidumbu zabo zibe ngukudla kwezinyoni zezulu nokwezilwane zomhlaba. 8
19:8
Jer. 18:16
Ngiyakwenza lo muzi ukuba ube yisimangaliso nento encimfelwayo; bonke abadlula khona bayakumangala, bancimfe ngenxa yazo zonke izinhlupheko zawo. 9
19:9
Lev. 26:29
Dut. 28:53
IsiLilo 2:20
4:10
Luk. 19:43
Ngiyakubadlisa inyama yamadodana abo neyamadodakazi abo, badle, kube yilowo nalowo inyama yomngane wakhe, ekuvinjezelweni nasekuxinekeni eziyakubaxina ngakho izitha zabo nabafuna ukuphila kwabo.’

10“Bese waphula uphiso phambi kwamadoda ahamba nawe, 11

19:11
Jer. 7:32
uthi kuwo: ‘Usho kanje uJehova Sebawoti, uthi: Ngiyakubulala kanjalo laba bantu nalo muzi njengokwaphulwa kwesitsha sombumbi esingasezukubuye sihlanganiswe; bayakumbela eThofeti, ngokuba akuyikubakho ndawo yokumbela. 12Ngiyakwenze njalo kule ndawo, usho uJehova, nakwabakhileyo kuyo, ngenze lo muzi ube njengeThofeti: 13
19:13
Jer. 32:39
44:17
Zef. 1:5
izindlu zaseJerusalema nezindlu zamakhosi akwaJuda, ezoniweyo, ziyakuba njengeThofeti, yebo, zonke izindlu, abashisele ibandla lasezulwini impepho phezu kwezimpahla zazo, bathululela abanye onkulunkulu iminikelo yokuphuzwa.’ ”

UJeremiya usesitokisini*

14Wayesebuya uJeremiya eThofeti lapho uNkulunkulu ayemthume khona ukuba aprofethe; wema agcekeni lendlu kaJehova, wathi kubantu bonke: 15

19:15
Jer. 7:26
17:23
“Usho kanje uJehova Sebawoti, uNkulunkulu ka-Israyeli, uthi: ‘Bhekani, ngiyakwehlisela phezu kwalo muzi nemizana yawo konke okubi engikushilo ngawo, ngokuba benze lukhuni intamo yabo, ukuze bangezwa amazwi ami.’ ”