IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
15

151

15:1
Eks. 32:11
Num. 14:13
1 Sam. 7:9
AmaH. 99:6
Hez. 14:14,16
Wayesethi uJehova kimi: “Noma bekumi phambi kwami oMose noSamuweli, inhliziyo yami ibingebe kulaba bantu; balahle ebusweni bami, baphume. 2
15:2
Jer. 43:11
Zak. 11:9
Kuyakuthi lapho bethi kuwe: ‘Siyakuphuma siyephi na?’ usho kubo ukuthi: ‘Usho kanje uJehova, uthi:

“ ‘Abokufa, mabaye ekufeni,

nabenkemba, enkembeni,

nabendlala, endlaleni,

nabokuthunjwa, ekuthunjweni.’

3

15:3
Lev. 26:16
Dut. 28:26
“Ngiyakubamisela izinhlobo ezine,” usho uJehova: “inkemba yokubulala, nezinja zokudonsa, nezinyoni zezulu nezilwane zomhlaba zokudla nezokuchitha. 4
15:4
Dut. 28:25
2 AmaKh. 21:11
23:26
24:3
2 IziKr. 29:8
33:19
Jer. 24:9
Ngiyakubenza ukuba bahlupheke emibusweni yonke yomhlaba ngenxa kaManase indodana kaHezekiya, inkosi yakwaJuda, ngalokho akwenza eJerusalema.

5“Ngokuba ngubani oyakukuhawukela

wena Jerusalema na?

Ngubani oyakukukhalela?

Ngubani oyakuphambukela

ukubuza ngempilo yakho na?

6Wena ungishiyile,” usho uJehova,

“wabuyela emuva;

ngiselulele isandla sami kuwe,

ngakuchitha;

sengikhathele ukuhawukela.

7Ngibelile ngembenge emasangweni ezwe,

ngabaphuca abantwana,

ngachitha abantu bami;

ababuyanga ezindleleni zabo.

8Abafelokazi babo bandile kimi

kunesihlabathi solwandle,

ngehlisele phezu kwawonina

bezinsizwa umchithi emini,

ngehlisele ukwesaba nengebhe phezu kwabo.

9Owazala abayisikhombisa usedangele,

waphuma umoya;

ilanga lakhe lishonile kuse semini;

ujabhile, wayangaza;

insali yabo ngiyakuyinikela enkembeni

ngaphambi kwezitha zabo,” usho uJehova.

Ukukhala kukaJeremiya

10

15:10
Jobe 3:1
10:18
Jer. 20:1,14
26:7
38:6
Maye kimina, mame,

ukuthi ungizalile,

ngibe ngumuntu wokuphikisana

nokuxabana emhlabeni wonke!

Angibizanga inzalo,

futhi akubizwanga inzalo kimi,

nokho bayangiqalekisa bonke.

11

15:11
Jer. 21:1
37:3
42:1
Wathi uJehova:

“Ngiyakukukhulula

kube kuhle;

impela ngiyakwenza ukuba isitha sikunxuse

ngesikhathi esibi nangesikhathi sokuhlupheka.

12“Umuntu angaphula insimbi yini,

insimbi yasenyakatho, nethusi, na?

13

15:13
AmaH. 44:12
Isaya 52:3
Jer. 17:3
Ngiyakunikela imfuyo yakho

nengcebo yakho kube yimpango

kungengantengo,

ngazo zonke izono zakho

emikhawulweni yakho yonke.

14

15:14
Dut. 32:22
Ngiyakwenza ukuba uzikhonze izitha zakho

ezweni ongalaziyo,

ngokuba kuphenjiwe umlilo olakeni lwami

oyakuvutha kini.”

15Uyazi wena Jehova;

ngikhumbule, ngihambele,

ungiphindisele kwabangizingelayo;

ungangisusi ngokubekezela kwakho;

yazi ukuthi ngenxa yakho ngithwale ihlazo.

16Amazwi akho afunyanwa, ngawadla;

amazwi akho aba ngukujabula kimi

nokuthokoza kwenhliziyo yami,

ngokuba ngibizwa ngegama lakho,

Jehova Nkulunkulu Sebawoti.

17

15:17
Isaya 8:11
Jer. 6:11
Hez. 3:14
Angihlalanga emhlanganweni wabahlekayo,

angithokozanga;

ngahlala ngedwa ngenxa yesandla sakho,

ngokuba ungigcwalisile ngokufutheka.

18Yini ukuba ubuhlungu bami

bube khona njalonjalo,

nesilonda sami singapholiswa,

sala ukuphulukiswa, na?

Impela uyakuba ngamanzi aphuthayo kimi,

amanzi angathembekile, na?

19Ngalokho usho kanje uJehova, uthi:

“Uma ubuya, ngiyakukubuyisa,

ume phambi kwami;

uma ukhipha okuyigugu kokungamanyala,

uyakuba ngumlomo wami;

laba bayakubuyela kuwe,

kepha wena awuyikubuyela kubo.

20

15:20
Jer. 1:18
6:27
20:11
Ngiyakukwenza ukuba ube lugange

lwethusi oluqinileyo kulaba bantu;

bayakulwa nawe,

kepha abayikukwahlula,

ngokuba mina nginawe ukukusindisa nokukophula,” usho uJehova.

21“Ngiyakukophula esandleni sababi,

ngikuhlenge esandleni sabacindezeli.”

16

161Izwi likaJehova lafika kimi, lathi: 2“Awuyikuzithathela umfazi, ungabi namadodana namadodakazi kule ndawo.” 3Ngokuba usho kanje uJehova ngamadodana nangamadodakazi azalwa kule ndawo, nangawonina abawabelethayo, nangawoyise abawazalayo kuleli zwe, uthi: 4

16:4
Jer. 7:33
8:2
9:22
25:33
“Bayakuba nokufa okwesabekayo, abayikulilelwa, abayikumbelwa; bayakuba ngumquba emhlabathini, baqedwe ngenkemba nangendlala, izidumbu zabo zibe ngukudla kwezinyoni zezulu nokwezilwane zasemhlabeni.”

5Ngokuba usho kanje uJehova, uthi: “Ungangeni endlini yesililo, ungayi ukulila, ungabakhaleli, ngokuba ngikususile ukuthula kwami kulaba bantu,” usho uJehova, “kanye nomusa nobumnene. 6

16:6
Lev. 19:28
Dut. 14:1
Jer. 41:5
Mika 1:16
Abakhulu nabancane bayakufela kuleli zwe, abayikumbelwa, abayikulilelwa; abantu abayikuzisika, abayikuziphucula ngenxa yabo; 7
16:7
Hez. 24:17,22
abayikubahlephulela isinkwa sokulila ukuba babaduduze ngabafileyo, bangabaphuzisi indebe yokududuza ngoyise nangonina.

8“Awuyikungena endlini yedili ukuba uhlale nabo, udle, uphuze. 9

16:9
Jer. 7:34
25:10
33:1
Hez. 26:13
Ngokuba usho kanje uJehova Sebawoti, uNkulunkulu ka-Israyeli, uthi: Bheka, ngiyakulenza ukuba liphele kule ndawo phambi kwamehlo enu nasezinsukwini zenu izwi lokujabula nezwi lokuthokoza, izwi lo myeni nezwi lomakoti.

10

16:10
Jer. 5:19
13:22
“Kuyakuthi lapho ubatshela laba bantu onke lawa mazwi, basho kuwe ukuthi: ‘UJehova ukhulumeleni phezu kwethu konke lokhu okubi na? Ububi bethu buyini? Yisiphi isono esone ngaso kuJehova uNkulunkulu wethu na?’ 11Usuyakusho kubo ukuthi: ‘Ngenxa yokuba oyihlo bangishiyile,’ usho uJehova, ‘balandela abanye onkulunkulu, babakhonza, bakhuleka kubo, bangishiya, abagcinanga umthetho wami, 12nani nenza okubi kunawoyihlo, ngokuba bhekani, niyalandela, kube yilowo nalowo inkani yenhliziyo yakhe embi, ningangilaleli, 13
16:13
Dut. 4:27
28:36,64
Jer. 5:19
ngalokho ngiyakunizwiba nisuke kuleli zwe, niye ezweni eningalaziyo, nina nawoyihlo; niyakukhonza khona abanye onkulunkulu imini nobusuku, ngokuba angiyikuniphatha ngesihe.’

14

16:14
Jer. 23:7
“Ngalokho bheka, izinsuku ziyeza, lapho kungasayikuthiwa: ‘Kuphila kukaJehova owabakhuphula abantwana bakwa-Israyeli ezweni laseGibithe,’ 15kepha: ‘Kuphila kukaJehova owabakhuphula abantwana bakwa-Israyeli ezweni lasenyakatho nasemazweni onke lapho ebebaxoshele khona;’ kepha ngiyakubabuyisela ezweni lakubo engalinika oyise.

16

16:16
Hab. 1:14
“Bheka, ngiyakuthumela kubadobi abaningi,” usho uJehova, “babadobe; besengithumela kubazingeli abaningi, babazingele kuzo zonke izintaba, nakuwo onke amagquma, nakuyo imifantu yeziwa. 17
16:17
Jobe 34:21
AmaH. 90:8
IzA. 5:21
Jer. 23:24
32:19
Heb. 4:13
Ngokuba amehlo ami akuzo zonke izindlela zabo; abasithele ebusweni bami, nobubi babo abufihlekile emehlweni ami. 18
16:18
Lev. 26:30
Isaya 65:7
Jer. 2:7
Kuqala ngiyakuphindisela ngokuphindiweyo ububi babo nezono zabo, ngokuba balingcolisile izwe lami ngezidumbu zezinto zabo ezizondekayo, baligcwalisa ifa lami ngezinengiso zabo.”

19

16:19
AmaH. 8:1
46:1
Isaya 2:2
Jer. 3:17
Mika 4:1
Zak. 8:20
Jehova, mandla ami nenqaba yami,

siphephelo sami ngosuku lokuhlupheka,

bayakuza kuwe abezizwe,

bevela emajukujukwini omhlaba, bathi:

“Obaba badlile ifa lamanga kuphela,

okuyize, engekho kukho insizakalo.

20

16:20
Isaya 40:19
44:9
Jer. 2:11
10:3
Umuntu angazenzela onkulunkulu na?

Labo abasibo onkulunkulu.”

21“Ngalokho bheka, ngiyakubazisa,

ngibazise ngalesi sikhathi

isandla sami namandla ami,

baze bazi ukuthi igama lami linguJehova.

17

Isono sakwaJuda

171“Isono sakwaJuda silotshiwe ngothi lwensimbi lokuloba; ngesihloko sedayimani* siqoshiwe ezibhebheni zezinhliziyo zabo nasezimpondweni zama-altare enu, 2abantwana babo besakhumbula ama-altare abo nawo-Ashera* babo ngasemithini eluhlaza emagqumeni aphakemeyo. 3

17:3
Jer. 15:13
21:13
Intaba yami yasendle, impahla yakho nengcebo yakho yonke ngiyakukunikela kube yimpango kanye nezindawo zakho eziphakemeyo ngenxa yezono emikhawulweni yakho yonke. 4Uyakuyeka ngokwakho ifa lakho engakunika lona, ngikwenze ukuba ukhonze izitha zakho ezweni ongalaziyo, ngokuba niphembile umlilo olakeni lwami oyakuvutha kuze kube phakade.”

5

17:5
2 IziKr. 32:8
Usho kanje uJehova, uthi:

“Uqalekisiwe umuntu othemba kubantu,

ayenze inyama ibe yingalo yakhe,

nonhliziyo yakhe isuka kuJehova.

6

17:6
Jer. 48:6
Uyakuba njengesihlahla esiyize ehlane,

angaboni ukuthi kuyeza okuhle,

uyakuhlala ezindaweni ezishileyo ehlane,

ezweni likasawoti elingahlalwa muntu.

7

17:7
AmaH. 2:12
34:8
40:4
84:12
IzA. 16:20
“Ubusisiwe umuntu othemba kuJehova,

nothemba lakhe linguJehova.

8

17:8
AmaH. 1:3
Ngokuba uyakuba njengomuthi otshalwe ngasemanzini,

ozenabisa izimpande zawo ngasemfuleni,

ongesabi lapho kufika ukushisa,

amaqabunga awo abe luhlaza,

angabi naluvalo ngomnyaka wesigagadu,

anganqamuki ukuthela izithelo.”

9Inhliziyo iyakhohlisa ngaphezu kwakho konke,

futhi imbi;

ngubani ongayazi na?

10

17:10
1 Sam. 16:7
AmaH. 7:9
Jer. 11:20
20:12
Rom. 2:6
IsAmb. 2:23
“Mina Jehova ngivivinya inhliziyo,

ngihlola izinso ukuba nginike,

kube yilowo nalowo

njengezindlela zakhe,

njengezithelo zezenzo zakhe.”

11Intendele efukamela ingazalanga,

unjalo owenza ingcebo ngokungalungi;

iyakumshiya phakathi nezinsuku zakhe,

abe yisiwula ngasekugcineni.

12Indawo yendlu yethu engcwele

iyisihlalo sobukhosi esinenkazimulo

esiphakemeyo.

13

17:13
AmaH. 36:9
Jer. 2:13
Joh. 4:14
O, themba lika-Israyeli, Jehova,

bonke abakushiyayo bayakujabha;

abachezuka kimi bayakulotshwa

emhlabathini,

ngokuba bamshiyile uJehova,

umthombo wamanzi aphilayo.

14

17:14
Dut. 10:21
Ngiphulukise, Jehova, ngiphuluke;

ngisindise, ngisindiswe,

ngokuba uludumo lwami.

15

17:15
Isaya 5:19
Hez. 12:22
2 Pet. 3:4
Bheka, bathi kimi:

“Liphi izwi likaJehova na?

Malize phela.”

16Mina-ke angiyekanga ukwalusa ngokukulandela,

futhi angilufisanga usuku olwesabekayo;

wena uyazi;

okwaphuma emlonyeni wami

kwakuphambi kobuso bakho.

17Ungabi luvalo kimi;

uyisiphephelo sami ngosuku lobubi.

18

17:18
AmaH. 35:4
40:14
Mababe namahloni abangizingelayo,

kepha mina mangingabi nawo;

baphele amandla bona,

mina ngingapheli wona kodwa;

behlisele usuku lobubi,

ubaphule ngokwaphula okuphindiweyo.

Isabatha

19Usho kanje kimi uJehova, uthi: “Hamba ume esangweni lamadodana abantu, angena ngalo amakhosi akwaJuda, aphuma ngalo futhi, nasemasangweni onke aseJerusalema, 20

17:20
Jer. 22:2
uthi kuwo: ‘Zwanini izwi likaJehova nina makhosi akwaJuda, noJuda wonke, nani nonke enakhileyo eJerusalema eningena ngalawa masango; 21
17:21
Neh. 13:19
usho kanje uJehova, uthi: Xwayani ngenxa yemiphefumulo yenu ukuba ningathwali mthwalo ngosuku lwesabatha, ningawungenisi ngamasango aseJerusalema; 22
17:22
Eks. 20:8
23:12
32:13
Dut. 5:12
futhi ningakhiphi mthwalo ezindlini zenu ngosuku lwesabatha, ningasebenzi msebenzi, kepha lungcweliseni usuku lwesabatha njengokuyala kwami oyihlo, 23
17:23
Jer. 2:30
5:3
nakuba bengalalelanga, bengabekanga izindlebe, kepha benza lukhuni intamo yabo, ukuze bangezwa, balaywe. 24
17:24
Isaya 56:2
58:13
Kuyakuthi uma ningilalela nokungilalela, usho uJehova, ukuba ningangenisi mthwalo ngamasango alo muzi ngosuku lwesabatha, nilungcwelise usuku lwesabatha ukuze ningenzi ngalo umsebenzi, 25
17:25
Jer. 22:4
kungene ngamasango alo muzi amakhosi nezikhulu abahlala esihlalweni sobukhosi sikaDavide bekhwele izinqola namahhashi, bona nezikhulu zabo, abantu bakwaJuda nabakhileyo eJerusalema, nalo muzi uyakuhlala kuze kube phakade. 26
17:26
Jer. 32:44
33:13
Bayakufika bephuma emizini yakwaJuda, nasemaphandleni aseJerusalema, nasezweni lakwaBenjamini, nasehlanzeni, nasezintabeni, naseningizimu, beletha iminikelo yokushiswa, nemihlatshelo, neminikelo yempuphu, nenhlaka, befika neminikelo yokubonga endlini kaJehova. 27
17:27
Hez. 20:47
Hos. 8:14
Kepha uma ningalaleli ukuba nilungcwelise usuku lwesabatha, ningathwali mthwalo lapho ningena ngamasango aseJerusalema ngosuku lwesabatha, ngiyakuphemba umlilo emasangweni alo, uqede izindlu zamakhosi zaseJerusalema, ungacinywa.’ ”