IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
16

161Izwi likaJehova lafika kimi, lathi: 2“Awuyikuzithathela umfazi, ungabi namadodana namadodakazi kule ndawo.” 3Ngokuba usho kanje uJehova ngamadodana nangamadodakazi azalwa kule ndawo, nangawonina abawabelethayo, nangawoyise abawazalayo kuleli zwe, uthi: 4

16:4
Jer. 7:33
8:2
9:22
25:33
“Bayakuba nokufa okwesabekayo, abayikulilelwa, abayikumbelwa; bayakuba ngumquba emhlabathini, baqedwe ngenkemba nangendlala, izidumbu zabo zibe ngukudla kwezinyoni zezulu nokwezilwane zasemhlabeni.”

5Ngokuba usho kanje uJehova, uthi: “Ungangeni endlini yesililo, ungayi ukulila, ungabakhaleli, ngokuba ngikususile ukuthula kwami kulaba bantu,” usho uJehova, “kanye nomusa nobumnene. 6

16:6
Lev. 19:28
Dut. 14:1
Jer. 41:5
Mika 1:16
Abakhulu nabancane bayakufela kuleli zwe, abayikumbelwa, abayikulilelwa; abantu abayikuzisika, abayikuziphucula ngenxa yabo; 7
16:7
Hez. 24:17,22
abayikubahlephulela isinkwa sokulila ukuba babaduduze ngabafileyo, bangabaphuzisi indebe yokududuza ngoyise nangonina.

8“Awuyikungena endlini yedili ukuba uhlale nabo, udle, uphuze. 9

16:9
Jer. 7:34
25:10
33:1
Hez. 26:13
Ngokuba usho kanje uJehova Sebawoti, uNkulunkulu ka-Israyeli, uthi: Bheka, ngiyakulenza ukuba liphele kule ndawo phambi kwamehlo enu nasezinsukwini zenu izwi lokujabula nezwi lokuthokoza, izwi lo myeni nezwi lomakoti.

10

16:10
Jer. 5:19
13:22
“Kuyakuthi lapho ubatshela laba bantu onke lawa mazwi, basho kuwe ukuthi: ‘UJehova ukhulumeleni phezu kwethu konke lokhu okubi na? Ububi bethu buyini? Yisiphi isono esone ngaso kuJehova uNkulunkulu wethu na?’ 11Usuyakusho kubo ukuthi: ‘Ngenxa yokuba oyihlo bangishiyile,’ usho uJehova, ‘balandela abanye onkulunkulu, babakhonza, bakhuleka kubo, bangishiya, abagcinanga umthetho wami, 12nani nenza okubi kunawoyihlo, ngokuba bhekani, niyalandela, kube yilowo nalowo inkani yenhliziyo yakhe embi, ningangilaleli, 13
16:13
Dut. 4:27
28:36,64
Jer. 5:19
ngalokho ngiyakunizwiba nisuke kuleli zwe, niye ezweni eningalaziyo, nina nawoyihlo; niyakukhonza khona abanye onkulunkulu imini nobusuku, ngokuba angiyikuniphatha ngesihe.’

14

16:14
Jer. 23:7
“Ngalokho bheka, izinsuku ziyeza, lapho kungasayikuthiwa: ‘Kuphila kukaJehova owabakhuphula abantwana bakwa-Israyeli ezweni laseGibithe,’ 15kepha: ‘Kuphila kukaJehova owabakhuphula abantwana bakwa-Israyeli ezweni lasenyakatho nasemazweni onke lapho ebebaxoshele khona;’ kepha ngiyakubabuyisela ezweni lakubo engalinika oyise.

16

16:16
Hab. 1:14
“Bheka, ngiyakuthumela kubadobi abaningi,” usho uJehova, “babadobe; besengithumela kubazingeli abaningi, babazingele kuzo zonke izintaba, nakuwo onke amagquma, nakuyo imifantu yeziwa. 17
16:17
Jobe 34:21
AmaH. 90:8
IzA. 5:21
Jer. 23:24
32:19
Heb. 4:13
Ngokuba amehlo ami akuzo zonke izindlela zabo; abasithele ebusweni bami, nobubi babo abufihlekile emehlweni ami. 18
16:18
Lev. 26:30
Isaya 65:7
Jer. 2:7
Kuqala ngiyakuphindisela ngokuphindiweyo ububi babo nezono zabo, ngokuba balingcolisile izwe lami ngezidumbu zezinto zabo ezizondekayo, baligcwalisa ifa lami ngezinengiso zabo.”

19

16:19
AmaH. 8:1
46:1
Isaya 2:2
Jer. 3:17
Mika 4:1
Zak. 8:20
Jehova, mandla ami nenqaba yami,

siphephelo sami ngosuku lokuhlupheka,

bayakuza kuwe abezizwe,

bevela emajukujukwini omhlaba, bathi:

“Obaba badlile ifa lamanga kuphela,

okuyize, engekho kukho insizakalo.

20

16:20
Isaya 40:19
44:9
Jer. 2:11
10:3
Umuntu angazenzela onkulunkulu na?

Labo abasibo onkulunkulu.”

21“Ngalokho bheka, ngiyakubazisa,

ngibazise ngalesi sikhathi

isandla sami namandla ami,

baze bazi ukuthi igama lami linguJehova.