IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
12

121

12:1
Jobe 21:7
AmaH. 73:3
Hab. 1:13
Mal. 3:15
Ulungile wena Jehova,

noma ngimelana nawe;

ngiyakukhuluma nawe ngokwahlulela:

iphumelelani indlela yababi,

kungani ukuba babe nokuthula abakhohlisa nokukhohlisa, na?

2

12:2
Isaya 29:13
Ubatshalile, futhi bagxilile;

bayakhula, bathela izithelo;

useduze nomlomo wabo,

kepha ukude nezinhliziyo zabo.

3

12:3
AmaH. 139:1
Kepha wena Jehova uyangazi,

uyangibona, uvivinya inhliziyo yami

ukuthi injani kuwe;

bakhiphe njengezimvu zokuhlatshwa,

ubalungisele usuku lokuhlatshwa.

4

12:4
Isaya 24:6
Jer. 4:25
9:10
Koze kube nini izwe lidabuka,

nemifino yonke yasendle ibuna, na?

Ngobubi babakhileyo khona

izinkomo nezinyoni ziyabhubha, ngokuba bathi:

“Akayikubona ukugcina kwethu.”

5“Uma ugijimile nemigundatshani,

yakukhathaza,

ungancintisana kanjani namahhashi na?

Uma wethemba ezweni lokuthula kuphela,

uyakwenze njani ekukhukhumaleni kweJordani na?

6

12:6
Jer. 9:4
Ngokuba nabafowenu nendlu kayihlo

nabo bakukhohlisile,

nabo bamemeza kakhulu emva kwakho;

ungabethembi, noma bekhuluma okuhle kuwe.”

Ukumenyezelwa kokubhujiswa

7“Ngiyishiyile indlu yami,

ngililahlile ifa lami,

nginikele othandiweyo womphefumulo wami

esandleni sezitha zakhe.

8Ifa lami likimi

njengengonyama ehlathini;

lingiphumisele izwi;

ngalokho ngiyalizonda.

9

12:9
Isaya 56:9
Ifa lami liyinqe elimanakanaka kimi,

amanqe angakulo alihaqile nxazonke;

hambani, nibuthe zonke izilwane zasendle,

nizilethe, zidle.

10Abelusi abaningi basichithile isivini sami,

basinyathele phansi isabelo sami,

benze ifa lami elinxanelekayo ihlane elichithakeleyo.

11Basenze incithakalo;

siyincithakalo, sikhala kimi;

izwe lonke lichithiwe,

kepha akakho okubeka enhliziyweni.

12Abaphangi bafikele onke amaduli angenalutho,

ngokuba inkemba kaJehova iyadla,

kusukela komunye umkhawulo womhlaba

kuze kufike komunye,

nenyama enokuthula ayikho.

13

12:13
Lev. 26:16
Dut. 28:38
Mika 6:15
Hag. 1:6
Bahlwanyele ukolweni,

bavuna ameva,

bakhandlekile bengasizakalanga;

yebo, niyakuba namahloni ngezithelo zenu

ngenxa yokufutheka okuvuthayo kukaJehova.”

14Usho kanje uJehova ngabakhelwane bonke bami ababi, abalithinta ifa lami engabanika lona abantu bami u-Israyeli, uthi: “Bheka, ngiyakubasiphula ezweni lakubo, ngiyisiphule indlu yakwaJuda phakathi kwabo. 15Kepha kuyakuthi lapho ngibasiphulile, ngibuye ngibahawukele, ngibabuyisele, kube yilowo nalowo efeni lakhe, kube yilowo nalowo ezweni lakubo. 16

12:16
Dut. 6:13
10:20
Jer. 4:2
Ef. 2:19
Kuyakuthi uma beyakuzifunda nokuzifunda izindlela zabantu bami ukuba bafunge igama lami ngokuthi: ‘Kuphila kukaJehova,’ njengalokhu kade befundisa abantu bami ukufunga uBali, bakhiwe phakathi kwabantu bami. 17Kepha uma bengalaleli, ngiyakusisiphula nokusisiphula lesi sizwe, ngisichithe,” usho uJehova.