IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
11

Amazwi esivumelwano

111Izwi elafika kuJeremiya livela kuJehova, lithi: 2“Zwanini amazwi alesi sivumelwano, nikhulume kubantu bakwaJuda nakwabakhileyo eJerusalema, 3

11:3
Dut. 27:26
Gal. 3:10
uthi kubo: Usho kanje uJehova, uNkulunkulu ka-Israyeli: ‘Makaqalekiswe umuntu ongezwa amazwi alesi sivumelwano, 4
11:4
Eks. 19:5
Dut. 4:20
29:13
1 AmaKh. 8:51
Jer. 7:23
engayala ngawo oyihlo mhla ngibakhipha ezweni laseGibithe, isithando sensimbi,’ ngokuthi: ‘Zwanini izwi lami, nilenze njengakho konke enginiyala ngakho, nibe ngabantu bami, mina ngibe nguNkulunkulu wenu, 5
11:5
Gen. 12:7
15:7
26:3
28:4
Eks. 3:8
ukuba ngisiqinise isifungo engasifunga koyihlo ukubanika izwe elichichima ubisi nezinyosi’ – njenganamuhla.”

Ngase ngiphendula ngithi: “Amen, Jehova.”

6Wayesethi uJehova kimi: “Memeza onke lawa mazwi emizini yakwaJuda nasezitaladini zaseJerusalema, uthi: ‘Zwanini amazwi alesi sivumelwano, niwenze. 7

11:7
2 AmaKh. 17:13
Jer. 7:13
Ngokuba ngibayalile nokubayala oyihlo osukwini engabakhuphula ngalo ezweni laseGibithe kuze kube namuhla, ngibayalile, ngathi: “Yizwani izwi lami.” 8
11:8
Jer. 7:24,26
Kepha abalalela, ababekanga izindlebe zabo, kepha bahamba, kwaba yilowo nalowo ngobulukhuni benhliziyo yakhe embi; ngase ngehlisela phezu kwabo onke amazwi alesi sivumelwano engabayala ukuwenza, kepha kabawenzanga.’ ”

9Wayesethi uJehova kimi: “Kufunyenwe uzungu phakathi kwabantu bakwaJuda naphakathi kwabakhileyo eJerusalema. 10

11:10
Jer. 9:13
Babuyele ebubini bawoyise bokuqala abala ukuzwa amazwi ami, balandela abanye onkulunkulu ukuba babakhonze: indlu ka-Israyeli nendlu kaJuda zisaphulile isivumelwano sami engasenza nawoyise. 11
11:11
AmaH. 18:41
IzA. 1:28
Isaya 1:15
Jer. 14:12
Hez. 8:18
Mika 3:4
Ngalokho usho kanje uJehova, uthi: ‘Bheka, ngiyakwehlisela okubi phezu kwabo abangayikuba nakuphuma kukho; bayakukhala kimi, kepha angiyikubezwa. 12
11:12
Dut. 32:38
Imizi yakwaJuda nabakhileyo eJerusalema bayakukhala konkulunkulu ababashisela impepho, kepha abayikubasindisa neze ngesikhathi sokuhlupheka kwabo. 13
11:13
2 IziKr. 28:24
Jer. 2:28
Ngokuba njengomumo wemizi yakho, banjalo onkulunkulu bakho, Juda, nanjengomumo wezitaladi zaseJerusalema nimisele uBosheti* ama-altare, ama-altare okushisela uBali impepho.’

14

11:14
Jer. 7:16
14:11
“Ngalokhu ungabakhulekeli laba bantu, ungabaphakamiseli ukukhala nokuthandaza, ngokuba angiyikubezwa mhla bekhala kimi ngokuhlupheka kwabo.

15“Othandiweyo wami unani endlini yami

lapho enza amacebo nabaningi na?

Inyama engcwele ingavela kuwe,

lokhu ujabula ngokwenza okubi, na?”

16UJehova wabiza igama lakho

ngokuthi umnqumo oluhlaza obukekayo,

onezithelo ezinhle;

ngomsindo wesidumo esikhulu

uyakuphemba umlilo kuwo,

kwaphuke amagatsha awo.

17“UJehova Sebawoti owakutshala ukhulumile okubi phezu kwakho ngenxa yokubi kwendlu yakwa-Israyeli nokwendlu yakwaJuda abakwenzile ukuba bangicunule ngokushisela uBali impepho.”

18UJehova wangazisa, ngakwazi; khona wangibonisa izenzo zabo. 19Kepha mina nganginjengewundlu eliyiswa ekuhlatshweni; ngangingazi ukuthi bangicebela amacebo, bethi:

“Masiwuchithe umuthi kanye nezithelo zawo,

simnqume ezweni labaphilayo,

igama lakhe lingabe lisakhunjulwa.”

20

11:20
1 Sam. 16:7
AmaH. 7:9
17:3
Jer. 17:10
20:12
IsAmb. 2:23
Jehova Sebawoti,

mahluleli olungileyo,

ovivinya izinso nenhliziyo,

mangibone ukuphindisela kwakho kubo,

ngokuba ngibonakalisile indaba yami kuwe.

21“Ngalokho usho kanje uJehova ngabantu base-Anathoti abafuna ukuphila kwakho, bathi: ‘Awuyikuprofetha ngegama likaJehova, ukuze ungafi ngesandla sethu;’ 22ngalokho usho kanje uJehova Sebawoti, uthi: ‘Bheka, ngiyakubahambela; izinsizwa ziyakufa ngenkemba; amadodana abo namadodakazi abo ayakufa ngendlala, 23nensali ayiyikuba khona kubo, ngokuba ngiyakubehlisela abantu base-Anathoti okubi ngomnyaka wokuhanjelwa kwabo.’ ”

12

121

12:1
Jobe 21:7
AmaH. 73:3
Hab. 1:13
Mal. 3:15
Ulungile wena Jehova,

noma ngimelana nawe;

ngiyakukhuluma nawe ngokwahlulela:

iphumelelani indlela yababi,

kungani ukuba babe nokuthula abakhohlisa nokukhohlisa, na?

2

12:2
Isaya 29:13
Ubatshalile, futhi bagxilile;

bayakhula, bathela izithelo;

useduze nomlomo wabo,

kepha ukude nezinhliziyo zabo.

3

12:3
AmaH. 139:1
Kepha wena Jehova uyangazi,

uyangibona, uvivinya inhliziyo yami

ukuthi injani kuwe;

bakhiphe njengezimvu zokuhlatshwa,

ubalungisele usuku lokuhlatshwa.

4

12:4
Isaya 24:6
Jer. 4:25
9:10
Koze kube nini izwe lidabuka,

nemifino yonke yasendle ibuna, na?

Ngobubi babakhileyo khona

izinkomo nezinyoni ziyabhubha, ngokuba bathi:

“Akayikubona ukugcina kwethu.”

5“Uma ugijimile nemigundatshani,

yakukhathaza,

ungancintisana kanjani namahhashi na?

Uma wethemba ezweni lokuthula kuphela,

uyakwenze njani ekukhukhumaleni kweJordani na?

6

12:6
Jer. 9:4
Ngokuba nabafowenu nendlu kayihlo

nabo bakukhohlisile,

nabo bamemeza kakhulu emva kwakho;

ungabethembi, noma bekhuluma okuhle kuwe.”

Ukumenyezelwa kokubhujiswa

7“Ngiyishiyile indlu yami,

ngililahlile ifa lami,

nginikele othandiweyo womphefumulo wami

esandleni sezitha zakhe.

8Ifa lami likimi

njengengonyama ehlathini;

lingiphumisele izwi;

ngalokho ngiyalizonda.

9

12:9
Isaya 56:9
Ifa lami liyinqe elimanakanaka kimi,

amanqe angakulo alihaqile nxazonke;

hambani, nibuthe zonke izilwane zasendle,

nizilethe, zidle.

10Abelusi abaningi basichithile isivini sami,

basinyathele phansi isabelo sami,

benze ifa lami elinxanelekayo ihlane elichithakeleyo.

11Basenze incithakalo;

siyincithakalo, sikhala kimi;

izwe lonke lichithiwe,

kepha akakho okubeka enhliziyweni.

12Abaphangi bafikele onke amaduli angenalutho,

ngokuba inkemba kaJehova iyadla,

kusukela komunye umkhawulo womhlaba

kuze kufike komunye,

nenyama enokuthula ayikho.

13

12:13
Lev. 26:16
Dut. 28:38
Mika 6:15
Hag. 1:6
Bahlwanyele ukolweni,

bavuna ameva,

bakhandlekile bengasizakalanga;

yebo, niyakuba namahloni ngezithelo zenu

ngenxa yokufutheka okuvuthayo kukaJehova.”

14Usho kanje uJehova ngabakhelwane bonke bami ababi, abalithinta ifa lami engabanika lona abantu bami u-Israyeli, uthi: “Bheka, ngiyakubasiphula ezweni lakubo, ngiyisiphule indlu yakwaJuda phakathi kwabo. 15Kepha kuyakuthi lapho ngibasiphulile, ngibuye ngibahawukele, ngibabuyisele, kube yilowo nalowo efeni lakhe, kube yilowo nalowo ezweni lakubo. 16

12:16
Dut. 6:13
10:20
Jer. 4:2
Ef. 2:19
Kuyakuthi uma beyakuzifunda nokuzifunda izindlela zabantu bami ukuba bafunge igama lami ngokuthi: ‘Kuphila kukaJehova,’ njengalokhu kade befundisa abantu bami ukufunga uBali, bakhiwe phakathi kwabantu bami. 17Kepha uma bengalaleli, ngiyakusisiphula nokusisiphula lesi sizwe, ngisichithe,” usho uJehova.

13

Ibhande* lelineni

131Usho kanje uJehova kimi, uthi: “Hamba uzithengele ibhande* lelineni, ulibeke ezinkalweni zakho, ungalingenisi emanzini.” 2Ngalithenga ibhande njengezwi likaJehova, ngalibeka ezinkalweni zami.

3Lase lifika izwi likaJehova ngokwesibili, lithi: 4“Thatha ibhande olithengileyo, elisezinkalweni zakho, uvuke uhambe, uye e-Ewufrathe, ulifihle emfantwini wesiwa.” 5Ngase ngihamba, ngalifihla ngase-Ewufrathe njengokungiyala kukaJehova.

6Kwathi ngasekugcineni kwezinsuku eziningi uJehova wathi kimi: “Suka uye e-Ewufrathe, ulilande khona ibhande engakuyala ngalo ukuba ulifihle khona.” 7Ngaya e-Ewufrathe, ngemba, ngalilanda ibhande, lapho ngangilifihle khona; bheka, ibhande lalonakele, lalingasenamsebenzi.

8Lase lifika izwi likaJehova, lithi: 9“Usho kanje uJehova: ‘Ngale ndlela ngiyakukuchitha ukuziqhenya kukaJuda nokuziphakamisa okukhulu kweJerusalema. 10Laba bantu ababi abala ukuzwa amazwi ami, abahamba ngobulukhuni bezinhliziyo zabo, balandela abanye onkulunkulu ukuba babakhonze, bakhuleke kubo, bayakuba njengaleli bhande elingasenamsebenzi. 11

13:11
Dut. 26:19
Ngokuba njengalokhu ibhande linamathela okhalweni lomuntu, kanjalo ngiyinamathelisile kimi yonke indlu yakwa-Israyeli nayo yonke indlu yakwaJuda,’ usho uJehova, ‘ukuba babe ngabantu bami, negama, nodumo, nendumiso, kepha kabalalelanga.’

Izimvaba ezaphukileyo

12“Uyakukhuluma kubo leli zwi lokuthi: ‘Usho kanje uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli, uthi: Zonke izimvaba ziyagcwaliswa ngewayini.’ Bayakusho kuwe ukuthi: ‘Impela asazi yini ukuthi zonke izimvaba zigcwaliswa ngewayini na?’ 13

13:13
Jer. 25:15
Hez. 23:33
Uyakusho kubo, uthi: ‘Usho kanje uJehova, uthi: Bheka, ngiyakugcwalisa ngokudakwa bonke abakhileyo kuleli zwe, namakhosi ahlala esihlalweni sobukhosi sikaDavide, nabapristi, nabaprofethi, nabo bonke abakhileyo eJerusalema. 14
13:14
Jer. 6:21
Ngiyakubaphahlaza omunye komunye, oyise nabantwana ndawonye, usho uJehova; angiyikubahawukela, angiyikubasindisa, angiyikuba nasihe kubo sokuba ngingabachithi.’ ”

15Zwanini, nibeke indlebe;

ningaziqhenyi, ngokuba uJehova ukhulumile.

16

13:16
AmaH. 44:19
Isaya 8:22
59:9
Mnikeni uJehova uNkulunkulu wenu udumo,

engakalihlwisi,

futhi zingakakhubeki izinyawo zenu

ezintabeni zokuhwelela,

nothi nisabheka ukukhanya,

akuphendule ithunzi lokufa,

akwenze kube yisigayegaye.

17

13:17
Jer. 9:1
14:17
IsiLilo 1:2,16
2:18
Kepha uma ningalaleli,

umphefumulo wami uyakukhala

ngasese ngokuzidla kwenu;

iso lami liyakukhala nokukhala,

limululeka izinyembezi,

ngokuba umhlambi kaJehova uthunjiwe.

18

13:18
Jer. 36:30
IsiLilo 5:16
Hez. 21:26
Yisho kuyo inkosi

nakuyo indlovukazi ukuthi:

“Hlalani phansi ngokuzithoba,

ngokuba izigqoko zenu ziwile phansi,

umqhele wodumo lwenu.”

19Imizi yaseningizimu ivaliwe,

akakho ovulayo;

wonke uJuda uthunjiwe,

uthunjiwe ngokupheleleyo.

20Phakamisani amehlo enu,

nibone abavela enyakatho;

uphi umhlambi owaphiwa wona,

izimvu zakho ezinhle, na?

21

13:21
Jer. 6:24
Uyakuthini lapho emisa phezu kwakho

labo okade ubafundisile

ukuba babe ngabangane bakho,

babe yinhloko, na?

Awuyikubanjwa lusizi

njengowesifazane obelethayo na?

22

13:22
Isaya 47:2
Jer. 5:19
16:10
Nah. 3:5
Uma uthi enhliziyweni yakho:

Ngehlelelweni yilezi zinto na?

Ngobukhulu bokona kwakho

imiphetho yakho iphakanyisiwe,

nezithende zakho ziyadlovulwa.

23UmKushe angasiguqula isikhumba sakhe,

nengwe amabala ayo, na?

Khona ningenza okuhle

nina enifundisiwe ukwenza okubi.

24

13:24
Jobe 21:18
AmaH. 1:4
“Ngalokho ngiyakubasakaza njengamabibi

adlula ngomoya wasehlane.

25Lokhu kungokwenkatho yakho,

isabelo osilinganiselwe yimi,” usho uJehova,

“ngokuba wangikhohlwa,

wethemba emangeni.

26Ngiyakuphakamisa imiphetho yakho ebusweni bakho,

kubonakale ihlazo lakho.

27

13:27
Jer. 5:8
Hez. 22:9
Ukuphinga kwakho nokuyiyiza kwakho,

ukukhanuka kobufebe bakho nezinengiso zakho,

ngikubonile emagqumeni asendle.

Maye kuwe Jerusalema!

Awuyikuhlambuluka

koze kube nini na?”