IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
10

Ubuze bokukhonza izithombe

101Zwanini izwi uJehova alikhuluma kini nina ndlu ka-Israyeli. 2

10:2
Lev. 18:3
Isaya 47:13
Usho kanje uJehova, uthi:

“Ningayifundi indlela yabezizwe,

ningashaywa luvalo ngezibonakaliso zasezulwini,

ngokuba abezizwe bezesaba.

3

10:3
Isaya 40:19
41:29
44:9
Ngokuba imikhuba yabantu iyize,

lokhu kugawulwa umuthi ehlathini;

ngumsebenzi wesandla sesisebenzi ngembazo.

4Bawenza ube muhle ngesiliva nangegolide,

bawubethela ngezipikili nangezando

ukuba ungazamazami.

5

10:5
AmaH. 115:5
Isaya 46:1,7
Ungumsebenzi okhandiweyo, awukhulumi;

uyathwalwa nokuthwalwa,

ngokuba awuhambi.

Ungawesabi, ngokuba awenzi okubi,

nokuhle awunakukwenza.”

6

10:6
AmaH. 86:8
Jer. 32:19
Akakho onjengawe Jehova;

umkhulu, igama lakho likhulu ngobuqhawe.

7

10:7
IsAmb. 15:3
Ngubani ongekwesabe,

Nkosi yezizwe,

ngokuba uyimfanelo yakho,

ngokuba phakathi kwabo bonke

abahlakaniphileyo bezizwe

nakuyo yonke imibuso yabo akakho onjengawe.

8

10:8
Hab. 2:18
Zak. 10:2
Bayiziphukuphuku, bayiziwula bonke;

ngukulaya kwezithombe;

kungumuthi nje,

9

10:9
1 AmaKh. 10:22
nezingcwecwe zesiliva

ezilethwe zivela eTharishishi

negolide lase-Ofiri,

umsebenzi wesisebenzi nowezandla zomkhandi,

kugqokiswe okuluhlaza nokububende,

kungumsebenzi wabahlakaniphileyo konke.

10

10:10
Nah. 1:5
Kepha uJehova unguNkulunkulu weqiniso,

unguNkulunkulu ophilileyo neNkosi yaphakade;

ngentukuthelo yakhe umhlaba uyazamazama,

izizwe azinakuma ngokufutheka kwakhe.

11“Niyakusho kanje kubo, nithi: ‘Onkulunkulu abangenzanga izulu nomhlaba, labo bayakubhubha emhlabeni nangaphansi kwezulu.’ ”

12

10:12
Gen. 1:1,6
Isaya 45:12
Jer. 51:15
Wawenza umhlaba ngamandla akhe,

walimisa izwe ngokuhlakanipha kwakhe,

ngokuqonda kwakhe waleneka izulu.

13

10:13
AmaH. 135:7
Lapho elizwakalisa izwi lakhe,

kungukuhlokoma kwamanzi ezulwini;

uzikhuphula izinkungu emikhawulweni yomhlaba,

enzele imvula unyazi,

awukhiphe umoya endlini yengcebo.

14

10:14
Isaya 42:17
45:16
Bonke abantu bayiziphukuphuku,

abanakwazi;

bonke abakhandi bajabhiswa nezithombe zabo ezibaziweyo,

ngokuba izithombe zabo ezibunjiweyo zingamanga,

nomoya awukho kuzo.

15Ziyize, umsebenzi wenkohliso;

ngesikhathi sokuhanjelwa kwabo ziyakubhubha.

16

10:16
Dut. 4:19
32:9
Oyisabelo sikaJakobe akanjengalezo,

ngokuba nguye obumbile konke;

u-Israyeli uyisizwe sefa lakhe,

nguJehova Sebawoti igama lakhe.

Ukumenyezelwa kokuthunjwa

17Qoqa umshuqulo wakho ezweni

wena ohlezi ekuvinjezelweni.

18Ngokuba usho kanje uJehova, uthi:

“Bheka, ngiyakubazwiba abakhileyo

ezweni ngalo mzuzwana,

ngibacindezele ukuze bakuzwe.”

19

10:19
Jer. 14:17
Mika 7:9
Maye kimina ngenxa yokulimala kwami!

Ukushaywa kwami kunzima.

Kepha ngithi mina:

“Nempela lokhu kulusizi lwami,

ngiyakuluthwala.”

20Itende lami lichithakele,

zonke izintambo zami zigqabukile;

abantwana bami basukile kimi,

kabasekho;

kasekho owokwelula itende lami

nowokumisa izilenge zami.

21

10:21
Jer. 23:1
Ngokuba abelusi bayiziphukuphuku,

abamfunanga uJehova;

ngalokho abaphumelelanga,

nomhlambi wabo wonke uhlakazekile.

22

10:22
Jer. 1:14
9:11
Bheka, kusondela izwi lombiko,

nokuzamazama okukhulu okuvela ezweni lasenyakatho,

ukuba kwenze imizi yakwaJuda ibe yincithakalo,

indawo yokuhlala kwamakhanka.

23

10:23
IzA. 16:9
Ngiyazi, Jehova,

ukuthi indlela yomuntu ayikuye uqobo;

akukuyo indoda ukuba ihambe,

iqondise izinyathelo zayo.

24

10:24
AmaH. 6:1
38:1
Jer. 30:11
Ngilaye, Jehova,

kepha ngokwahlulela,

kungabi ngentukuthelo yakho,

funa ungenze into engelutho.

25

10:25
AmaH. 79:6
Isaya 64:10
Thulula ukufutheka kwakho phezu

kwabezizwe abangakwaziyo

naphezu kwemindeni engalibizi igama lakho,

ngokuba bamdlile uJakobe;

yebo, bamdlile bamqeda,

balichitha ikhaya lakhe.

11

Amazwi esivumelwano

111Izwi elafika kuJeremiya livela kuJehova, lithi: 2“Zwanini amazwi alesi sivumelwano, nikhulume kubantu bakwaJuda nakwabakhileyo eJerusalema, 3

11:3
Dut. 27:26
Gal. 3:10
uthi kubo: Usho kanje uJehova, uNkulunkulu ka-Israyeli: ‘Makaqalekiswe umuntu ongezwa amazwi alesi sivumelwano, 4
11:4
Eks. 19:5
Dut. 4:20
29:13
1 AmaKh. 8:51
Jer. 7:23
engayala ngawo oyihlo mhla ngibakhipha ezweni laseGibithe, isithando sensimbi,’ ngokuthi: ‘Zwanini izwi lami, nilenze njengakho konke enginiyala ngakho, nibe ngabantu bami, mina ngibe nguNkulunkulu wenu, 5
11:5
Gen. 12:7
15:7
26:3
28:4
Eks. 3:8
ukuba ngisiqinise isifungo engasifunga koyihlo ukubanika izwe elichichima ubisi nezinyosi’ – njenganamuhla.”

Ngase ngiphendula ngithi: “Amen, Jehova.”

6Wayesethi uJehova kimi: “Memeza onke lawa mazwi emizini yakwaJuda nasezitaladini zaseJerusalema, uthi: ‘Zwanini amazwi alesi sivumelwano, niwenze. 7

11:7
2 AmaKh. 17:13
Jer. 7:13
Ngokuba ngibayalile nokubayala oyihlo osukwini engabakhuphula ngalo ezweni laseGibithe kuze kube namuhla, ngibayalile, ngathi: “Yizwani izwi lami.” 8
11:8
Jer. 7:24,26
Kepha abalalela, ababekanga izindlebe zabo, kepha bahamba, kwaba yilowo nalowo ngobulukhuni benhliziyo yakhe embi; ngase ngehlisela phezu kwabo onke amazwi alesi sivumelwano engabayala ukuwenza, kepha kabawenzanga.’ ”

9Wayesethi uJehova kimi: “Kufunyenwe uzungu phakathi kwabantu bakwaJuda naphakathi kwabakhileyo eJerusalema. 10

11:10
Jer. 9:13
Babuyele ebubini bawoyise bokuqala abala ukuzwa amazwi ami, balandela abanye onkulunkulu ukuba babakhonze: indlu ka-Israyeli nendlu kaJuda zisaphulile isivumelwano sami engasenza nawoyise. 11
11:11
AmaH. 18:41
IzA. 1:28
Isaya 1:15
Jer. 14:12
Hez. 8:18
Mika 3:4
Ngalokho usho kanje uJehova, uthi: ‘Bheka, ngiyakwehlisela okubi phezu kwabo abangayikuba nakuphuma kukho; bayakukhala kimi, kepha angiyikubezwa. 12
11:12
Dut. 32:38
Imizi yakwaJuda nabakhileyo eJerusalema bayakukhala konkulunkulu ababashisela impepho, kepha abayikubasindisa neze ngesikhathi sokuhlupheka kwabo. 13
11:13
2 IziKr. 28:24
Jer. 2:28
Ngokuba njengomumo wemizi yakho, banjalo onkulunkulu bakho, Juda, nanjengomumo wezitaladi zaseJerusalema nimisele uBosheti* ama-altare, ama-altare okushisela uBali impepho.’

14

11:14
Jer. 7:16
14:11
“Ngalokhu ungabakhulekeli laba bantu, ungabaphakamiseli ukukhala nokuthandaza, ngokuba angiyikubezwa mhla bekhala kimi ngokuhlupheka kwabo.

15“Othandiweyo wami unani endlini yami

lapho enza amacebo nabaningi na?

Inyama engcwele ingavela kuwe,

lokhu ujabula ngokwenza okubi, na?”

16UJehova wabiza igama lakho

ngokuthi umnqumo oluhlaza obukekayo,

onezithelo ezinhle;

ngomsindo wesidumo esikhulu

uyakuphemba umlilo kuwo,

kwaphuke amagatsha awo.

17“UJehova Sebawoti owakutshala ukhulumile okubi phezu kwakho ngenxa yokubi kwendlu yakwa-Israyeli nokwendlu yakwaJuda abakwenzile ukuba bangicunule ngokushisela uBali impepho.”

18UJehova wangazisa, ngakwazi; khona wangibonisa izenzo zabo. 19Kepha mina nganginjengewundlu eliyiswa ekuhlatshweni; ngangingazi ukuthi bangicebela amacebo, bethi:

“Masiwuchithe umuthi kanye nezithelo zawo,

simnqume ezweni labaphilayo,

igama lakhe lingabe lisakhunjulwa.”

20

11:20
1 Sam. 16:7
AmaH. 7:9
17:3
Jer. 17:10
20:12
IsAmb. 2:23
Jehova Sebawoti,

mahluleli olungileyo,

ovivinya izinso nenhliziyo,

mangibone ukuphindisela kwakho kubo,

ngokuba ngibonakalisile indaba yami kuwe.

21“Ngalokho usho kanje uJehova ngabantu base-Anathoti abafuna ukuphila kwakho, bathi: ‘Awuyikuprofetha ngegama likaJehova, ukuze ungafi ngesandla sethu;’ 22ngalokho usho kanje uJehova Sebawoti, uthi: ‘Bheka, ngiyakubahambela; izinsizwa ziyakufa ngenkemba; amadodana abo namadodakazi abo ayakufa ngendlala, 23nensali ayiyikuba khona kubo, ngokuba ngiyakubehlisela abantu base-Anathoti okubi ngomnyaka wokuhanjelwa kwabo.’ ”

12

121

12:1
Jobe 21:7
AmaH. 73:3
Hab. 1:13
Mal. 3:15
Ulungile wena Jehova,

noma ngimelana nawe;

ngiyakukhuluma nawe ngokwahlulela:

iphumelelani indlela yababi,

kungani ukuba babe nokuthula abakhohlisa nokukhohlisa, na?

2

12:2
Isaya 29:13
Ubatshalile, futhi bagxilile;

bayakhula, bathela izithelo;

useduze nomlomo wabo,

kepha ukude nezinhliziyo zabo.

3

12:3
AmaH. 139:1
Kepha wena Jehova uyangazi,

uyangibona, uvivinya inhliziyo yami

ukuthi injani kuwe;

bakhiphe njengezimvu zokuhlatshwa,

ubalungisele usuku lokuhlatshwa.

4

12:4
Isaya 24:6
Jer. 4:25
9:10
Koze kube nini izwe lidabuka,

nemifino yonke yasendle ibuna, na?

Ngobubi babakhileyo khona

izinkomo nezinyoni ziyabhubha, ngokuba bathi:

“Akayikubona ukugcina kwethu.”

5“Uma ugijimile nemigundatshani,

yakukhathaza,

ungancintisana kanjani namahhashi na?

Uma wethemba ezweni lokuthula kuphela,

uyakwenze njani ekukhukhumaleni kweJordani na?

6

12:6
Jer. 9:4
Ngokuba nabafowenu nendlu kayihlo

nabo bakukhohlisile,

nabo bamemeza kakhulu emva kwakho;

ungabethembi, noma bekhuluma okuhle kuwe.”

Ukumenyezelwa kokubhujiswa

7“Ngiyishiyile indlu yami,

ngililahlile ifa lami,

nginikele othandiweyo womphefumulo wami

esandleni sezitha zakhe.

8Ifa lami likimi

njengengonyama ehlathini;

lingiphumisele izwi;

ngalokho ngiyalizonda.

9

12:9
Isaya 56:9
Ifa lami liyinqe elimanakanaka kimi,

amanqe angakulo alihaqile nxazonke;

hambani, nibuthe zonke izilwane zasendle,

nizilethe, zidle.

10Abelusi abaningi basichithile isivini sami,

basinyathele phansi isabelo sami,

benze ifa lami elinxanelekayo ihlane elichithakeleyo.

11Basenze incithakalo;

siyincithakalo, sikhala kimi;

izwe lonke lichithiwe,

kepha akakho okubeka enhliziyweni.

12Abaphangi bafikele onke amaduli angenalutho,

ngokuba inkemba kaJehova iyadla,

kusukela komunye umkhawulo womhlaba

kuze kufike komunye,

nenyama enokuthula ayikho.

13

12:13
Lev. 26:16
Dut. 28:38
Mika 6:15
Hag. 1:6
Bahlwanyele ukolweni,

bavuna ameva,

bakhandlekile bengasizakalanga;

yebo, niyakuba namahloni ngezithelo zenu

ngenxa yokufutheka okuvuthayo kukaJehova.”

14Usho kanje uJehova ngabakhelwane bonke bami ababi, abalithinta ifa lami engabanika lona abantu bami u-Israyeli, uthi: “Bheka, ngiyakubasiphula ezweni lakubo, ngiyisiphule indlu yakwaJuda phakathi kwabo. 15Kepha kuyakuthi lapho ngibasiphulile, ngibuye ngibahawukele, ngibabuyisele, kube yilowo nalowo efeni lakhe, kube yilowo nalowo ezweni lakubo. 16

12:16
Dut. 6:13
10:20
Jer. 4:2
Ef. 2:19
Kuyakuthi uma beyakuzifunda nokuzifunda izindlela zabantu bami ukuba bafunge igama lami ngokuthi: ‘Kuphila kukaJehova,’ njengalokhu kade befundisa abantu bami ukufunga uBali, bakhiwe phakathi kwabantu bami. 17Kepha uma bengalaleli, ngiyakusisiphula nokusisiphula lesi sizwe, ngisichithe,” usho uJehova.