IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
10

Ubuze bokukhonza izithombe

101Zwanini izwi uJehova alikhuluma kini nina ndlu ka-Israyeli. 2

10:2
Lev. 18:3
Isaya 47:13
Usho kanje uJehova, uthi:

“Ningayifundi indlela yabezizwe,

ningashaywa luvalo ngezibonakaliso zasezulwini,

ngokuba abezizwe bezesaba.

3

10:3
Isaya 40:19
41:29
44:9
Ngokuba imikhuba yabantu iyize,

lokhu kugawulwa umuthi ehlathini;

ngumsebenzi wesandla sesisebenzi ngembazo.

4Bawenza ube muhle ngesiliva nangegolide,

bawubethela ngezipikili nangezando

ukuba ungazamazami.

5

10:5
AmaH. 115:5
Isaya 46:1,7
Ungumsebenzi okhandiweyo, awukhulumi;

uyathwalwa nokuthwalwa,

ngokuba awuhambi.

Ungawesabi, ngokuba awenzi okubi,

nokuhle awunakukwenza.”

6

10:6
AmaH. 86:8
Jer. 32:19
Akakho onjengawe Jehova;

umkhulu, igama lakho likhulu ngobuqhawe.

7

10:7
IsAmb. 15:3
Ngubani ongekwesabe,

Nkosi yezizwe,

ngokuba uyimfanelo yakho,

ngokuba phakathi kwabo bonke

abahlakaniphileyo bezizwe

nakuyo yonke imibuso yabo akakho onjengawe.

8

10:8
Hab. 2:18
Zak. 10:2
Bayiziphukuphuku, bayiziwula bonke;

ngukulaya kwezithombe;

kungumuthi nje,

9

10:9
1 AmaKh. 10:22
nezingcwecwe zesiliva

ezilethwe zivela eTharishishi

negolide lase-Ofiri,

umsebenzi wesisebenzi nowezandla zomkhandi,

kugqokiswe okuluhlaza nokububende,

kungumsebenzi wabahlakaniphileyo konke.

10

10:10
Nah. 1:5
Kepha uJehova unguNkulunkulu weqiniso,

unguNkulunkulu ophilileyo neNkosi yaphakade;

ngentukuthelo yakhe umhlaba uyazamazama,

izizwe azinakuma ngokufutheka kwakhe.

11“Niyakusho kanje kubo, nithi: ‘Onkulunkulu abangenzanga izulu nomhlaba, labo bayakubhubha emhlabeni nangaphansi kwezulu.’ ”

12

10:12
Gen. 1:1,6
Isaya 45:12
Jer. 51:15
Wawenza umhlaba ngamandla akhe,

walimisa izwe ngokuhlakanipha kwakhe,

ngokuqonda kwakhe waleneka izulu.

13

10:13
AmaH. 135:7
Lapho elizwakalisa izwi lakhe,

kungukuhlokoma kwamanzi ezulwini;

uzikhuphula izinkungu emikhawulweni yomhlaba,

enzele imvula unyazi,

awukhiphe umoya endlini yengcebo.

14

10:14
Isaya 42:17
45:16
Bonke abantu bayiziphukuphuku,

abanakwazi;

bonke abakhandi bajabhiswa nezithombe zabo ezibaziweyo,

ngokuba izithombe zabo ezibunjiweyo zingamanga,

nomoya awukho kuzo.

15Ziyize, umsebenzi wenkohliso;

ngesikhathi sokuhanjelwa kwabo ziyakubhubha.

16

10:16
Dut. 4:19
32:9
Oyisabelo sikaJakobe akanjengalezo,

ngokuba nguye obumbile konke;

u-Israyeli uyisizwe sefa lakhe,

nguJehova Sebawoti igama lakhe.

Ukumenyezelwa kokuthunjwa

17Qoqa umshuqulo wakho ezweni

wena ohlezi ekuvinjezelweni.

18Ngokuba usho kanje uJehova, uthi:

“Bheka, ngiyakubazwiba abakhileyo

ezweni ngalo mzuzwana,

ngibacindezele ukuze bakuzwe.”

19

10:19
Jer. 14:17
Mika 7:9
Maye kimina ngenxa yokulimala kwami!

Ukushaywa kwami kunzima.

Kepha ngithi mina:

“Nempela lokhu kulusizi lwami,

ngiyakuluthwala.”

20Itende lami lichithakele,

zonke izintambo zami zigqabukile;

abantwana bami basukile kimi,

kabasekho;

kasekho owokwelula itende lami

nowokumisa izilenge zami.

21

10:21
Jer. 23:1
Ngokuba abelusi bayiziphukuphuku,

abamfunanga uJehova;

ngalokho abaphumelelanga,

nomhlambi wabo wonke uhlakazekile.

22

10:22
Jer. 1:14
9:11
Bheka, kusondela izwi lombiko,

nokuzamazama okukhulu okuvela ezweni lasenyakatho,

ukuba kwenze imizi yakwaJuda ibe yincithakalo,

indawo yokuhlala kwamakhanka.

23

10:23
IzA. 16:9
Ngiyazi, Jehova,

ukuthi indlela yomuntu ayikuye uqobo;

akukuyo indoda ukuba ihambe,

iqondise izinyathelo zayo.

24

10:24
AmaH. 6:1
38:1
Jer. 30:11
Ngilaye, Jehova,

kepha ngokwahlulela,

kungabi ngentukuthelo yakho,

funa ungenze into engelutho.

25

10:25
AmaH. 79:6
Isaya 64:10
Thulula ukufutheka kwakho phezu

kwabezizwe abangakwaziyo

naphezu kwemindeni engalibizi igama lakho,

ngokuba bamdlile uJakobe;

yebo, bamdlile bamqeda,

balichitha ikhaya lakhe.