IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
9

91Sengathi ikhanda lami nga lingamanzi,

namehlo ami umthombo wezinyembezi

ukuba ngikhalele ababuleweyo bendodakazi yabantu bami

imini nobusuku.

2Sengathi nga nginendawo yokulala

kwezihambi ehlane

ukuba ngishiye abantu bami,

ngisuke kubo,

ngokuba bangabaphingi bonke,

umhlangano wabakhohlisi.

3“Bagobela umnsalo wolimi lwabo amanga,

abaqinelanga iqiniso ezweni;

kepha basuka kokubi, baya kokubi;

mina-ke abangazi,” usho uJehova.

4“Yilowo nalowo makaxwaye umakhelwane wakhe,

ningethembi nakumfowenu,

ngokuba abafowenu bonke bayaqinela,

nabo bonke abakhelwane bayahambahamba behleba.

5Yilowo nalowo uyakhohlisa umakhelwane wakhe,

abakhulumi iqiniso;

bazifundisile izilimi zabo ukukhuluma amanga,

bazikhathaza ngokwenza okubi.

6Uhlala phakathi kwenkohliso;

ngenkohliso bayala ukungazi,” usho uJehova.

7Ngalokho uJehova Sebawoti usho kanje, uthi:

“Ngiyakubancibilikisa, ngibavivinye,

ngokuba ngingenze njani

ngenxa yendodakazi yabantu bami na?

8Ulimi lwabo lungumcibisholo obulalayo,

lukhuluma inkohliso;

bakhuluma kahle ngomlomo wabo kumakhelwane wabo,

kepha ezinhliziyweni bayamqamekela.

9Angiyikubahambela ngalokhu na?” usho uJehova.

“Umphefumulo wami

awuyikuphindisa esizweni esinjengalesi na?”

10Ngiyakuphakamisela izintaba ukukhala nokulila,

namadlelo asehlane ukulilisela,

ngokuba ashisiwe kungekho muntu odlula kuwo,

kungezwakali ukukhonya kwezinkomo;

izinyoni zezulu nezilwane zibalekile, zahamba.

11“Ngiyakulenza iJerusalema libe yizinqwaba

nekhaya lamakhanka,

ngenze imizi yakwaJuda incithakalo,

lapho kungahlali muntu khona.”

12Ngubani umuntu ohlakaniphileyo ongakuqonda lokhu, okhulumile kuye umlomo kaJehova, akumemezele, na? Izwe lichithelweni, lasha njengehlane, kungekho odabulayo, na?

13UJehova wathi: “Ngokuba bewushiyile umthetho wami engawubeka phambi kwabo, bengalilalelanga izwi lami, bengahambanga ngalo, 14kepha belandela inkani yezinhliziyo zabo nawoBali abakufundiswa ngoyise.” 15Ngalokho usho kanje uJehova Sebawoti, uNkulunkulu ka-Israyeli, uthi: “Bheka, ngiyakubanika laba bantu ukuba badle umhlonyane, baphuze amanzi enyongo. 16Ngiyakubahlakazela ezizweni abangazazanga bona nawoyise, ngithume emva kwabo inkemba, ngize ngibaqede.”

17Usho kanje uJehova Sebawoti, uthi:

“Qaphelani, nibize abesifazane besililo

ukuba bafike,

nithumele kwabesifazane abahlakaniphileyo

ukuba bafike,

18basheshe basikhihlele isililo,

ukuze amehlo ethu amululeke izinyembezi,

nezinkophe zethu ziphophoze amanzi.

19Ngokuba izwi lokukhala lizwakala

livela eSiyoni, lithi:

‘Yeka ukuphangwa kwethu!

Sijabhile kakhulu, ngokuba silishiyile izwe,

ngokuba badilizile izindlu zethu.’ ”

20Yebo, zwanini izwi likaJehova

nina besifazane,

izindlebe zenu zilamukele izwi lomlomo wakhe,

nifundise amadodakazi enu ukukhala,

kube yilowo nalowo umakhelwane wakhe ukulila.

21Ngokuba ukufa kwenyukele emafasiteleni ethu,

kungene ezindlini zethu zamakhosi

ukunquma abantwana ezitaladini,

nezinsizwa ezigcawini.

22Khuluma! “Usho kanje uJehova, uthi:

“ ‘Izidumbu zabantu ziyakuwa njengomquba endle,

nanjengesithonto emva komvuni,

kungekho okubuthayo.’ ”

23Usho kanje uJehova, uthi:

“Ohlakaniphileyo makangazibongi

ngokuhlakanipha kwakhe,

neqhawe malingazibongi

ngobuqhawe balo,

nocebileyo makangazibongi

ngengcebo yakhe,

24kepha ozibongayo makazibonge

ngalokhu ukuthi uyangiqonda,

angazi ukuthi nginguJehova

owenza umusa nokwahlulela nokulunga emhlabeni,

ngokuba ngiyathokoza ngokunjalo,” usho uJehova.

25“Bheka, izinsuku ziyeza,” usho uJehova, “lapho ngiyakuhambela bonke abasokileyo ekungasokini kwabo, 26iGibithe, noJuda, no-Edomi, nabantwana bakwa-Amoni, noMowabi, nabo bonke abadilingiwe emaceleni amakhanda abo abakhe ehlane, ngokuba zonke izizwe azisokile, nendlu yonke yakwa-Israyeli ayisokile enhliziyweni.”

10

Ubuze bokukhonza izithombe

101Zwanini izwi uJehova alikhuluma kini nina ndlu ka-Israyeli. 2Usho kanje uJehova, uthi:

“Ningayifundi indlela yabezizwe,

ningashaywa luvalo ngezibonakaliso zasezulwini,

ngokuba abezizwe bezesaba.

3Ngokuba imikhuba yabantu iyize,

lokhu kugawulwa umuthi ehlathini;

ngumsebenzi wesandla sesisebenzi ngembazo.

4Bawenza ube muhle ngesiliva nangegolide,

bawubethela ngezipikili nangezando

ukuba ungazamazami.

5Ungumsebenzi okhandiweyo, awukhulumi;

uyathwalwa nokuthwalwa,

ngokuba awuhambi.

Ungawesabi, ngokuba awenzi okubi,

nokuhle awunakukwenza.”

6Akakho onjengawe Jehova;

umkhulu, igama lakho likhulu ngobuqhawe.

7Ngubani ongekwesabe,

Nkosi yezizwe,

ngokuba uyimfanelo yakho,

ngokuba phakathi kwabo bonke

abahlakaniphileyo bezizwe

nakuyo yonke imibuso yabo akakho onjengawe.

8Bayiziphukuphuku, bayiziwula bonke;

ngukulaya kwezithombe;

kungumuthi nje,

9nezingcwecwe zesiliva

ezilethwe zivela eTharishishi

negolide lase-Ofiri,

umsebenzi wesisebenzi nowezandla zomkhandi,

kugqokiswe okuluhlaza nokububende,

kungumsebenzi wabahlakaniphileyo konke.

10Kepha uJehova unguNkulunkulu weqiniso,

unguNkulunkulu ophilileyo neNkosi yaphakade;

ngentukuthelo yakhe umhlaba uyazamazama,

izizwe azinakuma ngokufutheka kwakhe.

11“Niyakusho kanje kubo, nithi: ‘Onkulunkulu abangenzanga izulu nomhlaba, labo bayakubhubha emhlabeni nangaphansi kwezulu.’ ”

12Wawenza umhlaba ngamandla akhe,

walimisa izwe ngokuhlakanipha kwakhe,

ngokuqonda kwakhe waleneka izulu.

13Lapho elizwakalisa izwi lakhe,

kungukuhlokoma kwamanzi ezulwini;

uzikhuphula izinkungu emikhawulweni yomhlaba,

enzele imvula unyazi,

awukhiphe umoya endlini yengcebo.

14Bonke abantu bayiziphukuphuku,

abanakwazi;

bonke abakhandi bajabhiswa nezithombe zabo ezibaziweyo,

ngokuba izithombe zabo ezibunjiweyo zingamanga,

nomoya awukho kuzo.

15Ziyize, umsebenzi wenkohliso;

ngesikhathi sokuhanjelwa kwabo ziyakubhubha.

16Oyisabelo sikaJakobe akanjengalezo,

ngokuba nguye obumbile konke;

u-Israyeli uyisizwe sefa lakhe,

nguJehova Sebawoti igama lakhe.

Ukumenyezelwa kokuthunjwa

17Qoqa umshuqulo wakho ezweni

wena ohlezi ekuvinjezelweni.

18Ngokuba usho kanje uJehova, uthi:

“Bheka, ngiyakubazwiba abakhileyo

ezweni ngalo mzuzwana,

ngibacindezele ukuze bakuzwe.”

19Maye kimina ngenxa yokulimala kwami!

Ukushaywa kwami kunzima.

Kepha ngithi mina:

“Nempela lokhu kulusizi lwami,

ngiyakuluthwala.”

20Itende lami lichithakele,

zonke izintambo zami zigqabukile;

abantwana bami basukile kimi,

kabasekho;

kasekho owokwelula itende lami

nowokumisa izilenge zami.

21Ngokuba abelusi bayiziphukuphuku,

abamfunanga uJehova;

ngalokho abaphumelelanga,

nomhlambi wabo wonke uhlakazekile.

22Bheka, kusondela izwi lombiko,

nokuzamazama okukhulu okuvela ezweni lasenyakatho,

ukuba kwenze imizi yakwaJuda ibe yincithakalo,

indawo yokuhlala kwamakhanka.

23Ngiyazi, Jehova,

ukuthi indlela yomuntu ayikuye uqobo;

akukuyo indoda ukuba ihambe,

iqondise izinyathelo zayo.

24Ngilaye, Jehova,

kepha ngokwahlulela,

kungabi ngentukuthelo yakho,

funa ungenze into engelutho.

25Thulula ukufutheka kwakho phezu

kwabezizwe abangakwaziyo

naphezu kwemindeni engalibizi igama lakho,

ngokuba bamdlile uJakobe;

yebo, bamdlile bamqeda,

balichitha ikhaya lakhe.

11

Amazwi esivumelwano

111Izwi elafika kuJeremiya livela kuJehova, lithi: 2“Zwanini amazwi alesi sivumelwano, nikhulume kubantu bakwaJuda nakwabakhileyo eJerusalema, 3uthi kubo: Usho kanje uJehova, uNkulunkulu ka-Israyeli: ‘Makaqalekiswe umuntu ongezwa amazwi alesi sivumelwano, 4engayala ngawo oyihlo mhla ngibakhipha ezweni laseGibithe, isithando sensimbi,’ ngokuthi: ‘Zwanini izwi lami, nilenze njengakho konke enginiyala ngakho, nibe ngabantu bami, mina ngibe nguNkulunkulu wenu, 5ukuba ngisiqinise isifungo engasifunga koyihlo ukubanika izwe elichichima ubisi nezinyosi’ – njenganamuhla.”

Ngase ngiphendula ngithi: “Amen, Jehova.”

6Wayesethi uJehova kimi: “Memeza onke lawa mazwi emizini yakwaJuda nasezitaladini zaseJerusalema, uthi: ‘Zwanini amazwi alesi sivumelwano, niwenze. 7Ngokuba ngibayalile nokubayala oyihlo osukwini engabakhuphula ngalo ezweni laseGibithe kuze kube namuhla, ngibayalile, ngathi: “Yizwani izwi lami.” 8Kepha abalalela, ababekanga izindlebe zabo, kepha bahamba, kwaba yilowo nalowo ngobulukhuni benhliziyo yakhe embi; ngase ngehlisela phezu kwabo onke amazwi alesi sivumelwano engabayala ukuwenza, kepha kabawenzanga.’ ”

9Wayesethi uJehova kimi: “Kufunyenwe uzungu phakathi kwabantu bakwaJuda naphakathi kwabakhileyo eJerusalema. 10Babuyele ebubini bawoyise bokuqala abala ukuzwa amazwi ami, balandela abanye onkulunkulu ukuba babakhonze: indlu ka-Israyeli nendlu kaJuda zisaphulile isivumelwano sami engasenza nawoyise. 11Ngalokho usho kanje uJehova, uthi: ‘Bheka, ngiyakwehlisela okubi phezu kwabo abangayikuba nakuphuma kukho; bayakukhala kimi, kepha angiyikubezwa. 12Imizi yakwaJuda nabakhileyo eJerusalema bayakukhala konkulunkulu ababashisela impepho, kepha abayikubasindisa neze ngesikhathi sokuhlupheka kwabo. 13Ngokuba njengomumo wemizi yakho, banjalo onkulunkulu bakho, Juda, nanjengomumo wezitaladi zaseJerusalema nimisele uBosheti* ama-altare, ama-altare okushisela uBali impepho.’

14“Ngalokhu ungabakhulekeli laba bantu, ungabaphakamiseli ukukhala nokuthandaza, ngokuba angiyikubezwa mhla bekhala kimi ngokuhlupheka kwabo.

15“Othandiweyo wami unani endlini yami

lapho enza amacebo nabaningi na?

Inyama engcwele ingavela kuwe,

lokhu ujabula ngokwenza okubi, na?”

16UJehova wabiza igama lakho

ngokuthi umnqumo oluhlaza obukekayo,

onezithelo ezinhle;

ngomsindo wesidumo esikhulu

uyakuphemba umlilo kuwo,

kwaphuke amagatsha awo.

17“UJehova Sebawoti owakutshala ukhulumile okubi phezu kwakho ngenxa yokubi kwendlu yakwa-Israyeli nokwendlu yakwaJuda abakwenzile ukuba bangicunule ngokushisela uBali impepho.”

18UJehova wangazisa, ngakwazi; khona wangibonisa izenzo zabo. 19Kepha mina nganginjengewundlu eliyiswa ekuhlatshweni; ngangingazi ukuthi bangicebela amacebo, bethi:

“Masiwuchithe umuthi kanye nezithelo zawo,

simnqume ezweni labaphilayo,

igama lakhe lingabe lisakhunjulwa.”

20Jehova Sebawoti,

mahluleli olungileyo,

ovivinya izinso nenhliziyo,

mangibone ukuphindisela kwakho kubo,

ngokuba ngibonakalisile indaba yami kuwe.

21“Ngalokho usho kanje uJehova ngabantu base-Anathoti abafuna ukuphila kwakho, bathi: ‘Awuyikuprofetha ngegama likaJehova, ukuze ungafi ngesandla sethu;’ 22ngalokho usho kanje uJehova Sebawoti, uthi: ‘Bheka, ngiyakubahambela; izinsizwa ziyakufa ngenkemba; amadodana abo namadodakazi abo ayakufa ngendlala, 23nensali ayiyikuba khona kubo, ngokuba ngiyakubehlisela abantu base-Anathoti okubi ngomnyaka wokuhanjelwa kwabo.’ ”