IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
5

Ihubo likaDebora noBaraki

51Base behlabelela oDebora noBaraki indodana ka-Abinohama ngalolo suku, bethi:

2

5:2
AbAhl. 4:10
“Ngokuba abaholi beholile

kwa-Israyeli,

ngokuba abantu bezinikela ngenhliziyo,

bongani uJehova.

3“Yizwani nina makhosi;

bekani indlebe nina zikhulu;

mina, yebo, mina ngiyakuhlabelela kuJehova,

ngihubele kuJehova uNkulunkulu ka-Israyeli.

4

5:4
Eks. 19:16
Dut. 2:3
33:2
AmaH. 68:7
77:17
97:5
114:7
“Jehova, ekuphumeni kwakho eSeyiri,

ekusukeni kwakho ezweni lakwa-Edomi

umhlaba wazamazama, namazulu aconsa,

yebo, amafu aconsa amanzi.

5Izintaba zathuthumela ebusweni

bukaJehova,

yebo, nalo iSinayi lelo,

ebusweni bukaJehova uNkulunkulu ka-Israyeli.

6

5:6
AbAhl. 3:31
“Ezinsukwini zikaShamgari indodana

ka-Anati,

ezinsukwini zikaJayeli imendo yayishiyiwe;

ababeyakuhamba ngemendo bahamba ngemikhondo.

7

5:7
AbAhl. 4:4
Abaholi baphela kwa-Israyeli,

banqamuka,

ngaze ngavuka mina Debora,

ngavuka ngingunina kwa-Israyeli.

8

5:8
Dut. 32:17
1 Sam. 13:9
Bakhetha onkulunkulu abasha;

lapho kwafika impi emasangweni;

kwabonwa isihlangu noma umkhonto yini

phakathi kwezinkulungwane ezingamashumi amane kwa-Israyeli na?

9Inhliziyo yami ikubabusi

bakwa-Israyeli

abazinikelayo ngenhliziyo phakathi kwabantu;

bongani uJehova.

10“Nina enigibela izimbongolo

ezimhlophe,

nina enihlezi emacansini,

nani enihamba ngendlela, kulandeni.

11Ekwahlukaniseni impango phakathi

kwemiqengqe yamanzi

balanda khona izenzo ezilungileyo zikaJehova,

ukulunga kokubusa kwakhe kwa-Israyeli;

khona abantu bakaJehova behlela emasangweni.

12“ ‘Vuka, vuka, Debora!

Vuka, vuka, uhube ihubo!

Vuka, Baraki, uthumbe abathunjwa bakho,

wena ndodana ka-Abinohama!’

13“Khona wayenza insali ukuba ibuse

abakhulu;

abantu bakaJehova bangibeka ukuba ngibuse iziqhwaga.

14

5:14
Josh. 17:1
AbAhl. 12:15
Kwavela kwa-Efrayimi abampande yabo ikuma-Amaleki;

emva kwakho nguBenjamini phakathi kwabantu bakho.

KwaMakiri kwavela ababusi,

kwaZebuloni abaphethe intonga yomholi.

15Izikhulu zakwa-Isakare zazinaye

uDebora;

njengo-Isakare, kanjalo noBaraki;

behlela ngokushesha esigodini ezinyathelweni zakhe.

Ngaseminonjaneni yakwaRubeni

kwakukhona ukululekana okukhulu kwenhliziyo.

16Wahlalelani ezibayeni zezimvu

ukuzwa ikhwelo lemihlambi na?

Ngaseminonjaneni yakwaRubeni

kwakukhona ukululekana okukhulu kwenhliziyo.

17

5:17
Josh. 13:24
19:24,40
UGileyadi wahlala phesheya

kweJordani;

uDani walibalelani emikhunjini na?

U-Asheri wahlala ngasogwini lolwandle,

wasala ngasemathekwini akhe.

18UZebuloni wayengabantu abazidela

kwaze kwaba sekufeni,

uNafetali kanjalo ezindaweni eziphakemeyo zezwe.

19“Amakhosi afika alwa,

alwa amakhosi aseKhanani

eThahanaki ngasemanzini aseMegido;

awathathanga nzuzo yamali.

20

5:20
Eks. 14:24
Josh. 10:12
AbAhl. 4:15
Kwaliwa ezulwini;

izinkanyezi ezindleleni zazo zalwa noSisera.

21

5:21
AbAhl. 4:13
Umfudlana iKishoni wabakhukhula,

umfudlana wamandulo, umfudlana iKishoni.

Awu, mphefumulo wami, nyathela ngamandla.

22Khona zadubuza izinselo zamahhashi

ngokugadula, ukugadula kwezinkweli zawo.

23‘Qalekisani iMerozi,’ kwasho ingelosi

kaJehova;

‘qalekisani nokuqalekisa abantu balo,

ngokuba abezanga ukumsiza uJehova

ukuba bamsize uJehova ukulwa neziqhwaga.’

24

5:24
AbAhl. 4:17
“Uyakubusiswa phezu kwabesifazane

uJayeli

umkaHebere umKheni,

abusiswe phezu kwabesifazane basematendeni.

25Wacela amanzi, wamupha ubisi,

wamlethela amangqanga ngesitsha samakhosi.

26Wafaka isandla sakhe

esikhonkwaneni,

esokunene sakhe esandweni sezisebenzi;

ngesando wamshaya uSisera,

wadebeza ikhanda lakhe,

yebo, wamgqobhoza, wambhoboza esikhaleni sendlebe.

27Wakhothama ngasezinyaweni zakhe,

wawa, walala;

ngasezinyaweni zakhe wafola, wawa;

lapho wakhothama khona, wawela khona efile.

28“Wabheka efasiteleni, wamemeza,

unina kaSisera wathi eheleni:

‘Inqola yakhe ilibalelani ukufika na?

Zilibaziselwani izinyawo zezinqola zakhe na?’

29Amakhosazana akhe ahlakaniphileyo amphendula,

yebo, wazibuyisela yena uqobo impendulo ngokuthi:

30‘Angithi batholile babelana impango?

Intombi, yebo, izintombi ezimbili endodeni ngayinye;

kuSisera impango yezingubo ezinemibala,

impango yezingubo ezinemibala ezifekethisiweyo;

izingubo ezimbili ezinemibala ezifekethisiweyo zezintamo

zaba yimpango.’

31

5:31
AmaH. 19:5
Math. 13:43
“Mazibhubhe kanjalo zonke izitha

zakho, Jehova;

kepha abamthandayo mababe njengelanga,

lapho liphuma ngamandla alo.”

Izwe selaba nokuthula iminyaka engamashumi amane.

6

Ukubizwa kukaGideyoni

61Kepha abantwana bakwa-Israyeli benza okubi emehlweni kaJehova; uJehova wabanikela esandleni sakwaMidiyani iminyaka eyisikhombisa. 2Isandla sakwaMidiyani samahlula u-Israyeli; ngenxa yakwaMidiyani abantwana bakwa-Israyeli bazenzela imihume yasezintabeni, nemigede, nezinqaba. 3

6:3
Dut. 28:33
Kwathi nxa abakwa-Israyeli sebelimile, abakwaMidiyani benyuka nama-Amaleki nabasempumalanga, bakhuphukela kubo, 4bamisa mayelana nabo, bachitha izithelo zomhlaba kwaze kwaba seGaza, abashiyanga kudla kwa-Israyeli, nazimvu, nazinkomo, nazimbongolo. 5Ngokuba benyuka nezinkomo zabo namatende abo, bafika njengesikhonyane ngobuningi; babengenakubalwa bona namakamela abo; bafika ezweni ukuba baliqede. 6Abakwa-Israyeli baphela amandla ngenxa yakwaMidiyani; base bekhala abantwana bakwa-Israyeli kuJehova.

7Kwathi lapho abantwana bakwa-Israyeli besakhala kuJehova ngenxa yakwaMidiyani, 8uJehova wathuma umprofethi kubantwana bakwa-Israyeli, wathi kubo: “Usho kanje uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli, uthi: ‘Ngakukhuphula eGibithe, ngakukhipha endlini yobugqila, 9nganophula esandleni sabaseGibithe nasesandleni sabo bonke abanicindezelayo, ngabaxosha phambi kwenu, nganinika izwe labo, 10

6:10
2 AmaKh. 17:35,38
ngathi kini: “NginguJehova uNkulunkulu wenu; aniyikwesaba onkulunkulu bama-Amori enihlala ezweni lawo,” kepha kanilalelanga izwi lami.’ ”

11Kwafika ingelosi kaJehova, yahlala phansi kwe-oki* lase-Ofira likaJowashi umAbiyezeri; indodana yakhe uGideyoni yayibhula ukolweni esikhamweni sewayini ukuba amthukusele abakwaMidiyani. 12Ingelosi kaJehova yabonakala kuye, yathi kuye: “UJehova unawe wena qhawe elinamandla.”

13

6:13
Eks. 13:14
UGideyoni wathi kuyo: “O nkosi yami, uma uJehova enathi, konke lokhu kusehlele ngani na? Ziphi izimangaliso zakhe abasitshela ngazo obaba, bathi: ‘UJehova akasikhuphulanga eGibithe na?’ Kepha manje uJehova usilahlile, wasinikela esandleni sakwaMidiyani.”

14

6:14
Heb. 11:32
UJehova wambheka, wathi: “Hamba ngalawa mandla akho, umsindise u-Israyeli esandleni sakwaMidiyani; angikuthumanga na?”

15Wathi kuye: “O Nkosi, ngiyakumsindisa u-Israyeli ngantoni na? Bheka, umndeni wami umpofu kwaManase, mina ngingomncinyane endlini kababa.”

16

6:16
Eks. 3:12
UJehova wathi kuye: “Impela ngiyakuba nawe; uyakubabulala abakwaMidiyani kungathi bangumuntu munye.”

17Wathi kuye: “Uma ngifumene umusa emehlweni akho, unginike isibonakaliso ukuthi nguwe okhuluma nami. 18Ake ungamuki lapha, ngize ngibuyele kuwe, ngilethe isipho sami, ngisibeke phambi kwakho.”

Wayesethi: “Ngiyakuhlala uze ubuye.”

19UGideyoni wangena, walungisa izinyane lembuzi namaqebelengwane angenamvubelo e-efa* lempuphu; wayibeka inyama eqomeni, wawuthela umhluzi ekhanzini, wakukhiphela kuye phansi kwe-oki,* wakunikela.

20Ingelosi kaNkulunkulu yathi kuye: “Thatha inyama namaqebelengwane angenamvubelo, ukubeke edwaleni leli, uwuthulule umhluzi.” Wenze njalo. 21

6:21
Lev. 9:24
1 AmaKh. 18:38
2 IziKr. 7:1
Ingelosi kaJehova yase yelula isihloko sentonga esesandleni sayo, yathinta inyama namaqebelengwane angenamvubelo; kwenyuka umlilo edwaleni, wadla waqeda inyama namaqebelengwane angenamvubelo; ingelosi kaJehova yayisimuka emehlweni akhe. 22
6:22
Eks. 32:20
AbAhl. 13:22
Wayesebona uGideyoni ukuthi iyingelosi kaJehova; uGideyoni wathi: “Maye, Nkosi Nkulunkulu! Ngokuba ngibonile ingelosi kaJehova ubuso nobuso.”

23UJehova wathi kuye: “Ukuthula makube kuwe; ungesabi, awuyikufa.”

24UGideyoni wamakhela uJehova i-altare khona, waliqamba igama lokuthi iJehova Shalomi; kuze kube namuhla lisekhona e-Ofira lama-Abiyezeri.

25

6:25
Dut. 7:5
Kwathi ngalobo busuku uJehova wathi kuye: “Thatha iduna likayihlo nenye inkunzi eneminyaka eyisikhombisa, ubhidlize i-altare likaBali uyihlo analo, ugawule u-Ashera* ongakulo, 26umakhele uJehova uNkulunkulu wakho i-altare esiqongweni sale nqaba ngokuhlelekileyo, uyithathe inkunzi yesibili, unikele ngomnikelo wokushiswa ngezinkuni zika-Ashera* ozakumgawula.”

27UGideyoni wayesethatha amadoda ayishumi ezincekwini zakhe, wenza njengalokho uJehova ekhulumile kuye; kwathi lokhu ebesaba abendlu kayise nabantu bomuzi ukuba angakwenzi emini, wakwenza ebusuku.

28Lapho abantu bomuzi bevuka ekuseni kakhulu, bheka, i-altare likaBali lase libhidliziwe, no-Ashera* owayengakulo wayegawuliwe, nenkunzi yesibili yayinikelwe phezu kwe-altare elalakhiwe.

29Bakhuluma omunye komunye, bathi: “Kwenziwe ngubani lokhu na?”

Lapho becinga bebuza, bathi: “NguGideyoni indodana kaJowashi owenze lokhu.”

30Base bethi abantu bomuzi kuJowashi: “Khipha indodana yakho ukuba ife, ngokuba ilibhidlizile i-altare likaBali nangokuba imgawulile u-Ashera* owayengakulo.”

31

6:31
1 AmaKh. 18:21
UJowashi wathi kubo bonke ababemi ngakuye: “Niyakumlwela uBali, nimsindise yena, na? Oyakumlwela uBali, makabulawe kusasa ekuseni; uma engunkulunkulu, makazilwele yena, lokhu kukhona olibhidlizile i-altare lakhe.” 32
6:32
AbAhl. 7:1
Ngalokho ngalolo suku wambiza ngokuthi uJerubali,* ethi: “UBali makalwe naye ngokuba elibhidlizile i-altare lakhe.”

Ukuqala kokukhululwa kwabakwa-Israyeli nguGideyoni

33Kwabuthana bonke abakwaMidiyani, nama-Amaleki, nabasempumalanga, bawela, bamisa esiGodini saseJizreyeli. 34

6:34
1 IziKr. 12:18
24:20
Luk. 24:49
Kepha uMoya kaJehova wammboza uGideyoni, wabetha icilongo, kwabuthana ama-Abiyezeri, amlandela. 35Wathuma izithunywa kulo lonke lakwaManase, nabo babuthana, bamlandela; wathuma izithunywa ku-Asheri, nakuZebuloni, nakuNafetali, bakhuphuka ukuba babahlangabeze.

36UGideyoni wathi kuNkulunkulu: “Uma uzakusindisa u-Israyeli ngesandla sami, njengalokho ukhulumile, 37bheka, ngiyakubeka uboya obugundiweyo esibuyeni; uma kukhona amazolo eboyeni bodwa komile emhlabathini wonke, ngiyakwazi ukuthi uzakusindisa u-Israyeli ngesandla sami, njengalokho ukhulumile.” 38Kwaba njalo, ngokuba wavuka ekuseni ngangomuso, wabucindezela uboya, wakhama amazolo eboyeni, kwagcwala isitsha amanzi.

39

6:39
Gen. 18:30
UGideyoni wathi kuNkulunkulu: “Intukuthelo yakho mayingangivutheli, ngizakukhuluma kanye kuphela: Ake ngilinge kanye kuphela ngoboya; makube komile eboyeni bodwa, kube khona amazolo emhlabathini wonke.” 40Wenze njalo uNkulunkulu ngalobo busuku, ngokuba kwakomile eboyeni bodwa, kepha emhlabathini wonke kwakukhona amazolo.

7

UGideyoni uyanqoba abakwaMidiyani

71

7:1
AbAhl. 6:32
UJerubali* onguGideyoni nabantu bonke ababenaye bavuka ekuseni, bamisa ngasemthonjeni waseHarodi; ikamu* lakwaMidiyani lalingasenyakatho kwabo ngasegqumeni laseMore esigodini. 2
7:2
Dut. 8:17
UJehova wathi kuGideyoni: “Abantu abanawe baningi kakhulu ukuba nginikele abakwaMidiyani esandleni sabo, funa u-Israyeli aziqhenye ngakimi ngokuthi: ‘Isandla sami singisindisile.’ 3
7:3
Dut. 20:8
Ngalokho memeza ezindlebeni zabantu, uthi: ‘Owesabayo ethuthumela makabuye, amuke entabeni yakwaGileyadi!’ ” Kwabuya abantu abayizinkulungwane ezingamashumi amabili nambili, kwasala abayizinkulungwane eziyishumi.

4UJehova wathi kuGideyoni: “Abantu base baningi; behlisele ngasemanzini, ngikulingele bona khona; kuyakuthi lowo engizakusho ngaye kuwe ukuthi: ‘Lo uzakuhamba nawe,’ yena ahambe nawe; nalowo engizakusho ngaye kuwe ukuthi: ‘Lo akayikuhamba nawe,’ yena akayikuhamba.”

5Wayesebehlisela abantu ngasemanzini; uJehova wathi kuGideyoni: “Bonke abaxhapha amanzi ngolimi lwabo njengokuxhapha kwenja babeke bodwa, kanjalo nabo bonke abaguqa ngamadolo ukuba baphuze.” 6Umumo wabaxhaphayo bebeka isandla emlonyeni wawungamadoda angamakhulu amathathu, kepha bonke abanye abantu baguqa ngamadolo ukuba baphuze amanzi.

7

7:7
1 Sam. 14:6
2 IziKr. 14:11
Wayesethi uJehova kuGideyoni: “Ngalawo madoda amakhulu amathathu axhaphayo ngizakunisindisa, ngibanikele abakwaMidiyani esandleni sakho; bonke abanye abantu mabahambe, yilowo nalowo aye endaweni yakhe.” 8Abantu base bethatha umphako ngesandla sabo namacilongo abo; bonke abanye abakwa-Israyeli wabathuma, kwabayilowo nalowo etendeni lakhe, wagcina lawo madoda amakhulu amathathu; ikamu* lakwaMidiyani laliphansi kwakhe esigodini. 9Kwathi ngalobo busuku uJehova wathi kuye: “Vuka wehlele ekamu, ngokuba sengilinikele esandleni sakho. 10Kepha uma wesaba ukwehla, yehla noPhura udibi lwakho, niye ekamu; 11uzakuzwa ukuthi bathini, andukuba kuqiniswe izandla zakho ukuba wehlele ekamu.” Khona wehla noPhura udibi lwakhe emaphethelweni abahlomileyo abasekamu. 12
7:12
AbAhl. 6:3,5,33
AbakwaMidiyani nama-Amaleki nabo bonke abasempumalanga bahlala esigodini njengesikhonyane ngobuningi; amakamela abo ayengenakubalwa, engangesihlabathi esisogwini lolwandle ngobuningi.

13Lapho efika uGideyoni, bheka, umuntu wayelandisa umngane wakhe iphupho, wathi: “Ngaphupha iphupho; bheka, iqebelengwane lesinkwa sebhali* lagingqikela ekamu lakwaMidiyani, lafika etendeni, lalishaya laze lawa, laligumbuqela, labhadalala.”

14Umngane wakhe waphendula wathi: “Lokhu akulutho ngaphandle kwenkemba kaGideyoni indodana kaJowashi, umuntu wakwa-Israyeli; uNkulunkulu unikele esandleni sakhe uMidiyani nempi yonke.”

15Kwathi uGideyoni ekuzwa ukulandwa kwephupho nokuchazwa kwalo, wakhuleka; wabuyela ekamu lakwa-Israyeli, wathi: “Vukani, ngokuba uJehova unikele esandleni senu impi yakwaMidiyani.” 16Wahlukanisela amadoda angamakhulu amathathu izigaba ezintathu, wawanika, kwaba yileyo naleyo amacilongo ezandleni zawo, nezitsha ezingenalutho, nezimbaqa zisezitsheni.

17Wathi kuwo: “Ngibukeni, nenze kanjalo; bhekani, nxa nifika emaphethelweni ekamu, kuyakuthi njengalokho kwenza mina, nenze nani. 18Nxa ngibetha icilongo, mina nabo bonke abanami, bethani nani amacilongo nxazonke zekamu, nithi: ‘EkaJehova nekaGideyoni!’ ”

19UGideyoni namadoda ayikhulu ayenaye base befika emaphethelweni ekamu ngasekuqaleni komlindo ophakathi, besand' ukubeka abalindi; babetha amacilongo, baphohloza izitsha abaziphetheyo ngezandla. 20Izigaba zontathu zabetha amacilongo, zaphohloza izitsha, zaphatha izimbaqa ngezandla zokhohlo namacilongo ngezandla zokunene ukuba ziwabethe; zamemeza zathi: “Inkemba kaJehova nekaGideyoni!” 21Onke amadoda ayemi, kwaba yileyo naleyo, ahaqa ikamu; bonke abasekamu bagijima bamemeza.

22

7:22
1 Sam. 14:20
2 IziKr. 20:23
AmaH. 83:9
Abetha amacilongo angamakhulu amathathu, uJehova wabhekisa inkemba yalowo nalowo ngakumngane wakhe nakulo ikamu lonke; ikamu labaleka kwaze kwaba seBeti Shitha ngaseSerera, laze lafika emkhawulweni we-Abela Mehola ngaseThabati. 23Amadoda akwa-Israyeli ayebuthene evela kwaNafetali, nakwa-Asheri, nakulo lonke lakwaManase, abaxosha abakwaMidiyani. 24UGideyoni wayesethuma izithunywa ezintabeni zonke zakwa-Efrayimi, wathi: “Yehlani, nihlangabezane nabakwaMidiyani, nibavimbe emanzini kuze kube seBetha Bara naseJordani.” Onke amadoda akwa-Efrayimi ayesebuthana, abavimbela emanzini kwaze kwaba seBetha Bara naseJordani. 25
7:25
AmaH. 83:11
Isaya 9:4
10:26
Abamba izikhulu ezimbili zakwaMidiyani, o-Orebi noZebi, ambulala u-Orebi ngasedwaleni lika-Orebi, noZebi bambulala ngasesikhamweni sewayini sikaZebi, abaxosha abakwaMidiyani; aletha ikhanda lika-Orebi nelikaZebi kuGideyoni phesheya kweJordani.