IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
5

Ihubo likaDebora noBaraki

51Base behlabelela oDebora noBaraki indodana ka-Abinohama ngalolo suku, bethi:

2

5:2
AbAhl. 4:10
“Ngokuba abaholi beholile

kwa-Israyeli,

ngokuba abantu bezinikela ngenhliziyo,

bongani uJehova.

3“Yizwani nina makhosi;

bekani indlebe nina zikhulu;

mina, yebo, mina ngiyakuhlabelela kuJehova,

ngihubele kuJehova uNkulunkulu ka-Israyeli.

4

5:4
Eks. 19:16
Dut. 2:3
33:2
AmaH. 68:7
77:17
97:5
114:7
“Jehova, ekuphumeni kwakho eSeyiri,

ekusukeni kwakho ezweni lakwa-Edomi

umhlaba wazamazama, namazulu aconsa,

yebo, amafu aconsa amanzi.

5Izintaba zathuthumela ebusweni

bukaJehova,

yebo, nalo iSinayi lelo,

ebusweni bukaJehova uNkulunkulu ka-Israyeli.

6

5:6
AbAhl. 3:31
“Ezinsukwini zikaShamgari indodana

ka-Anati,

ezinsukwini zikaJayeli imendo yayishiyiwe;

ababeyakuhamba ngemendo bahamba ngemikhondo.

7

5:7
AbAhl. 4:4
Abaholi baphela kwa-Israyeli,

banqamuka,

ngaze ngavuka mina Debora,

ngavuka ngingunina kwa-Israyeli.

8

5:8
Dut. 32:17
1 Sam. 13:9
Bakhetha onkulunkulu abasha;

lapho kwafika impi emasangweni;

kwabonwa isihlangu noma umkhonto yini

phakathi kwezinkulungwane ezingamashumi amane kwa-Israyeli na?

9Inhliziyo yami ikubabusi

bakwa-Israyeli

abazinikelayo ngenhliziyo phakathi kwabantu;

bongani uJehova.

10“Nina enigibela izimbongolo

ezimhlophe,

nina enihlezi emacansini,

nani enihamba ngendlela, kulandeni.

11Ekwahlukaniseni impango phakathi

kwemiqengqe yamanzi

balanda khona izenzo ezilungileyo zikaJehova,

ukulunga kokubusa kwakhe kwa-Israyeli;

khona abantu bakaJehova behlela emasangweni.

12“ ‘Vuka, vuka, Debora!

Vuka, vuka, uhube ihubo!

Vuka, Baraki, uthumbe abathunjwa bakho,

wena ndodana ka-Abinohama!’

13“Khona wayenza insali ukuba ibuse

abakhulu;

abantu bakaJehova bangibeka ukuba ngibuse iziqhwaga.

14

5:14
Josh. 17:1
AbAhl. 12:15
Kwavela kwa-Efrayimi abampande yabo ikuma-Amaleki;

emva kwakho nguBenjamini phakathi kwabantu bakho.

KwaMakiri kwavela ababusi,

kwaZebuloni abaphethe intonga yomholi.

15Izikhulu zakwa-Isakare zazinaye

uDebora;

njengo-Isakare, kanjalo noBaraki;

behlela ngokushesha esigodini ezinyathelweni zakhe.

Ngaseminonjaneni yakwaRubeni

kwakukhona ukululekana okukhulu kwenhliziyo.

16Wahlalelani ezibayeni zezimvu

ukuzwa ikhwelo lemihlambi na?

Ngaseminonjaneni yakwaRubeni

kwakukhona ukululekana okukhulu kwenhliziyo.

17

5:17
Josh. 13:24
19:24,40
UGileyadi wahlala phesheya

kweJordani;

uDani walibalelani emikhunjini na?

U-Asheri wahlala ngasogwini lolwandle,

wasala ngasemathekwini akhe.

18UZebuloni wayengabantu abazidela

kwaze kwaba sekufeni,

uNafetali kanjalo ezindaweni eziphakemeyo zezwe.

19“Amakhosi afika alwa,

alwa amakhosi aseKhanani

eThahanaki ngasemanzini aseMegido;

awathathanga nzuzo yamali.

20

5:20
Eks. 14:24
Josh. 10:12
AbAhl. 4:15
Kwaliwa ezulwini;

izinkanyezi ezindleleni zazo zalwa noSisera.

21

5:21
AbAhl. 4:13
Umfudlana iKishoni wabakhukhula,

umfudlana wamandulo, umfudlana iKishoni.

Awu, mphefumulo wami, nyathela ngamandla.

22Khona zadubuza izinselo zamahhashi

ngokugadula, ukugadula kwezinkweli zawo.

23‘Qalekisani iMerozi,’ kwasho ingelosi

kaJehova;

‘qalekisani nokuqalekisa abantu balo,

ngokuba abezanga ukumsiza uJehova

ukuba bamsize uJehova ukulwa neziqhwaga.’

24

5:24
AbAhl. 4:17
“Uyakubusiswa phezu kwabesifazane

uJayeli

umkaHebere umKheni,

abusiswe phezu kwabesifazane basematendeni.

25Wacela amanzi, wamupha ubisi,

wamlethela amangqanga ngesitsha samakhosi.

26Wafaka isandla sakhe

esikhonkwaneni,

esokunene sakhe esandweni sezisebenzi;

ngesando wamshaya uSisera,

wadebeza ikhanda lakhe,

yebo, wamgqobhoza, wambhoboza esikhaleni sendlebe.

27Wakhothama ngasezinyaweni zakhe,

wawa, walala;

ngasezinyaweni zakhe wafola, wawa;

lapho wakhothama khona, wawela khona efile.

28“Wabheka efasiteleni, wamemeza,

unina kaSisera wathi eheleni:

‘Inqola yakhe ilibalelani ukufika na?

Zilibaziselwani izinyawo zezinqola zakhe na?’

29Amakhosazana akhe ahlakaniphileyo amphendula,

yebo, wazibuyisela yena uqobo impendulo ngokuthi:

30‘Angithi batholile babelana impango?

Intombi, yebo, izintombi ezimbili endodeni ngayinye;

kuSisera impango yezingubo ezinemibala,

impango yezingubo ezinemibala ezifekethisiweyo;

izingubo ezimbili ezinemibala ezifekethisiweyo zezintamo

zaba yimpango.’

31

5:31
AmaH. 19:5
Math. 13:43
“Mazibhubhe kanjalo zonke izitha

zakho, Jehova;

kepha abamthandayo mababe njengelanga,

lapho liphuma ngamandla alo.”

Izwe selaba nokuthula iminyaka engamashumi amane.