IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
5

Izicebi ezingalungile

51

5:1
Luk. 6:24
1 Thim. 6:9
Minani nina bacebileyo; khalani, nilile ngezinhlupheko eziyakunehlela. 2
5:2
Math. 6:19
Ingcebo yenu ibolile, nezingubo zenu zidliwe yizinundu; 3igolide lenu nesiliva kugwalile, nokugwala kwakho kuyakuba ngufakazi ngakini, kudle inyama yenu njengomlilo. Niqongelele ingcebo ezinsukwini zokuphela. 4
5:4
Gen. 18:20
Lev. 19:13
Dut. 24:14
Jobe 31:38
Mal. 3:5
Bhekani, umvuzo wezisebenzi ezavuna amasimu enu eniwugodlileyo uyakhala, nokukhala kwabavunileyo kungenile ezindlebeni zeNkosi Sebawoti. 5
5:5
Jobe 21:12
Jer. 25:34
Luk. 12:16
16:19
Nibusile emhlabeni, natamasa; ninonisile izinhliziyo zenu ngosuku lokuhlaba. 6
5:6
Math. 5:39
Nilahlile, nabulala olungileyo; akamelani nani.

Ukubekezela

7

5:7
Dut. 11:14
Zak. 10:1
Heb. 10:36
Ngakho bekezelani, bazalwane, ize ifike iNkosi. Bhekani, umlimi uyalindela isithelo somhlaba esiyigugu, ebekezelela sona, size sithole imvula yokuqala neyamuva. 8
5:8
1 Kor. 10:11
Bekezelani nani, niqinise izinhliziyo zenu, ngokuba ukufika kweNkosi kusondele. 9Ningavungamelani, bazalwane, ukuba ningahlulelwa; bhekani, umahluleli umi ngaseminyango.

10

5:10
Math. 5:12
Bazalwane, misani abaprofethi ababekhuluma egameni leNkosi babe yisibonelo sokuhlupheka nokubekezela. 11
5:11
Jobe 1:20
42:10,12
AmaH. 103:8
Bhekani, babusisiwe abakhuthazelayo; nizwile ngokukhuthazela kukaJobe, nibonile impetho yeNkosi ukuthi iNkosi inesihe esikhulu nesihawu.

Ukufunga

12

5:12
Math. 5:33
Kepha phezu kwakho konke, bazalwane bami, ningafungi; ningafungi izulu noma umhlaba noma esinye isifungo; kodwa uyebo wenu makabe nguyebo, noqhabo uqhabo, ukuze ningaweli ekwahlulelweni.

Ukukhuleka

13

5:13
AmaH. 50:15
Ef. 5:19
Kukhona ohluphekayo phakathi kwenu na? Makakhuleke; kukhona owenamileyo na? Makahube. 14
5:14
Mark. 6:13
16:18
Kukhona ogulayo phakathi kwenu na? Makabize amalunga ebandla, amkhulekele, amgcobe ngamafutha egameni leNkosi. 15
5:15
AmaH. 30:2
Umkhuleko wokukholwa uyakumsindisa ogulayo, iNkosi imvuse; noma enzile izono, uzakuthethelelwa zona. 16
5:16
IzA. 15:29
Ngakho, vumani izono omunye komunye, nikhulekelane ukuba niphulukiswe. Umkhuleko oqinileyo wolungileyo unamandla kakhulu.

17

5:17
1 AmaKh. 17:1
Luk. 4:25
U-Eliya wayengumuntu efana nathi; wakhuleka nokukhuleka ukuba lingani; alinanga emhlabeni iminyaka emithathu nezinyanga eziyisithupha. 18
5:18
1 AmaKh. 18:41
Wabuye wakhuleka; izulu lana imvula, nomhlaba wathela izithelo zawo.

Abadukisiweyo

19

5:19
Math. 18:15
Gal. 6:1
Bazalwane bami, uma omunye kini eduka eqinisweni, omunye ambuyise, 20
5:20
IzA. 10:12
yazini ukuthi obuyisile isoni ekudukeni kwendlela yaso uyakusindisa umphefumulo wakhe ekufeni, asibekele izono eziningi.