IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
1

Isibingelelo

11

1:1
Joh. 7:35
UJakobe, inceku kaNkulunkulu neyeNkosi uJesu Kristu, uyakhonza kuzo izizwe eziyishumi nambili ezihlakazekileyo.

Ukuyala ngezilingo

2

1:2
1 Pet. 1:6
Bazalwane bami, nxa nehlelwa yizilingo ngezilingo, anothi kungukuthokoza kodwa, 3
1:3
Rom. 5:3
nazi ukuthi ukuvivinywa kokukholwa kwenu kuveza ukukhuthazela. 4Kepha ukukhuthazela makube nomsebenzi opheleleyo, ukuze nibe ngabapheleleyo nabangenacala abangasweli lutho. 5
1:5
1 AmaKh. 3:5
IzA. 2:3
Jer. 29:12
Math. 7:7
Jak. 5:13
Uma-ke kukhona kini oswela ukuhlakanipha, makacele kuNkulunkulu obapha bonke ngobuhle engajakadi, khona uyakuphiwa. 6
1:6
Math. 21:21
Mark. 11:24
Joh. 14:13
Kepha makacele ngokukholwa engangabazi ngalutho; ngokuba ongabazayo unjengedlambi lolwandle eliqhutshwa, ligujiswa ngumoya. 7Ngakho makangasho lowo muntu ukuthi uyakwamukeliswa utho yiNkosi, 8
1:8
Jak. 4:8
umuntu onhliziyombili oguquguqukayo ezindleleni zakhe zonke.

9

1:9
Jak. 2:5
Umzalwane ophansi makazincome ngokuphakama kwakhe, 10
1:10
AmaH. 103:15
Isaya 40:6
2 Kor. 12:9
1 Pet. 1:24
kepha oyisicebi makazincome ngobuphansi bakhe, ngokuba njengembali yotshani uyakudlula. 11
1:11
1 Joh. 2:17
Ngokuba ilanga liphuma libalele, libunisa utshani, imbali yabo iwele phansi, nobuhle besimo sabo bunyamalale; kanjalo nesicebi siyakudlula ezindleleni zaso.

12

1:12
Math. 10:22
2 Thim. 4:7
1 Pet. 3:14
IsAmb. 2:10
Ubusisiwe umuntu okhuthazela ekulingweni; ngokuba esevivinyekile uyakwamukeliswa umqhele wokuphila othenjisiwe yiNkosi kwabayithandayo.

13Umuntu oyengwayo makangasho ukuthi: “Ngiyengwa nguNkulunkulu,” ngokuba uNkulunkulu angeyengwe ngokubi, naye uqobo akayengi muntu. 14

1:14
Rom. 7:7
Kepha yilowo nalowo uyengwa ehuhwa ngezakhe izinkanuko, ehungwa; 15
1:15
Rom. 6:23
uma inkanuko isithathile, ibeletha isono; nesono sesiphelelisiwe, sizala ukufa.

16Ningadukiswa, bazalwane bami abathandekayo. 17

1:17
Joh. 3:27
1 Kor. 4:7
1 Joh. 1:5
Izipho zonke ezinhle neziphiwo zonke ezipheleleyo zivela phezulu, zehla kuYise wokukhanya okungekho kuye ukuguquka nasithunzi sokuphenduka. 18
1:18
Joh. 1:13
1 Kor. 4:15
1 Pet. 1:23
IsAmb. 14:4
Ngokuthanda kwakhe wasizala ngezwi leqiniso, ukuze sibe ngabokuqala bezidalwa zakhe.

Ukuyala ngokukholwa okunezenzo

19

1:19
IzA. 17:27
Jak. 3:1,13
Niyakwazi lokho, bazalwane bami abathandekayo. Yilowo nalowo muntu makasheshe ukuzwa, aphuze ukukhuluma, aphuze ukuthukuthela; 20ngokuba ulaka lomuntu alusebenzi ukulunga kukaNkulunkulu. 21
1:21
Luk. 8:11,15
Rom. 1:16
13:12
Kol. 3:8
1 Pet. 2:1
Ngakho lahlani yonke insila nokubi okuvamileyo, namukele ngomoya omnene izwi elitshaliweyo elinamandla okusindisa imiphefumulo yenu.

22

1:22
Math. 7:21,24
Luk. 11:28
Rom. 2:13
1 Joh. 3:7
Yibani ngabalenzayo izwi, ningabi ngabalizwayo kuphela, nizikhohlisa. 23
1:23
Math. 7:26
Ngokuba uma umuntu engolizwayo izwi engesiye olenzayo, lowo ufana nomuntu obuka ubuso bakhe bemvelo esibukweni; 24ngokuba uyazibuka, amuke, akhohlwe masinyane ukuthi wayengonjani. 25
1:25
Joh. 8:31
13:17
Rom. 8:2
Jak. 2:12
Kepha obukisisa emthethweni opheleleyo wenkululeko nohlala kuwo, engesiye ozwayo nje akhohlwe, kodwa engowenzayo asebenze, lowo uzakuba ngobusisiweyo ekwenzeni kwakhe.

26

1:26
AmaH. 39:1
1 Pet. 3:10
Uma umuntu esho ukuthi uyikholwa, engabophi ulimi lwakhe kungathi ngetomu kodwa ekhohlisa inhliziyo yakhe, ukukhonza kwalowo kuyize. 27
1:27
Jobe 31:16
Isaya 58:6
Math. 25:35
Joh. 17:15
Rom. 12:2
Ukukhonza okumhlophe okungenabala phambi kukaNkulunkulu uBaba yilokhu ukuhambela izintandane nabafelokazi osizini lwabo nokuzigcina kungabi yicala lokwezwe.

2

Abazalwane mabangakhethi abantu

21

2:1
Lev. 19:15
IzA. 24:23
Bazalwane bami, ukukholwa kwenu yiNkosi yethu yenkazimulo uJesu Kristu makungabi nokukhetha abantu. 2Ngokuba uma kungena esinagogeni* lenu umuntu onendandatho yegolide nezingubo ezicwebezelayo, kungene nompofu onezingubo ezimbi, 3nimbheke ogqokile izingubo ezicwebezelayo, nithi: “Hlala lapha wena kulendawo enhle,” besenithi kompofu: “Yima lapho wena,” noma: “Hlala phansi kwesenabelo sezinyawo zami,” 4anikhethi yini, nibe ngabahluleli abanezizindlo ezimbi na?

5

2:5
Luk. 6:20
1 Kor. 1:26
2:9
Yizwani, bazalwane bami abathandekayo. UNkulunkulu akakhethanga yini abampofu ezweni babe ngabacebileyo ekukholweni nezindlalifa zombuso awuthembisa bona abamthandayo na? 6
2:6
1 Kor. 11:22
Kepha nina namdumaza ompofu. Abacebileyo abanicindezeli yini, abanihuduleli emacaleni na? 7Abahlambalazi igama elihle enibizwa ngalo na?

8

2:8
Lev. 19:18
Kepha uma nigcina umthetho wobukhosi ngokombhalo wokuthi: “Wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena,” nenza kahle; 9
2:9
Dut. 1:17
16:19
kodwa uma nikhetha abantu, nenza isono, nilahlwa ngumthetho njengabaweqayo. 10
2:10
Dut. 27:26
Math. 5:19
Ngokuba ogcina wonke umthetho kepha akhubeke kowodwa, unecala kuyo yonke. 11
2:11
Eks. 20:13
Ngokuba yena owathi: “Ungaphingi,” wathi futhi: “Ungabulali,” uma-ke ungaphingi kepha ubulale, ungoweqa umthetho.

12

2:12
Jak. 1:25
Khulumani kanjalo, nenze kanjalo njengokufanele abayakwahlulelwa ngomthetho wenkululeko. 13
2:13
Math. 5:7
6:15
18:32
25:31
Ngokuba ukwahlulelwa okungenasihawu kuyakumehlela ongenzi isihawu; isihawu sizigabisa ekwahlulelweni.

Ukukholwa kufanele kube nezenzo

14

2:14
Math. 7:21
21:30
Rom. 6:1
Gal. 5:6
Kusizani, bazalwane bami, uma umuntu ethi unokukholwa, kepha engenayo imisebenzi na? Ukukholwa kungamsindisa na? 15
2:15
Luk. 3:11
Uma umzalwane noma umzalwanekazi behamba ze, beswela ukudla kwemihla ngemihla, 16
2:16
1 Joh. 3:17
kusho omunye kini kubo ukuthi: “Hambani nibe nokuthula, nifudumale; nisuthe,” kepha ningabaphi lokho okudingwa ngumzimba, lokhu kusizani na? 17Kanjalo-ke nokukholwa, uma kungenayo imisebenzi, kufile ngokwakho.

18Kepha omunye uyakuthi: “Wena unokukholwa, mina nginemisebenzi,” ngibonise ukukholwa kwakho ngaphandle kwemisebenzi, nami ngizakukukhombisa ukukholwa ngemisebenzi yami. 19

2:19
Mark. 1:24
Wena uyakholwa ukuthi uNkulunkulu munye na? Wenza kahle; namademoni ayakholwa, athuthumele.

20Kepha wena muntu ongelutho uyathanda ukuqonda ukuthi ukukholwa ngaphandle kwemisebenzi kuyize na? 21

2:21
Gen. 22:1
Heb. 11:17
U-Abrahama ubaba wayengalungisiswa yini ngemisebenzi enikela ngendodana yakhe u-Isaka e-altare na? 22Uyabona ukuthi ukukholwa kwasebenza kanye nemisebenzi yakhe nokuthi ukukholwa kwapheleliswa ngemisebenzi, 23
2:23
Gen. 15:6
2 IziKr. 20:7
Isaya 41:8
Rom. 4:3
kwagcwaliseka umbhalo othi: “Kepha u-Abrahama wakholwa nguNkulunkulu, kwabalelwa kuye ukuthi kungukulunga,” wabizwa ngokuthi umhlobo kaNkulunkulu. 24
2:24
Joh. 8:39
Niyabona ukuthi umuntu uyalungisiswa ngemisebenzi, kungengokukholwa kuphela.

25

2:25
Josh. 2:1
6:17,23
Kanjalo-ke noRahabi isifebe wayengalungisiswa ngemisebenzi yini, ezamukele izithunywa eziphumisa ngenye indlela na? 26Ngokuba njengalokhu umzimba ngaphandle komoya ufile, kanjalo nokukholwa ngaphandle kwemisebenzi kufile.

3

Izono zolimi

31

3:1
Math. 12:36
Jak. 1:19
Ningabi ngabafundisi abaningi, bazalwane bami, nazi ukuthi siyakwamukeliswa ukwahlulelwa okukhulu. 2
3:2
IzA. 20:9
Shum. 7:21
Jak. 1:26
1 Pet. 3:10
1 Joh. 1:8
Ngokuba sonke siyakhubeka ngokuningi; uma umuntu engakhubeki ngazwi, lowo uyindoda epheleleyo enamandla okubamba nomzimba wonke kungathi ngetomu.

3Uma-ke sifaka amatomu emilonyeni yamahashi ukuba asilalele, siqondisa nomzimba wonke wawo. 4Bhekani nemikhumbi, ingaka nje, iqhutshwa yimimoya enamandla, iqondiswa ngephini elincinyane, lapho umshayeli efuna ukuyiqondisa khona. 5

3:5
AmaH. 12:3
140:1
IzA. 12:18
15:2
Lunjalo nolimi; luyisitho esincane, kanti luyazigabisa kakhulu. Bhekani umlilo omncane uvuthisa ihlathi elingaka; 6
3:6
Math. 15:11,18
nolimi lungumlilo, ulimi lumi luyizwe lokungalungi phakathi kwezitho zethu, lungcolisa umzimba wonke, luthungela ukuphila konke, luthungelwa yisihogo.

7Ngokuba yonke imvelo yezilwane, neyezinyoni, neyezikhasayo, neyeziselwandle iyathanjiswa, yebo, yathanjiswa ngemvelo yabantu; 8kepha ulimi akakho kubantu onamandla okuluthambisa; lungububi obuyaluzayo, lugcwele isihlungu esibulalayo.

9

3:9
Gen. 1:26
Ngalo sibonga iNkosi uBaba, nangalo siqalekisa abantu abenziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu; 10emlonyeni munye kuphuma ukubusisa nokuqalekisa. Akufanele, bazalwane bami, ukuba lokho kube kanjalo. 11Umthombo uyakhipha yini amnandi nababayo emgodini munye na? 12
3:12
Math. 7:16
Umkhiwane, bazalwane bami, ungaba namandla yini okuthela izithelo zomnqumo, noma umvini amakhiwane na? Amanzi kasawoti angeveze amnandi.

Ukuhlakanipha okuvela phezulu

13

3:13
Ef. 5:15
1 Pet. 2:12
Ngubani ohlakaniphileyo nowaziyo phakathi kwenu na? Makakhombise ngenkambo enhle imisebenzi yakhe ngobumnene bokuhlakanipha. 14
3:14
Ef. 4:31
1 Joh. 4:20
Kepha uma ninomhawu obabayo nombango ezinhliziyweni zenu, ningazibongi, ningaliqambeli iqiniso. 15
3:15
1 Kor. 2:6
Jak. 1:17
Lokhu kuhlakanipha akusikho okwaphezulu kodwa kungokomhlaba, kungokwemvelo, kungokwamademoni; 16
3:16
1 Kor. 3:3
Gal. 5:19
ngokuba lapho kukhona umhawu nombango, kukhona isiyaluyalu nezenzo zonke ezimbi.

17Kepha ukuhlakanipha okwaphezulu okokuqala kumhlophe, andukuba kube nokuthula, nokuva, nokulalela, kugcwele isihawu nezithelo ezinhle; akunakungabaza, akunakuzenzisa. 18

3:18
Isaya 32:17
Kepha isithelo sokulunga sihlwanyelwa ngokuthula kubo abakwenzayo ukuthula.