IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
2

Abazalwane mabangakhethi abantu

21

2:1
Lev. 19:15
IzA. 24:23
Bazalwane bami, ukukholwa kwenu yiNkosi yethu yenkazimulo uJesu Kristu makungabi nokukhetha abantu. 2Ngokuba uma kungena esinagogeni* lenu umuntu onendandatho yegolide nezingubo ezicwebezelayo, kungene nompofu onezingubo ezimbi, 3nimbheke ogqokile izingubo ezicwebezelayo, nithi: “Hlala lapha wena kulendawo enhle,” besenithi kompofu: “Yima lapho wena,” noma: “Hlala phansi kwesenabelo sezinyawo zami,” 4anikhethi yini, nibe ngabahluleli abanezizindlo ezimbi na?

5

2:5
Luk. 6:20
1 Kor. 1:26
2:9
Yizwani, bazalwane bami abathandekayo. UNkulunkulu akakhethanga yini abampofu ezweni babe ngabacebileyo ekukholweni nezindlalifa zombuso awuthembisa bona abamthandayo na? 6
2:6
1 Kor. 11:22
Kepha nina namdumaza ompofu. Abacebileyo abanicindezeli yini, abanihuduleli emacaleni na? 7Abahlambalazi igama elihle enibizwa ngalo na?

8

2:8
Lev. 19:18
Kepha uma nigcina umthetho wobukhosi ngokombhalo wokuthi: “Wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena,” nenza kahle; 9
2:9
Dut. 1:17
16:19
kodwa uma nikhetha abantu, nenza isono, nilahlwa ngumthetho njengabaweqayo. 10
2:10
Dut. 27:26
Math. 5:19
Ngokuba ogcina wonke umthetho kepha akhubeke kowodwa, unecala kuyo yonke. 11
2:11
Eks. 20:13
Ngokuba yena owathi: “Ungaphingi,” wathi futhi: “Ungabulali,” uma-ke ungaphingi kepha ubulale, ungoweqa umthetho.

12

2:12
Jak. 1:25
Khulumani kanjalo, nenze kanjalo njengokufanele abayakwahlulelwa ngomthetho wenkululeko. 13
2:13
Math. 5:7
6:15
18:32
25:31
Ngokuba ukwahlulelwa okungenasihawu kuyakumehlela ongenzi isihawu; isihawu sizigabisa ekwahlulelweni.

Ukukholwa kufanele kube nezenzo

14

2:14
Math. 7:21
21:30
Rom. 6:1
Gal. 5:6
Kusizani, bazalwane bami, uma umuntu ethi unokukholwa, kepha engenayo imisebenzi na? Ukukholwa kungamsindisa na? 15
2:15
Luk. 3:11
Uma umzalwane noma umzalwanekazi behamba ze, beswela ukudla kwemihla ngemihla, 16
2:16
1 Joh. 3:17
kusho omunye kini kubo ukuthi: “Hambani nibe nokuthula, nifudumale; nisuthe,” kepha ningabaphi lokho okudingwa ngumzimba, lokhu kusizani na? 17Kanjalo-ke nokukholwa, uma kungenayo imisebenzi, kufile ngokwakho.

18Kepha omunye uyakuthi: “Wena unokukholwa, mina nginemisebenzi,” ngibonise ukukholwa kwakho ngaphandle kwemisebenzi, nami ngizakukukhombisa ukukholwa ngemisebenzi yami. 19

2:19
Mark. 1:24
Wena uyakholwa ukuthi uNkulunkulu munye na? Wenza kahle; namademoni ayakholwa, athuthumele.

20Kepha wena muntu ongelutho uyathanda ukuqonda ukuthi ukukholwa ngaphandle kwemisebenzi kuyize na? 21

2:21
Gen. 22:1
Heb. 11:17
U-Abrahama ubaba wayengalungisiswa yini ngemisebenzi enikela ngendodana yakhe u-Isaka e-altare na? 22Uyabona ukuthi ukukholwa kwasebenza kanye nemisebenzi yakhe nokuthi ukukholwa kwapheleliswa ngemisebenzi, 23
2:23
Gen. 15:6
2 IziKr. 20:7
Isaya 41:8
Rom. 4:3
kwagcwaliseka umbhalo othi: “Kepha u-Abrahama wakholwa nguNkulunkulu, kwabalelwa kuye ukuthi kungukulunga,” wabizwa ngokuthi umhlobo kaNkulunkulu. 24
2:24
Joh. 8:39
Niyabona ukuthi umuntu uyalungisiswa ngemisebenzi, kungengokukholwa kuphela.

25

2:25
Josh. 2:1
6:17,23
Kanjalo-ke noRahabi isifebe wayengalungisiswa ngemisebenzi yini, ezamukele izithunywa eziphumisa ngenye indlela na? 26Ngokuba njengalokhu umzimba ngaphandle komoya ufile, kanjalo nokukholwa ngaphandle kwemisebenzi kufile.